Przypowieść

Report
PRZYPOWIEŚĆ?
Jaki to gatunek?
1. Narrator
2. Miejsce
3. Czas
4. Bohaterowie:
5. Znaczenie przypowieści
1. dosłowne:
2. alegoryczne:
Jaką pełni rolę?
PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE I PERLE
Mt. R 13,44-46
1.
2.
3.
4.
a.
Narrator – trzecioosobowy.
Miejsce – bliżej nie określone: pole, poszukiwanie pereł (ocean, jubilerski kram).
Czas – nieokreślony.
Bohaterowie:
pewien człowiek (rolnik?) – odnalazł skarb. Zrobił wszystko, by zakupić pole,
w którym ponownie go ukrył. Odnalezienie jest dziełem przypadku.
b. kupiec – wszystko postawił na jedną szalę, by kupić najpiękniejszą perłę. Poszukiwał
perły przez całe życie, systematycznie. Wreszcie ziściło się jego pragnienie.
Każdy z nich podejmuje ryzyko, by stać się właścicielem znaleziska.
Każdy z nich staje się prawdziwie szczęśliwym człowiekiem po zdobyciu odnalezionego
przedmiotu.
5. Znaczenie
1. dosłowne:
a. skarbu
cenne, drogie rzeczy, przedmioty, które pragnie posiadać
b. perły
człowiek . Wyraz szczęścia, bogactwa, spełnionego życia.
2. alegoryczne:
KRÓLESTWO BOŻE, ZBAWIENIE
= trud zdobywania, trud poświęcenia (ryzyko);
= radość, która czyni możliwym i łatwym wyrzeczenie się mniejszych wartości.
PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY
Mt. R 13, 4-9
1.
2.
3.
4.
a.
b.
-
Narrator – pierwszoosobowy – Chrystus.
Miejsce – bliżej nie określone tereny rolnicze – pole.
Czas – okres zasiewu zboża, a potem jego wzrostu.
Bohaterowie:
siewca: rolnik, człowiek prosty.
ziarno: (nasiona, które mają w przyszłości przynieść owoce)
padające koło drogi – zostało zjedzone przez ptaki;
padające na grunt kamienisty – zostało wysuszone przez słońce;
padające w ciernie – zagłuszone przez chwasty;
padające w glebę urodzajną – wydały plon: stokrotny, sześćdziesięciokrotny,
trzydziestokrotny.
c. gleba – grunt.
5. Znaczenie alegoryczne:
a. siewca: głosiciel słowa Bożego; Jezus Chrystus;
b. ziarno: słowo Boże;
c. gleba: ludzie, którzy słuchają słowa Bożego (od tych, którzy nie przyjmują słowa
Bożego, przez tych, którzy są niewytrwali, zagłuszani przez życie doczesne do tych,
którzy przyjmują je i starają się żyć wg niego).
PRZYPOWIEŚĆ
O SYNU MARTNOTRAWNYM
SPRAWDŹ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI
CECHY PRZYPOWIEŚCI
1. Forma literatury religijnej Bliskiego i Dalekiego Wschodu (najstarsza).
2. Przynależy do epiki, ponieważ o perypetiach bohaterów opowiada narrator
trzecioosobowy.
3. Bohaterowie nie mają imion i nazwisk. Rozpoznawani są przez rolę społeczną,
pracę, przynależność do grupy narodowej.
4. Fabuła zanurzona jest w realia świata Izraelitów – narodu pasterskiego
i rolniczego.
5. Nie jest podany czas (nie jest skonkretyzowany).
6. Bohaterowie i fabuła ma nie tylko znacznie dosłowne (linearne),
ale i ALEGORYCZNE (jednoznaczny symbol).
7. Charakter dydaktyczny, moralizatorski.
8. Osoby – przykład parenezy = WZORCE OSOBOWE O CHARAKTERZE
UNIWERSALNYM.
9. Charakter dydaktyczny/ moralizatorski.
Zadanie domowe.
Na wzór pracy na lekcji dokonaj analizy i interpretacji
przypowieści o talentach Mt. R 25,14-30.
PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH
1.
2.
3.
4.
a.
Narrator – pierwszoosobowy – Jezus
Miejsce- pałac bogacza („Wejdź, aby radować się ze swoim panem”.)
Czas- nieokreślony, wyjazd i przyjazd właściciela/ bogacza.
Bohaterowie:
bogacz: powierza na czas swej nieobecności majątek sługom. Ufa im, zna ich
możliwości, liczy na lojalność. Nazywany jest osobą wymagającą;
Po powrocie rozlicza swoich poddanych:
nagradza hojnie tych, którzy pomnożyli jego majątek
a. sługa 1. – otrzymał pięć talentów: pomnożył je. Nie obawiał się ryzyka. Okazał się
gorliwy.
b. sługa 2. – otrzymał dwa talenty i pomnożył je. Był gorliwy, ale i asekuracyjny.
c. sługa 3. – otrzymał jeden talent i ukrył go w ziemi. Nie podjął ryzyka, nie wykazał trudu,
ale lęk, chęć przechowania danego mu skarbu, może nawet lenistwo. Nie zaufał swemu
Panu, ale go oskarżył. Został wszystkiego zbawiony i potępiony.
Każdy z nich miał taką samą szansę. Wielkość majątku dostosowana była do ich
możliwości. Nikt z nich nie musiał przegrać danej szansy.
5. Znaczenie alegoryczne:
a. bogacz = Bóg
b. słudzy = to ludzie
c. talenty = to bogactwo duchowe człowieka niezbędne do zbawienia.

similar documents