Permakultúra

Report
Krajina s
Ľudmi pre
Ľudí
Ing. Patricia Černáková, DPD.
Permakultura CS v SR
Ciele Permakultury CS
- združovanie ľudí s podobnou etikou starostlivosti
o ľudí a Zem
- šírenie povedomia o permakultúre
- sprostedkovanie informácií, sieťovanie ľudí a
permakultúrnych projektov
- zabezpečenie kvalitných lektorov permakultúry a
udržiavanie línie so svetovými kurzami permakultury
- prinášanie pozitívnych príkladov riešení aktuálnych
problémov miest a krajiny
Náplň aktivít:
- ekomapa
- kurzy permakultury
- workshopy, prednášky, ukážkové projekty
- festival Permakultura v meste a konvergencie
- pomoc pri projektoch uplatňujúcich
permakultúrne princíp a využívajúce
permakultúrny dizajn
Permakultura v meste
Festival permakultúry na
Slovensku
Kreatívny aktivizmus
Doba informácií prináša inšpirácie a
vlnu aktívneho životného štýlu, kde
ľudia už nechcú len pasívne prijímať,
ale sami chcú byť súčasťou procesu
tvorby
Už to nie sú len diskutujúci občianski
aktivisti, ale aj ľudia s vôľou
praktickými krokmi zveľaďovať svoje
okolie
Tento nový občiansky postoj by sa mal
pretaviť aj do práce architektov a
dotknutých úradov a organizácií –
aby sme sa nedržali naučených, často
skostnatelých rozhodovacích a
realizačných postupov, ale aktívne
reagovali na koncových užívateľov
verejných priestorov
PERMAKULTURA CS
SA PODIEľA PRI TVORBE:
Verejné parky, námestia,
uličné plochy
Záhrady rôznych školských,
voľnočasových a iných
vzdelávacích inštitúcií
Komunitné záhrady
Voľné nevyužívané plochy v
meste
Komunitná záhrada Vodárenské múzeum Bratislava
Cieľové skupiny
Verejné priestory navrhnuté
permakultúrnym dizajnom sú využívané
veľmi rôznorodými sociálnymi
skupinami, kde nájsť vhodný prienik
potrieb jednotlivých skupín je náročnou
úlohou /rodičia s deťmi, ľudia na
dôchodku, imobilní, aktívna mládež,
turisti, bezdomovci, vandali .../
Jakubovo námestie Bratislava
Nutné je udržať estetickú hodnotu
priestoru ale súčasne do tvorby zapojiť aj
úplných laikov, preto je nevyhnutné
vedenie odborníkov. Toto vedenie je ale
skôr coachovanie ako direktíva.
Z čoho máme pri práci radosť...
Naša práca nás napĺňa, pretože skoro okamžite vidíme
výsledok:
- nadšenie ľudí pre krásu, manuálnu prácu, tvorbu
spoločenstva, hľadanie pozitívnych riešení namiesto
hádok
- dôkaz toho, že na vytvorenie krásnych a funkčných
priestorov nie sú potrebné veľké investície
- naše projekty majú často trvalú hodnotu a prirodzenú
krásu, ktorú ľudia neničia ako umelo vytvorené plochy
- aj po čase nás ľudia radi vidia a nadšene rozprávajú o
mieste, ktorému sme pomohli vzniknúť a stalo sa novou
oázou radosti zo záhrady
- zmeny ovplyvňujú nielen priamych užívateľov ale lomia
„ľady“ aj v tých, čo ostávali chladnými
- pomáhame meniť pohľad ľudí na ochranu Zeme cez
praktické riešenia dostupné pre každého
Materská škola Modranka
Záhrady rôznych školských, voľnočasových a iných
vzdelávacích inštitúcií
Tento typ záhrad máva niekoľko hlavných
funkcií, zvyčajne obsahuje priestor pre aktívny
pohyb detí, priestor pre vyučovanie v prírode a
rôzne možnosti edukačných aktivít /náučné
chodníčky, interaktívne prvky, pestovateľské
plochy, zdroje biologického materiálu pre
vyučovanie ...
www.sosna.sk
Zvyčajne je oplotený, čo je výhodou z pohľadu
ochrany majetku, nevýhodou z pohľadu
využitia širšou verejnosťou - vhodné pre
využívanie počas dňa pre rodičov s deťmi,
vyučovanie, prechádzky a oddych
Využitie psychológie pri práci
Komunitné plánovanie a coachovaný dizajn
Pri tvorbe záhrad a verejných pristorov sa dá naplno uplatniť
tzv. komunitné plánovanie, kde sa návrh plochy tvorí v procese
spoločného dizajnovania verejnosti, architekta a dotknutých
zodpovedných
Architekt by mal byť schopný tvorivo viesť ľudí, motivovať a
svoje vlastná názory prezentovať ako doporučenia, nie ako
prioritne vhodné
Pracovný tím by mal obsahovať facilitátora /pokiaľ samotný
architekt nemá skúsenosti s komunitným plánovaním/
Vhodné je využiť tvorivý potenciál detí a získať predstavy o
priestore prostredníctvom výtvarných súťaží, ankiet, 3D
modelov. Od rodičov a ďalších potencionálnych užívateľov sa dá
získať informácie na rodičovských združeniach, pri organizovaní
nejakých zaujímavých podujatí, prostredníctvom ankiet
Dôležité je dať priestor na reakciu každému ešte pred
uzatvorením štúdie, nielen prezentovať finálnu produkt
architektonického tímu – týmto spôsobom ľudia prijímajú
projekt za svoj a sú ochotní sa do neho aj aktívne zapojiť a pri
užívaní majú oveľa viac chuti ho ochraňovať a zveľaďovať
Park Medouka, Medovarce
Komunitné plánovanie je vhodné, ak sa jedná o aktivitu, ktorá
má predpoklad pretrvať
Často sú tieto aktivity skutočne veľmi nízkonákladové ale o to
tvorivejšie – využívajúce všetky dostupné nepotrebné materiály
na znovuvyužitie
Bývajú výraznou aktivitou, ktorá má potenciál „oživiť“
verejnosť – šokovať ju, zastaviť a zamyslieť sa, preto úrady aj
ďalšie orgány by to mali brať ako spôsob ovplyvňovania a
vzdelávania verejnosti, ktorý môže výrazne prispieť ku zmene
správania napr. pri kupovaní, pestovaní, triedení odpadov a
pod.
Je vhodné zapojiť rodičov detí navštevujúcich zariadenie a dobrovoľníkov do realizácie –
nenechať tvorbu a údržbu len na zamestnancoch zariadenia – výrazné zníženie nákladov možnosti grantov a dobrovoľných brigád
Rozhodne je vhodné zapojiť do realizácie samotné deti a mládež – zníženie vandalizmu, nové
zručnosti, deti RADI pracujú.
Manuálna práca prezentovaná ako „drina“ sa drinou stáva ...
Manuálna práca prezentovaná ako radosť z tvorby je radosťou...
•
•
Park Medouka Medovarce
Materská škola Modranka
Komunitné záhrady
Medzi nosné funkcie priestoru patrí
komunikácia, zdieľanie a pestovanie
Sú veľmi často limitované podmienkou
nízkonákladovosti, dobrovoľnej práce a
neistej budúcnosti /času na realizáciu,
údržbu aj vlastníckymi vzťahmi/
Komunitná záhrada Devínska Nová Ves
Sú špecifické vysokou angažovanosťou
verejnosti pri tvorbe aj realizácii
Sú využívané zvyčajne dosť vymedzenou
skupinou, ktorá si tvorbu záhrady volí
ako svoj zámer
Zmysluplnosť našej práce
Šírenie pozitívnych myšlienok v dobe, kedy sú ľudia
cez médiá zahltení negativizmom je dôležité pre
chuť a silu zostať v pozitívnom prúde aktívneho
zapájania sa do tvorby spoločnosti a podporuje tzv.
zmenu zdola
Ponúkame ľuďom možnosti vymaniť sa z negatívnych
entropických systémov „naháňania peňazí“ za ktoré si
kúpime šťastie a radosť zo života, ponúkame možnosti
získať zdravé potraviny, zdravé prostredie vhodné pre
výchovu detí, z ktorých môžu vyrásť aktívni ľudia s
vlastnými názormi
Komunitné plánovanie je veľmi vhodný typ dizajnovania takejto záhrady,
keďže „dizajnéri“ budú neskôr aj realizátormi a teda je veľmi vhodné, aby
rozumeli procesu ako bude záhrada vznikať
Je dôležité pri tvorbe vidieť, aké sú vlastnícke vzťahy a návrh prispôsobiť
možnostiam vývoja projektu /napr. ak je pozemok v prenájme na 5 rokov,
nemá veľký význam investovať do výsadby ovocných drevín a je vhodnejší
„debničkový“ systém/
Dôležité je pri dizajne stanoviť prioritné aktivity, ktoré budú natoľko
inšpiratívne a jednoducho zrealizovateľné, že vytvoria pohonnú silu pre
pokračovanie v realizácii aj napriek sťaženým podmienkam s financovaním
a časovými možnosťami / jednodňové „rýchlokvasky“/
British International School Dúbravka
Realizácie je zvyčajne voľnočasovou aktivitou, ktoré ale v niektorých prípadoch môže prerásť do „malého“
podnikania - pestovanie zeleniny a ovocia v meste nielen pre svoju spotrebu
Ďalšou pridanou hodnotou je znižovanie nákladov rodín využívajúcich spoločný Priestor – zdieľanie služieb,
vecí, výmena skúseností, vecí a služieb
Súčasne sa skvalitňuje život na viacerých úrovniach – zdravé ČERSTVÉ potraviny, pohyb na vzduchu /aj pre
deti/, komunikácia a tolerancia
•
www.greenfusestock.photoshelter.com/
•
Prekážky pri našej práci
Problém je riešením
Každý problém sa dá pretaviť do
výzvy či dokonca výhody, z ktorej sa
dá vyťažiť maximum. Skúsenosti
nám ukazujú, že na problémy
existujú pozitívne riešenia, tzv. winwin riešenia, kde nie je žiadna strana
„porazená“
Najčastejšie sa však stretávame pri práci so
zádrheľmi v podobe:
- komunikačný šum
- nutnosť venovať maximum času aktivitám
prinášajúcim zisk na úkor dobrovoľníckych
prác
- nedostatok výdrže a sily na zvládnutie
počiatočných či prechodných stresových
situácií
- vyhorenie po veľkolepom nasadení a
oduševnení
Lifereset.sk Štefanová
Zážitok z komunity –
Kedy sme si vzájomne blízko
Pri našej práci veľmi často využívame komunikačné
kanály v podobe internetu, emailov, telefonátov či
pracovných rozhraní ako je napr. trello.com
Nič nenahradí reálne stretnutie a spoločný
brainstorming nad projektom, nič nenahradí
možnosť vnímať mimoverbálne prejavy a promptne
reagovať na vzniknutú situáciu. Hoci skype alebo
telefon poskytujú na verbálnej úrovni rýchle reakcie,
až možnosť sa človeka dotknúť, cítiť vzájomnú
blízkosť a pomoc doslovne na dosah ruky prináša
synergiu potrebnú pre vyvinutie reálnej aktivity
posúvajúcej spoločnosť dopredu.
Pri manuálnej práci, ktorá dosahuje rýchle reálne
výsledky je vlastne spoločná práca nevyhnutnosťou,
keďže niektoré činnosti ani nie je možné robiť ako
jedinec
Partizánske záhradníčenie je pozitívnym prejavom rebélie mladého človeka, kde prevláda
tvorivá energia nad deštrukčnou. Veľmi vhodná aktivita pre mládež - „zelené živé grafity“
Tento typ práce je oveľa vhodnejší pre „nezávislého mladého človeka“ ako nútené práce na
políčku ... Dôležitá je tu aj myšlienka jedinečnosti, tvorivosti a prekonania „starého“
•
http://www.guerillagardening.estranky.sk
•
Financovanie organizácie
Permakultura CS v SR
- PK CS v SR je organizácia s medzinárodným
prvkom s povolením pôsobiť v SR od roku
1997
- Patrí do neziskového sektoru a svoje aktivity z
veľkej väčšiny vykrýva z vlastných zdrojov a
aktivít, ktoré ponúka ako je predaj publikácií,
organizovanie kurzov, festivalu
- Sponzoring umožňuje zvyčajne len
organizáciám a firmám s etickým prístupom k
spoločnosti a Zemi
- Nepracuje na základe grantovej podpory, skôr
využíva formu darov, členského
- Nemá zamestnancov len dobrovoľníkov
- Pri svojej práci využíva projekty tvorené
spoločne s ďalšími organizáciami, podporuje
spoluprácu
Oživovanie krajiny cez vegetačné strechy, dažďové záhrady,
premenu nevyužívaných plôch na záhrady a parky
Využívane dobrovoľníkov pri práci
• V našej organizácii pracujú LEN dobrovoľníci
•
Organizácia má aj riadiacu radu, ktorá je volená na báze
dobrovoľnosti na jeden rok a za svoju prácu nie je
finančne odmeňovaná
•
Uvedomujeme si však potrebu odmeňovania
„zamestnancov“ a preto sa snažíme nájsť nefinančné
spôsoby odmeny podľa potrieb jednotlivých
zainteresovaných ľudí
•
Ponúkame:
•
Zľavy na kurzy, na aktivity, zľavy na nákup publikácií
•
Možnosť vlastnej prezentácie na aktivitách pod záštitou
organizácie
•
Vzájomná pomoc v bežnom živote a práci
•
Náklady na chod organizácie zahŕňajú aj drobné oslavy
pri príležitosti ukončenia projektu, preplácame cestovné
ako aj občerstvenie na spoločných aktivitách
•
Možnosť využívať zdieľanie informácií, dopravy, zdrojov,
nepotrebných vecí a služieb ktoré sme si schopní
vzájomne ponúknuť tzv. LETSystem
•
Vedieť kedy dobrovoľníka „pustiť“  z práce
Jakubovo námestie BA
Komunitná záhrada Banská Štiavnica
Ďakujem za
pozornosť
[email protected]
www.permakultura.sk
www.zdravezahrady.sk

similar documents