Genetika populací, rodokmen

Report
VY_32_INOVACE_04-17
Genetika populací, rodokmen
Autogamní populace
•
•
•
•
Vzrůstá počet homozygotů!
AA → AA
aa → aa
Aa → aa (25%) : Aa Aa (50%) : AA (25%)
– aa…….čistá linie
– Aa Aa……aa (12,5%) Aa Aa (25%) aa (12,5)
– AA….....čistá linie
Autogamní populace
• Z generace na generaci značně klesá
četnost heterozygotů (už po 10 generacích
téměř vymizí, ale nikdy nevymizí úplně!)
• Toho využívá šlechtitelství pro získání
čistých linií kulturních rostlin a
hospodářských a laboratorních zvířat
• U lidí autogamie není, ale příbuzenské
sňatky mají určitý homozygotizační
význam
Faktory ovlivňující genofond
populace (narušují rovnováhu)
•
•
•
•
•
Mutace
Migrace
Genetický drift
Selekce
Malá populace
• Mutace
• Vznikají nové alely, ale s velmi nízkou četností –
během jedné generace se v genofondu téměř nic
neprojeví, je třeba několik generací, aby došlo ke
změně četnosti alel daného genu
• Migrace
• Smísení určité populace s jinou
• Obohacení či ochuzení o některé alely
• Může být jednorázová, periodická, trvalá
• Genetický drift
• Uplatňuje se hlavně v malých populacích
• Selekce (přírodní výběr)
• Určité znaky mohou být pro jedince výhodné či
nevýhodné, nositelé výhodných znaků mají více
potomků
• Nevýhodné alely postupně ubývají, výhodné
přibývají
• Příspěvek některých genotypů (do genofondu
následující generace) může být vyšší (=selekce,
výběr)
• Dominantní alely nevýhodných znaků mizí rychle,
recesivní pomalu
• Recesivní úplně nevymizí nikdy (heterozygoti alelu
přenášejí)
Genetický drift
• Náhodné změny ve frekvenci alel v populaci
• Může vymizet i výhodná alela
• Uplatňuje se hlavně v malé populaci
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Random_sampling_
genetic_drift.gif
Autor:Professor marginalia, Název:Random sampling genetic drift.gif,
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Random_sampling_genetic_drift.gif,
Licence:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
Malá populace
• Neplatí Hardy-Weinbergův zákon (naopak
dochází k náhodným posunům genotypu populace - ke
zcela nepředvídatelným)
• ↓ Zastoupení heterozygotů (přibývá
homozygotů → čisté linie)
• Uplatňuje se inbreeding (přibývají homozygoti na
úkor heterozygotů)
• ↑ Pravděpodobnost výskytu chorob s
recesivní alelou – roli hraje inbreeding (nižší
produkce mléka, snížená životaschopnost, ztráta
instinktů...)
Malá populace
• Postupně se ztrácí fenotypová plasticita
(genofondy s užším výběrem, po nějaké době je gen
reprezentován jen jedním typem alely, organismus hůře
odolává změnám prostředí)
• Výrazný vliv má genetický drift
• Pro udržení životaschopnosti daného
druhu je nutné zachovat minimálně 200 –
500 jedinců (snižuje se pravděpodobnost
inbreedingu)
Příklad
• Morčata mají černou barvu srsti
dominantní nad bílou. V populaci je 640
morčat černých a 360 bílých. Kolik % v
této populaci je heterozygotů?
Příklad
• Pravorukost je dominantní nad levorukostí.
Tento znak je řízen jediným párem alel. V
uzavřené populaci čukotských eskymáků
byly objeveny 4% jedinců lépe levorukých.
Jaké je procentové zastoupení
heterozygotů v této populaci?
Otázky
• Jaké jsou problémy autogamní populace?
• Co je to genofond populace a čím může
být ovlivněn?
• Jaké nevýhody má malá populace?
• Co je to genetický drift?
Děkuji za pozornost
Autor DUM: Kateřina Turoňová

similar documents