Prezentacja do pobrania (PPT, ~1 MB)

Report
ELEMENTY ARCHITEKTURY
GOTYCKIEJ Z GEOGEBRĄ
Lucyna Nocoń, Barbara Prus, Barbara Sanocka,
Paweł Wilk
SPIS TREŚCI
ZAD. 1
ZAD. 2
OKNO
ROMAŃSKIE
OKNO
GOTYCKIE
Literatura
ZAD. 3
ZAD. 4
RÓŻA
OŚMIOLISTNA
Słowniczek
Koniec
PARLAMENT
W BUDAPESZCIE
ZADANIE 1
• Skonstruować okrąg
styczny do trzech
półokręgów; jednym z nich
jest półokrąg o średnicy AB
i środku C,
dwa inne to półokręgi o
średnicach
AC i CB i środkach D i E
leżące
w półkolu o średnicy AB.
OKNO
ROMAŃSKIE
OKNO ROMAŃSKIE
Plan rozwiązania:
Utwórz odcinek AB
(podstawa łuków romańskich).
Obierz środek C odcinka AB
i środki D i E odcinków
odpowiednio AC i CB.
Narysuj dane okręgi o(D,AD) i
o(E, EB).
Wykreśl symetralną odcinka AB.
Niech punkt H będzie
przecięciem tej
symetralnej z okręgiem
o(C,AC).
Na odcinku CH obierz punkt F.
CF=1/3AB
Utwórz okrąg o(F,FH).
Spis treści
GeoGebra
Literatura
Koniec
ZADANIE 2
Skonstruować figurę
przedstawioną na
rysunku obok
(ostrołuk gotycki).
OKNO
GOTYCKIE
OKNO GOTYCKIE
Plan rozwiązania (część):
Utwórz odcinek AB i utwórz jego
środek C.
Niech punkt D będzie punktem
przecięcia się okręgów
o(A;AB) i o (B:AB).
Niech punkt C1 będzie punktem
przecięcia się okręgów
o(A;AK) i o (K:BK).
Pozostałe elementy spróbuj
wykonać samodzielnie
Spis treści
GeoGebra
Literatura
Koniec
ZADANIE 3
Skonstruować figurę
przedstawioną na
rysunku obok (róża
ośmiolistna).
RÓŻA
OŚMIOLISTNA
RÓŻA OŚMIOLISTNA
Plan rozwiązania:
Rysujemy okrąg o(O;r).
Dzielimy okrąg na 8 równych części punktami A1,…,A8.
Wyznaczamy punkty A, B, C, D, E w następujący sposób:
Kreślimy dwusieczną kąta A,O A2, która przecina okrąg w A.
Odległość AB punktu A od promienia OA1 odkładamy na
przedłużeniu półprostej OA, otrzymujemy odcinek AC.
Z punktu A rysujemy prostą równoległą do BC, która przecina OB w D.
Przez punkt D prowadzimy prostą prostopadłą do OA1 przecinającą OA w E.
Kreślimy łuk okręgu o(E;ED).
Otrzymujemy jeden listek ośmolistnej róży.
Pozostałe listki otrzymujemy przez odpowiednie symetrie.
Spis treści
Geogebra
Literatura
Koniec
ZADANIE 4
Fasada Parlamentu
w Budapeszcie
ozdobiona jest
rozetą.
Wykonaj jej
konstrukcję.
PARLAMENT
W BUDAPESZCIE
PARLAMENT W BUDAPESZCIE
Plan rozwiązania:
Narysować trzy okręgi o promieniu r
parami styczne.
Narysować duży okrąg styczny do
trzech pozostałych, który ma po jednym
punkcie styczności z każdym z nich.
Wymazać trzy małe łuki znajdujące się,
w środku rozety, ograniczone przez
punkty styczności trzech małych okręgów.
Obliczyć promień dużego okręgu.
Spis treści
GeoGebra
Literatura
Koniec
LITERATURA
Architektura. Style i detale. Pod redakcją E. Cole.
Arkady, Warszawa 2006.
W. Koch. Style w architekturze.
Świat Książki.Warszawa 1996.
M. Hohenwater, J. Hohenwater:
Materiały pomocnicze do Geogebry,
www.geogebra.org.
K. Sagner. Gotyk. Świat Książki.Warszawa 1996.
http://www.geogebra.org
Spis treści
SŁOWNICZEK
GeoGebra – program komputerowy pozwalający
uczyć matematyki, w sposób interaktywny.
Okna w stylu romańskim,
to okna półkoliście przysklepione.
Okna w stylu gotyckim,
to okna w których króluje łuk ostry.
Manswerk, ornament architektoniczny
składający się z elementów geometrycznych.
Winperga, dekoracyjny, trójkątny szczyt,
umieszczany nad gotyckimi oknami i portalami
Spis treści
Koniec

similar documents