Presentatie Gouds Veiligheidsbeleid

Report
Gouda Veilig:
Dat doen we samen!
Gouds Veiligheidsbeleid 2010 -2014
Veiligheidscyclus
• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
Verschijnt één keer per vijf jaar.
• Veiligheidsmonitor (onderdeel van de stadsmonitor)
Verschijnt één keer per twee jaar.
• Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
Verschijnt één keer per twee jaar.
Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
2005-2009
• Veilige woon- en leefomgeving
• Bedrijvigheid en veiligheid
• Jeugd en veiligheid
• Fysieke veiligheid
• Doelstellingen soms algemeen: bijvoorbeeld het aantal bij de politie
geregistreerde incidenten per 1000 inwoners is in 2009 t.o.v. 2003
met 20% teruggedrongen.
Veiligheidsmonitor 2009
Veiligheidsmonitor 2009
Periode 2005 - 2009
COT- Rapport:
• “Als een van de weinige gemeenten in de regio, en misschien wel in
Nederland, heeft Gouda haar veiligheidsbeleid een flink impuls
gegeven met aangescherpte, meetbare doelen en tussentijdse
monitoring”.
• “Het beleid is tastbaar, concreet en eigentijds”.
Hardnekkige problemen
• Bedreigingen en geweld toegenomen
• Overlast en problemen met jeugd: hardnekkig
• Met name Marokkaanse jeugd
• Relatief hoog onveiligheidsgevoel
(On)veiligheidsgevoel
• Lastig te beïnvloeden, ongrijpbaar
• Gedeeltelijk verklaarbaar; Sterke vertegenwoordiging
Marokkaans-Nederlandse jeugd
• Belang van sociale cohesie
• Belang van communicatie
Prioriteiten IVB 2010 - 2014
1.
Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek,
met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het
bijzonder 8 tot 16 jarigen)
2.
Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie;
focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid
3.
Versterking regierol gemeente
IVB Kadernota 2010 -2014
• Specifiek, o.a.
* Gebiedsgerichte, groepsgerichte en persoongerichte aanpak
* Politie, OM, Veiligheidshuis, Gezinsmanagers, straatcoaches,
Burgernet, handhaving en toezicht, cameratoezicht, enz.
• Flankerend, o.a.
* Wijkaanpak, Actieplan Jeugdwerkloosheid, Werkloket Oost, Brede
school, Centrum Jeugd en Gezin, herziening welzijnsbeleid, meer
nadruk op vrijwilligerswerk; herziening beleid jeugd en jongeren, enz
Doelstellingen
• Het aantal overlastincidenten met jongeren is verminderd
Van 1166 in 2006, 1072 in 2008 naar 800 in 2014.
• Vermindering sociale overlast en fysieke verloedering
Overlast en fysieke verloedering is in 2014 gelijk of beter dan het
landelijk gemiddelde.
• Burgers voelen zich veilig in eigen buurt
in 2014 voelt 80% van de Goudse burgers zich veilig in de eigen
buurt.
• Minder criminaliteit
Alle overlastgevende gezinnen, overlastgevers, criminelen,
veelplegers en ex-gedetineerden zijn in beeld bij het Veiligheidshuis.
Een passend aanbod is geformuleerd; flankerende maatregelen
worden effectief toegepast.
Doelstellingen
• Minder geweld (waaronder uitgaans- en huiselijk geweld)
• Minder discriminatie
Beter zicht op discriminatie en daar waar nodig vervolging door OM.
• Leefbaarheid is bevorderd
De leefbaarheid in de wijken Oost, Korte Akkeren, Achterwillens en
Sportbuurt gaat van matig positief naar positief in 2014.
De leefbaarheid in de wijken Plaswijck en Goverwelle is in 2014
verbeterd.
De algehele leefbaarheidscore gaat van 7.1 in 2008 naar een 7.5 in
2014.
Versterken regisseurrol
Versterken regisseurrol van de Gemeente Gouda op het gebied
van lokale veiligheid
• Besef van urgentie om de veiligheid in de stad te vergroten is bij de
veiligheidspartners net zo groot als bij de gemeente.
• In concrete zaken zal de gemeente gebruik maken van
(toekomstige) bevoegdheden in aansluiting op haar regisserende rol
als voorzitter van de Driekhoek (burgmeester, politie en OM).
• Meer bevoegdheden, meer stroomlijning meer slagkracht.
• Het veiligheidshuis is een centrale plek voor effectieve en
geïntegreerde samenwerking tussen de belangrijkste
veiligheidspartners.
Communicatie
• Kernwoorden communicatiebeleid:
Transparant, actueel, feitelijk en dialoog.
• Meer focus op de daders en meer aandacht voor de slachtoffers,
melders en burgers die op een andere manier bijdrage hebben
geleverd aan het adequaat bestrijden van overlast en
criminaliteit.
• Samenwerking en afstemming in de communicatie van de
gemeente, het OM en Politie.
• In het najaar van 2010 een nieuwe gezamenlijke website van
gemeente, Om en Politie.
Actieplan 2010 –2011
Gouda veilig: Werk in uitvoering!
• Persoongerichte aanpak
* o.a. Veiligheidshuis, STOC-team.
• Aanpak problematische jeugdgroepen
* o.a. Beke- shortlist methodiek, straatcoaches, cameratoezicht en
gebiedverboden.
• Gezinsgerichte aanpak
* o.a. Veiligheidshuis, gezinsmanagers.
• Aanpak geweld
* o.a. Kernafspraken politie en OM, Opsporingsafspraken politie.
Actieplan 2010 –2011
Gouda veilig: Werk in uitvoering!
Preventie, leefbaarheid en sociale cohesie
• Doorontwikkeling Centrum Jeugd en gezin
• Uitvoeren wijkjaarprogramma’s
• Wijkontwikkeling
• 3 eurobudgetten
• Gouda Ontmoet
• Vrijwilligers InformatiePunt
Trendontwikkelingen in Gouda
Trendontwikkelingen in Gouda
Trendontwikkelingen in Gouda
Trendontwikkelingen in Gouda
Centraal staat
Gouda veilig:
Dat doen we samen!

similar documents