Završni rad - Škola za medicinske sestre Vrapče

Report
ZAVRŠNI RAD
Medicinska sestra opće njege – medicinski tehničar opće njege
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Završni rad provodi se temeljem Pravilnika o izradbi i
obrani završnoga rada (Narodne novine, broj 118/09., od
30. rujna 2009.)
Polaznici tijekom pete godine obrazovanja odabiru temu za Završni rad u suradnji s
nastavnicima struke - nositeljima tema.
 Članak 8. stavak 6. Pravilnika imenuje izradbu završnoga rada kao praktični rad s
elaboratom.
 Prema odabiru tema Završnoga rada praktični rad – zdravstvene vježbe obavljat će se
u ustanovama (kliničkim bolničkim centrima, bolnicama, domovima umirovljenika)
sukladno potrebama korisnika za zdravstvenom zaštitom.

Polaznik 70 sati praktičnoga rada – zdravstvenih vježbi obavlja tijekom drugoga
polugodišta pete godine obrazovanja (7 radnih sati u 10 radnih dana, uključujući i
subote).
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Željeni ishodi u obliku kompetencija koje učenik treba pokazati u
Završnom radu su:
- pokazati stupanj usvojenog znanja i vještina
- komunikacijske kompetencije,
- kompetencije u pretraživanju u i korištenju literature, stručnih
-
časopisa i interneta,
istraživačke kompetencije – sposobnost organiziranja istraživanja,
provođenja istraživanja,
sposobnost analize, sinteze, kritičkog mišljenja,
kompetencije javnog izvođenja /prezentiranja praktičnog rada,
kompetencije pismenog izražavanja na standardnom materinjem
jeziku,
vještine usmene i pismene prezentacije,
kompetencije u vladanju informatičkom tehnologijom
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Učenik bira temu koja je tematski vezana uz sadržaje jednog
od sljedećih modula prema kurikulumu:
1. SESTRINSTVO U ZAJEDNICI
2.
3.
Zagreb, 5.prosinca 2014.
SESTRINSKA SKRB
IZBORNI STRUKOVNI MODUL
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Obveze učenika pri odabiru i izradi maturalnog
rada:
- komunicirati s mentorom,
- planirati i izvesti istraživanje,
- precizno formulirati cilj svog istraživanja,
- prikupiti i interpretirati informacije iz izvora koji su
adekvatni za istraživanje teme,
- primijeniti postupke analiziranja i vrednovanja
prikupljenih informacija,
- poduprijeti navedeni cilj odgovarajućim argumentima
proizašlim iz analize prikupljenih informacija,
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
- s razumijevanjem upotrebljavati stručnu terminologiju i
-
-
jezik koji odgovara temi i predmetu istraživanja,
rad pismeno oblikovati na odgovarajući formalan način,
izvršiti cjelokupne pripreme za izradu praktičnog dijela
(oblika) maturalnog rada,
realizirati praktični dio maturalnog rada uz uvažavanje
mjera zaštite na radu ,
prilikom obrane maturalnog rada pokazati primjerene
sposobnosti usmenog izražavanja,
poštivati rokove
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Obveze mentora
• surađivati s kolegama/icama iz ustanove u kojoj će se
odraditi zdravstvene vježbe za Završni rad
• dogovoriti s učenikom temu /zadaću maturalnog rada,
 razgovarati s učenikom o izabranoj temi/zadaći i pomoći mu
u formuliranju cilja,
 paziti da postavljeni cilj bude usklađen sa sadržajima
izabranog nastavnog predmeta i u skladu sa svim legalnim i
etičkim standardima u odnosu na zdravlje i sigurnost ljudi,
povjerljivost podataka, ljudska prava
 voditi i savjetovati učenike o metodama, tehnikama i
postupcima istraživačkog rada i/ili izrade praktične zadaće,
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
 voditi i savjetovati učenike tijekom istraživanja i/ili izrade praktične








zadaće, i pisanja rada,
upoznati učenike s Uputama za izradu i ocijenjivanje rada, a
naročito s kriterijima ocjenjivanja rada prije početka njegove izrade,
uputiti učenika na korištenje odgovarajućih izvora informacija
uputiti učenike u tehnike prikupljanja i analize informacija, pisanje
sažetka, te navođenja izvora informacija,
pripremiti učenika za obranu / izvedbu maturalnog rada,
biti član ispitnog povjerenstva
pitanjima i potpitanjima pomoći učeniku da na obrani / izvedbi
iznese najvažnije elemente svog rada,
predložiti ocjenu maturalnog rada,
ispuniti obrazac „Ocjena maturalnog rada“
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Završni rad sastoji se od:
1. Pisane obrade odabrane teme iz područja sestrinske
skrbi
2. Elaborata (lat.elaboratum: izrađeno) - pismeni sastav u kome
je stručno izložen i temeljito obrađen prikaz slučaja
sukladno odabranoj temi
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
1.
Pisana obrada odabrane teme
Ukoliko se obrađuje zdravstvena njega kod pojedine bolesti (stanja) tada u
pisanim djelom rada moraju biti obuhvaćeni:
 Naziv bolesti (definicija dijagnoze), etiologija, rizični čimbenici, klinička
slika, dijagnostički postupci, komplikacije, metode liječenja.
 Sestrinska procjena bolesnikova stanja, plan zdravstvene njege, specifičnosti
u primjeni lijekova, prehrana bolesnika, zdravstveni odgoj bolesnika
Ukoliko se obrađuju zadaće medicinske sestre kod pojedinog postupka - npr.
dijagnostički postupci, specifična stanja i sl. , razradu teme učenik dogovara
s mentorom.
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
2.Elaborat (lat.elaboratum: izrađeno)
Za izradu Elaborata koristi se:
- opis slučaja
- prikupljanje podataka (intervju, promatranje, mjerenja, analiza
dokumenata)
- sudjelovanje u provedbi planirane zdravstvene njege
- vođenje sestrinske dokumentacije, lista praćenja (prilažu se Završnom
radu) – službena dokumentacija
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Završni rad sastoji se od sljedećih djelova
1. NASLOVNICE
2. SADRŽAJA- piše se na zasebnoj stranici
3. SAŽETKA - piše se na zasebnoj stranici; piše se esejski a prikazuje
cjelokupni rad
4. UVODA - određuju se temeljne spoznaje o obrađenoj temi uz razlog izbora
predmeta proučavanja
5. RAZRADE TEME - podnaslovi se određuju sukladno izabranoj temi
temeljem dogovora mentora i učenika a prema dostupnoj literaturi
6. ZAKLJUČKA
7. ELABORATA S PRIKAZOM SLUČAJA
8. POPISA LITERATURA
9. PRILOGA
10. PPT PREZENTACIJE (15 - 20 slajdova)
Obrana traje do 30 minuta.
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Tehničke karakteristike rada
 Naziv: Škola, adresa škole, mjesto
 Naznaka "ZAVRŠNI RAD",
 Naziv predmeta iz kojega je završni rad izrađen (Zdravstvena njega
kirurških bolesnika)
 Naslov (Tema:Zadaće medicinske sestre/tehničara opće njege
bolesnika kod operacije štitnjače)
 Ime i prezime mentora, titula,
 Ime i prezime učenika/ce te razred,
 Mjesto, mjesec i godina izrade rada (npr. Zagreb, svibanj, 2015.)
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
1. Rad se piše na računalu u fontu Times New Roman 12 (14 za
naslove) sa proredom 1,5.
2. Između svakog podnaslova stavlja se 1 red proreda.
3. Margine (rubove) u radu treba postaviti na slijedeći način:
- lijeva margina 3,0 cm (zbog uveza)
- desna, gornja i donja margina 2,5 cm
4. Tekst mora biti poravnat s marginama.
5. Numeriranje stranica započinje s poglavljem Sažetak, tako da je
prva stranica Sažetak u jedno i prva numerirana stranica rada.
6. Stranice se označavaju brojevima dolje desno (kontinuirano od
prve do posljednje).
7. Nazivi i opisi slika uvijek se pišu ISPOD slike, a nazivi i opisi
tablica IZNAD tablice.
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Citiranje literature
Koristi se Vancouverski stil navođenja literature
1. Prezime, Inicijal imena. Naziv knjige. Izdanje. Izdavač:
Grad izdavanja; Godina izdavanja (obratiti pažnju na
interpunkcije) npr.:
Prlić, N. Zdravstvena njega. XI izd. Školska knjiga: Zagreb; 2008.
2. Ukoliko se koristi Internet, tada se upisuje cijeli link, uz
naznaku datuma, npr.:
http://www.zvu.hr/studij/ses/ses.htm(3.9.2014.)
3. Posebno pravilo vrijedi za citiranje članaka iz stručnih
članak,npr.:
Matulić T. Identitet, profesija i etika sestrinstva. Sestrinski
edukacijski magazin 2010:7(1)
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
NAZIV ŠKOLE
Adresa
Grad
Završni rad
Zdravstvena njega kirurških bolesnika
Tema
Zadaće medicinske sestre/tehničara opće njege kod
operacije štitnjače
Mentor:
Ana Anićnastavnik
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Učenik:
Marko Marić, V.A
Zagreb, svibanj, 2015.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
______________________________________, ________________
(naziv i sjedište škole )
(razredni odjel)
ZAPISNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA
_________________________________________, ____________ , ______________
(ime i prezime učenika/ce)
(matični broj)
(OIB)
Naziv strukovne kvalifikacije/zanimanja:_________________________________________
, _________________________________________________________________________
(šifra strukovne kvalifikacije/ zanimanja) (mjesto provođenja obrane završnoga rada)
Naziv teme završnoga rada:______________________________________________________
Ime i prezime mentora/ice:______________________________________________________
Predaja pisanoga dijela izradbe: __________________________________________________
(klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum)
Obrana završnog rada: __________________________________________________________
(datum)
Izradba završnog rada
OCJENA__________________
Obrana završnog rada
Pitanja:
Ime i prezime, funkcija i potpis članova
povjerenstva za obranu završnoga rada
___________________________
___________________________
___________________________
OCJENA__________________
OPĆI USPJEH_______________________________
Napomene:
U _________________________ , ____________ 20_____ godine.
Konzultacijski list za učenika : ________________, razred:______
Rb.
Datum konzultacija
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Bilješke o napredovanju
Potpis mentora
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Pitanja za diskusiju
1. Polaznik 70 sati praktičnoga rada – zdravstvenih vježbi
obavlja tijekom drugoga polugodišta pete godine
obrazovanja (7 radnih sati u 10 radnih dana, uključujući i
subote)!?
 Realizacija izradbe i obrane završnoga rada predstavlja
suradnju strukovnih nastavnika – nositelja teme i
službenoga mentora (medicinske sestre prvostupnice),
koji se polazniku dodjeljuje od strane zdravstvene
ustanove u kojoj obavlja zdravstvene vježbe – praktični
rad!?
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor
Hvala na pozornosti
Zagreb, 5.prosinca 2014.
Snežana Žaja, nastavnik - mentor

similar documents