Közszolgálati jogvita 2013.04.24.

Report
A KÖZSZOLGÁLATI
JOGVITA
Dr. Kis Norbert
egyetemi docens, rektorhelyettes
Igazgató
(Vezető- és Továbbképző Intézet)
Tipológia:
1. kormánytisztviselői/köztisztviselői sérelem VS.
munkáltatói intézkedés
2. munkáltató VS. kormánytisztviselői/köztisztviselői
magatartás
3. érdek-képviseleti szerv VS. Munkáltató
2012. július 1. előtti esetek (Ktv. 1992. évi XXIII.
tv.)
o a három aktor: közvetlenül a bírósághoz fordulhat
(keresetlevél Pp XXIII. fejezet.
o elévülési időn belül (3 év)
o Vh. halasztó hatály
2012. Július 1. ELŐTT
Speciális szabályok
1.
A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó
döntése ellen a köztisztviselő bírósághoz akkor fordulhat, ha a Ktv.
megengedi. (pl. egyéb jogviszony engedélyezése)
2.
30 napos szabály – HATOS FOGAT (munkáltatói intézkedésről szóló
irat kézbesítésétől)
a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,
b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,
c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,
d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,
e) a kinevezés egyoldalú módosításával,
f) a fizetési felszólítással
3.
b)–f) pont:a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig
nem hajtható végre. – KERESET HALASZTÓ HATÁLYÚ
DE!!! Nincs halasztó hatály: kormányzati szolgálati jogviszony
megszüntetése
2012. Július 1. előtt – speciális szabály
4.
A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése:
a megállapodás megtámadásának eredménytelensége
megállapításától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.
+1
(2010. 06.01.- 2011. 05.31.) a munkáltató indoklás nélküli
felmentési joga
8/2011. (II.18.) ABH (pro futuro) MEGSZÜNTETI
• a közhivatal viseléséhez való jog - önkényes munkáltatói döntés
• jogbiztonság- a közigazgatás törvény alá rendeltsége
• hatékony (effektív) bírói jogvédelem
• emberi méltóság
• bírói út: rendeltetésszerű joggyakorlás elve, diszkrimináció tilalma
2012. július 1. UTÁN!!
Bírói jogérvényesítést kötelezően MEGELŐZŐ FÓRUM:
A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó
igényének érvényesítése érdekében közszolgálati panaszt nyújthat be a
Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz.
Köztisztviselők: közvetlen bírói jogérvényesítés korábbi szabályai maradtak
A munkáltató és az érdek-képviseleti szerv az e törvényből származó igényét
bíróság előtt érvényesítheti.
KDB kötelező joghatósága – ÖTÖS FOGAT
• a) a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével;
• b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással;
• c) a minősítés, a teljesítményértékelés megállapításaival;
• d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal;
• e) a kinevezés egyoldalú módosításával
b)—e) pont halasztó hatály, DE! megszüntetésnél NINCS HALASZTÓ HAT.
KDB eljárása illeték- és költségmentes.
KDB panasz: 30 napos szabály: munkáltatói intézkedő irat kézbesítése.
30 nap elmulasztása jogvesztő!!
Speciális szabályok
1. A jogviszony közös megegyezéssel megszüntetése: megállapodás
megtámadása eredménytelenségétől 30 napon belül. A
megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított
tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el.
A megtámadhatóság
•
•
•
- ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett,
feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy, ha mindkét
fél ugyanabban a téves feltevésben volt.
- Jogi kérdésben való tévedés címén a megállapodást akkor lehet megtámadni, ha a
tévedés lényeges volt és a munkakörében eljáró jogi szakértő a feleknek együttesen
adott a jogszabályok tartalmára nézve nyilvánvalóan téves tájékoztatást.
- ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vagy kényszerítéssel vették
rá.
A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.
2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó
döntése: jogorvoslat csak akkor, ha a Kttv. megengedi.
Bírói út KDB NÉLKÜL!:
• ha a KDB HALLGAT, határidőn belül nem bírálja el a
közszolgálati panaszt, (60+60 NAP),
• a fizetési felszólítással szemben
• Az ötös fogaton kívüli egyéb igény esetén (elévülési időn
belül).
A KDB határozatai:
- ügydöntő határozat + jogkövetkezmény
1. a panasznak egészben vagy részben helyt ad,
panaszos az ügyet lezárja
2. a panaszt elutasítja;
panaszos bírói útra megy
3. az egyezséget jóváhagyja;
4. az eljárást megszünteti (hatáskör hiánya).
Jogkövetkezmény megállapítása
>a jogellenes jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeiről
dönt.
1. Főszabály: prolongálás - a kormányzati szolgálati jogviszony a
jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján
szűnik meg.
2. Kártérítés: 2 -24 havi illetmény: az eset összes körülményeinek, így
különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése
alapján
3. Kivétel: a kormánytisztviselő kérheti az eredeti munkakörében
történő továbbfoglalkoztatását a tv-ben meghatározott egyes
esetekben + elmaradt illetmény.
- A munkáltató mestesül ha a továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól
nem várható el. PL: ha
a) a kormánytisztviselő munkaköre megszűnt,
b) a munkakörét betöltötték,
c) a szervnél létszámcsökkentést hajtanak végre az ítélet jogerőssé
válásakor, vagy d) a szervnél nincs üres álláshely.
Kormánytisztviselői Döntőbizottság (KDB)
CÉLJA:
1. országos hatáskörű közigazgatási másodfok
2. bíróságok tehermentesítése a panasznak helyt adó
döntésekkel
3. a munkáltatói közszolgálati joggyakorlat egységesítése,
orientációja
4. egyezségi kísérlet (mediáció)
5. jogviták megelőzése (preventív konzultáció)
 a munkáltatói közszolgálati joggyakorlat egységesítése,
orientációja
PÉLDA - „felmentési dogmatika”: A TISZTVISELŐ HIBÁZOTT!!
I. Vezetői bizalom elvesztése
II. Hivatalára méltatlanná vált
III. hivatásetikai okok?? törvény (83. §) felsorolja a hivatásetikai
elveket – MKK etikai eljárás- etikai vétségre fegyelmi eljárást
kezdeményezhet MKK a munkáltatónál
IV. Kötelességszegés?? A kormánytisztviselői kötelesség (76. § (1)
bek) megsértése – fegyelmi vétség – fegyelmi eljárásban kell
elbírálni – hivatalvesztés (jogviszony megszüntetés)
V. nem megfelelő munkavégzés?? minősítési eljárásban „nem
megfelelő”
+ Közös megegyezés KULTÚRÁJA: tárgyalási és tájékoztatási
standardok
KDB státusza, szervezete és működési elvei
A Kttv. által létrehozott független testület. Max 15 biztos.
Szervei: Tanácsok, Kollégium
A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter nevezi ki a KDB elnökét és helyettesét, valamint tagjait
(biztosok).
 a rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni.
 befolyástól mentes, és részrehajlás nélküli eljárni,
 tisztességes és pártatlan magatartás
 tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartás
 tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a KDB
eljárásába vetett bizalmat vagy a KDB tekintélyét csorbítaná.
 a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek,
a jogorvoslati tevékenységükkel összefüggésben nem
befolyásolhatók és nem utasíthatók
168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet a Kormánytisztviselői
Döntőbizottságról
KDB Eljárása
a) iratokat kérhet be a panaszostól, illetve a munkáltatótól,
b) meghallgathatja a panaszost, illetve a munkáltatót,
c) tanút hallgathat meg,
d) szakértőt kérhet fel,
e) egyéb, a panasz kivizsgálásához szükséges cselekményeket
végezhet.
Az ügy elbírálásában eljáró tanács határozatát a Döntőbizottság
nevében hozza meg.
Mediációs eljárás: békítés, egyezségi kísérlet
Konzultatív (véleményezési) eljárás: A kormánytisztviselő és a
munkáltató igényével összefüggésében véleményt kérhet
A KDB határozatának bírói felülvizsgálata iránti per
Panaszos:
> KDB panasznak részben vagy egészben nem adott helyt
> Megállapított jogkövetkezmények
Munkáltató > jogkövetkezmények
Panaszos keresetlevele a munkáltatóval (alperes) szemben,
• felülvizsgálat: a munkáltatói intézkedés tartalma
• A keresetlevél halasztó hatályú.
Főszabály: a közigazgatási és munkaügyi bíróság a Döntőbizottságot
nem utasíthatja újabb eljárásra,
KDB-vel nem ért egyet - a megtámadott határozatot egészben vagy
részben megváltoztatja,
KDB-vel egyetért - keresetet elutasítja.
 Fellebbezés
 Rendkívüli jogorvoslat: felülvizsgálat, perújítás
Köszönöm a figyelmet!

similar documents