HD Mikroøkonomi

Report
HD 2009: Mikroøkonomi #6
Miljø, eksternaliteter,
og offentlige goder
Esben Sloth Andersen
[email protected]
www.business.aau.dk/evolution/esa/
1
Opsamling på gammelt stof
2
Eksternaliteter,
regulering og miljøøkonomi
3
Eksternaliteter
Positive eksternaliteter: Når der er fordele ved en
transaktion/produktion som ikke kun vedrører køber
og sælger
Negative eksternaliteter: Når der er omkostninger
ved en transaktion/produktion som ikke kun vedrører
køber og sælger

Forurening den mest typiske negative eksternalitet
Markedet er referencepunktet (benchmark)



Forurening er ’eksternt’ – ikke prissat
En løsning = ’sæt pris på miljøet’
Omsættelige forureningstilladelser = internalisering af
eksternaliteter i virksomhedernes beslutningsgrundlag
4
Eksternaliteter
Hvilke typer af eksternaliteter
findes ved en udendørskoncert,
som generer naboer til koncerten,
og som man kan se og høre gratis
uden for hegnet?
5
Stålværk og dambrug
Example: a steel mill dumps its wastes
into a river without paying for the
pollution
The cost of a downstream fishery plant
increases with the amount of waste in
the water

The more the steel mill produces, the
higher the costs of fish production
The market outcome is not efficient,
because the steel mill does not take
the external costs into account
6
Løsninger
1. Solution by merger [fusion]
between the steel mill and the
fishery plant
2. Solution by an optimal tax on
the steel mill so that its marginal
costs reflect the social marginal
costs (Pigou solution)
3. Solution by creating property
rights for clean water and a
pollution market (Coase solution)
Løsningsstrategier
Der er to primære løsningsstrategier
overfor den inefficiens der opstår på grund
af eksternaliteterne.
Pigou-tilgangen prøver at skabe efficiens
ved hjælp af offentlige miljøafgifter.
Coase-tilgangen prøver at skabe efficiens
ved at skabe nye ejendomsrettigheder,
sådan at eksternaliteterne kan prissættes.
8
Prisincitamenter i miljøreguleringen
Miljøbeskatningen:


The advantage of the tax approach is that it
concentrates pollution reduction in the hands
of the firms that can accomplish it at the least
cost – but knowing the social costs.
A problem: It can be very difficult to design an
optimal tax system for the optimal reduction of
pollution
9
Skatteløsningen: den
samfundsmæssige udbudskurve
10
Den samfundsmæssige
udbudskurve giver efficiens
11
Stykafgift på produktion med
negative eksternaliteter
12
Hvem betaler afgiften?
13
Positive eksternaliteter
En positiv eksternalitet forekommer hvis en
producent eller husholdning har positive
præferencer for en anden agents produktion
uden at der betales herfor
Det klassiske eksempel er bierne og
blomsterne.


Gartneren er interesseret i at naboens bier kommer
og bestøver hans frugttræer
Omvendt er biavleren ked af det hvis naboen fælder
frugttræerne for så er der ikke meget mad til bierne
tidligt på sæsonen
14
Efterspørgsel og positiv eksternalitet
15
Ejendomsretsproblemet og
“The Tragedy of the Commons”
Tragedien om fællesarealerne (fællederne) i
gammeldags landbrug før landboreformerne i
1700-tallet

Men der var faktisk en betydelig kontrol med
fællesarealerne!
Modern-day “tragedies of the commons” include




over-fishing the high seas
over-logging forests on public lands
over-intensive use of public parks
urban traffic congestion
Kaviar som eksempel
Hvorfor brød kaviarleverancerne
sammen ret kort til efter
Sovjetunionens sammenbrud?
Tænk på at kaviar er størrogn og at
størerne lever i det Kaspiske Hav!
17
Kaviar som eksempel
Kaviar er størrogn og at størerne
lever i det Kaspiske Hav – og de
formerer sig meget langsomt!
Hvis ikke der er skrap regulering af
størfiskere, så vil den enkelte fisker
skynde sig at opfiske størerne –
selv om de er små!
18
Samspillet mellem naturkapitalen
og det økonomiske system
19
Energiforbrug fordelt på kilder
20
Globale råstofreserver
21
Det langsigtede perspektiv:
Nutidsværdier af 10 mio. kr.
22
Offentlige goder og andre
argumenter for den offentlige sektor
23
Efficiens
Hvad er effektivitet/efficiens og
forbrugersuværenitet?



Produktionen er effektiv når der
profitmaksimeres og pris = GROMK
Forbruget er efficient, når der
nyttemaksimeres
Forbrugersuverænitet er når producenterne
arbejder på at opfylde forbrugernes behov
(præferencer)
24
Mangel på efficiens
Hvorfor er det ikke Pareto-efficient at have
monopoler?
Fordi monopoler er ineffektive
(dødvægtstab) => mindre produktion til
højere pris => mindre nytte til forbrugerne.
Kun hvis pris = MC => efficient (argument
for at regulere eller nationalisere private
monopoler)
25
Efficiens og indkomstfordeling
Hvilke konsekvenser har efficiens for
indkomstfordelingen?




Efficiens er altid ved en given indkomstfordeling.
Indkomstfordelingen kan ikke ændres uden at
forværre det for nogen.
Der kan være efficiens ved meget skæve
indkomstfordelinger.
Efficiens ikke nødvendigvis politisk ønskværdig eller
’retfærdigt’.
26
Markedsfejl og den offentlige sektor
En skæv indkomstfordeling er ikke en
markedsfejl men et vigtigt samfundproblem
Hvad er markedsfejl? (market failure)




monopoltendenser
overudnyttelse af ressourcer, der kan bruges af
alle, men ejes af ingen (frisk luft)
eksternaliteter
underforsyning af offentlige goder
Generelt: markedsfejl når markedet er ineffektivt,
producerer uønskede resultater,
og ikke dækker behov
27
Markedsfejl
Markedsfejl er ikke alt det, som markedet
ikke kan. Det skal være noget, som
markedet måske i princippet kunne, eller
måske kunne bringes til at gøre, eller som
man måske forventer.
Eksempelvis kunne man jo godt forvente,
at et virksomhed ikke forurenede – om
ikke andet af moralske årsager. Men her
vil en virksomhed normalt tænke rent
økonomisk, og når forurening ikke er
prissat, så indgår det ikke i kalkulen.
28
Politiske fejl
Hvad er politiske fejl (government failure)?

Beslutninger truffet på et mangelfuldt
beslutningsgrundlag
f.eks. er effektiv miljøregulering meget vanskelig

Varetagelse af bestemte interessegruppers
interesse – maksimerer stemmer frem for
økonomisk effektivitet
29
Offentlige udgifter
30
Internationale sammenligninger
31
Indkomstfordelingen:
Lorenzkurven og Gini-koefficienten
Gini-koefficienten er et mål for skævheden i
indkomstfordelingen, dvs. det blå areal divideret
med arealet på hele trekanten
32
Offentlig produktion som
alternativ til monopol
Hvis der er vedvarende stordriftsfordele
kan monopol ikke undgås ved privat
produktion
Det har været et klassisk argument for
offentlig produktion
33
GROMK ved stordriftsfordele
34
Prissætning ved stordriftsfordele
35
Simpelt forbrugeroverskud
ved en ny bro
36
Cost-benefitanalyse af ny bro
37
Offentlige goder
Hvad er et rent offentlig gode? (Kontinuum)
Et eksempel er militæret. Militæret er:
- ikke-rivaliserende – mit forbrug går ikke fra en
anden – udgiften ved at forsvare en ekstra
dansker er 0
- ikke-ekskluderbart – man kan ikke forhindre
nogen i at forbruge det (af praktiske og
moralske årsager) – vi overlader dig ikke til
tyskerne…
38
TV-signaler som offentlige goder?
TV-signaler var et offentligt gode indtil kabelTV og dekodere.
De traditionelle TV-signaler stod til rådighed for alle. Der var
ingen simpel måde at udelukke nogle fra at modtage
signalerne.
Brugen af signalerne ikke fører til konflikter fordi de står til
rådighed for alle. Det at jeg bruger TV-signalerne forhindrer ikke
min nabo i at gøre det samme. Brugen er altså præget af ikkerivalisering.
Markedet ikke kan tilvejebringe kollektive goder i deres rene
form. Det skyldes at man ikke kan kræve betaling (pga. ikkeudelukkelsen) og at selv om man kunne, så er godernes
brugsmæssige marginalomkostninger lig med nul og derfor
deres pris under fuldkommen konkurrence lig med nul, mens
det alligevel koster noget af frembringe dem.
39
Rent
privat
gode
1
Godetyper
0
Ikke-rivalisering
Rent
offentligt
1
gode
40
Godetyper
Ikke-rivalisering
Lille
Høj
Private goder
(hvede)
Billetgoder
(betalings-TV)
Fællesgoder
(fisk i havet)
Offentlige
goder
(nationalt
forsvar)
Udelukkelse
Lav
Stor
41
Godetyper
42
Pure Private More
Goods
Rival
Godetyper
Less
Rival
More
Excludable
*Food, Clothing,
Housing
* Sold out
Movie
* Crowded Highway
* Newspaper
*Software
*Movie with empty seats
*Uncrowded Highway
* Cable TV
*downloadable music file
* Urban Park
* Crowded
City Streets
Less
Excludable
* Fish in
International
Waters
* Police and
Fire
Protection
* National Defence,
Legal System
Pure Public
Goods
43
Eksempler til diskussion
Diskuter om følgende er rene
offentlige goder!






Bøger på biblioteker
Praktiserende læge
Stærkt befærdede motorveje
Utrafikerede landeveje
Brandvæsen
Politi
44
Eksempler til diskussion
Kommentarer til eksemplerne:
De reneste offentlige goder er
brandvæsen og politi, fordi de hverken er
rivaliserbare eller ekskluderende.
At man for biblioteker vælger at låne bøger
’gratis’ ud, gør dem ikke til et offentligt
gode. Bøgerne kan kun bruges af en af
gangen, og man kan nemt ekskludere
brugere
45
Marginal Cost
Offentlige goder (og overbelastning)
Marginal Cost per User
0
1
Number of Consumers per Hour
46
Demand for a private good:
Horizontal addition
With Private Goods, we determine total (market) demand by HORIZONTAL
addition.
HERE IS THE MARKET DEMAND FOR A PRIVATE GOOD (2 consumers)
3
3
2
2
2
1
1
1
10
20
PERSON A
30
20
PERSON B
40
10
40
MARKET
47
Demand for a public good:
Vertical addition
With Public Goods, we determine total (market) demand by VERTICAL
addition. This is due to the fact that the public goods are non-excludable
and non-rivalrous.
HERE IS THE MARKET DEMAND FOR A PUBLIC GOOD (2 consumers)
5
3
3.5
2
2
2
1
1
0.5
1
2
PERSON A
3
2
PERSON B
4
1
2
3
4
MARKET
48
Marginal Benefit (Dollars)
Efficient output for a
pure public good
E
MC = AC = MSB
D= MBi = MSB
0
1
2
3
4
5
Units of a Pure Public Good
49
The “Free Rider” Problem
 The incentive to let other people pay while you
enjoy the benefits is know as the “free-rider”
problem.
 Studies have found that, on average, people
do contribute a portion of their resources to the
provision of a public good, but that some “freeriding” is present in the sense that subjects fail
to contribute equal to their benefit.
 This is a motivation for a tax-based solution!
50
Mængden af et offentligt gode
Hvor meget af et offentligt gode skal der
udbydes/produceres?
Skal Aalborg have et musikhus? I Århus spurgte
man om betalingsvillighed.. Målingsproblemer…
En politisk beslutning. Men en økonomisk
rettesnor er, at ’forbrugernes samlede vurdering
af godet skal mindst være lig samfundets
samlede omkostninger ved at udbyde godet’
51
Opsamling
52
Husk kapitel 9 om udenrigshandel
Det er meget aktuelt for tiden med
“The Return of Protectionism”
53

similar documents