Bilder i PowerPoint

Report
Internasjonal
gjeldsforfølgingsrett
o Professor Erik Røsæg
o Nordisk institutt for
sjørett
o [email protected]
o 2285 9752
o folk.uio.no/erikro
1
Faget
o Panterett, konkursrett og dynamisk
tingsrett
o Nasjonal, fremmed og internasjonal rett
o Litteratur
2
Ressurser
o
o
o
o
o
Fakultetets fagside
Ressurssiden
Nettstedet for disse forelesningene
Diskusjonsfora
Meg!
3
PANTERETT
4
Panterett
o
o
o
o
Hva er vitsen med en panterett?
Panterett og konkursrett
Panterett og dynamisk tingsrett
Panterettens kontraktsrettslige del
5
Panterett rettspolitisk
o Unntak fra likedelingsregelen krever
begrunnelse
o Kreditor kan ikke stole på debitors
legitimasjon
o Kredittskapning
o Kredittkanalisering
o Berikelse (versio in rem)
o Hensynet til personalkreditten
6
PANTSETTELSE AV FAST
EIENDOM
STIFTELSE
Kontraktspant: Lånedokumentasjonen
o Enkel tinglysing av gjeldsbrev med
panteklausul
o Gjeldsbrev og skadesløsbrev
o Tredelingsmodellen
o Lånedokumentasjon
o Pantedokumentasjon
o Pantsettelseserklæring
8
Utleggspant: Stiftelse
o
o
o
o
o
Tvangsgrunnlag
Utlegg
Rettsvern
Betydningen av grunnbokshjemmelen
Hva så?
9
PANTSETTELSE AV FAST
EIENDOM
SIKRINGSSTADIET
Pantet på sikringsstadiet
o
o
o
o
Underpant og håndpant
Forsikring og risiko
Avdrag
Mislighold
o Avdragsutsettelse
o Oppsigelse
o Konkursgrunn
o Salg av pantobjektet
11
Pantet i konkurs
o
o
o
o
o
Pantsetter går konkurs
Konkursboet må respektere pantet
Restriksjoner på panterealisasjon
Boets realisasjonsrett
Abandonering
12
PANTSETTELSE AV FAST
EIENDOM
AVVIKLING
Normal avvikling av pantet
o
o
o
o
Opplåning
Siste avdrag
Avlysning
Hva skjer med dokumentene?
14
Tvangssalg
o
o
o
o
Tvangsgrunnlag
Tingrett og medhjelper
Salget
Dekningsprinsippet
15
Prioritet – grunnprinsipper
o Prioriteten følger tinglysingstiden
o Panterett rangeres sammen med andre
heftelser
o Unntak for etterstående ikke-pengekrav
16
Tvangssalg
o
o
o
o
o
o
Tvangsgrunnlag
Tingrett og medhjelper
Salget
Dekningsprinsippet
Oppgjøret. Udekkede krav
Tvangsauksjonsskjøte og overtakelse
17
PANTSETTELSE AV FAST
EIENDOM
PANT I DELER
Flere rettighetshavere
o Deleiere
o Sameiere
o Bruksrettshavere mv
o Kontraktspantsettelse av felles
bolig
19
Pant i servitutter som ligger til fast
eiendom
o Tinglysing på den herskende
eiendom
o Situasjonen på den tjenende
eiendom
20
PANTSETTELSE AV FAST
EIENDOM
EN SALGSSITUASJON
Salg av eiendom
o Kjøpekontrakt
o Skjøte
o Tinglysing og
hjemmelsovertakelse
o Besittelsesovertakelse
22
Forbehold ved avhendelse
o
o
o
o
Prioritet
Krav til hjemmel i avtalen?
Blankettforskrift og dokumentavgift
Når kan forbeholdet senest tas?
23
SALGSPANT
Utgangspunktet i håndpantregelen
o
o
o
o
o
Håndpantregelen
Begrunnelse for håndpantregelen
Salgspant er et unntak
Begrunnelse for unntaket
Holder begrunnelsen?
o Berikelse
o Sikkerhetsobjekt
o Kanalisering av kreditt vekk fra tjenester
25
Regler som skal sikre begrunnelsen
o
o
o
o
o
Kreditten kan bare sikre salgssummen
Hvem som kan yte kreditt
Opplåning
Foreldelse
Bearbeiding, påkosting og inkorporering
26
Regler som avgrenser mot andre
panteformer
o Varelagerpant
o Pant i fast eiendom
27
Rettsvern vanligvis ved avtale
o Kravene til avtale
o Innhold
o Tid
o Kravene til
formalisering
o
o
o
o
o
Tidspunkt
Skriftlighet
Innhold
Underskrift
Datering
28
Hensynene bak rettsvernreglene
o
o
o
o
Forbrukervern?
Notoritet
Ekskurs: Hjemmels- eller suksesjonskonflikt?
Reglene sikrer ikke mot godtroende
omsetningserverver
29
TINGSINNBEGREPSPANT
Et ubegripelig begrep
o Tingsinnbegrep = tingssamling
o I praksis betyr det
pant under ett i løsøre som er
o Varelager
o Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler)
o
o
o
o
o
o
vanlig
motorvogner
anleggsmaskiner
jernbanemateriell
redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring
fiskeredskaper
31
Poenget med
tingsinnbegrepspant etter kap. 3
o Unntak fra håndpantregelen
o Bare for næringsdrivende
o Virker sammen med andre
pantsettelsesformer:
Så å si alt kan pantsettes
o Rettspolitisk begrunnelse
32
Alternative tilnærminger
o Ikke praktisk med begrensning til
avdeling og/eller formuesgode
o Pant i aksjene
o Pant i betalingsstrømmen fra selskapet
o Pant i selskapsformuen (ikke i Norge)
33
Rettsvern
o Tinglysing
o Rettsvern
o Rettsvern
o Rettsvern
i Løsøreregisteret
i konkurs
overfor utlegg
overfor godtroende
omsetningserverver
o Rettsvern overfor rette eier
34
Utskiftingsproblemet
o Nye gjenstander omfattes av pantet
o Gjeldsforhandling
o Konkurs
o Avhending nødvendig risiko for panthaver
o Normal drift – normal avhending
o Inndrivelse – avhending krever samtykke av
panthaver
o Gjeldsforhandling - avhending med samtykke av
gjeldsnemnd
o Konkurs
35
Noen rettsvernproblemer ved utskiftning
o Godtroerverv
o Går panthavers rett lenger enn boets?
o Anvendelse av ”først i tid, best i rett” på
gjenstander som inngår i tingsinnbegrep
36
Tilbehør som tingsinnbegrep
o De alminnelige reglene
o Sjøloven § 45
37
Spedisjonsgods som
tingsinnbegrep
o Håndpant og tilbakeholdsrett
o HR-2013-213-A Tyrholm & Farstad:
Sedvanerett
o Særlig svakt vern ift kokurrerrende
rettighetshavere; Rt-2008-920 (Schenker)
o Særlig sterkt vern ift omstøtelse for
sikkerhetsstillelse for eldre gjeld
38
Pant i fordringer
Pant i fordringer
o Pant i fordringer – prinsippet
o Pantsettelse av bankinnskudd
o Forholdet til motregning
40
PANTERETTENS LEGALITETSPRINSIPP
Legalitetsprinsippet
o Et hjemmelskrav
o Generelt
o Salgspant
o Poeng
o Positiv side: Typeavtaler
o Negativ side: Ugyldighet
42
Noen eksempler
o Tilbakeholdsrett
o Motregning
o Direktekrav
o Leasing
43
KONKURSRETT
44
Noen nøkkelbegreper
o
o
o
o
o
o
Debitor/ skyldner
(Tvangs)kreditor/ kravshaver
Konkursfordringer
Separatister
Hjemmel
Bo og masse
45
Bo og masse
Boet
Konkurskreditorer
Massen
Massekreditorer
Debitor
personlig
46
Forskjellige typer
gjeldsforfølgning
o Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og
o
o
o
o
o
enkeltforfølgning
Konkurs (kkl del 2)
Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV)
(Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1)
Gjeldsordning (lov nr 99/1992)
Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)
47
Oversikt over hovedproblemene
o Når skal særlige
gjeldsforfølgningsprosedyrer settes i
verk?
o Enkeltforfølgning
o Felles forfølgning
o Hva skal dras inn i
gjeldsforfølgningen?
o Det debitor eier på
beslagstiden
o Det kreditorene ekstingverer
eller omstøter
o Særlige hjemler for
inndragning
o Særlige hjemler for å holde
ting utenfor
o Vern av debitor
o Særlig privilegerte kreditorer
med separatistrett
o Hvordan skal midlene
fordeles?
o Kreditor må ha et krav (være
virkelig kreditor)
o Kørettferdighet og
likedelingsrettferdighet
o Tidsmessig avgrensning ved
fellesforfølgning
o Særlig privilegerte kreditorer
med fortrinnsrett etc.
48
[Oversikt over bobehandlingen]
49
Boet
o Begjæring (kkl § 60)
o Omkostninger (kkl §§ 67 og 73)
o
o
o
o
o
o
o Begrenset i forskrift til 50 R
Konkursåpning (kkl §§ 70 fg)
Skiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98)
Kreditorutvalg og bostyre (kkl § 83)
Revisor (kkl § 90)
Tingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg)
Rådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)
50
Behandlingen
Inndragning av aktiva (kkl § 118)
Fortsatt drift (kkl § 119)
Prøving av fordringene (kkl § 111)
Realisering av aktiva (kkl § 117 og deknl
§ 8-15)
o Abandonering (kkl §§ 117a fg)
o Utlodning (kkl kap XV)
o
o
o
o
51
Avslutningen
o
o
o
o
o
Innstilling (kkl § 135)
Avslutning (kkl §§ 137 og 74)
Etterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139)
Sletting av selskap (kkl § 138)
Vedvarende heftelse (deknl § 6-6)
52
Hensyn
53
Hensyn generelt
o Effektivitetshensyn
o Sosiale vernehensyn
o Debitor
o Arbeidstaker etc
o Kreditor?
o Hensynet til at den som har gitt kreditt skal bære
kredittrisikoen
o Hensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3)
o Likedelingshensyn
o Kriminalpolitiske hensyn
54
Spesielle hensyn vedrørende særlig
privilegerte kreditorer
o Kredittsikringshensyn
o Sosiale vernehensyn for visse kreditorer
(jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3)
o Hensynet til skyldneren?
55
Spesielle hensyn ved ekstinksjon
o Hensynet til å unngå kreditorsvik
(notoritetshensyn)
o Svikaktig suksesjon
o Svikaktig hjemmelsoverføring
o Publisitetshensyn?
o Legitimasjonshensyn?
56
Åpningsvilkår
Solvensvurdering
57
Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61)
o Insovenskravet skal sikre at konkurs bare
blir åpnet når det er formålstjenelig
o Hovedregel: Vedvarende illikviditet
o Unntak: Suffisiens
o [Lynkurs i lesning av regnskaper]
58
Balanse = positiv egenkapital
OMLØPSMIDLER
370 933
ANLEGGSMIDLER
53 627
SUM EIENDELER
424 560
EGENKAPITAL
362 728
KORTSIKTIG GJELD
61 832
SUM GJELD & EGENKAPITAL
424 560
59
Underbalanse = negativ egenkapital
OMLØPSMIDLER
370 933
ANLEGGSMIDLER
53 627
SUM EIENDELER
424 560
EGENKAPITAL
-97 272
KORTSIKTIG GJELD
521 832
SUM GJELD & EGENKAPITAL
424 560
60
Likviditet
- å kunne betale ved forfall
Pr. mnd.
80
Pr. år
60
30
40
20
ap
ri
l
fe
b
s
-20
de
ok
t
0
-40
25
35
20
30
15
25
10
20
5
15
0
10
-5
5
-10
0
-15
Overskudd
Overskudd
-60
Innbetalinger
Utbetalinger
61
Vurderinger ved åpning av
konkurs
Kan konkurs åpnes?
62
Åpningsspørsmålet:
Plussiden
o Beslagsfrie eiendeler
o Ikke realiserbare eiendeler
o Særlig illikvide eiendeler (kkl § 61,
jfr. kkl §§ 72 og 153)
o Betingede rettigheter
o Fluktuerende verdier
o Verdsetting basert på fortsatt drift?
63
Åpningsspørsmålet:
Minussiden
o Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i
konkurs (deknl § 7-13)
o Fordringer basert på omstøtelige
transaksjoner (deknl § 5-1)
o Uforfalte fordringer
o Tvilsomme fordringer
o Betingede fordringer
o Betydning av muligheten for en løsning med
kreditorene
64
Presumsjonsregler
o
o
o
o
o
Skyldnerens erkjennelse (kkl § 62)
Betalingsstansning (kkl § 62)
Intet til utlegg (kkl § 62)
Konkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63)
[Andre konkursåpningsgrunner]
65
Plussiden og minussiden i boet
Hva eier debitor?
Hva skylder debitor?
66
Hovedregelen (deknl § 2-2)
o
o
o
o
tilhører skyldneren
på beslagstiden
som kan … omgjøres i penger
De ”reelle” eierforholdene er avgjørende
(Rt 1935 981 (Bygland-dommen))
67
Noen vanlige innvendinger mot
beslag
o Debitor har blitt tilført et formuesgode
o
o
o
o
Rt 2000 1360 Lena maskin
Kreditor har ikke villet gi kreditt
Debitors eiendomsrett er ugyldig
Debitors eiendomsrett er betinget av
motytelse
Debitors eiendomsrett må vike for
kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl §
54(4) etc)
68
69
Beslagsfrihet
o Beslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl
o
o
o
o
§ 2-3)
Beslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4)
Beslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl
§ 106)
Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller
(deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7)
[Andre regler om beslagsfrihet]
70
Konkursfordringer
o Hovedregelen (deknl § 6-1)
o Fordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt
o Regressfordringer (deknl § 6-3)
o Erstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt 1992
504 Factoring Finans)
o Uforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl
§ 133)
o Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs
(deknl § 7-13)
o Fordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl
§ 5-1)
o Tvilsomme fordringer (kkl kap XII)
71
Massefordringer
o Virkelige massefordringer (deknl § 9-2
første ledd)
o Massefordringer ol fra tidligere
bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)
72
Innskrenket beslagsrett pga
stansningsrett (deknl § 7-2)
o Sammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl §§ 10 og
o
o
o
o
o
o
61, avhendingsl § 5-5)
Sammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2)
Virkning som separatistrett
Kan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt
Må gjennomføres
Stansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl
§ 7-9)
Alternativer til stansning
o Levering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4)
o Levering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3))
o Begrunnelse for stansningsretten
73
Nærmere om grensen for når
stansning senest kan skje
o Rt 1971 549 Dokka Bruk
Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke
utad fremsto som hans
o Rt 1974 879 Statlandbruket
Lagringsplass som selgeren hadde ordnet
sammenblanding
o Stadfester Dokka Bruk-dommen
o Rt 1973 95 Krogstad Cellulose
Tømmer som skal måles på kjøpers tomt
o Rt 1997 1438 konsignasjon
Kravet til notoritet ikke oppfylt
74
Rettsvernkrav for suksessorer
o
o
o
o
S har ervervet før konkursåpning
Rettsstiftelser i fast eiendom
o
o
o
Avtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23)
Kjøp (tingl § 23)
Utleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10)
o
o
o
o
Avtalepant (pantel § 4-1)
Kjøp (gbl § 14 antitetisk?)
Utleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10)
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5
o
Avtalepant
o
o
Kjøp (interesselæren (sml. godtroloven))
Utleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10)
Rettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev
Rettsstiftelser i løsøre
o Håndpant (pantel § 3-2)
o Salgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34)
o Salgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2))
o Noen bemerkninger om andre og internasjonale forhold
75
Noen observasjoner
o Området for notoritetshensynet og for
ekstinksjonsreglene
o Firkantdoktrinen – bare tinglysing gir notoritet
o Rt 1997 1050 Momentum, Rt 1998 268 Dorian Grey, Rt 2002 1484
Nymo, Rt 2008 586 Fagutleie
o Om å ta utlegg for å kunne ekstingvere
o Rt 1995 1122 Bauer, Rt 1997 1698 Sparebanken NOR
o Rt 1999 901 Skjeldal, Rt 2010.46 First Securities
o Rt 1999 247 Bygg og Trelast
o Hensynet til godtroende erverver
o Rt 2008 586 Fagutleie
76
Realitet og formalitet
o Vår higen etter det reelle forhold
o Hva kjennetegner den underliggende
realiteten?
o Hva gir den klareste
argumentasjonen?
77
Visualsering av beslagsretten
SELGER
Ting på vei inn
Stansningsrett
DEBITOR
overgitt
overgitt
KJØPER
Ting på vei ut
Interesselære,
rettsvern
kjl § 61
kjl § 7 (2)
deknl § 2-2
deknl § 2-2
78
Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett
79
Ekskurs:
Konkursboet som første erverver
o Hovedregel:
Debitor er ikke legitimert, kkl § 100
o Unntak:
Regler om godtroerverv
o Likevel:
Tingl § 23 går foran tingl § 20
80
Utvidet beslagsrett pga
manglende omstøtelsesvern
81
Fristdagen (deknl § 1-2)
o Hovedregel: Begjæringsdagen
o Fortsettelsessynspunktet
82
Gaver (deknl § 5-2)
o
o
o
o
Oversikt over regelen
Begrunnelse
Hva er en gave? (Rt 1996 1647 Bruvik)
”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10
83
Ekstraordinær betaling
(deknl § 5-5)
Oversikt over regelen
Begrunnelse
Usedvanlig betalingsmiddel
Før normal betalingstid
Beløp som betydelig forringer betalingsevnen
(Rt 1999 64 Teamcon)
o Ordinær- unntaket (Rt 1997 1623 Royal
Christiania, Rt 1995 222 Direkte reklame)
o Siste ledd: Forholdet til deknl § 5-7
o
o
o
o
o
84
Motregning (deknl § 5-6)
o
o
o
o
Oversikt over regelen
Begrunnelse
Forholdet til deknl § 5-5
Forholdet til reglene om motregning i
konkurs
K
D
En som skylder D penger
85
Sikkerhetsstillelse for eldre
gjeld (deknl § 5-7)
o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Sikkerhet for eldre gjeld
GJELD – PANT – KONKURS
o Forsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10
PANT – GJELD – RETTSVERN – KONKURS
o Lov om finansiell sikkerhetsstillelse
nr. 17/2004 § 5 andre ledd
86
§ 5-7 – ny eller gammel gjeld?
Ny gjeld
pant
kk
87
Utlegg (deknl § 5-8)
o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Virker automatisk
88
Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9)
o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Disposisjon
o Avgrensing mot faktiske handlinger?
o Avgrensing mot utlegg?
o Kreditorkadelig disposisjon
o Bryte likedelingsprinsippet (Rt 1986 889 Eastco)
o Unndra eiendeler
o Forøke gjeld
o Utilbørlig
o Objektiv norm (Rt 1995 259 Palonen)
o Synspunktet redningsaksjon (Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser)
o Svak eller svekket økonomi
o Ikke subjektiv unnskyldningsgrunn
89
Virkningen av omstøtelse
o Subjektiv omstøtelse: Tap
(deknl § 5-12)
o Objektiv omstøtelse: Berikelse
(deknl § 5-11)
o Rt 1996 1647 Bruvik
o Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser
90
Særregler om hvordan beslaget
skal skje
Selskapskontrakter og andre
kontrakter
91
Kontrakter i konkurs
o Anvendelsesområdet for deknl kap 7
(deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2))
o Hensynene bak reglene
o Betydningen av om medkontrahenten har
separatistrett for sine interesser
(deknl § 7-7(2))
o Nettobeslag (i kontraktsgjenstanden)
o Bruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)
92
Beslag av kontrakter om kjøp av
løsøre i konkurs
o Inntreden (deknl §§ 7-3 fg)
o
o
o
o
o
Rett til inntreden (deknl § 7-3)
Avtalens vilkår (deknl § 7-4(1))
Oppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2))
Sikkerhet (deknl § 7-5)
Oppsigelsesadgang (deknl § 7-6)
o Hevingsrett (deknl § 7-7)
o [Beslag av andre kontraktstyper
(deknl §§ 7-10 fg)]
93
Beslag av selskapsavtaler
(deknl kap 4)
o Gjelder ansvarlige selskaper ol (deknl §
4-1)
o Boet trer ikke inn som selskapsdeltaker
(deknl § 4-3)
o Særskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)
94
Selskaps- og særkreditorer
Særkreditorer:
Får bare det som er til
overs av selskapsformuen, og
da i konkurranse med selskapskreditorene (deknl § 4-2)
(Særkreditorer mot
selskapet finnes ikke,
jfr selskapsl nr.
83/1985 § 2-4(1))
Eier
Selskapskreditorer
(felleskreditorer):
• Kan kreve i begge
(alle) boene
• Regelen om full
dividendrett gjelder
ikke, deknl § 4-5
Ansvarlig
selskap
95
Fordelingen av boets midler mellom
kreditorene
Motregning, solidarskyld
96
Fordelingen av boets midler
mellom kreditorene
o Hovedregelen (deknl § 9-6)
o Særlig priviligerte kreditorer
o [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl
§§ 8-14 fg)]
o Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg)
o Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg)
o [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2
fg)]
o [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]
97
Motregning: Terminologi
kreditors (mot)fordring
debitors (hoved)fordring
Konkurskreditor
Konkursdebitor
98
Fordelen med å kunne motregne
Med motregningsrett:
K betaler fullt beløp,
får fullt beløp
Uten motregningsrett:
K betaler fullt beløp,
får dividende
Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget
99
Motregningsvilkår (deknl § 8-1)
o Samme parter?
o Ytelser av samme art?
o Beskyttelse av betalingskanaler?
o Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 29
o Panteloven § 4-4(2)
o Forfallstid?
100
Motregning: Forfallsvilkåret
Over streken:
D i mora
Ks mot- Ds hovedkrav
krav
Ks mot- Ds hovedkrav
krav
kkåpn
Ds hoved- Ks motkrav
krav
Ds hoved- Ks motkrav
krav
Under streken:
K i mora
Ds hoved- Ks motkrav
krav
101
Motregningsvilkår (deknl § 8-1)
o Samme parter?
o Ytelser av samme art?
o Beskyttelse av betalingskanaler?
o Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 29
o Panteloven § 4-4(2)
o
o
o
o
Forfallstid?
Krav som har tilhørt tredjeperson
Gjeld skapt for motregning
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse
nr. 17/2004 § 6
102
Kreditorer med flere skyldnere
(solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg)
Samskyldner
Debitor
Samskyldner
Kreditor
103
Dividendegrunnlag og
maksimumsbeløp, deknl § 8-7if
Max utbet
Dividendegrunnlag ved konkursåpningene
104
Oppbygningen av deknl § 8-7
Avdrag fra
regressberettiget
medskyldner
(nr 1)
Avdrag ved
dividende fra
medskyldners bo
(nr 2)
Avdrag fra medskyldner mindre enn
3 mnd før kk (nr 3)
105
Betydningen av forfallet
til fordringen mot medskydneren
forfall
hovedfordr
Medskyldneren
svarer for alt
kkåpn
kkslutn
Medskyldneren
svarer for tap
Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)
106
Full dividendrett ved solidarskyld hensyn bak regressregelen (nr 1)
Kausjonist
betaling
Kreditor
Debitor
107
Full dividendrett ved solidarskyld hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)
A
kkåpn
B (debitor)
kkåpn
kkåpn
C
kk slutn
Betaling fra C
(suksessiv konkurs):
Unngå uttrekking av
bo C/ fremskyndelse
av bo B for derved å
unngå oppgjørstekniske problemer
Betaling fra C
som solvent medskyldner:
Lette delbetaling
3
mnd
Betaling fra A
(samtidig konkurs):
Oppgjørstekniske hensyn
-uttrekking av bobehandling
-konstant dividendegrunnlag
-avhengige dividender
108
Prinsippene for lovvalg og jurisdiksjon
i tingsrettslige konflikter
o Generelt om lovvalg og jurisdiksjon
o Jurisdiksjon
o Kontraktsrettslige krav
o Tingsrettslige krav
o Lovvalg
o Kontraktsrettslige krav
o Tingsrettslige krav
o Internasjonalt tvingende regler
109
Prinsippene for
internasjonal insolvensbehandling
o
o
o
o
Norsk konkursjurisdiksjon
Hjelpekonkurs
EU-forordningen
Konkursjurisdiksjonens eksklusivitet
110

similar documents