Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti

Report
Hankesato talteen! Kevättapaaminen
yleissivistävän koulutuksen
kansainvälistäjille 25.5.2014, Tampere
Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa
paikallisesti globaalikasvatuksen näkökulmasta
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen
rakenne- ja tavoitetyöryhmä
OPETUSHALLITUS
1
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Maailma muuttuu – ops uudistuu
Peruskouluun siirtyminen –YK:n yleisinhimillinen
ihmisoikeuksien julistus arvopohjana
Ops 1985 – Unescon
kansainvälisyyskasvatussuositus 1974 pohjana
Ops 1994 – liittyminen Euroopan neuvostoon (1989)
ja unioniin (1995) korosti tarvetta laajentaa
kieliohjelmaa ja ”eurooppalaistua”, Rion konferenssi
1992 ja kestävä kehitys
Ops 2003 ja 2004, kansainvälistyminen kaikkialla,
aihekokonaisuudet
Ops 2014 – glokalisoituminen, maailman
moninapaistuminen, kulttuurien moninaisuus,
ilmasto- ja muut ympäristöhuolet, uudet uhat
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtioneuvoston asetus 422/2012
•
•
Koskee esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta,
perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä
aikuisten perusopetusta
Tavoitepykälät:
2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot
4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen
oppimisen edistäminen
Osallistavampi, liikkuvampi, luovempi sekä
kulttuurisesti ja kielellisesti rikkaampi koulu
Oppiaineiden välinen yhteistyö ja eheyttäminen
3
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tavoitteena pedagogiikan ja
toimintakulttuurin
uudistaminen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Globaalikasvatus,
Maastrich 2002
Globaalikasvatuksen tehtävänä
on avata ihmisten silmät ja mieli
maailman moninaisuuksille sekä
rohkaista heitä toimimaan
- oikeudenmukaisemman
- kestävämmän ja
- ihmisoikeuksia
kunnioittavamman
maailman puolesta.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esikäsitys uudistuksen suunnasta 2011:
Maailmankansalaisen identiteetti ja osaaminen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
eops!
Globaalikasvatus
perusteluonnoksessa ja mahdollisesti
paikallisissa opetussuunnitelmissa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
7
Luku 1. Paikallinen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman laadinta
otetaan huomioon muut …suunnitelmat ja päätökset
- Onko kv tai globaalikasvatus tms suunnitelmia?
-yhteistyössä muiden tahojen kanssa
- Mitkä tahot tärkeitä tässä asiassa?
- paikallinen kieliohjelma ja sen toteuttaminen
- opetuksen mahdolliset painotukset (miten näkyy
tuntijaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja
sisällöissä?)
- opsia täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat
(tietostrategia, kestävän kehityksen ohjelma)
- muut paikallisesti tärkeät näkökohdat
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tampere 25.4.2014
LUKU 2

Arvoperusta
Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus
Universaalit ihmisoikeudet, länsimaiset yhteiskuntaideaalit,
rauha
Kulttuurien monimuotoisuus rikkautena
- suomalainen kulttuuriperintö
- eri kieli- ja kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien
kohtaamispaikka
- portti maailmankansalaisuuteen
Kestävän elämäntavan välttämättömyys
- Ekososiaalinen sivistys, globaali vastuu


Oppimiskäsitys
Edellisiä täydentävät näkökulmat tai painotukset
sekä niiden toteuttaminen?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
L 3: Tehtävä ja tavoitteet
Kulttuurinen
osaaminen …
Osallistuminen,
vaikuttaminen ja
keke
Laaja-alainen
osaaminen
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot
perustanaan
Työelämä ja
yrittäjyys
Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
Monilukutaito
Tvtosaaminen
10
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Luku 3: Tehtävä ja tavoitteet
Paikallisesti tärkeät, perusopetuksen tehtävää
konkretisoivat näkökohdat (suunnitelmat ja
ohjelmat)
Laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikalliset
painotukset + toimenpiteet niiden tueksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Luku 4: Toimintakulttuurin kehittämisen
periaatteet
Hyvinvointi ja
turvallinen arki
Toimintakulttuurin
painopisteet
paikallisesti +
yhteistyö
Vastuu
ympäristöstä ja
kestävään
tulevaisuuteen
suuntautumine
n
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppiva
yhteisö
Osallistuminen ja
demokraattinen
toiminta
Vuorovaikutus ja
monipuolinen
työskentel
y
Kultt
moninaisuus
ja
kielitietoisuus
12
Esimerkkejä toimintakulttuurin
periaatteiden toteuttamisesta
1/4
Osallistuminen ja demokraattinen toiminta
Yhteistyö …syventää oppilaiden käsityksiä
yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa
toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen
kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa
toimimisen taitoja. Ne tuovat koulutyöhön herätteitä
toimia yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja rauhan
edistämiseksi.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkkejä toimintakulttuurin
periaatteiden toteuttamisesta
2/4
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti
muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa
paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit,
kielet ja katsomukset elävät rinnakkain.
Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on monikielinen.
Oppiva yhteisö keskustelee kieliin ja kieliyhteisöihin
kohdistuvista asenteista, ymmärtää kielen
merkityksen oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja
yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja
yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Eri kielten käyttö
rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevaa ja
kieliä
arvostetaan.
Osaamisen ja sivistyksen
parhaaksi
Esimerkkejä periaatteiden toteuttamisesta
3/4
Vastuu ympäristöstä ja kestävään
tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan
huomioon kestävän elämäntavan
välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan koulu
ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön.
Raaka-aineita, energiaa ja luonnon
monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja
toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän
elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä
hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja
näkyvyyttä koulutyössä.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkkejä toimintakulttuurin
periaatteiden toteuttamisesta
4/4
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen
suuntautuminen
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä
tulevaisuudesta luomalla ekososiaalisen sivistyksen
(tukiaineisto) osaamisperustaa. Realistinen ja
käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden
edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista
vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja
kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan
avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä
toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän
tulevaisuuden puolesta.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Luku 4: Toimintakulttuuri
Monialaiset oppimiskokonaisuudet

ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden
yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden
tehtävänä on vahvistaa kasvua ihmisenä ja vastuullisena
yhteiskunnan jäsenenä ja luoda perustaa yleissivistykselle. Niiden
toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä.
Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen
toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laajaalaisen osaamisen kehittymistä.





Suunnitellaan paikallisesti ilmentämään
toimintakulttuuriin kehittämisen periaatteita
Oppilaille vähintään yksi per lukuvuosi
Kaikki oppiaineet vuorollaan
Mitkä ovat paikalliset tavoitteet ja sisällöt
Paikallinen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Luku 5.2 Yhteistyö (muiden tahojen
kanssa)

Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja
kulttuuritoimen sekä yritysten, järjestöjen ja muiden
lähiympäristön toimijoiden kanssa …

Keitä omalta kotiseudulta globaalikasvatuksen tueksi?
 Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa …

Keitä omalta kotiseudulta globaalikasvatuksen tueksi?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tampere 25.4.2014
http://www.oph.fi/ops2016
•
•
•
•
•
•
•
Etusivun
uutiset
Tavoitteet
Aikataulu
Työryhmät
Paikallisen
työn tuki
Luonnokset
Blogi
19
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos!
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents