D*stojnost nenarozeného jedince lidského druhu, který není v*cí, ale

Report
Důstojnost nenarozeného jedince
lidského druhu, který není věcí,
ale osobou
fr. MUDr.Lukáš Jan Fošum OP,
Klášter dominikánů Praha,
Université de Fribourg, Suisse,
[email protected]
Roberto Andorno (*1961)
• La distinction juridique
entre les personnes et les choses
à l’épreuve des procréations artificielles, Paris,
L.G.D.J., 1996.
• 1998-2005… bioetická komise UNESCO
• Nyní: Rechtswissenschaftliches Institut,
Universität Zürich
Literatura
• Kincl J., Urfus, V., Skřejpek, M.,
Římské právo, C.H.Beck, Praha, 1995
Plán prezentace
1)SUMMA DIVISIO ŘÍMSKÉHO PRÁVA
2)POSTMODERNÍ PRÁVNÍ FORMALIZMUS A LIDSKÁ
OSOBA
3) ZÁCHRANA DŮSTOJNOSTÍ?
1)SUMMA DIVISIO ŘÍMSKÉHO PRÁVA
„Omne autem ius,
quo utimur, vel ad
personas pertinet
vel ad res vel ad
actiones.“
(Institutes, I, 2,12)
SUMMA DIVISIO: RES/PERSONA
α
Podle eticko-právního smyslu je věc vše, co
není osobou.
(Věc je tedy definována jako tělesný objekt, který není
osobou.)
→ Jakákoliv věc nabývá své právní konzistence
pouze ve vztahu k osobě.
Res: in commercio/extra commercium
→ I současné právní systémy přebírají římskou
distinkci mezi res in commercio a res extra
commercium.
→ V římském právu patřily věci k první nebo
druhé skupině podle toho, zda spadaly do
oblasti právních vztahů dědictví.
Conceptus a nasciturus
→ z Digestu nelze jednoznačně vyvodit, zda
tento právní dokument chápal toho,
který se má narodit, jako osobu.
→ Pozoruhodný je však už samotný vysoký počet
právních formulací.
qui in utero est….
Curator ventris
Povolovalo se také,
aby nenarozenému
dítěti byl ustanoven
opatrovník,
«
tzv. c u r a t o r
v e n t r i s,
jehož úkolem bylo
pečovat o zájmy
nenarozeného, např.
spravovat majetek,
který počatému
připadne po zemřelém
otci, z darů osob cizích
apod. »
nasciturus iam pro nato habetur
*
Narozením, tj. oddělením od těla matčina,
začíná člověk samostatně existovat,
avšak ani doba mezi početím a porodem není
právně docela bez významu.
→ Jedná-li se totiž o nějaký prospěch
nenarozeného, hledí se po porodu na dítě jako
by bylo žilo již v době těhotenství a bylo
subjektem práv.
!!! o t r o k á ř s t v í !!!
→jestliže se jednalo
o očekávané dítě
otrokyně, nemohlo
být považováno za
osobu, když sama
jeho matka byla pro
právo spíše věcí, než
osobou.
Mějme na paměti, že….
Existence otroctví a jeho
právní úprava je rysem
podmiňujícím typologické
určení celého římského
právního řádu.
Postavení otroka v římském právu
→ Propracovalo se teoreticky k dokonalé
koncepci otroka – věci, otroka – objektu práva,
otroka člověka totálně zbaveného právní
subjektivity a slavné maximy římských
právníků „servi pro nullis habentur“ (otroci se
nepovažují za nic), „servus nullum caput habet“ (otrok
nemá právní subjektivitu)
Otrok: věc, anebo osoba?
♠ A přece jsou to právě normy týkající se
otroků, kde římští právníci nejvíce slevují ze
svých nároků logických a systematických,
→ právě při úpravách postavení otroků se
objevují protimluvy a „neobratnosti práva“
(inelegantia iuris)
Inelegantia iuris
♣ „quod ad ius naturale attinet,
omnes homines aequales sunt“
→„servitus est constitutio juris gentium, qua
quis dominio alieno contra naturam subicitur“
SUMMA DIVISIO ŘÍMSKÉHO PRÁVA – RÉSUMÉ
1) Otroctví sehrávalo zásadní úlohu pro aplikaci
klíčové distinkce res-persona
2) Římský právní řád rozhodně připouští,
aby člověk byl chápán jako osoba již od početí
3) Římské právo používá kategorii ius naturale,
která odhaluje nedůslednost jiných právních
norem.
2) LIDSKÁ OSOBA
V POSTMODERNÍM PRÁVNÍM FORMALIZMU
÷ Důsledkem radikálního karteziánského rozlišení
mezi res cogitans a res extensa je,
že „tělo není někým, kým by osoba byla, ale je
něčím, co osoba má.“
► Descartův dualizmus byl následován postupnou
de-subtancializací osoby, která byla doprovázena
důrazem na vědomí jakožto konstitutivní
charakteristiku osoby (definice Johna Locka).
2) LIDSKÁ OSOBA
V POSTMODERNÍM PRÁVNÍM FORMALIZMU
► „Ani personalismus některých filozofů 20.století,
jakými byli Max Scheler nebo Emmanuel
Mounier, neuspěl při snaze o znovunalezení
substanciálního pojetí lidské osoby.
► Pokus o nahrazení spekulativního myšlení
myšlením angažovaným nedokázal poskytnout
solidní metafyzický základ pro svůj další rozvoj.
Osoba u Immanuela Kanta
„Jednej tak, abys
své lidství ve své
osobě, stejně jako
v osobě druhých
považoval vždy
jako cíl a nikdy
jako prostředek.“
Osoba u Immanuela Kanta
„To,
co má vědomí
numerické identity
sebe sama
v různých časech
může být
nazýváno osobou.“
Právní formalismus
§ Abstraktně-formální
pojem právnické osoby,
jejímž největším
zastáncem ve 20. století
je Hans Kelsen, má své
praktické důsledky.
Vytvoření umělé právní osoby
÷ Pozitivní právo může původní myšlenku
osoby [identické s člověkem] buď zúžit, anebo
rozšířit.
► Může určitým jedincům odmítnout
způsobilost k právu částečně anebo úplně;
►►Může rovněž přenést způsobilost k právu
mimo jedince a vytvořit tak umělou právní
osobu.
Právní formalizmus a lidské embryo
► Více autorů na konci 19. a na začátku 20.
století označilo personalitu embrya za právní
fikci.
► I přes pokrok embryologických a
genetických poznatků, které tento právní pohled
částečně odvrátily, i na konci minulého století
ještě přetrvávaly názory, že tato personalita je
pouze podmíněná.
Práva embrya dnes
►Současným legislativním vyústěním je
především nedostatečná ochrana ze strany
trestního práva
!!! Lidské embryo je z hlediska francouzského
práva civilní osobou, která je téměř zbavena
ochrany v rámci trestního práva,
což jistě předpokládá určitou nedůslednost.
Embryo: res, a nebo persona?
► Conceptus trpí faktickou reifikací,
kterou nedostatečnost zákona
jedině podporuje
3) ZÁCHRANA DŮSTOJNOSTÍ?
Justitia est habitus animi communi utilitate
conservata, suam cuique tribuens dignitatem.“
[M.T.CICERO, De inventione, II, 53, 160]
Spravedlnost je habitus ducha zachovávaný společným užíváním a udělující každému jeho
důstojnost.
Co je to důstojnost?
• Lze vůbec dignitas nějak definovat? Dát ji
nějaký filosofický obsah?
→Důstojnost se váže ke konkrétnímu člověku, k
tomuto jedinci, a ne ke člověku abstraktně
pojatému v rámci nějakých definic.
Jak definovat důstojnost?
→Pojmy jsou však ze své podstaty všeobecné,
což vysvětluje jejich neschopnost vystihnout
naši osobu, která je vázána na individualitu
toho, kdo je nositelem důstojnosti .
Dignitas et incommunicabilitas
→Pojem důstojnosti se pojí s myšlenkou
nesdělitelnosti (incommunicabilitas),
jedinečnosti, nemožnosti redukovat konkrétní
bytost na pouhé číslo.
Immanentní nebo transcendntní pojetí
• Důstojnost = důsledek morální autonomie
anebo
• Důstojnost = vyjádření hodnoty přirozenosti?
Místo závěru:
společné slabiny římského práva a
dnešního právního formalismu
• Nedůslednost: přiznaná nebo nepřiznaná
• Rozvoj práva v době jeho krize: nová naděje?
Důstojnost a cena
Pro Kanta je důstojná taková bytost, která je
protikladem bytosti mající „pouze“ nějakou
cenu.

similar documents