Korte presentatie - Zuyderzee College

Report
Welke koers vaart het Zuyderzee
College?
Korte presentatie van een aantal
actuele thema’s
Over welke thema’s gaat het?
•
•
•
•
Financiële situatie van de school: hoe we gezond blijven
Onderwijsrendement: van goed naar nog beter
ICT in het onderwijs blijft kenmerk ZC
Tevredenheidsmetingen: de resultaten en de acties
Financiële situatie
•
•
•
•
Veel scholen voor VO momenteel in financiële problemen
Zuyderzee College is financieel gezond
We nemen maatregelen om structureel gezond te blijven
Maatregelen richten zich met name op verbetering van betaalbaarheid en
organiseerbaarheid van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (i.s.m.
Emelwerda College) en kosten van onze huisvesting
• We verwachten weinig tot geen extra middelen van ministerie van OCW
Onderwijsrendement
• Ons ambitieniveau: een goede school zijn met een goed
onderwijsrendement, minstens op het landelijke niveau
• Criteria Inspectie sinds enkele jaren aangescherpt t.a.v.
onderwijsopbrengsten en systeem van kwaliteitszorg:
- kansenbeleid Zuyderzee College moest op de schop
- kwaliteitszorg was voldoende
• Gerichte actieplannen per opleiding werden ingezet
Onderwijsrendement nu (2)
• In voorjaar 2013 alleen GTL nog onder toezicht,
examenresultaten GTL juli 2013 verbeterd
• Slagingspercentages hele school verbeterd in 2013 t.o.v.
2012
2012
2013
Basis
100%
100%
Kader
100%
100%
GTL
77%
86%
Basis
100%
100%
Kader
98%
100%
GTL
78%
91%
Havo
72%
81%
Vwo
86%
89%
Lemmer
Emmeloord
Onderwijsrendement (3)
Kwaliteit van de lessen krijgt expliciet aandacht in alle
opleidingen:
- intervisie tussen collega’s
- lesbezoeken schoolleiding
- teamcursussen
Digitaal onderwijs
• Zuyderzee heeft ambitie om voordelen ICT te gebruiken in
onderwijs en onderhouden van contacten
• Voordelen: snel, aantrekkelijk en motiverend, maatwerk
mogelijk voor leerlingen, bereidt leerlingen voor op hun
toekomst
• Over enkele jaren nauwelijks nog lesmethoden op papier
Wat is voordeel voor leerlingen van
laptoponderwijs in onderbouw?
-
Eenvoudig differentiatie mogelijk in de les: oefeningen,
teksten
Inoefenen, automatiseren met een geduldige computer
(spelling, grammatica, rekenen), onmiddellijke
feedback bij fouten
Gebruik van internet als bron
Fasering in invoering digitaal
onderwijs
• Nog maar weinig scholen werken geheel met digitale
methoden.
• Zuyderzee College is openbare school, we willen voor
iedereen bereikbaar zijn en ouders niet verplichten tot
aanschaf laptop.
• Zuyderzee werkt in alle klassen met leenlaptops, maar nog
niet in bovenbouw havo/vwo. Reden: goede, betaalbare
digitale methoden nog niet beschikbaar in volle breedte,
en kosten te hoog van combinatie laptop/tablet +
boekenpakket.
ICT in onderwijs bovenbouw h/v
• Methoden aantal vakken deels gedigitaliseerd
• Voor alle vakken ook digitale opdrachten (instructiefilm
bekijken, zoekopdrachten bronnen op internet)
• Leerlingcomputers beschikbaar in school
• Studiewijzers en programma’s van toetsing en afsluiting
• Communicatie met docent en medeleerlingen
Resultaten
tevredenheidsonderzoeken
Tevredenheidsonderzoeken maart/april 2013 en resultaten
quickscan adviesbureau
• Sterke punten zijn: sfeer, veilige school, groot en toch
kleinschalig, vernieuwend, goede aansluiting bij basisonderwijs
• Verbeterpunten: kwaliteit leerlingenzorg te persoonsafhankelijk,
ZC lijkt alleen school voor zelfstandige leerlingen, duidelijkheid
verschaffen over toekomst laptoponderwijs
Acties 2013-2014 n.a.v.
tevredenheidsonderzoeken
•
•
•
Scholing van mentoren op diverse gebieden
Zorgbeleid beter verankerd (structuur en aansturing)
Rol van laptop/tablet in ons onderwijsproces
inzichtelijker maken
Ten slotte
•
•
Samen maken we de school
Ouders en school hebben elkaar nodig
•
Dank voor uw aandacht!

similar documents