Katso esitelmä tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta

Report
Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen
Veli-Pekka Lehtola 10. 2. 2012
Kirjoittaminen tutkimusprosessina
Yliopiston julkaisukriteerit
• julkaisun kategoriat: esim. KOTA-tiedot
• referee-artikkelien hierarkia ks. Tieteellisten seurain
valtuuskunnan luettelot:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/kanavaluettelot.html
• tasot I, II ja huippu-III – tuottavat 4000 – 8500 euroa
Kirjoittamisen lajit
TIEDEMAAILMA
referee-julkaisut
tieteelliset aikakauskirjat
konferenssijulkaisut
editoidut teemajulkaisut
muut tieteelliset artikkelit
monografiat
essee
oppikirjat
Raportit
Historiikit ym.
Tietoartikkelit
reportaasit ym.
uutinen
POPULAARI JULKISUUS
Kirjoittamisen lajit
• uutinen: ”uutuus”? – ingressi,
eteneminen, selkeys
• tietoartikkeli: uutuus, ”vetävyys” –
argumentointi, täsmällisyys
• essee: yksittäinen + yleinen =
erityinen
• tieteellisessä kirjoittamisessa
”positivismin perinne” vs.
kiinnostavuus, tyylilliset keinot tieteellisyys keskeinen lähtökohta
Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin
Opas kvantitatiivisen artikkelin kirjoittamiseen 1991
Artikkelin osat:
• Otsikko
• Tekijän (tekijöiden) nimet ja laitos
• Abstrakti (Tiivistelmä)
• Johdanto (Introduction)
• Menetelmät (Methods)
• Tulokset (Results)
• Taulukot ja kuviot
• Tarkastelu, pohdinta (Discussion)
• Kiitokset (Acknowledgements)
• Lähdeluettelo (References)
Artikkelin rakentuminen ihmistieteissä I
• merkitykset – argumentaatio ja vakuuttelun taito; valmiita
malleja
• ”asiat puhuvat puolestaan”? asiasisältö irrallinen
esittämistavasta?
• retoriikan tutkimus: tekstin tavat synnyttää usko
esitettyyn asiaan ja esittäjään
• ”Epäselvästi kirjoitettu on epäselvästi ajateltu”
• tieteellinen argumentointi oppimisen ja sosiaalistumisen
tulosta: tieteelliset puhetavat, akateemiset käytännöt
selviävät osallistumalla tiedeyhteisön toimintaan
Mikä tekee tekstistä tieteellisen
•
Minna-Riitta Luukka 2002: harhaluulot tieteellisen
tekstin abstraktisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta
•
kuitenkin kirjoittamisen ja ajattelun selkeys
verrannollista
tieteellisyys:
•
tiedon yhteisöllisyys: dialogisuus muiden tutkijoiden
kanssa
- ei tarkoita yhteisomistamista: eri tutkijoiden väitteet
esiteltävä asiallisesti – ei vähättelyä tai tahallista
väärinymmärtämistä, vaan asiallisuutta
•
kriittisyys ja järjestelmällinen epäily: eri näkökohtien
vertailu – tähtää dialogiin
objektiivisuus = moniäänisyyttä
Mikä tekee tekstistä tieteellisen
•
•
•
•
”faktat puhuvat puolestaan”?
faktat sekoittuvat tulkintoihin, jo aineiston
valinta ja kokoaminen perustuu
ennakkokäsityksiin
faktat, teoriat ja mallit eivät puhu puolestaan –
kirjoittaja puhuttaa niitä
Matti Hyvärinen 2002: ”Dialogin tehtävänä - on näyttää, ettei totuus ja tulkinta ole yksi tai
yksiselitteinen. Sen tarkoituksena on kutsua
lukija mukaan tulemaan peliin ja luoda sitä
kautta avointa eikä tieteellisesti kiinni lyötyä
maailmaa.”
Artikkelin rakentuminen ihmistieteissä II
• kirjoittaminen prosessi: luovaa
ongelmanratkaisua – luonnostelua, ei
heti lopputulokseen
• idea, pääajatus: ongelma tai teema
kolme alateemaa, kolme säiettä jotka
pääteeman kautta kietoutuvat
toisiinsa?
• artikkeli oma kokonaisuutensa,
jossa oma jännitteensä
• esim. artikkeli gradun pohjalta?
Kirjoittamisprosessi
• Merja Kinnunen: tieteellisessä artikkelissakin
ideaalikertomuksen rakenne: toimijat ja jännite –
tapahtumat jännitteen ratkaisemiseksi – lopussa
tapahtumien merkitys ja arvo
• Aloitus eli johdanto herättää kiinnostuksen ja
tarjoaa eväät lukijalle: Miksi aihe tärkeä? mihin
sijoittuu? Mitä aion tutkia?
• Teemojen käsittely: rakennettu alateemoihin,
lukujen perusjäsennykset, rytmi – mihin menossa?
– rönsyjen karsiminen
• Lopetus: mihin päädyttiin? mitä siitä seuraa?
Portinvartijat
Refereen kriteerit:
• Aiheen tärkeys
• Näkökulman mielenkiintoisuus /
uutuus / innovatiivisuus
• Teoreettinen taustoitus
• Tulokset
• ”valmis työ” – ehdotukset
viimeistelyksi
Portinvartijat
Toimitussihteerin / päätoimittajan kriteerit:
• Ulkoasu (”valmis työ”?)
• Rakenne, pituus
• Aihe, näkökulma
• Tutkimuskysymys eli kaksi ensisivua,
viimeinen sivu
• Lyhennelmä, väliotsikot
Kirjoittaminen intohimona?
Asiantuntijan toimintakenttä

similar documents