POHYBOVÁ AKTIVITA

Report
POHYBOVÁ AKTIVITA
• Tělesná nečinnost nebo sedavý způsob života jsou spojeny s
množstvím zdravotních poruch a potíží, které jsou nejčastěji
uváděnou příčinou chronických poruch zdraví.
• Je prokázáno, že pohybová činnost je jedním
nejúčinnějších prostředků prevence zdraví, a to
zejména srdečně cévních chorob. Nedostatečná
pohybová činnost je i velmi častou příčinou dalších
onemocnění, např. kosterně svalového aparátu. Na
pohybové aktivity však nelze pohlížet jen jako na
prostředek ovlivňující fyzické zdraví a tělesnou kondici.
V naší společnosti nejsou doceňovány
psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační
účinky pohybových činností, které se pozitivně
projevují daleko dříve než např. snížení nadměrné
hmotnosti nebo zlepšení tělesné zdatnosti.
VLIV POHYBU NA ZDRAVÍ
• Chrání před nemocemi:
› Chrání před srdečně-cévními onemocněními - aterosklerózou,
srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí, vysokým krevního tlakem…
› Snižuje riziko vzniku rakoviny – jednak celkově (celkový
„protinádorový efekt“), jednak je prokázán preventivní efekt proti
vzniku konkrétních nádorů – zejména tlustého střeva a konečníku,
prsu, dělohy (endometria), ale i nádorů plic.
› Snižuje riziko vzniku cukrovky – diabetu II.typu
› Je prevencí i léčbou obezity
› Je prevencí osteoporózy
› Je prevencí mnoha poruch pohybově-podpůrného systému
(bolesti zad, potíže s páteří apod.)
› Je prevencí potíží s trávicím systémem (zácpa, hemeroidy)
• Zlepšuje mnoho funkcí a parametrů lidského těla:
› Zvyšuje výkon srdečně cévního systému, snižuje se klidová tepová
frekvence
› Snižuje krevní tlak (ale současně pomáhá i při příliš nízkém tlaku)
› Zlepšuje složení krevních tuků – snižuje celkový cholesterol a
zvyšuje prospěšný HDL-cholesterol
› Udržuje přiměřenou tělesnou hmotnost
› Zvyšuje množství aktivní svalové hmoty
› Zlepšuje strukturu kostí, zpevňuje je
› Zpevňuje tělo (tzv. svalový korzet, vazy, kůži a podkoží…)
› Podporuje a zlepšuje činnost imunitního systému
› Zlepšuje metabolismus – látkovou přeměnu
› Zlepšuje dechové funkce
› Zlepšuje duševní zdraví – navozuje příjemnou spokojenost
(endorfiny), zvyšuje sebevědomí, duševní výkonnost a odolnost
• Nejnovější studie prokazují, že střední a vysoký stupeň kardiovaskulární
zdatnosti má ochranný vliv nejen proti jednotlivým rizikovým faktorům, ale
i proti kombinované síle ostatních prediktorů časných úmrtí. Osoby s
vysokou zdatností a kombinací rizik mohou pak mít nižší celkovou
úmrtnost než osoby bez rizik s nízkou zdatností.
• DOPORUČENÉ POHYBOVÉ AKTIVITY
› Mírná intenzita
Aktivita mírné intenzity způsobí sice malé, nicméně znatelné
zvýšení dýchání a srdeční frekvence. Mezi takové aktivity patří
zejména chůze.
Takovéto aktivity by měly být každodenní záležitostí – a každý den
by jich mělo být nashromážděno nejméně 30 minut. Přitom tato
doba nemusí být vcelku, může se skládat z více kratších úseků v
průběhu celého dne. I v kratších úsecích by takováto aktivita měla
být prováděna vždy nejlépe minimálně 10 minut v kuse bez
přerušení.
› Sportovně-rekreační aktivity
Znamená aktivitu, která vás přiměje mohutně dýchat, takže mluvit
v plných větách je mezi vdechy obtížné. Dochází k intenzivnějšímu
pocení – a to i v zimě. Z odborného hlediska je to cvičení při srdeční
frekvenci dosahující 70-85 % maximální srdeční frekvence (srdeční
frekvence je nejdůležitějších ukazatelem správné intenzity).
Intenzivní cvičení může pocházet od aktivit jako běh, aerobik,
rychlá cyklistika, rychlé plavání, kondiční kruhový trénink, rázné
veslování, či od sportů jako tenis, fotbal, košíková apod. Pro nejlepší
výsledky by tento typ aktivity měl být prováděn alespoň 3-4 dny v
týdnu, vždy po dobu minimálně okolo 30 minut .
ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST:
aerobní zdatnost
svalová zdatnost
složení těla
•
AEROBNÍ ZDATNOST
- způsobilost organismu účelně přijímat, přenášet a využívat kyslík
zejména k pohybové činnosti. Hlavní efekty této způsobilosti se
projevují na schopnosti svalů vykonávat práci vytrvalostního
charakteru, významným vedlejším účinkem je efektivnější srdečně
cévní činnost a redukce nadbytečných tuků.
• Máme-li udržovat nebo zlepšovat aerobní zdatnost, je nezbytné,
abychom prováděli nepřetržitou pohybovou činnost spojenou s
dynamickým pohybem velkých svalových skupin (např. běh, plavání,
jízda na kole) po dobu nejméně 30 minut, a to alespoň třikrát
týdně. Intenzita takové činnosti, kterou nazýváme aerobním
zatížením, musí být v rozmezí 60 – 90 procent maximální srdeční
frekvence (SFmax).
• Menší pohybové zatížení projevující se srdeční frekvencí pod 60
procenty SFmax nepovažujeme za dostatečně účinné pro
udržování nebo zlepšování aerobní zdatnosti.
Větší zatížení charakteristické srdeční frekvencí vyšší než 90 procent
SFmax (u dětí nad 190 tepů/min.) je nazýváno anaerobním
zatížením. Takové pohybové zatížení je u méně adaptovaných
jedinců spojeno s rychlým hromaděním laktátů ve svalech a v
krevním oběhu, tj. s rychlou svalovou únavou a intenzívní bolestí.
Protože může být za určitých okolností i zdraví nebezpečné,
neřadíme je do zdraví prospěšného pohybového zatížení.
• SVALOVÁ ZDATNOST
- je poměrně složitý celek, k němuž patří svalová síla, svalová vytrvalost,
flexibilita (rozsah pohybu, pohyblivost a ohebnost) a další složky méně
významné pro zdraví. Optimální svalová zdatnost je důležitým
předpokladem „svalové rovnováhy“ nezbytné pro správnou funkci
podpůrně pohybového systému. Na první pohled se svalová rovnováha
projevuje správným držením těla.
• 3) SLOŽENÍ TĚLA
- je třetím základním ukazatelem zdatnosti. Je dáno poměrem
množství podkožního tuku a ostatní tělesné hmoty. Podle řady
výzkumů je optimální podíl tuků u dětí do 10 procent, u mužů 9 –
12 procent, u žen 15 – 18 procent. Složení těla je orientačně možné
posoudit i podle známého ukazatele BMI.
BMI= váha(kg) : výškou (m)2
•
•
•
•
•
•
•
BMI
méně než 18,5 - podváha vysoká
18,5 - 24,9 norma
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 a více - obezita 3. stupně (těžká) velmi
vysoká
Test tělesné zdatnosti
•
- jednoduchý test - Ruffierova zkouška, založená na měření tepové
frekvence před a po zatížení.
POSTUP:
- nejprve vsedě změřte na zápěstí počet tepů TF1 za 15 sekund
- proveďte 30 dřepů v pravidelném tempu 1 dřep za sekundu
- ihned po výkonu usedněte a změřte počet tepů TF2 za 15 sekund
- v klidu seďte a uklidňujte se po dobu 1 minuty
- pak změřte počet tepů TF3 za 15 sekund
• Hodnoty dosadíme do vzorce tzv. Ruffierova indexu (RI):
• RI= [(TF1 + TF2 + TF3) x 4 - 200]/10
• Výsledek značí počet bodů, kterých jsme dosáhli. Pohledem do
tabulky jednoduše zjistíme, jaká je naše zdatnost.
Tabulka
INDEX
ZDATNOST
nižší než 0
výborná
0,1 - 5
velmi dobrá
5,1 - 10
průměrná
10,1 - 15
podprůměrná
vyšší než 15
nedostatečná
VLIV CHŮZE A CYKLISTIKY NA LIDSKÉ
ZDRAVÍ
Existuje řada studií, potvrzujících, že chůze a jiné aktivity, při
nichž roste energetický výdej, zvyšují obranyschopnost
organismu proti chorobám. Tyto výsledky podporují
například i výzkumy z Finska, z nichž vyplývá, že chůze do
práce a zpátky domů pěšky splňuje kritérium fyziologicky
efektivní tělesné aktivity pro zdraví a kondici.
Výzkum lidí pracujících v továrně ukázal, že pravidelná jízda
na kole přiblíží stupeň jejich fyzické kondice na úroveň o
deset let mladších jedinců. Další studie dospěla k závěru, že
ti, kteří od svých 35 let ujedou 95,56 km (60 mil) týdně, si
tak mohou přidat dva roky života. Dánská studie vyvodila,
že cyklistika jako součást normální denní aktivity může
poskytnout stejné zlepšení fyzického stavu jako speciální
tréninkový program.
• Cyklistika je vhodná i pro lidi, kteří již mají nějaké zdravotní
problémy a potřebují si zlepšit svoji kondici a ochablé svaly. Šetří
totiž takzvané velké klouby - zejména kolena a kyčle a je pro člověka
hned po chůzi nejpřirozenějším pohybem. Jezdit na kole tedy
mohou lidé obézní, protože pro ně není vhodné běhání, které škodí
již zmíněným kloubům.
Jistá negativa má ale i kolo. Zatěžují se při něm jenom některé
svaly, a ty ostatní zahálejí. Cyklista totiž jede v podstatě v předklonu,
má místně zakloněnou hlavu, aby dobře viděl na cestu, horní
končetiny svírají řídítka a jen nohy "pracují". Vzniká svalová
nerovnováha, která se projevuje přetížením svalů v oblasti krční
páteře, zatímco svaly na přední straně trupu, které žádnou námahu
nemají, stejně jako svaly na břiše, ochabují. Rizikem je i zkrácení
ohybačů kolenních kloubů.
Je tedy dobré kompenzovat pohyb nějakým jiným sportem, přičemž
právě plavání se zdá být ideální.
DOPORUČENÉ DRUHY POHYBU
•
•
•
•
•
1. BĚHÁNÍ
2. CYKLISTIKA
3. NORDIC WALKING
4. PLAVÁNÍ
5 .BĚHÁNÍ NA LYŽÍCH
ZÁVĚR
• Sport jde ruku v ruce se zdravým životním stylem a vyváženým
duševním i fyzickým zdravím.
• V podstatě do jisté míry nezáleží až tak na tom,který druh tělesné
aktivity si člověk vybere, ale na pravidelnosti, intenzitě, trvání a
pocitu radosti ze sportu,který provozujeme.
Děkujeme za pozornost

similar documents