Petr Krčál – Korupce jako habitus

Report
KORUPCE JAKO HABITUS
Petr Krčál
Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU
TEORIE SOCIÁLNÍCH POLÍ





Spjata se sociologem Pierrem Bourdieu
Sociální pole = strukturovaný sociální prostor, který má
vlastní pravidla, schémata dominance, převládají zde
legitimní názory a dochází zde k (re)distribuci specifických
forem kapitálu
Sociální pole jsou vzájemně propojená, ale relativně
nezávislá na ostatních sociálních polích a na sociálních
strukturách
V rámci sociálních polí dochází k otevřeným / symbolickým
soubojům o zajištění dominance v rámci sociálního pole
Sociálních polí je nekonečné množství; hlavní druhy
sociálních polí: Umělecké, Mocenské (politické), Právní,
Akademické, Ekonomické, Kulturní, Byrokratické
STRUKTURA SOCIÁLNÍCH POLÍ - VZTAH
MOCENSKÉHO, EKONOMICKÉHO A
BYROKRATICKÉHO POLE
Mocenské sociální
pole
Ekonomické
sociální pole
Byrokratické
sociální pole
HABITUS



Habitus = systém získaných vědomostí, dispozic a
praktik podle kterých jednají jedinci v rámci
sociálních polí
Tyto atributy jsou utvářeny jednak konkrétním
sociálním polem, ve kterém se daný aktér aktuálně
pohybuje, a jednak ostatními sociálními poli.
Habitus je tak produktem sociálních polí
V rámci teorie sociálních polí představuje habitus
„soubor dispozic, které vedou aktéry k tomu, aby
jednali a reagovali určitými způsoby. Tyto dispozice
generují praktiky, způsoby vnímání a postoje, které
jsou běžné, aniž by byly vědomě koordinovány nebo
řízeny nějakým pravidlem“ (Bourdieu)
KORUPCE JAKO HABITUS





Korupce = forma jednání, při které dochází ze strany
jednoho aktéra vědomě k poskytování (ne)hmotných
statků jinému aktérovi za účelem zisku různých druhů
kapitálu
Korupce zasahuje do všech sociálních polí
Optikou teorií sociálních polí představuje korupční
jednání jeden z legitimních způsobů interakce v rámci
sociálních polí
Legitimní strategii představuje proto, že se vyskytuje ve
všech sociálních polích a slouží jako prostředek
vykonávání symbolických / otevřených soubojů o
dosažení dominantního / výhodného postavení
Legitimnost tohoto jednání je oproštěna od etického
rozměru korupčního jednání
TROJÍ POJETÍ KORUPCE V TEORII HABITU
1/ Korupce je forma habitu, který je produktem interakce jedinců v rámci
sociálních polí. Korupce pak představuje NAUČENÝ modus jednání sloužící k
získání specifických forem kapitálu generovaných sociálním polem
Příklad: (neo)patrimoniální modus jednání úředníků – úředník nevykoná
činnost, dokud mu není poskytnuta protislužba = to utváří NAUČENÉ reakce
poskytnout úplatek
2/ Korupce jako podvědomá dispozice. Vzniká tak, že jedinci nedůvěřují
institucím jako celku, ale pouze specifickým aktérům, kteří se v rámci institucí
pohybují. Korupční jednání posiluje vzájemnou důvěru mezi aktéry
Příklad: podvědomé nabízení úplatku (například na úrovni drobné a marginální
korupce) – např. flaška alkoholu pro IT technika za rychlé vyřízení požadavku
apod.
3/ Korupce jako analytická kategorie. Korupční jednání může posilovat
symbolickou (ale i reálnou) moc těch, na které je cíleno. Skrze subjekty korupce
můžeme analyzovat mocenské vztahy v rámci sociálních polí
Příklad: osoba, která je subjektem korupce v rámci určité instituce, bude
pravděpodobně držitelem určitých forem moci nebo gatekeeperem
KORUPCE JAKO HABITUS - SHRNUTÍ
Korupce představuje specifickou formu habitu, který představuje
jednak naučené a legitimní strategie využívané jedinci k dosažení
specifických cílů. Tyto strategie nemusí být pouze naučení, ale
mohou být tvořeny podvědomými formami jednání. Teorie habitu
může sloužit jako analytický rámec pro výzkum mocenských
struktur v rámci sociálních polí.
 2 základní výhody teorie sociálních polí při výzkumu fenoménu
korupce:
1/ Nahlížení na korupci jako na interakční fenomén (jednak mezi
sociálními poli a jednak mezi jedinci v rámci sociálních polí)
2/ Umožňuje zachovat vyšší míru neutrálního přístupu k fenoménu
korupce

DOPORUČENÁ LITERATURA








BOURDIEU, Pierre (1989): Social space and symbolic power. Sociological
Theory 1/1989, s. 14–25.
BOURDIEU, Pierre (1990): The scholastic point of view. Cultural Antropology
4/1990, s. 380 – 391.
BOURDIEU, Pierre (1998): Teorie jednání. Praha: Karolinum.
BOURDIEU, Pierre (2000): Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
BOURDIEU, Pierre (2002): O televizi. Brno: Doplněk
BOURDIEU, Pierre (2010): Pravidla umění: vznik a struktura literárního pole.
Brno: Host.
JENKINS, Richard (2002): Pierre Bourdieu (revisited edition). London:
Routledge.
RŮŽIČKA, Michal a VAŠÁT, Petr (2001): Základní koncepty Pierra Bourdieu:
pole – kapitál – habitus. Antropowebzin 2/2011, s. 129 – 133.
Děkuji za pozornost.

similar documents