HRUDNÍ DRENÁŽ

Report
HRUDNÍ DRENÁŽ
ORTOPEDICKÁ KLINIKA
JIP, Fn BRNO
MEITNEROVÁ HELENA
DEFINICE VÝKONU


Výkon provádí výhradně lékař
Punkce a drenáž hrudníku je prováděna za
účelem odsátí vzduchu, tekutiny, krve,
hnisu z dutiny hrudní, po operačních
výkonech v dutině hrudní, při kolapsu a
stlačení plíce .
POMŮCKY









Sterilně prostřený stolek
sterilní rukavice, plášť, ústenka, event. operační čepice
dezinfekce
lokální anestetikum
set k pleurální punkci ( Pleuracan, Pleurofix) nebo hrudní
drén s troakarem, velikost určí lékař
inj. stříkačky, jehly, ster. tampony, krytí
peany, chirurgická pinzeta, nůžky, skalpel, čepelka,
jehelec, jehla, šicí materiál
operační roušky
sběrný systém ( pro aktivní nebo pasivní drenáž)






hadice k připojení na sání, spojka na vývěvu
náplast , nůžky
emitní misky
dle potřeby Janettova stříkačka
zkumavky pro případný odběr materiálu
dostatek peánu na zacvaknutí drénu
POVINNOSTI A PŘÍPRAVA
PACIENTA PŘED VÝKONEM





sestra připraví všechny pomůcky
dle věku a stavu vědomí poučíme pacienta o výkonu a
jeho spolupráci
zajistíme polohu pacienta dle požadavku lékaře a dle
místa zavedení drénu
- pneumotorax - vleže na zádech, horní
končetiny
podél těla
- fluidotorax - vleže s lehce rotovaným trupem, horní
končetina za hlavou
vleže na zdravém boku, horní končetina za hlavou vsedě
jako při pleurální punkci
připravíme dokumentaci a RTG snímky
provedeme dezinfekci rukou a navlékneme rukavice
MÍSTO ZAVEDENÍ DRÉNU



Pneumotorax: 2.-3. mezižebří v
medioklavikulární čáře
Fluidotorax: 5.-6. mezižebří v střední axilární
čáře (spojnice dolního úhlu lopatky a prsní
bradavky)
BTS guidelines: „bezpečný trojúhelník“
(zadní hranice m. pectoralis major, přední
hranice m. latissimus dorsi a horizontální linie ve
výši prsní bradavky)
POVINNOSTI SESTRY PŘI
VÝKONU






dodržujeme aseptický přístup
asistujeme lékaři při výkonu
sledujeme pacienta během výkonu
sledujeme FF,SPO2
udržujeme pacienta ve správné poloze
psychicky podporujeme pacienta dle stavu
vědomí a věku





po zavedení HD napojíme na správný
drenážní systém
provedeme fixaci drénu
pustíme drén a kontrolujeme funkci
pacienta seznámíme s pohybovým
režimem
sledujeme celkový stav nemocného,
dýchání, SPO2 , barvu a množství sekretu,
stav krytí v místě vpichu, průchodnost
drénu





a funkci odsávacího systému
bolest
okolí drénu
provádíme převaz d. p. , jinak 1 x za 24
hod.
zajistíme fyzioterapii
provedeme úklid pomůcek – jednorázové
roztřídíme dle typu do odpadu, nástroje
vydezinfikujeme a připravíme ke sterilizaci



vyměníme ložní prádlo pacienta
vydezinfikujeme pracovní plochy
provedeme osobní očistu a dezinfekci
rukou
KOMPLIKACE



1/ časné - do 24 hodin od zavedení HD
2/ pozdní po 24 hod. od zavedení HD
- krvácení, pneumotorax, hemotorax
poranění plíce, bránice, jater, sleziny,
jícnu, srdce, velkých cév
zavedení drénu do hrudní stěny, dislokace drénu,
okluze drénu koagulem nebo fibrinem,
infekční komplikace, reexpanzní edém plic
pacient nespolupracuje, ztížené dýchání, poruchy
srdečního rytmu, rozpojení HD
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents