TTES 2010–2011

Report
Kunnallinen tuntipalkkaisen
henkilöstön työehtosopimus
Ptytes, allekirjoituspöytäkirja 8 §
Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset 2010
Korotus 1.3.2010
 Perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä ja urakkapalkkoja
korotetaan 1.3.2010 tai lähinnä tämän jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %.
Järjestelyerä 1.10.2010
 Paikallisesti käytetään 1.10.2010 lukien tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta järjestelyerä, jonka
suuruus on 0,7 % tuntipalkkaisen toistaiseksi voimassa
olevassa työsuhteessa olevan henkilöstön palkkasummasta.
 Järjestelyerä toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja,
henkilökohtaisia lisiä tai urakkapalkkoja korotetaan paikallisen
harkinnan mukaan.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työsuhteen ehdot määräytyvät
muilta osin TTES:n määräysten mukaan.
TTES 1.2.2010-31.12.2011
1.2.2010 lukien muuttuneet määräykset
 Sairausloman lääkärintodistuksen
toimittamiskäytäntöä on selkeytetty.
 Ns. etävanhemmalle aletaan maksaa
palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta
kuten lapsen kanssa samassa taloudessa
asuvalle.
 Pääluottamusmiehelle maksettavaa
henkilökohtaista lisää ja
työsuojeluvaltuutetun korvausta on
korotettu.
Tuntipalkkaisten sopimuksen
keskeinen sisältö
TTES
Soveltamisala
 On voitava määrittää liitteen 2
mukaisesti ammatin mukainen
palkkaryhmä.
TTES
Palkkaus
1 Aikapalkka
2 Urakkapalkka
a) Suora urakka
b) Osaurakka



Aika- ja urakkapalkan ohella voidaan käyttää
erikoispalkkioita.
Riippumatta palkkaustavasta sen tulee edistää työn
tarkoituksenmukaista suorittamista.
Lisäksi maksetaan työehtosopimuksen määräysten
mukaiset työaikakorvaukset (vuorotyö, iltatyö,
yötyö, lauantaityö, sunnuntaityö, ylityö, ym.).
TTES
Urakkapalkka
 Mikäli työn laatu tai palkkatekniset
edellytykset eivät ole esteenä,
työntekijälle tai työryhmälle on
pyrittävä järjestämään mahdollisuus
työn tekemiseen urakkapalkalla.
 TTES 32 § 2 mom.
TTES
Aikapalkka

Silloin kuin edellytyksiä urakkapalkan
käytölle ei ole, käytetään palkkaustapana
aikapalkkaa.
Aikapalkan käyttäminen voi olla perusteltua
 Työkohteiden suuri vaihtelevuus tai työn
harvinaisuus sekä työmenetelmien
vakiintumattomuus tekevät mitoittamisen
hankalaksi.
 Häiriöt työtä tehtäessä hankaloittavat työn
tuloksien saavuttamista.
TTES
Aikapalkka
Aikapalkkaisessa työssä maksetaan
ammatista ja työtehtävistä riippuen
 perustuntipalkka (liite 1 ja 2)
 työkokemuslisä (liite 3)
 henkilökohtainen lisä (liite 3)
 työolosuhdelisä (liite 3)
 Perustuntipalkassa otetaan huomioon
keskimääräisinä ne vaativuustekijät ja
työolosuhteet, jotka ovat pysyviä.
TTES
Aikapalkka
TYÖOLOSUHDELISÄ


Työntekijälle tulee maksaa olosuhteiden sitä edellyttäessä
työolosuhdelisää, jonka suuruus on enintään 2,69 euroa tunnilta.
Työolosuhdelisää maksetaan vain siltä ajalta, jona haitallinen
olosuhde vallitsee. Poikkeustapauksissa lisä voidaan maksaa
keskimääräisenä.
Lisän maksamisen tulee perustua
 työn tapaturma-alttiuteen,
 työn likaisuuteen,
 kuumiin olosuhteisiin,
 epämukaviin työasentoihin,
 muihin epämukaviin työolosuhteisiin tai
 ammattimiehen työtahtiin sopeutumiseen.
Lisän määrässä on otettava huomioon edellä mainittujen tekijöiden
painoarvo.
TTES
Säännöllinen työaika
PÄIVÄ- JA KAKSIVUOROTYÖ
 7–8 h/vrk, ellei kunnallisten toimintojen
erityisluonne muuta edellytä
 38 ¼ h/vko
KESKIMÄÄRIN 38 ¼ TUNTIA
PÄIVÄTYÖSSÄ
 6-9 h vuorokaudessa
 Enintään 6 viikon tasoittumisjakso
 työaika-asiakirjat
TTES
Säännöllinen työaika
POIKKEAVAT TYÖTUNTIJÄRJESTELMÄT
 Yleensä työntekijäryhmä
 Sovittava
 Enintään vuoden tasoittumisjakso
 Vuorokautinen työaika
 Viikoittainen työaika
 Viikoittainen vapaa-aika
 Kausipalkka
TTES
Työaika
PÄIVITTÄISET LEPOAJAT
 Lepo- tai ruokailutauko yleensä 1 t päivän
keskivaiheilla
 Lepo- tai kahvitauot 2 x 15 min. ilta ja
aamupäivin.
 Poikkeus 9 § 4 mom. mukaisesti sovitussa
työtuntijärjestelmässä.
 Kahvitauot luetaan työaikaan kuuluvaksi
ja ne sisältävät myös matkoihin kuluvat
ajat.
TTES
Säännöllinen työaika arkipyhäviikolla


Mikäli se työn luonne
huomioon ottaen on
mahdollista, arkipyhät
ovat vapaapäiviä
Arkipyhä ma–pe
ko. viikon
säännöllinen työaika
on 7,65 tuntia
säännöllistä
viikkotyöaikaa
lyhyempi.
ma
ti
ke
to
pe
8
8
8
7,2
5
7
8
8
7,6
ap
7
8
7,9
5
7
ap
ap
TTES
Arkipyhäkorvaus


Kalenterivuorokausi kello 00–24
pitkäperjantai,toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto
Maanantai–perjantai sattuvat:
uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä,
jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä
Arkipyhäkorvaus on KTA:sta laskettu 7,65 tunnin palkka.
 Maksetaan jos ollut työssä arkipyhäkorvauspäivää
edeltävänä ja sen jälkeisenä työpäivänä tai näiltä
päiviltä on maksettu palkkaetuja.
 Maksetaan täysimääräisenä niin kauan kuin sairausajalta
maksetaan palkkaa, vaikka sairausajalta maksettaisiin
osapalkkaa.
 Ei makseta jos on ollut poissa ainakin toisen em. päivistä
tai luvalla palkatta kumpanakin.
 Osa-aikaisille maksetaan, jos työvuoroluettelon
mukainen työpäivä muuttuu arkipyhäkorvauspäivän vuoksi
vapaapäiväksi.
www.kuntatyonantajat.fi
Tuntipalkkaisten arkipyhäviikkojen
työjärjestelyt vuonna 2010
TTES
Työviikko ja työvuorokausi
 Työvuorokausi alkaa päivätyön tai
aamuvuoron alkamisaikana.
 Työviikko alkaa maanantaina
aamuvuoron alkaessa.
TTES
Ylityö
Ylityö on työtä, jota tehdään säännöllisen työajan
lisäksi.

Vuorokautinen ylityö,
yli 7–8 t tai muu (työvuoroluettelo)
Osa-aikaisen työntekijän työaikalain mukainen (8 h).

Viikoittainen ylityö
yli 38 ¼ t tai muu (työvuoroluettelo)

Poissaolo vuosi- ja sairausloman tai muun työstä
vapautusajan vuoksi ei lueta työajan veroiseksi ajaksi
ylityölaskennassa.

Arkipyhäviikolla alentunut ylityökynnys
TTES
Ylityö
YLITYÖKORVAUSTEN LASKENTA
Vuorokautinen
 2 tunnilta 50 %:n korotus ja seuraavilta 100 %:n korotus
 2 t säännöllisen työajan päättymisestä 100 %:n korotus
Viikoittainen
 5 tunnilta 50 %:n korotus ja seuraavilta 100 %:n korotus
 Arkimaanantaisin kello 00–7 100 %:n korotus
KOROTUKSEN LASKENTAPOHJA
 Siihen ansion perusosaan, josta ylityökorotus lasketaan
kuuluvat myös henkilökohtaiset- ja työolosuhdelisät sekä
vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät.
TTES
Tossuraha
Yhden tunnin keskituntiansio (KTA)
MAKSETAAN KUN KUTSUTAAN
 työhön vapaapäivänä tai
 ylityöhön joka alkaa vähintään kaksi tuntia
säännöllisen työajan päättymisestä.
EI MAKSETA KUN KUTSUTAAN
 työhön varallaolosta,
 hätätyöhön, joka on säännöllistä työaikaa tai
 aloittamistyöhön.
TTES
Sunnuntaityö
PÄIVÄTYÖNTEKIJÄT
Kalenterivuorokausi 00–24
 sunnuntai
 muu kirkollinen juhlapäivä
 pääsiäislauantai, vapunpäivä, juhannusaatto,
itsenäisyyspäivä, jouluaatto
Korvaus
 100 % + arkipyhäkorvaus tai
 muutoin 200 %
 Vuorotyökorotus sekä ilta- ja yötyölisät otetaan huomioon
palkan perusosassa sunnuntaityökorvauksia
laskettaessa.
TTES
Sunnuntaityö
VUOROTYÖNTEKIJÄT
Edellisestä päivästä klo 18:sta seuraavaan päivään klo 24

Sunnuntai, muu kirkollinen juhlapäivä, vapunpäivä, juhannusaatto ja Itsenäisyyspäivä
Korvaus
 100 % + mahdolliset ylityökorotukset 50 %/100%
+ mahdollinen arkipyhäkorvaus



Pääsiäislauantai 00–24
Juhannuspäivä 00–24
jouluaatto la–su ed.pv. 18–24
Korvaus 200 %

jouluaatto ma–pe ed.pv. 18–24
Korvaus 100 % + arkipyhäkorvaus
Vuorotyökorotus otetaan huomioon palkan perusosassa sunnuntaityökorvausta
laskettaessa.
TTES
Vuosiloma
VUOSILOMAN PITUUS
 Työntekijä on ollut oman työnantajan palveluksessa
31.3. päättyneen lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä välittömästi yhtäjaksoisesti
vähintään 6 kuukautta ja hän on siihen mennessä
ollut vähintään 15 v oman kunnan tai kuntayhtymän
tai muun työnantajan virka- tai työsuhteessa
tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai sellaisessa
tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä
tehtävissä.
TTES
Vuosiloma
Täysiä lmkk
Vuosilomapäivät
Alle vuoden
Väh. vuoden
10 vuotta
1
2
3
3
2
4
6
6
3
5
7
19
4
7
9
12
5
9
12
15
6
10
15
18
7
13
18
21
8
15
20
24
9
17
22
27
10
19
24
30
11
21
26
33
12
23
28
30
15 vuotta
38
TTES
Vuosilomapalkka ja lomakorvaus
Vuosilomapalkka
 Päivä- ja kaksivuorotyö
KTA x 1,5 x vlt
 Keskeytymätön kolmivuorotyö
KTA x 1,5 x lplm x 7,2
 Keskeytyvä kolmivuorotyö
KTA x 1,5 x lplm x 7,6

Vuosilomapalkka maksetaan lomaa edeltävän
säännöllisen palkanmaksun yhteydessä, ellei
työntekijän kanssa toisin sovita.

similar documents