Rozvoj osobnosti, aneb jak být úsp**ný

Report
Rozvoj osobnosti, aneb jak být
úspěšný
„Vím, že nic nevím“
Sokrates
Volně zpracováno podle vlastních zkušeností a
na základě myšlenek z knihy 7 návyků
skutečně efektivních lidí, kterou napsal
Stephen R. COVEY
Problémy, se kterými se
každodenně potýkáme





Strach a nejistota
„Chci to hned.“
Obviňování a svádění
viny
Beznaděj
Nedostatek rovnováhy





„Co mi to přinese?“
Touha být chápán
Konflikty
Rozdíly a odlišnosti
Osobní stagnace
Síla paradigmatu



V obecnějším smyslu paradigma představuje
způsob, jakým „vidíme“ svět, jak ho vnímáme,
chápeme a interpretujeme.
Člověk popisuje věci takové, jaké jsou (realita),
nebo takové jaké by měly být (hodnoty).
Jednoduše předpokládáme, že věci jsou, nebo
by měly být takové, jaké je vidíme, jak je
známe.
Obrázky dvou žen
Změna paradigmatu


Všichni máme za to, že vidíme věci takové, jaké jsou,
že jsme objektivní. Ale tak tomu není. Nevidíme svět
takový, jaký je, ale takový, jaký je podle nás –
takový, za jaký ho díky podmíněnosti prostředím
považujeme.
V předcházejícím příkladu došlo k posunu
paradigmatu – momentu, kdy někdo nakonec
„prohlédl“ a uviděl obrázek složený ze dvou dalších
jinak než dosud.
Paradigma založené na
principech



Etika charakteru staví na jedné základní myšlence –
existují principy, které určují efektivnost lidského
jednání. Tyto principy jsou obdobou přírodních
zákonů ve světě lidí.
Příklady principů – férovost, čestnost, lidská
důstojnost, služba, trpělivost, starostlivost, kvalita,
princip potenciálu.
Principy nejsou totéž co praktické postupy, které
závisejí na konkrétní situaci. Postup, který se za
určité situace osvědčil, nemusí za jiných podmínek
fungovat.
Nová úroveň myšlení



Abychom vyřešili vše, co nás tak znepokojuje,
potřebujeme se dostat na novou, hlubší úroveň myšlení.
Potřebujeme paradigma založené na principech.
Začít musíme u sebe, začít se ze všeho nejdříve zabývat
nejniternějšími složkami svého já, svými paradigmaty,
charakterem a motivy, návyky.
Nová úroveň myšlení znamená přístup „zevnitř ven“,
staví na myšlence, že veřejným vítězstvím předchází
soukromá vítězství, že dříve než něco slíbíme druhým (a
dodržíme to), musíme dodržet sliby, které jsme dali sami
sobě.
Definice návyků
„Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk.“
Aristotelés


Charakter je v podstatě kombinací návyků. „ Zasej
myšlenku, sklidíš čin; zasej čin, sklidíš návyk; zasej návyk,
sklidíš charakter; zasej charakter, sklidíš osud.“
Návyky budeme definovat jako průnik znalostí,
schopností a tužeb.

Znalost představuje vědět co dělat a proč to dělat. Mít
schopnost znamená umět to udělat. Touha je motivace –
chtít to udělat. K tomu, abychom si vytvořili návyk, je
zapotřebí přítomnost všech tří složek. (příklad –
poslouchání)
Návyky
Znalosti
(co, proč)
Schopnosti
Touha
(jak)
(chtění)
Definice efektivnosti



-
Návyky, které vycházejí z principů, jsou návyky
efektivnosti. Také proto, že vycházejí ze vztahu rovnováhy
P/ PS.
Základem efektnosti je vyváženost P, tedy produkce
žádoucích výsledků a PS, produkční schopnosti (schopnost
dále vytvářet produkci).
V podstatě existují čtyři druhy zdrojů:
hmotné zdroje
finanční
informační
lidské
Návyk 1 – Proaktivita





Existují tři sociální mapy, které jednotlivě, nebo
v kombinaci vysvětlují povahu člověka:
Teorie genetické determinace – za to, jací jsme mohou
naší předci.
Teorie psychické determinace – za všechno může
nesprávná výchova rodičů.
Teorie determinace prostředím – za všechno může šéf,
životní partner, dospívající potomek, ekonomická situace,
politika.
Každá z těchto mentálních map vychází z představy, že na
určitý podnět reagujeme daným způsobem.
Reaktivní přístup
PODNĚT

ODEZVA
Mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro
svobodnou volbu.
Model proaktivity
Svoboda
volby
PODNĚT
Sebeuvědomění
Představivost
ODEZVA
Nezávislá vůle
Svědomí
Buďte proaktivní

Vnější podněty působí nejenom na reaktivně, ale také
proaktivně jednající lidi. U proaktivních je ale odezva na
tyto podněty volbou, nebo odezvou založenou na
hodnotách.
„Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se ji nevzdáte.“ Gándhí


Dobrovolný souhlas s tím, co se děje, nás zraňuje
mnohem více než to, co se nám děje.
Dokud si člověk otevřeně a upřímně nepřizná, že „jsem
tím, kým jsem v důsledku rozhodnutí, která jsem učinil“,
nemůže prohlásit: „Chci, aby tomu bylo jinak.“
Okruh zájmu – okruh vlivu

Proaktivní zaměření –
pozitivní energie rozšiřuje
sféru vlivu

Reaktivní zaměření –
negativní energie
zmenšuje okruh vlivu
Okruh
Okruh
Okruh
vlivu
zájmu
Okruh
vlivu
zájmu
Návyk 2 – cíl



Začínat s myšlenkou na konec znamená mít jasnou
představu cíle. Znamená to vědět, kam směřujeme. To
nám umožní pochopit, kde se v současnosti nacházíme, a
nasměrovat kroky správným směrem.
Tento návyk vychází z principu, že „všechno vzniká
dvakrát“. Všechno vzniká nejdříve mentálně a teprve
potom fyzicky (příklad – start podnikání).
První vytváření ale není vždy vědomým procesem. Pokud
nerozvineme (ve sféře soukromého života) vlastní
sebeuvědomění a nepřevezmeme odpovědnost za první
vytváření, dáme druhým lidem a okolnostem větší
možnost formovat náš vlastní život.
Vedení a řízení




Návyk 2 je založen na principech osobního vedení, což
znamená, že vedení je prvním vyjádřením. Vedení (podle
S.C.) není totéž co řízení. Řízení (management) je druhé
vytváření.
Řídit znamená dělat věci správně; vést znamená dělat
správné věci.
Efektivnost nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na
tom, zda ho vynaložíme správným směrem. Sebelepší
řízení nemůže nahradit nedostatečné vedení.
Také v osobním životě se často soustřeďujeme na řízení,
aniž bychom si napřed třeba jen ujasnili, jaké jsou naše
vlastní hodnoty.
Životní centrum
Bezpečí a
jistota
Moudrost
Centrum
Životní síla
Životní
orientace
Centrum našeho života




V pocitu bezpečí a jistoty se odráží pocit vlastního
významu, identity, emociálního zakotvení, hrdosti, osobní
síly nebo slabosti.
Životní orientace dává našemu životu směr, má vliv na
naše rozhodování a jednání.
Moudrost představuje smysl pro rovnováhu, zahrnuje
úsudek, soudnost porozumění.
Životní síla je schopnost nebo potenciál jednat,
schopnost něčeho dosáhnout.
Alternativní centra










Partner/ka/
Rodina
Peníze
Práce
Vlastnictví
Zábava a příjemné trávení času
Přátelé
Protivníci
Církev
My sami
Poznání vlastního životního
centra




Možným způsobem, jak poznat vlastní životní centrum, je
podrobně se podívat na čtyři základní životní faktory.
Ve většině případů je naše životní centrum kombinací
životních center.
Většina lidí je vystavena různým vlivům. V závislosti na
vnějších nebo vnitřních podmínkách se může určité
centrum aktivovat, a to na tak dlouho, dokud nejsou
potřeby, které tuto aktivaci vyvolaly uspokojeny. Když se
tak stane, do popředí se dostane jiné životní centrum.
V takovém případě pak můžeme postrádat pevnou životní
orientaci, moudrost, zdroj životní síly, vnitřní pocit vlastní
hodnoty.
Životní centrum založené na
principech



Pokud soustředíme svůj život na správné principy,
vytvoříme si pevný základ rozvoje všech čtyř hlavních
životních faktorů.
Pokud jsou naším životním centrem principy, snažíme se
nenechat se ovládnout emocemi a nejednat pod tlakem
nejrůznějších faktorů, které se pojí s určitou situací –
pokoušíme se objektivně zhodnotit možnosti, které máme.
Snažíme se zvážit všechny faktory a nalézt nejlepší řešení,
přičemž bereme v úvahu jak potřeby spojené s naší prací,
potřeby rodiny, případně další potřeby, které mohou být
dotčeny, tak možné důsledky různých alternativních
rozhodnutí.
Návyk 3 – Řízení času




Efektivně řídit znamená dávat to nejdůležitější na první
místo. Vést znamená určovat, co je nejdůležitější. Řídit
znamená zajistit, že nejdůležitější věci budou skutečně
neustále na prvním místě.
Efektivní řízení se opírá o disciplínu, která vyrůstá z
našeho nitra – je funkcí naší nezávislé vůle.
Abychom to dokázali, musíme mít cíl, poslání, jasnou
představu o tom, kam směřujeme a co je pro nás
skutečně podstatné, co jsou naše nejvýznamnější
hodnoty.
To vyžaduje nezávislou vůli, sílu dělat i to, do čeho se
nám nechce.
Matice plánování času
Nedůležité
Důležité
Naléhavé
Nenaléhavé
I
ČINNOSTI:
Krize
Neodkladné problémy
Projekty s pevně
stanovenými termíny
II
ČINNOSTI:
Prevence, činnosti PS
Vytváření vztahů
Plánování
Odpočinek
III
ČINNOSTI:
Vyrušení, tel. hovory
Některé porady
Korespondence
Oblíbené činnosti
IV
ČINNOSTI:
Běžné záležitosti
Tel. hovory
Korespondence
Příjemné činnosti
Orientace na I
I VÝSLEDKY




Stres
Vyčerpání
Krizový management
Neustálé „hašení“
III
II
IV
Orientace na III
I
III VÝSLEDKY
•
•
•
•
Uvažování v krátkodobém horizontu
Pocit, že určovat cíle a plánovat je zbytečné
Pocit oběti, bezmoci
Povrchní vztahy
II
IV
Orientace na III a IV
II
I
III
IV
VÝSLEDKY
• Celková nezodpovědnost
• Neschopnost udržet si pracovní místo
• Závislost na druhých lidech nebo na institucích
Orientace na II
II
I
•
•
•
•
•
VÝSLEDKY
Vize a perspektiva
Rovnováha
Disciplína
Kontrola
Minimum krizí
Osobní plánovací systém pro II
Měl by splňovat důležitá kritéria:
 Soudržnost
 Rovnováha
 Zaměření na kvadrant II (týdenní plánování)
 „Lidská dimenze“
 Pružnost
 Přenosnost
 Identifikace rolí
 Výběr cílů
 Řízení času
Návyk 4 – Asertivita
Zlaté pravidlo lidského chování „Co sám nechceš, nečiň
druhému“ máme hluboko uložené ve své paměti; zbývá jediné –
také tak žít. Edwin Markham



-
Myšlení typu výhra – výhra je životním postojem, filozofií
lidských interakcí.
Je to jedno z paradigmat lidských interakcí.
Dalšími pak jsou :
výhra – prohra,
prohra – výhra,
prohra – prohra.
Prohra – výhra
Výhra – výhra
Prohra – prohra
Výhra – prohra
malý
OHLED NA DRUHÉ
velký
Zralost v naplnění rovnováhy mezi
odvahou a ohledem na druhé
ODVAHA
malá
velká
Dohoda výhra – výhra v
organizacích





Žádoucí výsledky – co se má udělat a kdy
Směrnice – specifikují parametry, rámce pro dosažení
výsledků
Zdroje - dostupné materiální, finanční, informační a
lidské
Odpovědnost – stanovení kritérií pracovního výkonu a
termínů pro vyhodnocení
Důsledky – specifikují, jaké pozitivní a negativní
důsledky bude hodnocení mít
Návyk 5 – Empatická
komunikace
„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.“ Pascal
 Pokud chceme efektivně komunikovat, nestačí si osvojit
komunikační techniky, musíme se naučit empatickému
naslouchání založeném na charakteru, které u druhých
vyvolává důvěru a otevřenost.
 Nejdříve se snažíme pochopit a potom být pochopeni.
Snaha pochopit vyžaduje ohleduplnost, snaha být
pochopen vyžaduje odvahu
 Postup – étos (mravní základ, charakter)
- patos (hluboké pohnutí mysli,empatie)
- logos ( rozum, logika)
Návyk 6 - Synergie



Jednoduše řečeno synergie znamená, že celek je víc než
spočet jeho částí. Mezi částmi existují vztahy. Tyto vztahy
představují účinný katalyzátor, který posiluje a sjednocuje
jednotlivé části a činí tak celek mnohem zajímavějším.
Základním předpokladem dosažení synergického efektu je
pochopit mentální, emocionální a psychologické odlišnosti.
Nikdo nevidí svět takový jaký je, ale každý člověk vnímá
svět kolem sebe v souladu s tím, jaký je on sám.
Synergie je završením všech předcházejících návyků, je to
týmová práce.
Návyk 7 – Obnova sil
Tělesná cvičení,
výživa, zvládání
stresu
Četba,
představivost,
plánování,
psaní
MENTÁLNÍ
Ujasňování
hodnot a
závazků,
studium
FYZICKÁ
Obnova
sil
DUCHOVNÍ
SPOLEČENSKÁ
/CITOVÁ
Služba,
empatie,
synergie,
vnitřní jistota

similar documents