Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach

Report
Dostępność i korzystanie
ze świadczeń rehabilitacyjnych
w domach pomocy społecznej
w Warszawie
Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska,
Eliza Jóźwicka, Agata Osińska
Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe WUM
Opiekun: dr n. med. Katarzyna Broczek
Funkcjonowanie domów pomocy
społecznej (DPS)
 Ustawa
o Pomocy Społecznej
(Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593)
 Rozporządzenie
Ministra Polityki
Społecznej w sprawie DPS
(Dz. U. 2005 Nr 217, poz. 1837)
Cel pracy
 Ocena:
dostępności świadczeń
rehabilitacyjnych w DPS
 korzystania z tych świadczeń
przez mieszkańców DPS

Materiał i metody
 Grupa
badana - osoby odpowiedzialne za
rehabilitację w 10 DPS
Materiał i metody (2)
Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie
14 DPS
DPS dla przewlekle
somatycznie chorych
4 DPS
915
DPS dla osób
w podeszłym wieku
6 DPS
mieszkańców
Materiał i metody (3)
Kwestionariusz ankiety:
 Personel- ilu fizjoterapeutów?
 Charakterystyka mieszkańców
 Kinezyterapia: ćwiczenia grupowe,
indywidualne, przyłóżkowe
 Fizykoterapia
 Terapia zajęciowa
 Prewencja upadków
Badania przeprowadzono w lutym 2011r.
Wyniki - fizjoterapeuci w DPS
16 fizjoterapeutów w 10 DPS
1 fizjoterapeuta
na 57 mieszkańców
Wyniki - charakterystyka
mieszkańców DPS
Sprawność
Otępienie
10%
13%
26%
77%
"sprawni"
nie opuszczający łóżka
wózek
74%
bez otępienia
otępienie
Wyniki – kinezyterapia
ćwiczenia grupowe
100
w
ostatnim miesiącu w
ćwiczeniach
uczestniczyło:
0 - 65% mieszkańców,
średnia: 10,5%
80
60
40
20
0
1
7
% mieszkańców
2
8
3
9
4
10
5
6
Wyniki – kinezyterapia
ćwiczenia indywidualne
100
 Uczestniczyło:
0 - 64% mieszkańców
średnia: 22,6%
80
60
40
20
0
1
7
% mieszkańców
2
8
3
9
4
10
5
6
Wyniki – kinezyterapia
ćwiczenia przyłóżkowe
 Spośród
osób nie opuszczających łóżka
ćwiczenia przyłóżkowe wykonywano u
niespełna co drugiej.
 Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne
posiadają trzy z 10 DPS.
Uczestniczyło: 12 - 100%
średnia: 47,8%
Wyniki - fizykoterapia
100
80
60
40
20
0
Uczestniczyło: 0 - 78%
średnia: 27%
1
7
% mieszkańców
2
8
3
9
4
10
5
6
Wyniki – terapia zajęciowa
 Uczestniczyło
5 - 62%
 średnia: 20,1%
Wyniki – upadki
 upadek
w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 9%
 od 1% do 30%
 prewencja upadków
W DPS brak programów kompleksowej oceny
ryzyka i prewencji upadków.
W dwóch DPS prowadzono specjalne zajęcia
dla osób, które doznały upadku.
Wnioski
1. Dostępność świadczeń rehabilitacyjnych w
poszczególnych DPS jest zróżnicowana.
2. Liczba fizjoterapeutów w DPS jest zbyt mała.
3. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych jest
niedostateczne, szczególnie wśród mieszkańców
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wnioski
4. Kwalifikację mieszkańców DPS do rehabilitacji
mogłoby usprawnić zastosowanie całościowej
oceny geriatrycznej.
5. Konieczne są zmiany legislacyjne w celu
poprawy organizacji świadczeń rehabilitacyjnych
w DPS.

similar documents