bez_gratowozu

Report
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. :
„ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI
I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH
BATERII I AKUMULATORÓW”
AUTOR: AGATA STELMACH
W S E i Z; WA IV 3a
SPIS TREŚCI:
1.
BATERIA- POWSTANIE BATERII
2.
AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA
3.
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE:
METALE CIĘŻKIE
WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
EKOLOGIA
4.
SPOSOBY EDUKACJI:
APEL EKOLOGICZNY
EDUKACJA EKOLOGICZNA
5.
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW:
PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI BATERII
TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA
BATERIA
PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ENERII ELEKTRYCZNEJ POWSTAJĄCE W WYNIKU
CHEMICZNEJ REAKCJI WYMIANY JONÓW MIĘDZY ELEKTRODAMI.
GEORGE LECLANCHE-
FRANCUSKI FIZYK, UZNANY ZA PREKURSORA PIERWSZEJ POWSZECHNIE STOSOWANEJ NA
ŚWIECIE BATERII: OGNIWO CYNKOWO-WĘGLOWE.
SYSTEM „OGNIWA MOKREGO”
ANODA BYŁA PRĘTEM ZE STOPU CYNKOWO-RTĘCIOWEGO. CYNK, Z KTÓREGO BYŁA
WYKONANA ANODA W ORYGINALNYM OGNIWIE VOLTY, CIESZYŁA SIĘ OPINIĄ JEDNEGO Z
NAJLEPSZYCH METALI TO TEGO TYPU ZASTOSOWAŃ. KATODA BYŁA POROWATĄ MISĄ, W
KTÓRĄ WŁOŻONY BYŁ PRĘT WĘGLOWY, DZIAŁAJĄCY JAKO KOLEKTOR PRĄDU. ZARÓWNO
ANODA JAK I KATODA BYŁY ZANURZONE W PŁYNNYM ROZTWORZE CHLORKU
AMONOWEGO, KTÓRY PEŁNIŁ FUNKCJĘ ELEKTROLITU.
SYSTEM „OGNIWA SUCHEGO”
W 1880R. W TYM OGNIWIE ANODA BYŁA WYKONANA Z CYNKU PUSZKĄ ZAWIERAJĄCĄ
OGNIWO, A ELEKTROLIT MIAŁ FORMĘ ZBLIŻONĄ BARDZIEJ DO PASTY NIŻ DO CIECZY.
BATERIE
AKUMULATOR
SŁUŻY DO WTÓRNEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII,
W ODRÓŻNIENIU OD BATERII MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE ŁADOWANY
GASTON PLANTEFRANCUSKI FIZYK, W 1859R. WYNALAZŁ AKUMULATOR OŁOWIOWY. AKUMULATOR OŁOWIOWY
WYSTĘPUJE NIEMAL WE WSZYSTKICH SAMOCHODACH. OPRÓCZ TEGO STANOWI CZĘSTO JEDEN
Z ELEMENTÓW AWARYJNEGO ZASILANIA BUDYNKÓW,ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH,
SZPITALI, CENTRALI TELEFONICZNYCH I POLOWYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH.
BATERIE I AKUMULATORY MOŻNA
PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:

KWASOWO-OŁOWIOWE (GŁÓWNIE SAMOCHODOWE)

NIKLOWO-KADMOWE

POZOSTAŁE ( W TYM ALKAICZNE )
ZNAJDUJĄ ONE ZASTOSOWANIE:

W ŚRODKACH TRANSPORTU,

DO AWARYJNEGO LUB ENERGETYCZNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO,

W LATARKACH,

W SPRZĘCIE POMIAROWYM,

W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH I KOMPUTERACH PRZENOŚNYCH ITD.
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE





SZYBKI ROZWÓJ TECHNIKI I ZMIANY, JAKIE ZACHODZĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, MAJĄ
ISTOTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.
PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WZROST LICZBY SAMOCHODÓW, CORAZ WIĘKSZE ILOŚCI
ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH POWODUJĄ NASILENIE ZANIECZYSZCZEŃ I DEGRADACJĘ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA MA DUŻY WPŁYW NA OTOCZENIE!
CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE JAK I BIOLOGICZNE STOSOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA MAJĄ
NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.
SPOŚRÓD SUBSTANCJI, MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE GODNE
UWAGI SĄ METALE CIĘŻKIE.
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
METALE CIĘŻKIE:

TO PIERWIASTKI O GĘSTOŚCI WIĘKSZEJ OD 4,5 G/CM3

W REAKCJACH CHEMICZNYCH WYKAZUJĄ TENDENCJĘ DO ODDAWANIA ELEKTRONÓW

W STANIE STAŁYM I CIEKŁYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DOBRĄ PRZEWODNOŚCIĄ CIEPLNĄ I
ELEKTRYCZNĄ

POSIADAJĄ POŁYSK METALICZNY

MAJĄ WYSOKĄ TEMPERATURĘ TOPNIENIE I WRZENIA

SĄ KOWALNE I CIĄGLIWE, A ICH PARY SĄ NAJCZĘŚCIEJ JEDNOATOMOWE

WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI REDUKUJĄCE

DO METALI CIĘŻKICH ZALICZAMY: CU, CO, CR, CD, FE, ZN, PB, SN, HG, MN, NI, MO
UWAGA!
METALE CIĘŻKI MOGĄ BYĆ U LUDZI PRZYCZYNĄ ZATRUĆ OSTRYCH JAK I PRZEWLEKŁYCH.
SILNE DZIAŁANIE TOKSYCZNE WYKAZUJĄ ZWIĄZKI ŁATWO ROZPUSZCZALNE W WODZIE I
PŁYNACH USTROJOWYCH
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO:

SKAŻENIE WÓD I GLEB

ZATRUCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH

CHOROBY

ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

METALE CIĘŻKIE
ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY STANOWIĄ ZAGROŻENIE GŁÓWNIE ZE
WZGLĘDU NA OŁÓW, KADM I NIEKIEL.
GDY ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ŚRODOWISKA POWODUJĄ ZAKŁÓCENIA
PROCESÓW SAMOCZYSZCZENIA W WODACH I GLEBIE ORAZ POWODUJĄ, ŻE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRACUJĄ Z DUŻO MNIEJSZĄ WYDAJNOŚĆIĄ.
MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE WÓD GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO
WODY PITNEJ!
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
JEDNA MAŁA BATERIA GUZIKOWA JEST
W STANIE SKAZIĆ 1m3 GLEBY I ZATRUĆ
400 LITRÓW WODY. PRZECIĘTNIE W 1
TONIE ZUŻYTYCH OGNIW JEST AŻ 3 KG.
RTĘCI I 0,5 KG. KADMU.
JEDNA BATERIA TYPU „PALUSZEK”
ZANIECZYSZCZA TRWALE 1m3 ZIEMI.
JEDNA BATERIA ZEGARKOWA
ZAWIERAJĄCA SREBRO SKUTECZNIE
SKAŻA OD 5 000 DO 50 000 LITRÓW
WODY.
JEDNA BATERIA W KOMPOSTOWNI
POWODUJE ZATRUCIE CAŁEJ PARTII
KOMPOSTU.
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
EKOLOGIA:
NIE JEST DZIŚ DZIWACTWEM, KAPRYSEM, FANABERIĄ, MODĄ, WARIACTWEM. TO KONIECZNOŚĆ.
NIE JEST TEŻ ZBIOREM JAKICHŚ ABSTRAKCYJNYCH PRZEPISÓW, UCIĄŻLIWYCH ZASAD, KTÓRYCH TRZEBA
PRZESTRZEGAĆ. JEST RACZEJ STYLEM ŻYCIA, SUMĄ CODZIENNYCH, ŚWIADOMIE PODEJMOWANYCH DECYZJI
WYNIKAJĄCYCH Z SZACUNKU DLA PRZYRODY I TROSKI O TO, CO ZOSTAWIMY WNUKOM I PRAWNUKOM.
DBAJĄC O ŚRODOWISKO, ZAPEWNIAMY DZIECIOM LEPSZE PERSPEKTYWY:

CHRONIMY JE PRZED CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI
( M.IN. ALERGIAMMI, CHOROBAMI SERCA, NOWOTWORAMI )

OFERUJEMY ŻYCIE W HARMONII Z NATURĄ

POKAZUJEMY JASNĄ STRONĘ ŚWIATA
SPOSOBY EDUKACJI
APEL EKOLOGICZNY:

PRZECIWDZIAŁAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I MIEĆ WPŁYW NA POPRAWĘ
JEGO JAKOŚCI, POLEPSZAJĄC W TEN SPOSÓB RÓWNIEŻ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW;

ZACHĘCANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KTÓRE SĄ NADAL WYTWARZANE,
ZMNIEJSZENIE ICH WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNYCH, TAK ABY STANOWIŁY MOŻLIWIE
NAJMNIEJSZE ZAGROŻENIE;

ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIANIA POWINNA BYĆ MINIMALIZOWANA
I POWINNY BYĆ ONE UNIESZKODLIWIANE W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA;

OPRACOWANIE I WDROŻENIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I
PROWADZENIA WŁAŚCIWEJ GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ: PODWYŻSZANIE ŚWIADOMOŚCI
SPOŁECZEŃSTWA, CO DO POTENCJALNEGO UDZIAŁU W ZMNIEJSZANIU ILOŚCI WYTWARZANYCH
ODPADÓW;

DĄŻENIE DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA MOCY PRZEROBOWYCH ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA
ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW;

WSZYSCY PONOSIMY WIĘC CZĄSTKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z
BATERIAMI PO WYKORZYSTANIU ZAWARTEJ W NICH ENERGII;
SPOSOBY EDUKACJI

ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I
SKŁADOWISKU ORAZ NA IMPREZACH EDUKACYJNYCH.

ORGANIZACJA KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ.

INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O AKCJACH EDUKACYJNYCH W PRASIE I MEDIACH.

ORGANIZACJA KONFERENCJI I HAPPENINGÓW EKOLOGICZNYCH.

UDZIAŁ W TARGACH O TEMATYCE EDUKACYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

FILMY EDUKACYJNE DLA DZIECI UCZĄCYCH SEGREGACJI ORAZ STWORZENIE SYMPATYCZNYCH
MASKOTEK.

WYDAWANIE I ROZPROWADZANIE ULOTEK, PLAKATÓW, KALENDARZY I KSIĄŻECZEK
EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ GADGETÓW.

UTWORZENIE NA SKŁADOWISKU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ LABORATORIUM ENERGII
ODNAWIALNEJ

STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ O TEMATYCE EDUKACYJNO- INFORMACYJNEJ.
SPOSOBY EDUKACJI

WYDAWANIE COROCZNIE KALENDARZY EDUKACYJNYCH.

ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE AKCJI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYCH.

ORGANIZACJA ZBIÓREK ODPADÓW PROBLEMOWYCH BEZPOŚREDNIO OD
MIESZKAŃCÓW.

TWORZENIE PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH,
UMOŻLIWIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ POZBYCIA SIĘ ODPADÓW PROBLEMOWYCH.

UTWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII.

UDZIAŁ W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH.
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE
ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I
AKUMULATORÓW
ROZBUDOWA SYSTEMU ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH
I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH:

DO 2012 R. – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH
AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 25%;

DO 2016 R. I W LATACH NASTĘPNYCH – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII
PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH, W WYSOKOŚCI CO
NAJMNIEJ 45% MASY WPROWADZONYCH BATERII I AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH.
ZBIERAJĄC ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY:

CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE

OGRANICZASZ EKSPLOATACJĘ ZASOBÓW NATURALNYCH

ZMNIEJSZASZ ILOŚĆ SZKODLIWYCH ODPADÓW
PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI
ZUŻYTYCH BATERII
I AKUMULATORÓW
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ BATERYJNĄ 91/157/EWG, KRAJE CZŁONKOWSKIE
PODJĘŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ZE STRONY BATERII:

ZORGANIZOWANIE SPRAWNEJ ZBIÓRKI I BEZPIECZNY SPOSÓB USUWANIA ZUŻYTYCH
BATERII CZY AKUMULATORÓW. DZIAŁANIA TE MIAŁY OKREŚLIĆ MAKSYMALNIE
DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SZKODLIWYCH PIERWIASTKÓW W RÓŻNYCH TYPACH BATERII
I AKUMULATORÓW (RTĘCI, KADMU, OŁOWIU).

ZAKAZ SPRZEDAŻY BATERII ALKALICZNYCH O ZAWARTOŚCI RTĘCI POWYŻEJ 0,025% WAG. –
ZMNIEJSZONEJ W 1998 R. DO 0,0005% WAG.

PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE INFORMACJI O ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH.

ZORGANIZOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Z SYSTEMEM KAUCJI I ICH OBOWIĄZKOWYM
UNIESZKODLIWIANIU.
OD DZIŚ ŻADNA ZUŻYTA
PRZEZ CIEBIE BATERIA
NIE POWINNA TRAFIĆ DO KOSZA!
O TYM, GDZIE I W JAKI
SPOSÓB MOŻNA POZBYĆ
SIĘ ZUŻYTYCH BATERII
DOWIEMY SIĘ:
DZWONIĄC DO URZĘDU
GMINY W MIEJSCU SWEGO
ZAMIESZKANIA
LUB
KONTAKTUJĄC SIĘ Z
FIRMĄ, KTÓRA ODBIERA
OD NAS ODPADY.
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE
ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII
TRZEBA PODKRESLIĆ, IŻ GOSPODARKA POWYŻSZYMI ODPADAMI TO TRUDNA
SPRAWA. ŚWIADCZY O TYM PRZEDE WSZYSTKIM RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ PRĄDU
I SKOMPLIKOWANY PROCES ODZYSKU.
ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW TO PONADTO PROBLEM LOGISTYCZNY
WYNIKAJĄCY Z DUŻEGO ROZPROSZENIA MIEJSC POWSTAWANIA ODPADÓW.
NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE DZIAŁALNOŚC W TEJ BRANŻY WIĄŻE SIĘ Z
ODZYSKIEM CENNYCH METALI, KTÓRE MAJĄ NA RYNKU OKRESLONĄ WARTOŚĆ.
TRANSPORT I PRZEKAZANIE
ZUŻYTYCH BATERII I
AKUMULATORÓW DO ZAKŁADÓW
PRZETWARZANIA
ISTOTNYM ELEMENTEM SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW JEST SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY
TRANSPORT ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, ZAPEWNIAJĄCY
SYSTEMATYCZNY ODBIÓR Z PUNKTÓW ZBIÓRKI. NALEŻY TAK ORGANIZOWAĆ
ODBIÓR, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEPEŁNIENIA POJEMNIKÓW.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents