Kvantitativní dotazování

Report
KVANTITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ
FORMY SBĚRU DAT
osobní
 telefonické
 on-line
 poštovní, novinové
 kombinace

ZADÁNÍ ÚKOLU

Vymezte min. 2 výhody a 2 nevýhody
jednotlivých forem sběru dat dle:






Časové náročnosti,
Náročnosti finanční,
Náročnosti na lidské zdroje, tazatele,
Z hlediska typů otázek, které (ne)můžeme klást touto
formou,
Z hlediska průběhu spolupráce, ovlivňování sběru dat
ze strany zadavatele
Response rate atd.
DÍLČÍ ŘEŠENÍ ÚKOLU
NAPŘ. CATI (COMPUTER ASSISTED
TELEPHONE INTERVIEWING) - CHARAKTERISTIKA

Telefonické dotazování s využitím počítače (s tzv.
CATI softwarem):
Dle připraveného scénáře z tzv. CATI studia
 S možností tzv. příposlechu rozhovorů


Expresní výzkum do 24 h!! – 5 otázek +
sociodemografické charakteristiky
DÍLČÍ ŘEŠENÍ ÚKOLU
NAPŘ. CATI – VÝHODY A NEVÝHODY
rozumná response
rate
nemožnost ukázat
vizuální podklady
víme, s kým mluvíme
konkurence ze strany
telemarketingu
rychlost, rozumná
cena
není geograficky
omezené
jednodušší otázky
problém se
specializovanými dtb
kontrola tazatelů
částečná možnost
upravit dotazník v OBDOBNĚ VYPRACUJTE PRO DALŠÍ FORMY
SBĚRU KVANTITATIVNÍCH DAT
průběhu
ON LINE PANEL X FACE TO FACE?
ON LINE PANEL
ELIMINACE NEPOCTIVCŮ A CHYB
Více viz: Prezentace Jarního Simaru, Online panel 2011
KOMBINACE FOREM SBĚRU DAT
Stále rostoucí trend
 Kombinace umožňuje využít metody, které by pro
daný případ samy o sobě nešly použít

ORIENTAČNÍ CENY SBĚRU DAT

Cena se odvíjí od:





počtu dotazníků
zvolené metody sběru dat
obtížnosti zasáhnout cílovou skupinu (v %)
délce dotazníku
způsobu kontroly
ORIENTAČNÍ CENY SBĚRU DAT
Orientační ceny za sběr dat (bez navržení dotazníku i bez
analýzy)
 Omnibus, N=1 000, 1 otázka: cca 10 tis. Kč
 On-line, N=200, T=10, 100% zásah: cca 35 tis. Kč
 CATI, N=200, T=10, 100% zásah: cca 60 tis. Kč
 CAPI, N=500, T=15, 100% zásah: cca 140 tis. Kč
 CAPI, N=2 000, T=30, 5% zásah, 2x kontrola tazatelů:
1,1 mil. Kč
JAK VYBRAT NEJVHODNĚJŠÍ METODU?
Není
 1. kritérium = povaha a rozsah informací
(spolehlivost), vhodný účel
 2. kritérium = organizace, čas a cena, kvalifikace
pracovníka, který provádí šetření apod.

JAK ZVÝŠIT NÁVRATNOST
ROLE TAZATELE
Zvyšuje návratnost
 Pomáhá udržet pozornost při delším dotazníku
 Může jednodušeji vybrat respondenty (např.
majitelé nových garážových vrat)
 Částečně může zkontrolovat, zda respondent
mluví pravdu
 Může kombinovat pozorování

ROLE TAZATELE
Má tendenci si otázky přizpůsobovat a vylepšovat
 Problém falšování
 Problém nesprávného výběru respondentů (např.
jemu/jí sympatičtí)
 Respondenti se mohou obávat říci pravdu
 Respondenti upravují své chování

JAK ZLEPŠIT PRÁCI TAZATELE
TAZATEL BY
MĚL BÝT:
NEMĚL BÝT:
PLATÍ TOTÉŽ I U KVALITATIVNÍCH ŠETŘENÍ (TAZATELŮ)?
KVALITATIVNÍ ROZHOVOR
FG
PŘÍPRAVA FG
Definice řešeného tématu
 Výběr vzorku
 Volba počtu a členů diskusních skupin
 Příprava personálního a technického zázemí pro
realizaci diskuse

REALIZACE A ANALÝZA FG

Realizace v dílčích skupinách za aktivní účasti
moderátora – metody:
Různé techniky dotazování
 Projekční techniky
 Pozorování


Analýza výsledků – nejen odpovědí, ale i
neverbálních reakcí
FG – PRAXE:

similar documents