Presentatie workshop VAL & ALE

Report
Etalage bijeenkomst
Online Peer Feedback
Mariël van Pelt (MSW)
Esther van Popta (SU O&O)
5/11/13
Programma
•
•
•
•
•
Theoretische achtergrond
Onderzoeksvraag
Methode
Resultaten
Volgende stappen
Theoretische achtergrond
•
•
•
•
Feedback en leren
Peer feedback en leren
Peer feedback in online leren
Peer feedback quality
Peer feedback quality
• Criteria (voorwaardelijk voor een
student om te profiteren van het
geven van online peer feedback)
• Levels of quality
Criteria
The peer feedback should contain
A. one or more evaluative judgements about (parts
of) the learning product of the peer student
B. one or more suggestions for improvement for
(parts of) the learning product of the peer
student
C. an explanation for the evaluative judgement(s)
and/or the suggestion(s) for improvement
D. references to relevant theoretical concepts as
part of the explanation
Levels of quality
Level
Criteria
Simple
Evaluative judgement (A) and/or suggestion for
improvement (B)
Elaborated
Evaluative judgement (A) and/or suggestion for
improvement (B) with an explanation (C)
Evaluative judgement (A) and/or suggestion for
improvement (B) with an explanation (C) and
references to relevant theoretical concepts (D)
Onderzoeksvraag (1)
• To what extent can quality of
feedback be identified in the peer
feedback students give to other
students in online collaborative
communities?
Onderzoeksvraag (2)
a. What are the different levels of quality
that can be found in the peer feedback
students give…..?
b. What development can be found in the
different levels of quality of peer
feedback that students give….?
c. To what extent does the level of quality of
given peer feedback relate to studentand educational characteristics?
Methode
• Ontwerp
– Participants: 170 studenten, 2493
fragmenten
– Design research: 6 months students
gave peer feedback (see visual)
• Metingen
– Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
– Voorbeeld
• Analyses
Voorbeeld
Feedbackfragment
A:
B:
Evaluative Suggestion
judgement for improve
ment
C:
Expla
nation
D:
Theoretical
concepts
Nice work. You start with the
Deming Circle to support the
processes. You could also use the
eight steps of Kotter.
X
X
X
http://www.mindtools.com/pages/article/new
PPM_82.htm Good luck finishing up!
p.s. Kotter helps you to implement
changes successfully.
X
Score per criterium
Score op combinaties
Level of feedback
Volgende stappen
• Ontwikkeling?
• Samenhang met karakteristieken?
• Nieuwe cases met meer informatie
over o.a. Onderwijsinrichting
• Verbinden met
competentieontwikkeling
Meer informatie of
vragen?
[email protected]
www.e-peerfeedback.nl
Opbouw presentatiedeel MSW
• Waarom werken we met peerfeedback?
• Hoe doen we dat binnen de Master
Social Work
• Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
• Discussiepunten
Waarom peerfeedback?
• Didactiek
• Inhoudelijke aansluiting bij het profiel
Didactiek
• Constructivisme
• Deeltijdopleiding en dus deels
afstandleren
• Dit heeft geleid tot: Actief werken met
Scholar en Action Learning
Environment (ALE)
10 stappen van de MSW Scholar-ALE
kiest bijbehorend
leerarrangement
verzamelt
informatie
leest
competentie (fase)
maakt deelproduct
Portfolio assessment
bewijslastpresentatie
aan eind opleiding
combineert
deelproducten tot
eindproduct
virtuele
leerinteractie
verbetert deelproduct
participeert in
bijeenkomsten
wordt beoordeeld en
krijgt feedback
leerprocesanalyse
Scholar site MSW5
Profiel opleiding MSW
Peerfeedback sluit goed aan bij:
• Beroepstaken: regievoeren en
kennisontwikkeling- en toepassing
• Rol: senior professional en
beroepsinnovator
• Competenties: implementeren en
legitimeren
Hoe werken we met
peerfeedback?
• Binnen programma: professioneel
leiderschap
– Professionele ontwikkeling
– Begeleiding professionalisering
vakgenoten
• Via Scholar
• In lessen/werkgroepen/studiecoaching
• Toetsing
Hoe werkt dat op Scholar
(online)
• Student plaatst product op scholar en
vraagt feedback
• Student geeft en krijgt feedback
medestudenten
• Docenten valideren feedback volgens
model
•
Model
A
Feitelijk
weergeven
B
Interpreteren
C
Verklaren
D
Inspelen op
Feiten: wie,
wat,
waar, hoe
o.a. opinie of
conclusie
zonder
onderbouwing
o.a. ‘uitleg van
het waarom’
o.a.
anticiperen,
vervolg of
alternatief
ontwerpen,
metacognitieve
reacties
De student
verwijst met zijn
feedback
feitelijk naar het
leerproduct
De student
interpreteert met
zijn feedback
het leerproduct
De student geeft
met zijn
feedback een
verklaring (als in
begrijpen) zijn
interpretatie (B)
of het alternatief
(D)
De student geeft
met zijn
feedback een
alternatief. De
student
beschrijft wat de
peer had
kunnen doen
E
Theoriegebruik
De student
gebruikt
(relevante)
theorie in zijn
feedback
Praktijkvoorbeeld MSW5
Spiegelbijeenkomsten &
Feedbackpractica
• Ingeroosterd in beide studiejaren
• Gekoppeld aan toetsproducten en
inlevermomenten
• Actieve deelname van docenten en studenten
• 1e en 2e jaars studenten leren van elkaar
• Feedbackpractica in computerlokaal
• Spiegelbijeenkomsten: werken met
feedbackrondes
• Feedback onderdeel lessen en werkgroepen
Toetsing (1)
• Bij alle toetsen: ontvankelijkheidcriterium
• Min. 2 studenten hebben feedback
gegeven + projectbegeleider
• De student geeft aan wat hij, waarom
met die feedback gedaan heeft.
• Wordt meegenomen in de feedback die
de beoordelaar geeft.
Toetsing (2)
• Voortgangsgesprek
• Eind jaar 1
• Uitdraai gevraagde en gegeven
feedback
• Verslag en presentatie waarin student
reflecteert op feedback
• Meegenomen in beoordelingscriteria
•
Ervaringen (positief)
• Leereffect: vergroot kwaliteit producten
en leren student
• Kwaliteit van de feedback is
toegenomen
• Studenten en docenten zien de
meerwaarde in relatie tot didactiek en
profiel
Ervaringen (negatief)
• Het kost (veel) tijd
• Nog te weinig hoogste niveau: gebruik kennis
moet beter
• Te veel productgericht, te weinig gedraggericht
• Docenten zelf nog onvoldoende model
• Dosering: soms te veel, soms te weinig feedback
• In lessen niet altijd voldoende aandacht voor
feedback
• Technische problemen
Vragen /opmerkingen?
[email protected]
Discussie (1)
• Online peer feedback kan alleen in een
kleine, veilige leeromgeving.
• Online peer feedback werkt als het in het
gehele onderwijsprogramma is verweven.
• Online peer feedback voegt te weinig toe
gezien de tijdsinvestering.
Discussie (2)
• Online peer feedback moet je doen als het
inhoudelijk in je opleidingsprofiel past.
• Begin als docent eerst zelf maar eens met
goede feedback vragen en geven.
• Online peer feedback is geschikter voor
master- dan bacheloropleidingen.

similar documents