Historyczność cudów Jezusa

Report
HISTORYCZNOŚĆ CUDÓW JEZUSA
PODZIAŁ ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH
chrześcijańskie
niechrześcijańskie
chrześcijańskie
ŹRÓDŁA CHRZEŚCIJAŃSKIE

Ewangelie:
świadectwa wiary wielkanocnej, relacje tego co
Jezus rzeczywiście uczynił i czego nauczał. Są
dokumentami historycznymi zaświadczającymi
o Boskiej i ludzkiej naturze Jezusa, który żyjąc w
konkretnym miejscu i czasie, jednocześnie jako
Bóg przekracza i przerasta historię. Nie są
jednak podręcznikami historii w dzisiejszym
rozumieniu. Niemniej jednak są świadectwami
faktów niepodważalnych, które rzeczywiście miały
miejsce w Ziemi Świętej. One są nade wszystko i
w pierwszym rzędzie dokumentem religijnym.
Zawierają objawienie pochodzące od Boga.
EWANGELICZNE CUDA JEZUSA

Cud przemiany wody w wino
( J 2, 1-12)
„…Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej…”

Cud uzdrowienia chorych
(Mk 2, 1-12; Mk 1, 40-45; Lk 9, 37-43)
„…Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał
go ojcu…”

Cuda jako dary (Mt 14, 13-21; J
6, 32)
„…Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i
połamawszy chleby dawał je uczniom…”
Cud wskrzeszenia zmarłych
( J 11, 1-44; Mk 5, 35-43)

„…Jezus powiedział: << Łazarzu wyjdź na zewnątrz>> i
wyszedł zmarły…”

Cud ocalenia (Mt 8, 23-27)
„…Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała
głęboka cisza…”

Cud Zmartwychwstania
( J 22, 1-10; Lk 24, 1-11; Mk 16,
1-8; Mt 28, 1-8)
„…Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał
nie ma Go tu…”
POZOSTAŁE KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU
Dzieje Apostolskie (Dz 2, 22-24) „..którego posłannictwo Bóg potwierdził
wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego
dokonał wśród was…”
Dzieje Apostolskie (Dz 14.3) „ Pozostali tam dość długi czas i nauczali
odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i
znakami, dokonywanymi przez ich ręce…”
List do Rzymian (Rz 15,18-19) „…nie odważę się jednak wspominać
niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu
pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem, mocą znaków i cudów,
mocą Ducha Świętego…”
List do Galatów (Ga 3.5) „…. 5 Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa
cuda wśród was, [czyni to] dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą
uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?”
niechrześcijańskie
NIECHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE
Źródła pozachrześcijańskie odgrywają rolę
drugorzędną, jednak w nich odnajdujemy wzmianki o
cudownej działalności Jezusa. Są one dlatego ważne,
ponieważ autorzy mają obiektywne spojrzenie na
osobę Jezusa. Nie będąc chrześcijanami, wspominają
Chrystusa jako osobę wyjątkową.
JÓZEF FLAWIUSZ,
(OK. 37/38 – 102R.) KAPŁAN PISARZ ŻYDOWSKI
W swoim „Testimonium Flawianum” pisze: „…w tym czasie stał się
przyczyna nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle
można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był
nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę…”
TALMUD,
(I/II W.) PO HEBRAJSKU „NAUKA”, „STUDIOWANIE”, POWSTAŁ Z SYSTEMATYZACJI
ZASAD INTERPRETACYJNYCH I KOMENTARZY TORY
Talmud zawiera kilka wzmianek o Jezusie: „W wigilie Pasch
został powieszony Jezus, czterdzieści dni wcześniej Herod
głosił: <<On zostanie wyprowadzony na ukamienowanie,
ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela na
bezdroża>>…”
PLINIUSZ MŁODSZY, (62-114R.) KONSUL, NAMIESTNIK PONTU I BITYNII
W swoim „Liście do Cesarza Trajana”, pisze takie słowa:
„…Zapewniali zaś , że największą ich winą czy to błędem było to, ze
mieli zwyczaj z nastaniem dnia, o świcie, zbierać się i śpiewać na
przemian pieśń ku czci Chrystusa jako Boga...”
PODSUMOWANIE

similar documents