Markku Mäkijärvi: Osaamiskeskusuudistus, tavoitteet ja sisältö

Report
Osaamiskeskusvalmistelu
HYKS
Markku Mäkijärvi
Päätökset
• HUS:n valtuusto hyväksyi lokakuussa 2011 vuosien 2012–
2016 strategian
• 8/12 – 5/13 työryhmä+vierailut: center of excellence
• HUSin hallitus päätti 2.9.2013 § 133 muuttaa HYKS:n ja
HUS:n organisaatiota 1.1.2015 alkaen
• Toimitusjohtaja asetti päätöksellään § 106 / 18.9.2013
osaamiskeskusten toimintaperiaatteita sekä Hyksin ja
HUSin organisaatiorakenteita valmistelevan työryhmän ja
päätöksellään § 111 / 23.9.2013 osaajapankin
toimintaperiaatteita valmistelevan työryhmän.
• HUSin hallitus päätti 21.10.2013 § 156 perustaa
kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa 21.10.2013
alkaen
• Tj päätös §127 (16.10.2013) HUS:n osaamiskeskukset
1.1.2015, toiminnallinen kuvaus
Osaamiskeskuksille asetettavat tavoitteet
1. volyymiltaan sellaisia, joissa saadaan prosessien optimoinnin
kautta potilaalle ym. hyötyjä laatu ja potilasturvallisuus huomioiden
(brändiajattelu)
2. tavoitella osaamiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat potilaille uusia
etuja (tavoitellaan erityisosaamista yhdistelemällä)
3. osaamiskeskuksen tulee tukea pth:n ja alueellisten esh:n yksiköiden
kanssa yhteisten hoitoprosessien syntymistä (= yhteinen
hoitopolku)
4. organisaatiomuutoksen ja fyysisen toimintaympäristön muutoksen
aikataulujen kytkeminen toisiinsa (esim. Potilastornin avautuminen)
5. tavoitteena on vaikuttaa väestön terveysongelmiin laaja-alaisesti,
rajallisten resurssien allokointi vaikuttaviin hoitoihin
6. tavoitteena toiminnan kustannustehokkuus
7. huippuosaamisen turvaaminen ja kehittäminen, henkilöstön
houkutteleminen (tieteellinen tutkimus)
8. kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen
9. selkeän, kokonaisohjattavan ja toimintakykyisen organisaation
luominen (pirstoutumisen välttäminen)
10. lisäarvon tuominen tutkimukselle ja opetukselle Helsingin
Lehtonen 13.6.2013
yliopiston painopistealueella
HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI
Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE
- keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin
Sydän- ja keuhkokeskus OSKE
Tulehdus klinikkaryhmä
- gastroenterologia
Tulehdussairauksien OSKE
Valtimo klinikkaryhmä
- nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja,
+ Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja
Päivystys-valvonta klinikkaryhmä
+ ensihoito + potilassiirrot
Syöpätautien klinikkaryhmä
+ gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia
+ keuhkosyöpien onkol. hoito myöh.
Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä
+ nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia,
- rintarauhaskirurgia
Tukielinkirurgian klinikkaryhmä
- suu- ja leukasairaudet
Anestesia- ja tehohoidon klinikkaryhmä
+ välinehuolto, - ensihoito
Psykiatrian klinikkaryhmät
(Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria)
Lakkautetaan
Naisten- ja
lastentautien
tulosyksikkö
Psykiatrian
tulosyksikkö
+ HuSuke 2018,
+perinnöllisyyslääke
-tieteen potilashoito
Tules/Trauma OSKE
Anestesia-tehohoito OSKE
Pään ja kaulan alueen sairauksien OSKE
Lakkautetaan
Lastensairauksien klinikkaryhmät
(Pediatria, Lastenkirurgia,
Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria)
Päivystyksen ja ensihoidon OSKE
Vatsa-alueen ja virtsaelinten sairauksien OSKE
Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä
+ neurologia, + suu- ja leukasairaudet
Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä
- gynekologinen onkologia
Sisätautien ja kuntoutuksen OSKE
Syöpätautien OSKE
Lakkautetaan
Operatiivinen
tulosyksikkö
2015
Lakkautetaan
Medisiininen
tulosyksikkö
2013 - 2014
Synnytysten ja naistentautien OSKE
Lastensairauksien OSKE
Psykiatrian OSKE (+ Kellokosken toimintoja
Hyvinkään sairaanhoitoalueelta)
ks
Jatkovalmistelu 2014
– osaamiskeskusten johtajien virkojen täyttö
• Hyks ltk 18.2., HUS hallitus 24.2.
– henkilöstöpankkityöryhmä 1/14
– rakenne- ja johtamisjärjestelmätyöryhmä
28.2.
– jatkovalmistelu käynnistynyt vastavalittujen
osaamiskeskusjohtajien ja yhtymäjohdon
kanssa
– johtajien valmennus alkaa 4/14
– jyh, linjajoht, yh, hayl valinnat 5-6/14
13.4.2015
OSAAMISKESKUKSEN HALLINTOMALLI
Osaamiskeskuksen johtaja
Talousasiantuntija
Johtava ylihoitaja
Linjajohtaja
Linjajohtaja
Lääkärit ja
akateemiset
Hoitohenkilökunta
Muu henkilökunta
Linjajohtaja
Hallinnollinen
ylilääkäri
• Tukipalvelut
• Valmius/Turv./Risk.hall.
STRATEGIAN PÄIVITYS
Muut muutostarpeet
Tietohallinto
1
/ 15
1
/ 14
1-2
/ 14
v.
2014
4-5
/ 14
OSKE
OSKE-ohjeistus
-6
/ 14
• Johtajien koulutus
• OSKE-suunnitelma
1-3
/ 14
4-6
/ 14
2-3
/ 14
4/13/2015
1-3
/ 14
1-3
/ 14
7
Koska
Mitä: Toiminta, johtaminen VALMENNUS
OSAAMISKESKUSJOHTAJIEN
4/2014
- Kick off - Aki Lindén ja Markku Mäkijärvi + johtoryhmä
KEVÄT
- Osaamiskeskusten toimintaperiaatteet ja rakenteet – Ilkka
Kauppinen
-Talouden seuranta toiminnan johtamisen tukena - Mari Frostell
-Henkilöstöjohtaminen – Outi Sonkeri
-Osaamiskeskusvalmistelun viestintä, osaamiskeskusten viestinnän
organisoituminen – Johanna Saukkomaa
4-5/2014
- Tukipalveluyksiköiden toiminta- TBA
- HYKS:n toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä – Jari Finnilä
- HYKS:n ja sairaanhoitoalueiden yhteistyö - TBA
- Kehittämistehtävien määrittely ja vastuuttaminen - Markku
Mäkijärvi
5/2014
- Avainhenkilöiden valintaprosessi – Anne-Maria Mäkinen
- Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi
5/2014
- HUS:n kehittämishankkeet – Visa Honkanen, Kimmo Mattila
- HUS:n tietojärjestelmähankkeet – Pertti Mäkelä, Mikko Rotonen
- Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi
6/2014
-
4/13/2015
Vuoden 2015 suunnittelu – Mäkijärvi, Finnilä, Frostell, Sonkeri
Syksyn 2014 ohjelma – kaikki
Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi
8
Oman johtajuuden analysointi LTA:n avulla
Koska OSAAMISKESKUSJOHTAJIEN
Mitä: muutoksen johtaminen jaVALMENNUS
viestintä
SYKSY
13.8.2014 - Oman johtajuuden
analysointi purkutilaisuus,
Innotiimi
- Valmentava johtajuus (kouluttaja? Paula K?)
- Osaamiskeskusten toimintasuunnitelmat ja
kehittämisprojektit, suunnittelun etenemisen
”katselmointi” – Markku Mäkijärvi
9/2014
Pienryhmä coachingit osaamiskeskusjohtajille
käynnistyvät (4x 3 hengen ryhmät)
8-9/2014 - Lean koulutuspäivät (1-2 päivää) osana koko
organisaation johdon koulutusta
10.9.2014 Osaamiskeskusten organisaatiot ja viestinnän
käynnistäminen – Markku Mäkijärvi, Johanna
Saukkomaa
10/2014
Johtotiimien valmennuspäivät
4/13/2015
9
MAYO CLINICIN TIE
ERINOMAISUUTEEN
Business diligence
Infrastructure
improvements
1.
Engineering
”For every dollar you invest in development you get five back!”
2012 yhteensä 48 M€ säästöt
18.6.2013 / 19.8.2013
LUONNOS, toiminnan kehittämisohjelma
2.
HUS
Johto
Osaamiskeskus
Resurssit
Business
diligence
Ylilääkäri
Ylihoitaja
Henkilöstö
Infrastructure
Toiminta
Proses
si
Proses
si
Prosess
i
Process
engineering
Potilas
4/13/2015
Jatkuva parantaminen
Kulttuurin muutos
Mäkijärvi 2014
11
Kiitos!

similar documents