Poměry mezi hlavními větami

Report
Souvětí souřadné
Anotace
 materiál tvoří 13 slidů, v nichž se žák seznámí s poměry





v souřadném souvětí a naváže na poznatky o souřadně
spojených větných členech a souřadně spojených vedlejších
větách
cílová skupina: 8. ročník
autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekáváný výstup: žák pozná, kdy se jedná o souřadné
souvětí a umí určit v jakém poměru jsou spojeny věty
hlavní
použitá literatura: učebnice SPN pro 8. ročník
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a
pracujeme se žáky na cvičeních i s učebnicí
Základní pojmy
 významový poměr mezi větami hlavními:
 slučovací
 stupňovací
 odporovací
 vylučovací
 příčinný (důvodový), vysvětlovací
 důsledkový
Poměr slučovací
 Věty v poměru slučovacím jsou navzájem rovnocenné a
vyjadřují sounáležitost.
 nejčastější spojovací výrazy: a, i, ani, přitom, rovněž, též, a
pak, a potom, ani-ani, jednak-jednak, hned-hned, tu-tu,
dílem-dílem, zčásti-zčásti
 Před spojkami a, i, ani ve významu slučovacím nepíšeme
čárku.
 Jestliže jsou spojovací výrazy dvojdílné, věty čárkou
oddělujeme.
Ani k němu nepůjdu, ani mu nezavolám. O prázdninách chci
jet na pár dní k babičce, jednak budu několik týdnů s rodiči na
chatě.
Poměr stupňovací
 V poměru stupňovacím druhá věta zesiluje, stupňuje
obsah věty první.
 nejčastější spojovací výrazy: ba, ba i, ba ani, dokonce,
přímo, nadto, nejen(že) – nýbrž(i), nejen(že) – ale(i),
nejen – ale dokonce(i), nejen – nýbrž naopak
Poměr odporovací
 V poměru odporovacím jsou věty tehdy, jestliže jejich
obsahy jsou v rozporu (Směješ se, ale nevíš čemu.)
obsah druhé věty omezuje platnost obsahu věty první
(Začnu s ním zase mluvit, ale musí se mi omluvit.)
nebo nahrazuje neplatný fakt platným (Rozhodně
nehty neokusujeme, nýbrž nůžkami zastřihujeme do
obloučku.)
 nejčastějšími spojovacími výrazy jsou: ale, avšak, však,
nicméně, ale zato, zato však, ale také, také však, ale
ani, jenže, jenomže, nýbrž, naopak, sice – ale, jistě –
ale přece jen
Poměr vylučovací
 V poměru vylučovacím jsou ty věty, jejichž obsahy se
navzájem vylučují; buď platí jedno, nebo druhé
 nejčastější spojovací výrazy jsou (a)nebo, či, jinak, buď
– (a)nebo, ať – si, aťsi – nebo.
 Jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě
možnosti (které po sobě následují), pak se před
spojkami nebo, či čárka nepíše.
 Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi.
Poměr příčinný (důvodový) a
vysvětlovací
 Věty hlavní mohou být také v poměru příčinném
(důvodovém) a vysvětlovacím.
 Jestliže jsou věty hlavní v poměru příčinném
(důvodovém), druhá věta uvádí příčinu (důvod) pro to,
co se tvrdí v první větě.
 V poměru vysvětlovacím druhá věta vyjadřuje to, co co
je důležité pro pochopení obsahu první věty.
 nejčastějšími spojovacími výrazy jsou např.: neboť,
vždyť, totiž, vždyť také
Poměr důsledkový
 U vět v poměru důsledkovém vyjadřuje druhá věta
důsledek, který vyplývá z obsahu věty první. Poměr
důsledkový je opačný k poměru příčinnému
(důvodovému).
 nejčastější spojovací výrazy: proto, tedy, tudíž, a proto,
a tedy, a tak, a tudíž
Urči poměry mezi hlavními větami
odporovací
Brambory se u nás pěstují teprve od začátku 18. století, a přesto si už neumíme náš jídelníček
bez nich představit.
příčinný
Omluvila se, neboť musí ještě leccos nachystat k zítřejšímu odjezdu.
důsledkový
Ropuchy pochytají obrovské množství hmyzu, jsou tedy dobrými pomocníky zemědělců.
odporovací
Ropuchy obývají lesy, zahrady, pole a louky, ale nevyhýbají se ani místům v těsné blízkosti
lidských obydlí.
slučovací
stupňovací
Ranní červánky zbarvily obzor doruda, jednotlivá roztroušená stavení ještě spala, a dokonce
ani psi se ještě nerozštěkali.
Urči poměry mezi hlavními větami
vylučovací
Buď byste mohl k nám přijít dnes odpoledne, nebo se u nás raději zastavte až v sobotu.
odporovací
Povídali si o všem možném, nejvíce však mluvil Vašek.
stupňovací
Určitě měl z toho radost, dokonce nás i pochválil.
slučovací
slučovací
slučovací
Spal jsem někdy u řeky, sýčkové houkali, ve vodě čas od času něco tajemně šplouchlo a já se
odporovací
chvílemi třásl jako osika, ale domů jsem neutekl.
důsledkový
Kutná Hora je velmi bohatá na různé kulturní památky, a proto byla její část prohlášena za
městskou památkovou rezervaci.
Doplň do vět čárky.
Aeneas
Aeneas byl nejsilnější a nejstatečnější obránce Tróje a proto ho trojské
vojsko na slovo poslouchalo. Král ho nazýval hrdinou nad jiné slavným a
lid mu prokazoval pocty jako bohu. Jeho hrdinství i hrdinství padesáti
tisíců trojských obránců bylo marné neboť Achajové město dobyli a
zapálili. Aeneovi se nepodařilo uniknout s celou rodinou zachránil totiž je
svého otce a syna avšak pro manželku se vrátil do hořícího města pozdě.
Aeneas toužil sice znova vybudovat Tróju ale nejvyšší bůh Jupiter mu
přikázal hledat si nový domov v Itálii. Buď ho poslechne nebo ho přísně
potrestá.
Aeneas na jeho příkaz soustředil trojské uprchlíky postavil dvacet lodí a
odplul s nimi na západ. Jeho cesta trvala mnoho let neboť sedm let se
plavil po mořích na Krétě se málem stal obětí moru na Sicílii se dostal k
hrozným jednookým obrům Kyklopům a nebyl ušetřen ani setkání s
obludnými Harpyjemi. Po mnoha dobrodružstvích a strádáních se
konečně dostal do Itálie a na březích Tibery založil město. O své město
musel ještě bojovat neboť domorodí Latinové nesli s nelibostí přítomnost
cizinců. Aeneas za pomoci Etrusků zvítězil spojil svůj lid s latinským a
stal se jeho králem.
Doplň do vět čárky.
Aeneas
Aeneas byl nejsilnější a nejstatečnější obránce Tróje, a proto ho trojské vojsko
na slovo poslouchalo. Král ho nazýval hrdinou nad jiné slavným a lid mu
prokazoval pocty jako bohu. Jeho hrdinství i hrdinství padesáti tisíců
trojských obránců bylo marné, neboť Achajové město dobyli a zapálili.
Aeneovi se nepodařilo uniknout s celou rodinou, zachránil totiž jen svého
otce a syna, avšak pro manželku se vrátil do hořícího města pozdě.
Aeneas toužil sice znova vybudovat Tróju, ale nejvyšší bůh Jupiter mu
přikázal hledat si nový domov v Itálii. Buď ho poslechne nebo ho přísně
potrestá.
Aeneas na jeho příkaz soustředil trojské uprchlíky, postavil dvacet lodí a
odplul
s nimi na západ. Jeho cesta trvala mnoho let, neboť sedm let se
plavil po mořích, na Krétě se málem stal obětí moru, na Sicílii se dostal
k hrozným jednookým obrům Kyklopům a nebyl ušetřen ani setkání
s obludnými Harpyjemi. Po mnoha dobrodružstvích a strádáních se konečně
dostal do Itálie a na březích Tibery založil město. O své město musel ještě
bojovat, neboť domorodí Latinové nesli s nelibostí přítomnost cizinců.
Aeneas za pomoci Etrusků zvítězil, spojil svůj lid s latinským a stal se jeho
králem.

similar documents