Stáhnout

Report
HODNOCENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Z POHLEDU
ASISTENTŮ PEDAGOGA
S platností od 1. 3. 2013 v našem SOU ,
pracují asistenti pedagoga pro žáky se
zdravotním postižením a žáky se
sociálním znevýhodněním
HODNOCENÍ ASISTENTŮ
 Hodnocení
od 1. 3. 2013 do 7. 5. 2013
 Můžeme konstatovat, že asistenti se velmi dobře
zapojili do své práce. Navštěvují prakticky
všechny vyučovací hodiny, ale především hodiny
českého jazyka a matematiky, kde podle
hodnocení mají žáci největší mezery.
 Asistenti individuálně pořádají sezení
s vybranými žáky, kterým se věnují při
vyučování, pomáhají jim při vypracování úkolů
ale i v době osobního volna přímo na
ubytovnách věznice.
HODNOCENÍ ASISTENTŮ

Vytipovaným žákům, především cizincům (vietnamské
národnosti ale i ostatních národností), pomáhají
především v učivu z českého jazyka. Mají k dispozici
veškeré kompenzační, didaktické učební pomůcky,
které při výuce s žáky používají. Pro žáky vietnamské
národnosti, jsme zajistili i učebnice vypracované
z češtiny do vietnamštiny.

Žáci ve třídách si po krátké době zvykli i na to, že ve
třídě není jen vyučující, ale i asistent pedagoga,
kterého začali brát jako partnera pro své problémy.

Asistenti pedagoga se zařadili do kolektivu
pedagogického sboru a výuka probíhá bez problémů.
ZAŘAZENÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO ŽÁKY SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI –
APZDP
 Ke
dni 7.5.2013 má naše škola 27
individuálně zařazených žáků
 s více vadami - 6 žáků
 sluchově postižení – 2 žáci
 zrakově postižení – 4 žáci
 vady řeči – 1 žák
 vývojové vady učení – 2 žáci
 mentální postižení – 12 žáků
 10 žáků je zařazeno do výuky podle
doporučených a vyrovnávacích opatření, 17
žáků je zařazeno do výuky podle VIP.

similar documents