บทที่4 / สไลด์ที่ 25 โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน Windows XP

Report
การใช้ งาน
Microsoft Windows XP
2 การปิ ด Windows XP
1. คลิกปุ่ ม Start
2. Windows จะให้ เลือกว่ าจะเลิกการใช้ งานแบบใด
ดังนี ้
- Turn Off ปิ ดเครื่องเลย
- Stand By เข้ าสู่สภาวะประหยัดพลังงาน
- Restart เปิ ดเครื่องใหม่
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 2
3 การ hang ของ Windows XP
1. กดปุ่ ม Ctrl + Alt + Del
2. หน้ าต่ างของ Windows Task Manager
ขึน้ มาคลิกเลือกแท็ป Applications
3. เลือกดูหวั ข้ อใน Task ว่ ามีโปรแกรมใดขึน้ คาว่ า
Not Responding หรือไม่
4. ถ้ ามีคลิกเลือกโปรแกรมนัน้ แล้ วเลือก End Task
5. จากนัน้ ปิ ดโปรแกรม Windows Task Manager โดย
คลิกที่ปุ่มปิ ด
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 3
4 ส่ วนประกอบ Windows XP
Icon
ปุ่ ม start
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
Desktop
taskbar
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 4
5 การใช้ เมาส์ (Mouse)
1. Click เป็ นการกดปุ่ มเมาส์ทางซ้ายมือ 1 ครั้ง
2. Double Click คือ การกดปุ่ มเมาส์ทางซ้ายมือติด ๆ กัน 2 ครั้ง
3. Tipple Click คือ การกดปุ่ มเมาส์ทางซ้ายมือ ติดๆ กัน 3 ครั้ง
4. Drag คือ คลิกปุ่ มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์
5. Right Click คือ การกดปุ่ มขวาของเมาส์
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 5
6 การใช้ คยี ์ บอร์ ด
ปุ่ ม
1. ปุ่ ม Ctrl และปุ่ ม Alt มักใช้ ร่วมกับปุ่ มตัวอักษร
2. ปุ่ ม Shift ใช้ พมิ พ์ตัวพิพม์ ใหญ่ หรือ ตัวอักษรที่อยู่แถวบนของ
3. ปุ่ ม Caps Lock คล้ ายปุ่ ม Shift แต่ ไม่ ต้องกดค้ างไว้
4. ปุ่ ม Num ใช้ เปลีย่ นปุ่ มในชุด Numeric Key
5. ปุ่ ม Enter ใช้ เปิ ดสิ่ งทีเ่ ลือกไว้ หรือขึน้ ย่ อหน้ าใหม่
6. ปุ่ ม Esc ใช้ ยกเลิกหรือหยุดงานทีก่ าลังทาค้ างอยู่หรือ ทานาน
เกินไป
7. ปุ่ ม Print Screen ใช้ เก็บภาพแสดงบนหน้ าจอขณะนั้นไปไว้
คลิปบอร์ ด
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 6
7 การใช้ งานโปรแกรมอื่น
1. การเรียกใช้ โปรแกรมผ่ านปุ่ ม start
2. การเรียกใช้ โปรแกรมโดยการใช้ คาสั่ ง run
3. การเรียกใช้ โปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกที่ Icon
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 7
8 ส่ วนประกอบของหน้ าต่ าง
Min Max, restore
Title Bar
Menu Bar
close
พื ้นที่จดั เก็บ
Path เส้ นทาง
หรื อพืน้ ที่
Tool Bar
Command Task
Icon
Scroll bar
Status bar
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 8
9 การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
1. การอ้ างอิงถึงชื่อไดร์ ฟ โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ ย่อยหรือไฟล์
1.Click
2. เลือกเส้ นทาง
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 9
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
2. ไอคอนประเภทต่ างๆ
1. ไอคอนแทนไดรว์
2. ไอคอนแทนโฟลเดอร์
3. ไอคอนแทนไฟล์
โปรแกรมบราวเซอร์(Internet Explorer
4. ไอคอนแทนไฟล์โปรแกรม
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
Shortcut เรี ยกใช้โปรแกรม Screen Hunter
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 10
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
3. กำหนดรูปแบบแสดงสิ่งต่ำงๆ ในโฟลเดอร์
1.Click
2. เลือกรูปแบบ
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 11
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
1 Filmstrip(รู ป) 2. Thumbnails
3. Tiles
4. Icon
6. Details
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
5. List
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 12
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
4. การทางานกับโฟลเดอร์
4.1. การสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่
- คลิกเมาส์ปมขวาตรงพื
ุ่
้นที่วา่ ง
- เลือก New ตามด้ วย Folder
- จะได้ โฟลเดอร์ ใหม่ชื่อ New Folder ให้ พิมพ์ชื่อ
โฟลเดอร์ ใหม่ได้ ตามต้ องการ
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 13
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
4.2 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ ที่ต้องการ
- คลิก ขวา เลือก Delete
- ยืนยันการลบโดยคลิกปุ่ ม Yes
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 14
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
4.3 การก๊ อปปี ้ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์
- เลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ท่ ี
ต้ องการ คลิก ขวา เลือก
copy
- เลือกพืน้ ที่ท่ เี ก็บ คลิก ขวา
เลือก paste
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 15
การจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์
4.4 การเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์
- คลิกบริเวณชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์
(ไม่ ใช่ ตวั ไอคอน) แล้ วพิมพ์ ช่ ือที่ต้องการ
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 16
10 การปรับแต่ งส่ วนต่ างๆ ของ Windows XP
1. วิธีต้งั ภาพวอลล์เปเปอร์
1 คลิกขวา ที่ Desktop
3
2
4
5
6
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 17
การปรับแต่ งส่ วนต่ างๆ ของ Windows XP
2. การเลือกใช้ สีพนื ้ หลัง (Background color)
1 คลิกขวา ที่ Desktop
3
2
4
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
5
6
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 18
การปรับแต่ งส่ วนต่ างๆ ของ Windows XP
3. การเลือกและปรับตั้ง Screen Saver
1 คลิกขวา ที่ Desktop
4
2
6
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
5
3
7
8
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 19
การปรับแต่ งส่ วนต่ างๆ ของ Windows XP
4. วิธีปรับตัง้ ความละเอียดของสีและจอภาพ
3
1 คลิกขวา ที่ Desktop
2
3. เลือกส่ วนต่าง ๆ
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
4
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 20
11 การปรับแต่ ง Control Panel
1 การตัง้ เวลาและ Time Zone
3
2
4
1
6.เลือกวันเวลา
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
5
7
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 21
12 โปรแกรมสนับสนุนการใช้ งาน Windows XP
Accessories
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 22
โปรแกรมสนับสนุนการใช้ งาน Windows XP

Calculator โปรแกรมที่ใช้ คานวณ เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 23
โปรแกรมสนับสนุนการใช้ งาน Windows XP

โปรแกรมสร้ างเอกสาร
1. Notepad
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 24
โปรแกรมสนับสนุนการใช้ งาน Windows XP

โปรแกรมสร้างเอกสาร
2. WordPad
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 25
โปรแกรมสนับสนุนการใช้ งาน Windows XP

โปรแกรมวาดและตกแต่ งรูปภาพ (Paint)
การใช้ งาน Microsoft Windows XP
บทที่4 / สไลด์ ท่ ี 26

similar documents