Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce, Walka ze smogiem

Report
Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce
Walka ze smogiem
Rozwój sieci ciepłowniczych
ZAKOPANE
Janusz Majcher
Burmistrz Miasta Zakopane
ZAKOPANE
- SYTUACJA BIEŻĄCA
 Ponad 60 % odbiorców w Zakopanem korzysta z
ekologicznych źródeł energii cieplnej – geotermia
oraz gaz ziemny
 Nowe inwestycje wielkogabarytowe (TBS, budynki
komunalne, sala gimnastyczna, hotele) podłączane
są do sieci geotermalnej lub gazowej
Średnioroczna emisja pyłu
zawieszonego PM10 się obniża
WALKA ZE SMOGIEM
 Program dofinansowania zmiany ogrzewania
węglowego na ekologiczne, w tym na:
1) ogrzewanie gazowe;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) ogrzewanie olejowe;
4) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
5) pompy ciepła
 Wysokość dotacji max. 50 % inwestycji, nie więcej niż
3000 zł
WALKA ZE SMOGIEM C.D.
 Pomiar jakości spalin samochodowych
- Trzy razy w roku Wydział Ochrony Środowiska wraz z
Policją przeprowadza kontrolę emisji spalin
samochodowych
- W 2013 r. skontrolowano 480 pojazdów, odebrano 65
dowodów rejestracyjnych
ROZWÓJ SIECI CIEPŁOWNICZYCH
GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
 Misją Spółki jest wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych
do celów:
- centralnego ogrzewania
- przygotowywania ciepłej wody użytkowej
GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
 Projekt geotermalny to korzystna alternatywa
ekonomiczna dla mieszkańców Podhala.
 Polityka stabilnych cen oraz wiarygodność Spółki
powodują, że coraz więcej odbiorców wyraża
zainteresowanie podłączaniem się do sieci
ciepłowniczej.
 Obecnie Spółka dostarcza ciepło do 1477 odbiorców,
w ostatnich 5 latach podłączono 323 budynki.
Sprzedaż ciepła w GJ
w latach 2002-2012
200,000
187,198
383,738
352,842
376,195
351,617
295,947
301,623
277,629
260,982
300,000
244,417
400,000
324,254
500,000
100,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Porównanie kosztów ogrzewania w latach 1998-2012 z
różnych źródeł ciepła dla budynków jednorodzinnych
90
80
70
zł netto / GJ
60
50
40
30
20
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
gaz ziemny - odb. indywidualni
olej opałowy - odb. Indywidualni
geotermia - odb. indywidualni w Zakopanem
węgiel - odb. Indywidualni
2011
2012
Porównanie kosztów ogrzewania w latach 1998-2012 z
różnych źródeł ciepła dla budynków wielkoskalowych
80
70
60
zł netto / GJ
50
40
30
20
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
gaz ziemny - odb. wielkoskalowi
geotermia - odb. wielkoskalowi w Zakopanem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
olej opałowy - odb. wielkoskalowi
2011
2012
EFEKT EKOLOGICZNY!
Podłączenie nowych klientów spowodowało
redukcję emisji za rok 2012 w wysokości:
dwutlenku
węgla CO2
tlenku węgla CO
dwutlenku siarki SO2
dwutlenku azotu NO2
pyłów zawieszonych
-
845,1 ton
9,5 ton
7,2 ton
0,9 ton
8,6 ton
Łącznie za okres 1999-2012 zredukowano emisję CO2 o
335,2 tys.ton.
ODBIORCY GEOTERMII

na dzień 31.12.2012 r. dostarczano ciepło do 1 477
odbiorców, w tym:
Zakopane
Szaflary
Biały Dunajec
Poronin

1 151 odbiorców
142 odbiorców
158 odbiorców
26 odbiorców
szacuje się, że obecnie udział ciepła geotermalnego
w rynku Zakopanego wynosi ok. 35%, natomiast
w Bańskiej Niżnej (pierwsza miejscowość w Polsce
gdzie uruchomiono ogrzewanie geotermalne) – ponad
80% budynków korzysta z tego ciepła.
PODEJMOWANE DZIAŁANIA
ORAZ PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży:
- Wsparcie Projektu ACT ECO przy Gimnazjum nr 2
(cel - uwrażliwienie młodzieży na problemy dotyczące
niekorzystnych zmian klimatycznych oraz sposobów ich
zminimalizowania)
- Współorganizacja spektaklu ekologicznego "O Piecyku
i Kurzyku" adresowanego do uczniów Szkół
Podstawowych z Zakopanego dot. segregacji i nie spalania
odpadów w piecach domowych
- Zakup materiałów edukacyjnych dot. zbiórki i segregacji
odpadów
LOKALNE PROGRAMY OCHRONY
POWIETRZA
Udział w pracach Podzespołu Lokalnych Programów
Ochrony Powietrza, którego celem jest zwiększenie
skuteczności wdrażania programów ochrony powietrza:
- Tworzenie projektów ograniczenia niskiej emisji
- Pozyskiwanie środków na wymianę uciążliwych dla
środowiska programów grzewczych
- opiniowanie zmian w przepisach
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:
Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu
„Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miasto Zakopane”
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie
przyjęcie przez Radę Miasta uchwałą Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto
Zakopane oraz wpisanie zaplanowanych działań
do WPF.
Projekt przyczyni się do:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię
pierwotną
- wzrostu wykorzystania OZE (Odnawialne
Źródła Energii)
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
 Budowa parkingów zaporowych na przedmieściach
oraz stworzenie systemu ekologicznej komunikacji
miejskiej
 Wypracowanie systemu przyjaznej środowisku
komunikacji publicznej do Kuźnic (ekologiczne
busy)
NIEZALEŻNE OD NAS…
 Modernizacja lub przebudowa linii kolejowej
Kraków – Zakopane przyniosłaby pozytywny efekt
ekologiczny, wielu turystów zamiast samochodem
docierałoby do Zakopanego pociągiem. Plany
modernizacji odłożone na daleką przyszłość…
Dziękuję za uwagę
Janusz Majcher
Burmistrz Miasta Zakopane

similar documents