dávka - Webnode

Report
Farmakodynamika –
študuje účinky liečiv a ich mechanizmy
v závislosti na dávke a ceste vstupu do
organizmu
Mechanizmy účinku liečiv
• Účinok liečiva – výsledok interakcie liečiva s molekulami v organizme
človeka
• Druhy účinkov liečiv:
• nešpecifický – vyvolávajú chemicky rôznorodé látky ktoré majú určitú
fyzikálnu alebo chemickú vlastnosť (napr. lipofilné, dostatočne prchavé
látky – celkové anestetiká), ale chemická štruktúra je rôzna
• (osmoticky pôsobiace látky, čierne uhlie, antacidá...)
• ich účinok závisí len od dávky a koncentrácie
•
• Špecifický – podmienený konkrétnou štruktúrou liečiva
• Molekuly liečiva sa naviažu na špeciálne miesta na povrchu bunky receptory – sled biochemických reakcií – účinok liečiva – tzv. receptorová
teória
• Receptor – väčšinou bielkovina, dnes sú už izolované,
určená ich štruktúra (G-proteíny, proteinkinázy, iónové
kanály)
• veľa typov receptorov – každý viaže len konkrétnu
špecifickú molekulu – už malá zmena molekuly
znemožní schopnosť naviazať sa na receptor
• Afinita liečiva – schopnosť viazať sa na receptor
• medzi liečivom a receptorom sa vytvorí väzba – rôzne
silná (dipólové, kovalentné, vodíkové, ióniové, Van der
Walsove...)
• Vnútorná aktivita – schopnosť liečiva ovplyvniť po
naviazaní sa na receptor bunkové funkcie
• prejavuje sa ako účinok liečiva
Interakcia liečiva – receptor:
• Agonista – liečivo, ktoré má k receptoru afinitu aj
vnútornú aktivitu
• po väzbe na receptor zvyšujú bunkovú aktivitu –
stimulujú receptor – nastáva biologická odpoveď
• Antagonista – liečivo má afinitu ale nemá
vnútornú aktivitu – naviaže sa na receptor, ale
nedochádza k biologickej odpovedi – znemožní
väzbu iných látok – nastáva útlm – inhibícia
3 spôsoby inhibície
1.) Kompetitívna inhibícia –
• Kompetitívny antagonista– liečivo má podobnú štruktúru ako agonista, obsadí
receptor, ale nenastane zmena bunkových funkcií
– ak sú prítomné molekuly agonistu aj antagonistu– dôjde k súťaženiu o
receptor,
• pri vyššej koncentrácii antagonistu vytesníme z väzby agonistu a opačne
– podmienkou týchto zmien je reverzibilná väzba – ak sa antagonista naviaže
ireverzibilne, ani vysoká koncentrácia agonistu tento stav nezmení
2.) Kompetitívny dualizmus – agonista aj antagonista majú podobnú afinitu
k receptoru, ale rôznu aktivitu
– antagonista, ktorý má trochu nižšiu aktivitu ako agonista sa nazýva
kompetitívny dualista (obsadí receptor, ale jeho aktivita je nižšia ako aktivita
agonistu – zníži sa účinok
3.) Nekompetitívny antagonizmus – liečivá, ktoré rôznym spôsobom oslabujú účinky
agonistu – napr. obsadia časť receptora, naviažu sa blízko receptora...
• Vzťah chem štruktúry a účinku liečiv
• väzba je ovplyvnená – veľkosťou molekuly a
substituentmi – ich usporiadaním a ich dĺžkou
• už malá zmena v štruktúre substituenta – zmena
účinku
– obmeny molekuly - vývoj liečiv
Druhy účinkov liečiv
1.) kvantitatívne hľadisko – budivé a tlmivé
budivé – vedú k zvýšeniu funkcie –stimulácia – mierne zvýšenie
excitácia – silné zvýšenie až nad
hranicu fyz. normy
• tlmivé – vedú k zníženiu funkcie
•
inhibícia – čiastočné zníženie v medziach fyz. normy
•
depresia – čiastočné utlmenie na hranicu normy
•
paralýza – úplné potlačenie až ochrnutie – až smrť
•
2.) podľa miesta pôsobenia –
• miestny účinok – prejav len v mieste aplikácie
• celkový (resorpčný) – liečivá sa vstrebávajú a vyplavujú k cieľovému orgánu
– väčšina liečiv
3.) podľa zmien vyvolaných účinkom liečiv –
• ireverzibilný – trvalé, nezvratné zmeny
• reverzibilný (vratný) – obmedzené trvanie (ovplyvnený orgán sa vracia späť
do pôvodnej činnosti)
4.) podľa prejavenia sa v organizme –
• priamy účinok – účinok sa prejaví v cieľovom orgáne
• nepriamy – zmeny funkcie iných orgánov ako cieľového
(pr. kardiotoniká – priamy účinok na srdce – zlepší sa
krvný obeh, prekrvia sa obličky, zvýši sa vylučovanie
vody – nepriamy diuretický účinok
5.) podľa liečebného hľadiska:
• hlavný účinok – vedie k dosiahnutiu terapeutického
efektu
• vedľajšie( nežiaduce) účinky – ostatné účinky, ktoré
nesúvisia s terapeutickým efektom
• toxický účinok – pri nesprávnom dávkovaní
• letálna účinok – smrteľný účinok
• indikácia liečiva – všetky účinky liečiva. ktoré sa dajú
terapeuticky využiť
• kontraindikácia liečiva – závažné príčiny vylučujúce
použitie liečiva (tehotenstvo, dojčenie, ohrozenie
života)
• doba latencie – čas, ktorý uplynie od prvého podania
liečiva po prvé prejavy účinku
• krátka - rýchly nástup účinku
• dlhá – neskorý nástup účinku (psychofarmaká)
Vzťah dávky a účinku liečiva
• účinok liečiva závisí od množstva podanej látky – od
dávky liečiva
• rovnaká dávka u rôznych pacientov – rôzna intenzity
účinku – potreba individuálneho dávkovania
• veľkosť dávky ovplyvňuje: vek pacienta (nižší vek –
nižšia dávka)
•
hmotnosť (vyššia hmotnosť – vyššia dávka)
•
zdravotný stav
• pohlavie (ženy nižšie dávky)
•
• dávka – množstvo liečiva, ktoré podávame pacientovi
Druhy dávok:
1.) terapeutická dávka – dávka, ktorá vyvolá želaný terapeutický efekt
2.) maximálna dávka – liekopisom stanovená dávka, ktorá na základe
pozorovaní nevyvolá toxickú reakciu
• denná – pre podanie počas 24 hod.( dosis maxima pro die)
• jednotlivá – pre jednotlivé podanie (dosis maxima singula)
• maximálna dávka sa nesmie prekročiť !
• -iba v odôvodnených prípadoch ( na predpise musí byť označená
výkričníkom – inak sa nesmie vydať!)
3.) toxická dávka – dávka, ktorá vyvolá príznaky otravy
4.) nárazová dávka – cieľ: rýchlo dosiahnuť určitú koncentráciu liečiva
5.) udržiavacia dávka – dávka na udržanie koncentrácie liečiva
v terapeutickej hladine
6.) smrteľná dávka – môže spôsobiť smrť, využíva sa pri hodnotení toxicity
liečiva
• LD50 – stredná smrtiaca dávka ( dosis letalis media) –dávka, pri ktorej
v experimente uhynie 50% testovaných organizmov.
• Využíva sa pri stanovení terapeutického indexu.
• terapeutický index – pomer medzi jedovatou a liečebnou dávkou,
vyjadruje pomer medzi účinnosťou a nebezpečenstvom:
• Ti= LD50/ED50
• ED50 – stredná účinná dávka (dosis effectiva media) – dávka, ktorá u 50%
sledovaných jedincov vyvolá terapeutický efekt
• terapeutická šírka liečiva - rozpätie medzi toxickou dávkou a najnižšou
terapeutickou dávkou u ľudí
• (- u zvierat – medzi letálnou a terapeutickou dávkou)
• -lepšia je veľká terapeutická šírka – variabilnejšie dávkovanie
7.) podprahová dávka – príliš nízka dávka liečiva, ktorá nevyvolá liečebný
efekt
• -v niektorých liečebných postupoch (desenzibilizácia)
8.) prahová dávka – dávka, ktorá už vyvolá terapeut. zmenu
9.) nadprahová – dávka, ktorá vyvolá účinok (nemusí byť ešte terapeutický)
10.)kuratívna dávka – množstvo liečiva použité počas celej liečby
Reakcie organizmu na liečivo
• normoergická reakcia – pacient reaguje úmerne druhu dávke liečiva
• hyperergická reakcia – na bežnú terapeutickú dávku pac. reaguje
ako na toxickú dávku (veľmi intenzívna odpoveď)
• hypoergická reakcia – nižšia odpoveď ako sa očakáva
• tolerancia – návyk organizmu na prichádzajúce liečivo (t.j.
znižovanie účinku a postupná potreba zvyšovania dávky)
• tachyfylaxia – rýchle sa vyvíjajúca tolerancia, po niekoľkých dávkach
podaných v krátkych intervaloch za sebou. Je tým výraznejšia, čím
sú dávky liečiva vyššie a intervaly medzi podaniami kratšie
• placebová reakcia – placebo – lieková forma bez účinnej látky
• -podanie placeba vyvolá rovnaký účinok ako lieková forma
s účinnou látkou (pozitívny vplyv psychiky)
• nocebová reakcia – pacient neverí účinnej látke (negatívny vplyv
psychiky), je presvedčený, že liečivo je slabé, neverí mu, výsledkom
je strata účinku liečiva
Nežiaduce účinky liečiv
• relatívne nežiaduce – ovplyvňujú, ale nepoškodzujú
organizmus
• absolútne nežiaduce – toxické – poškodzujú
organizmus
• môžu sa prejaviť – ihneď po podaní – alergie
po určitom čase – karcinogénne účinky
• NÚ – reverzibilné – po skončení aplikácie vymiznú
•
ireverzibilné – trvalé, prejavujúce sa poškodením
orgánov
Medzi najzávažnejšie patria:
1.) mutagénne účinky - liečivá ovplyvnia genetickú informáciu v DNA,
-pri postihnutí zárodočných buniek sa zmutovaná genetická
informácia prenáša na ďalšiu generáciu (cytostatiká,
imunosupresíva), oplodnenie sa neodporúča po dobu najbližších 12
mesiacov pre riziko vzniku malformácie plodu
2.) účinky na plod, novorodenca a dojča – prechod liečiv placentou
a do materského mlieka
teratogény – látky, ktoré prechádzajú placentou a poškodzujú
vyvíjajúce sa embryo (Talidomid – hypnotikum – tehotné ženy –
malformácie detí – bez končatín)
3.) karcinogénne účinky – vznik zhubných nádorov
karcinogény – v organizme sa menia na silne reaktívne zlúčeniny,
ktoré môžu reagovať s NK a bielkovinami, a tak ich poškodiť
dokázané karcinogény – cigaret. dym, potravinové plesne
(aflatoxíny), azofarbivá, DDT, cytostatiká, a iné
4.) lieková závislosť – vyvolávajú látky s euforizujúcim
účinkom (ovplyvňujú CNS, príjemné nálady, sny,
halucinácie...)
-prevažne analgetiká (morfín), sedatíva, hypnotiká
5.) toxické účinky –
• akútne – do niekoľko hodín po podaní (akútna otrava
alkoholom – útlm CNS, dych. a obeh. centra)
• chronické – aj o niekoľko mesiacov (cirhóza pri
alkoholizme)
• toxické účinky môžu postihnúť rôzne orgány – GIT,
pečeň, obličky, nerv. systém

similar documents