รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC หมายถึง รายได้ค่ารักษาพยาบาล

Report
ข้อมูลงบการเงินเพื่อการบริ หาร
วรรณ บุตนิล
ข้อมูลทางบัญชี คือวิถีของการพัฒนา
ทำงบเพือ่ ?
เพื่อส่ งให้กระทรวงตามที่ตอ้ งการ
เพื่อผูบ้ ริ หาร เพื่อองค์กร เพื่อตัวเราเอง
ลักษณะเชิงคุณภำพของงบกำรเงิน
ความเข้าใจได้
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ความเชื่อถือได้
เปรี ยบเทียบกันได้
งบแสดงผลการดาเนินงานเพื่อการบริ หาร
3.รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำล UC
หมำยถึง รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิ ทธิ์ UC ที่ได้รับการจ่ายจาก สปสช.
•
•
•
•
•
รายได้ค่ารักษา
รายได้ค่ารักษา
รายได้ค่ารักษา
รายได้ค่ารักษา
รายได้ค่ารักษา
OPD UC ใน CUP
IPD UC ใน CUP
IPD UC นอก CUP ในจังหวัด
IPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด
IPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
4.หักหนีส้ งสัยจะสู ญ + หนีส้ ู ญ จำกกองทุน
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา OPD - UC ใน CUP
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ในจังหวัด
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ในจังหวัด
4.หักหนีส้ งสัยจะสู ญ + หนีส้ ู ญ จำกกองทุน
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ต่างจังหวัด
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ต่างจังหวัด
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษาIPD-UC นอกCUP ต่างสังกัดสป
หนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา UC-P&P Expressed demand
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ค่ารักษา UC – P&P Expressed demand
5.รำยได้ จำกกำรตำมจ่ ำย UC
หมำยถึง รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิ ทธิ์ UC ที่มีการเรี ยกเก็บระหว่าง
หน่วยบริ การ
• รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ในจังหวัด
• รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด
• รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
6.รายได้ค่ารักษา UC-AE/HC/DMI
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยสิ ทธิ UC เรี ยกเก็บจากเงินที่ สปสช. กัน
ไว้เฉพาะโรคตามที่กาหนด
7.รายได้จากกองทุน UC-P&P Expressed demand
- รายได้ที่เกิดจากส่ วนต่างของเงินกองทุน
UC-P&P Expressed demand
ที่มากกว่าลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP
8. รายได้กองทุน UC เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- รายได้ที่เกิดจากการได้เงินจาก สปสช.ค่าอุปกรณ์เครื่ องช่วย
คนพิการและค่าบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพสาหรับคนพิการ
- รายได้ที่เกิดจากการได้รับเงินจาก สปสช. สาหรับการพัฒนา
ระบบบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
9.กองทุน UC เฉพาะโรค
- รายได้รับจาก สปสช.ที่เป็ นค่ารักษาผูป้ ่ วยโรคเฉพาะและโรค
เรื้ อรังโดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
โรคที่มีค่ารักษาพยาบาลแพงและต้องรับบริ การต่อเนื่อง
โรคที่ตอ้ งการเพิม่ ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพในการ
จัดบริ การสุ ขภาพ
โรคเรื้ อรังที่เป็ นปัญหาสาคัญของประเทศ
10.รายได้กองทุน UC อื่น
- รายได้ที่ได้รับจาก สปสช.นอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว
11.รายได้จาก EMS
- รายได้ที่ได้รับจา
12.รายได้จากการเบิกต้นสังกัด
หมายถึง รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยบริ การเรี ยกเก็บเงิน
ตรงที่หน่วยงานต้นสังกัดของผูป้ ่ วย เช่น อปท.รัฐววิสาหกิจ
บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน ที่มีขอ้ ตกลงกับหน่วยบริ การ
13. รำยได้ ค่ำรักษำเบิกคลัง OPD
หมายถึง รายได้ค่ารักษาที่หน่วยบริ การเรี ยกเก็บเงินโดยตรง
จากกรมบัญชีกลางที่เป็ นค่ารักษาพยาบาลของ ผูม้ ีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา
14. รำยได้ ค่ำรักษำเบิกคลัง IPD
หมายถึง รายได้ค่ารักษาที่หน่วยบริ การเรี ยกเก็บเงินโดยตรง
จากกรมบัญชีกลางที่เป็ นค่ารักษาพยาบาลของ ผูม้ ีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา
15.รำยได้ จำกประกันสั งคม
รำยได้ ค่ำรักษำที่หน่ วยงำนได้ รับจำกโครงกำร
ประกันสั งคม
• รายได้ค่ารักษากองทุนทดแทน
• รายได้ค่ารักษาประกันสังคม
รายได้จาก พรบ.ประกันภัย บุคคลที่ 3
รำยได้ ทหี่ น่ วยบริกำรได้ รับจำกโครงกำรประกันภัยบุคคล
ที่ 3
- รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ
รำยได้ จำกแรงงำนต่ ำงด้ ำว
รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำลทีห่ น่ วยบริกำรได้ รับ จำกโครงกำร
ประกันสุ ขภำพของแรงงำนต่ ำงด้ ำว
• รายได้แรงงานต่างด้าว
รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำลอืน่
• -รายได้ค่ารักษาอื่น - หน่วยงานภายนอก
• -รายได้ค่ารักษาชาระเงิน
รำยได้ งบประมำณส่ วนบุคลำกร
• รายได้งบประมาณบุคลากร
• รายได้งบประมาณบุคลากร UC
รำยได้ กองทุน UC
• รายได้ที่เกิดจากเงินกองทุน UC ที่มีมากกว่า
• ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP
• ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP
•
•
•
•
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ใน จังหวัด
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ต่างจังหวัด
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
ลูกหนี้ค่ารักษา UC ค่าใช้จ่ายสูง/อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน OPD/IPD
รำยได้ กองทุนประกันสั งคม
• รายได้ที่เกิดจากเงินจัดสรรของแม่ข่ายในส่ วน 60 %
รำยได้ กองทุนอืน่ ๆ
• รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว
ต้ นทุนยำ
• ค่าใช้จ่ายยาที่ใช้ไปในระหว่างงวด
• ค่ายา-บุคคลภายนอก
• ค่ายาหน่วยงานภาครัฐว
ต้ นทุนเวชภัณฑ์ และวัดสดุกำรแพทย์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ใช้ไปในระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ไปในระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายวัสดุวทิ ยาศาสตร์ ที่ใช้ไปในระหว่างงวด
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-บุคคลภายนอก
ค่าวัสดุทางการแพทย์-บุคคลภายนอก
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์-บุคคลภายนอก
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-หน่วยงานภาครัฐว
ค่าวัสดุทางการแพทย์-หน่วยงานภาครัฐว
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์-หน่วยงานภาครัฐว
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เงินเดือนและค่าจ้าง (บริ การ)
เงินเดือนข้าราชการ (บริ การ)
เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริ การ)
เงินประจาตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ (บริ การ)
เงินประจาตาแหน่งอื่น (บริ การ)
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุ ดของอันดับ (บริ การ)
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา ผูไ้ ด้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุ ดของตาแหน่ง (บริ การ)
ค่าจ้างประจา (บริ การ)
ค่าจ้างชัว่ คราว (บริ การ)
เงินเดือนพนักงานราชการ (บริ การ)
เงินตอบแทนพนักงานราชการ (บริ การ)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (บริ การ)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจา (บริ การ)
• เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานราชการ (บริ การ)
ค่ ำตอบแทน (บริกำร)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทาเวช ฯลฯ (บริ การ)
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทาเวช ฯลฯ (บริ การ)
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทาเวช ฯลฯ (บริ การ)
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่ งเสริ มพิเศษ (บริ การ)
ค่าตอบแทนส่ งเสริ มสุ ขภาพและเวชปฏิบตั ิบา้ นครอบครัว (บริ การ)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช/สอ (บริ การ)
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข (พตส)
เงินรางวัลประจาปี สาหรับหน่วยงาน
ค่าตอบแทนพยาบาลเวช บ่าย - ดึก
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข (บริ การ)
ค่ ำสำธำรณูปโภค
•
•
•
•
•
•
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
ค่ ำรักษำตำมจ่ ำย
ค่ ำรักษำทีห่ น่ วยบริกำรส่ งผู้ป่วยนอกสิ ทธิ UC ที่ขนึ้
ทะเบียนกับหน่ วยบริกำร ไปรักษำที่หน่ วยที่หน่ วย
บริกำรอืน่
•
•
•
•
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.
ค่ารักษาตามจ่ายประกันสังคม
ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว
ค่ ำตัดจำหน่ ำย (บริกำร)
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ ที่ไม่ มีตัวตน
•
•
•
•
•
•
•
ค่าจาหน่าย-อาคารสานักงาน
ค่าจาหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ ง
ค่าจาหน่าย-ครุ ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าจาหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าจาหน่าย-ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้ นทุนค่ ำรักษำพยำบำลอืน่
ต้ นทุนค่ ำรักษำพยำบำลนอกเหนือจำก
•
•
•
•
•
•
•
•
ต้นทุนยา
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
เงินเดือนและค่าจ้างบริ การ (บริ การ)
ค่าตอบแทน (บริ การ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ารักษาเหมาจ่าย
ค่าตัดจาหน่าย (บริ การ)
ค่าเสื่ อมราคา (บริ การ)
ค่ ำเสื่ อมรำคำ (บริกำร)
ค่ ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ ถำวรที่ส่วนบริกำรชช้
•
•
•
•
•
•
•
•
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารสานักงาน
ค่าเสื่ อมราคา-ระบบประปา
ค่าเสื่ อมราคา-ระบบบาบัดน้ าเสี ย
ค่าเสื่ อมราคา-ระบบไฟฟ้ า
ค่าเสื่ อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ ง
ค่าเสื่ อมราคา-ครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่ อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่ อมราคา-ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
เงินเดือนและค่ ำจ้ ำง (สนับสนุน)
•
•
•
•
•
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)
เงินประจาตาแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง (สนับสนุน)
เงินประจาตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ (สนับสนุน)
เงินประจาตาแหน่งอื่น (สนับสนุน)
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุ ดของ
อันดับ (สนับสนุน)
• เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผูไ้ ด้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุ ดของ
ตาแหน่ง (สนับสนุน)
•
•
•
•
•
•
•
ค่าจ้างประจา (สนับสนุน)
ค่าจ้างชัว่ คราว (สนับสนุน)
เงินเดือนพนักงานราชการ (สนับสนุน)
เงินตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (สนับสนุน)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจา (สนับสนุน)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานราชการ (สนับสนุน)
ค่ ำตอบแทน (สนับสนุน)
• ค่าตอบแทนอื่น (สนับสนุน)
• ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)
• เงินรางวัลประจาปี สาหรับผูบ้ ริ หาร
•
•
•
•
•
•
•
•
ค่ ำชช้ สอย
ค่าใช้จ่ายด้านฝึ กอบรมภายในประเทศ
ค่าใช่จ่ายด้านฝึ กอบรมต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมา
•
•
•
•
•
•
•
•
ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าจ้างที่ปรึ กษา , ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรอง
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์
หนีส้ งสั ยจะสู ญอืน่ ๆ จำกกำรเรียกเก็บ
หนีส้ งสั ยจะสู ญทีเ่ กิดจำก
•
•
•
•
•
•
•
•
รายได้ค่ารักษาOPD UC นอก CUP ในจังหวัด
รายได้ค่ารักษ OPD-UC นอก CUP ต่างจังหวัด
รายได้ค่ารักษา OPD – UC นอก CUP ต่างสัดกัด สป.
ลูกหนี้จากการจ่ายตรง
ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด
ลูกหนี้ประกันสังคม
ลูกหนี้ พรบ.
ลูกหนี้ชาระเงินเอง
หนีส้ ู ญอืน่ ๆ จำกกำรเรียกเก็บ
หนีส้ ู ญทีเ่ กิดจำก
•
•
•
•
•
•
•
•
รายได้ค่ารักษาOPD UC นอก CUP ในจังหวัด
รายได้ค่ารักษ OPD-UC นอก CUP ต่างจังหวัด
รายได้ค่ารักษา OPD – UC นอก CUP ต่างสัดกัด สป.
ลูกหนี้จากการจ่ายตรง
ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด
ลูกหนี้ประกันสังคม
ลูกหนี้ พรบ.
ลูกหนี้ชาระเงินเอง
วัสดุชช้ ไป
•
•
•
•
•
•
•
ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป
วัสดุยานพาหนะและขนส่ งใช้ไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุใช้ไป
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ใช้ไป
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป
วัสดุชช้ ไป
•
•
•
•
วัสดุบริ โภคใช้ไป
วัสดุเครื่ องแต่งกายใช้ไป
วัสดุก่อสร้างใช้ไป
วัสดุอื่นใช้
ค่ ำเสื่ อมรำคำ (สนับสนุน)
• ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวรในส่ วนสนับสนุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำย (สนับสนุน)
• ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนในส่ วน
(สนับสนุน)
สิ นทรัพย์ โอนชห้ ลูกข่ ำย (ไม่ ชช่ UC )
•
•
•
•
•
สิ นค้าโอนไป รพศ / รพท /รพช /สอ.
วัสดุใช้ไป รพศ / รพท /รพช /สอ.
วัสดุโอนไป รพศ / รพท /รพช /สอ.
เงินงบประมาณโอนไป รพศ / รพท /รพช /สอ.
เงินนอกงบประมาณโอนไป รพศ / รพท /รพช /สอ.
ค่ ำชช้ จ่ำยโครงกำร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
ส่ งเสริ มป้ องกันโรคตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ค่ ำชช้ จ่ำยชนกำรดำเนินงำนอืน่ ๆ
ค่ ำชช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนนอกเหนือจำก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เงินเดือนและ ค่าจ้าง (สนับสนุน)
ค่าตอบแทน (สนับสนุน)
ค่าใช้สอย
หนี้สงสัยจะสู ญอื่น ๆ จากการเรี ยกเก็บ
หนี้สูญจากการเรี ยกเก็บ
ค่าเสื่ อมราคา (สนับสนุน)
ค่าตัดจาหน่าย (สนับสนุน)
วัสดุใช้ไป (สนับสนุน)
สิ นทรัพย์โอนให้ลกู ข่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รำยได้ งบประมำณแผ่ นดิน - งบลงทุน
รายได้ที่รับจากเงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน
รายได้งบลงทุน UC
• รายได้จากเงินโครงการ ส่ งเสริ มสุ ขภาพถ้วนหน้างบลงทุน
รำยได้ จำกเงินงบประมำณ - อืน่ ๆ
• รายได้งบประมาณงบดาเนินการ
• รายได้งบประมาณงบรายจ่ายอื่น
• รายได้งบประมาณงบกลาง
รำยได้ จำกกำรรับบริจำค
• รายได้จากการรับบริ จาค
รำยได้ ดอกเบีย้
• รายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์ รับโอนจำกแม่ ข่ำย (ไม่ ชช่ UC)
•
•
•
•
•
สิ นทรัพย์โอนจาก รพศ / รพท / รพช. /สอ.
วัสดุรับโอนจาก รพศ / รพท / รพช. /สอ.
ครุ ภณ
ั ฑ์รับโอนจาก รพศ / รพท / รพช. /สอ.
เงินงบประมาณรับโอนจาก รพศ / รพท / รพช. /สอ.
เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก รพศ / รพท / รพช. /สอ.
รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำลส่ วนเกิน
• รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ส่ วนเกิน
• รายได้ค่ารักษา UC ส่ วนเกิน
หนีส้ ู ญได้ รับคืน
หนี้สูญที่หน่วยบริ การได้ตดั เป็ นหนี้สูญแล้ว แต่ได้รับการ
ชาระหนี้ภายหลัง
รำยได้ อนื่ ๆ
รายได้นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้ว
ค่ำชช้ จ่ำยอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้ว
งบแสดงฐวานะทางการเงินเพื่อการบริ หาร
เงินสด
• เงินสดคงเหลือในหน่วยบริ การ
เงินฝำกคลัง
• บัญชีเงินฝากคลังคงเหลือ
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - ชนงบประมำณ
• เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - นอกงบประมำณ
• เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณทุกบัญชี
เงินทดรองรำชกำร
• เงินทดลองราชการที่หน่วยงานได้รับอนุมตั ิจากคลังแล้ว
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำล UC สุ ทธิ
•
•
•
•
•
•
•
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC ที่ได้รับจาก สปสช.
ลูกหนี้ค่ารักษา OPD - UC ใน CUP
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD – UC ใน CUP
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ในจังหวัด
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
ลูกหนี้ค่ารักษา UC ค่าใช้จ่ายสูง/อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
ลูกหนี้ค่ารักษา UC ค่าใช้จ่ายสูง/อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน IPD
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำตำมจ่ ำย UC สุ ทธิ
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำลสิ ทธิ์ UC ที่หน่ วยบริกำรเรียกเก็บจำกหน่ วย
บริกำรอืน่
• ลูกหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ในจังหวัด
• ลูกหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด
ลูกหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
ลูกหนี้ค่ารักษา OPD – UC ปี ก่อน
ลูกหนี้ค่ารักษา IPD – UC ปี ก่อน
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำลจ่ ำยตรง UC สุ ทธิ
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำสิ ทธิ์ UC เฉพำะโรคที่หน่ วยงำนเรียกเก็บโดยตรงจำก สปสช.
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำลเบิกต้ นสั งกัด - สุ ทธิ
• ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด
• ลูกหนี้เบิกคลัง OPD
• ลูกหนี้เบิกคลัง IPD
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำประกันสั งคม - สุ ทธิ
•
•
•
•
•
•
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD - เครื อข่าย
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD - เครื อข่าย
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD - นอกเครื อข่าย
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD - นอกเครื อข่าย
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD - ต่างสังกัด สป.
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD - ต่างสังกัด สป.
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทนลูกหนี้ค่ารักษา
ประกันสังคม 72 ชัว่ โมง ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง
OPD/IPD
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำล พรบ. ประกันภัยบุคคลที่ 3
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ตาม พรบ. รถ
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำล แรงงำนต่ ำงด้ ำว - สุ ทธิ
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลโครงการประกันสุ ขภาพ
แรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมือง
ลูกหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำลอืน่ ๆ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐวอื่น
ลูกหนี้ค่ารักษาสิ ทธิ์ ชาระเงินเอง
• ลูกหนี้ค่าตรวจสุ ขภาพบุคคลภายนอก
ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการให้บริ การด้านการรักษา
•
•
•
•
•
•
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้ค่าสิ่ งส่ งตรวจบุคคลภายนอก
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ /น้ ายา บุคคลภายนอก
ลูกหนี้ค่าสิ นค้า บุคคลภายนอก
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิดของแผ่นดิน
รำยได้ ค้ำงรับ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ
รายได้งบประมาณงบบุคลากรค้างรับ
รายได้จากงบประมาณงบกลางค้างรับ
รายได้จากเงินงบประมาณงบดาเนินการค้างรับ
รายได้จากเงินงบประมาณงบอุดหนุนค้างรับ
รายได้จากเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ
รายได้จากเงินงบประมาณงบลงทุนค้างรับ
รายได้คา้ งรับอื่น หน่ายงานภาครัฐว
รายได้คา้ งรับอื่น หน่วยงานภายนอก
ค่ ำชช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ
• ภาษีหกั ส่ งล่วงหน้า
• ค่าปรับหักส่ งล่วงหน้า
• เงินรับฝากหักส่ งล่วงหน้า
ยำเวชภัณฑ์ และวัสดุกำรแพทย์คงเหลือ
•
•
•
•
ยาคงเหลือ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ
วัสดุการแพทย์คงเหลือ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุบริ โภค
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่น
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง - สุ ทธิ
•
•
•
•
•
อาคารเพื่อพักอาศัย
อาคารสานักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
สิ่ งปลูกสร้าง
อาคารไม่ระบุรายละเอียด
ครุภัณฑ์ - สุ ทธิ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
ครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุ ภณ
ั ฑคอมพิวเตอร์
ครุ ภณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน -สุ ทธิ
•
•
•
•
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
• งานระหว่างก่อสร้าง
• เงินให้ยมื ระยะยาว
• เงินฝากประจาระยะยาว
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำครุภัณฑ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เจ้าหนี้ค่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
เจ้าหนี้ - ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เจ้าหนี้ - ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร
เจ้าหนี้ - ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑงานบ้านงานครัว
เจ้าหนี้ - ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำครุภัณฑ์
• เจ้าหนี้ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เจ้าหนี้ - งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำค่ ำยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุกำรแพทย์
•
•
•
•
เจ้าหนี้ - ค่ายา
เจ้าหนี้ - ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุการแพทย์
เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำอืน่
• เจ้าหนี้การค้า - ค่าวัสดุทุกประเภท
• เจ้าหนี้การค้า - ค่าซ่อมแซมทุกประเภท
• ค่าสาธารณูปโภค - ค้างจ่าย
ค่ ำชช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
• ใบสาคัญค้างจ่าย - เงินงบประมาณ
• ใบสาคัญค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ
เจ้ ำหนีค้ ่ ำรักษำพยำบำลตำมจ่ ำย
•
•
•
•
•
•
เจ้าหนี้ค่ารักษา - หน่วยงานภาครัฐวอื่น
เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ในจังหวัด
เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด
เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.
เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD/IPD ประกันสังคม
เจ้าหนี้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว
เจ้ ำหนีค้ ่ ำบริกำร
• เจ้าหนี้ค่าสิ่ งส่ งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐว
• เจ้าหนี้ค่าสิ่ งส่ งตรวจ - หน่วยงานภายนอก
เจ้ ำหนีอ้ นื่ ๆ
• สารองเงินเชดเชยความเสี ยหาย
เงินกองทุน UC
เงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ในโครงการ UC
• เงินกองทุน UC
• เงินกองทุน UC - (CF)
• เงินรับฝากกองทุน UC
เงินกองทุน UC งบลงทุน
• เงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ในโครงการ
UC เพื่อการลงทุน
เงินกองทุนแรงงำนต่ ำงด้ ำว
• เงินที่ได้รับจากการลงทะเบียนของโครงการประกัน
สุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เงินกองทุนประกันสั งคม
• เงินที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานประกันสังคม ใน
โครงการประกันสังคม
เงินมัดจำ
•
•
•
•
•
เงินมัดจาค่ารักษา
เงินมัดจาประกันสัญญา
เงินมัดจาซอง
เงินมัดจาประกันผลงาน
เงินประกันอื่น ๆ
•
•
•
•
•
•
เงินรับฝำกอืน่ ๆ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด. 1
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่ายนิติบุคคล
เงินรับฝากค่าจ้างส่ วนกลาง
เงินงบประมาณรอโอนให้หน่วยงานในสังกัด
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น
•
•
•
•
•
•
เงินรับฝำกอืน่ ๆ
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน
เงินรักฝากจากกองทุน UC
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)
เงินรับฝากงบประมาณบุคลากร UC
เงินสมทบประกันสังคมส่ วนของนายจ้าง
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว
รำยได้ รอกำรรับรู้
• รายได้จากเงินบริ จาครอการรับรู้
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
• หนี้สินที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
หลักการตรวจสอบงบเบื้องต้ น
1. ตรวจสอบงบทดลองว่ ำลงตัวหรือไม่
คือ ยอดรวมด้ านเดบิต = ยอดรวมทางด้ านเครดิต
2. ตรวจสอบยอดคงเหลือแต่ ละรำยกำรชนงบทดลองว่ ำ
เป็ นไปตำมโครงสร้ ำงทำงบัญชีหรือไม่
1. ยอดคงเหลือสิ นทรัพย์ จะต้ องอยู่ด้ำน เดบิต
2. ยอดคงเหลือหนีส้ ิ นจะต้ องอยู่ด้ำน เครดิต
3. ยอดคงเหลือทุนจะต้ องอยู่ด้ำน เครดิต
4. ยอดคงเหลือรำยได้ จะต้ องอยู่ด้ำน เครดิต
5. ยอดคงเหลือค่ ำชช้ จ่ำยจะต้ องอยู่ด้ำน เดบิต
3. ตรวจสอบควำมถูกต้ องของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ว่ ำเท่ ำกัน
หรือไม่ ระหว่ ำงสิ นทรัพย์ = ทุน + หนีส้ ิ น
4. ตรวจสอบควำมถูกต้ องของงบกระแสเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินคงเหลือยกไป = ชนงบดุล

similar documents