PPT TESTY 7

Report
1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali
příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této
přidělované (pronajímané) půdě?
a) zemnice
b) desátek
c) léno
d) podzemek
2. Jak se nazývali prostí rolníci, kteří se poddávali držitelům lén (feudálům),
hledali u nich ochranu a pronajímali si od nich půdu?
a) vazalové
b) kněží
c) feudálové
d) poddaní
3. Jak se nazývá organizace společnosti v době středověku, v jejímž čele stojí
panovník a feudálové a k zachování pořádku tu slouží zákony, nařízení
panovníka, úřady a vojsko?
a) občina
b) kmenový svaz
c) tlupa
d) stát
4. Vrcholným obdobím tohoto státu byla vláda Boleslava Chrabrého. Ve 12. st.
došlo k úpadku královské moci. O jaký stát se jednalo?
a) bulharský
b) Zlaté hordy
c) srbský
d) polský
5. Jak se nazývá posvátná kniha křesťanského náboženství?
a) Nový zákon b) Bible
c) Korán
d) Starý zákon
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve?
a) biskup
b) dalajláma
c) papež
7. Jak se jmenoval zakladatel křesťanství?
a) Ježíš Kristus
b) svatý Benedikt c) dalajláma
d) patriarcha
d) Muhammad
8. Významnou součástí literatury období středověku byly knihy, které
zaznamenávaly události tak, jak po sobě následovaly. Jak se tyto knihy
nazývaly?
a) eposy
b) kroniky
c) legendy
d) bajky
9. V průběhu 11. - 13. st. byly podnikány na východ výpravy na osvobození
posvátných měst křesťanstva. Jak se účastníci takových výprav nazývali?
a) řeholníci
b) křižáci
c) farníci
d) kališníci
10. Kolik bohů uznávají křesťané?
a) mnoho
b) žádného
c) jednoho
d) dva
11. Na konci 10. století si západofranští velmožové zvolili za svého krále Hugo
Kapeta, který se proslavil bojem proti Normanům. Stal se zakladatelem nového
státu. Kterého?
a) Německa
b) Anglie
c) Francie
d) Polského státu
12. Nejrozšířenější středověkou literaturou byly příběhy ze života lidí, které
církev prohlásila za svaté. Jak se tyto příběhy nazývaly?
a) legendy
b) byliny
c) bajky
d) eposy
13. Písemnictví, výtvarné umění, architektura, vzdělanost a hudba šířené v
západní a střední Evropě přibližně v letech 900 - 1200 se souhrnně nazývají
kulturou
a) byzantskou b) gotickou
c) románskou
d) renesanční
14. V období feudalismu byl vztah nájemce k majiteli půdy vyjádřen feudální
rentou. Šlo o rentu naturální, peněžní a
a) pracovní
b) robotní
c) vodní
d) lesní
15. Středověká města vznikající na vybraném novém místě byla
stavěna na tzv.
a) zeleném drnu
b) ostrohu
c) podhradí
d) neoraném poli
16. Před rokem 1000 na území mezi Odrou a Vislou vznikl stát, ve kterém
vládla dynastie Piastovců. Jak se jmenoval?
a) Polský stát
b) Německý stát
c) Český stát
d) Svatá říše římská
17. Jak se nazývá posvátná kniha muslimů?
a) Bible
b) Nový zákon
c) Korán
d) Starý zákon
18. Papež je volen na celý život. Kdo ho volí?
a) patriarchové b) kardinálové
c) biskupové
d) arcibiskupové
19. Jak se nazývá organizace křesťanství?
a) církev
b) polnost
c) arcidiecéze
d) farnost
20. Jak se nazývá náboženství, jehož zakladatelem byl Mohamed?
a) Buddhismu
b) islám
c) judaismus
d) pravoslaví
21. Roku 1066 zvítězil Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu a Normané tím
dobyli
a) Holandsko b) Normandii c) Dánsko
d) Anglii
22. Jak se nazývá představený mužského kláštera?
a) mnich
b) jeptiška
c) opat
d) řeholník
23. Církev se postupně feudalizovala, bohatla - získávala půdu a majetek. Co
museli poddaní odevzdávat církvi?
a) 1/3 úrody
b) pytel obilí
c) devátek
d) desátek
24. Jak se nazývá válcovitá stavba s kruhovým půdorysem, s kopulí a s
půlkruhovitě nebo podkovovitě založenou apsidou v románského slohu?
a) bazilika
b) rotunda
c) katedrála
d) klášter
25. V románském malířství se uplatňuje tzv. hierarchická perspektiva.
V čem spočívá?
a) osoba s vyšším postavením je zobrazována stejně jako osoba s nižším
postavením
b) v 1. plánu obrazu je vždy nějaký světec
c) osoba s vyšším postavením je na všech obrazech
d) osoba s vyšším postavením je zobrazována větší než osoba s postavením
nižším
26. Roku 1301 vymřel v Uhrách rod Arpádovců. Uherským králem se stal
a) Béla IV.
b) Václav III. c) Václav II.
d) Ota Braniborský
27. Jaký jazyk používala západní církev v období raného středověku při svých
bohoslužbách?
a) angličtinu
b) francouzštinuc) latinu
d) němčinu
28. Ve středověku bylo povinností věřících odevzdávat církvi
poplatek ve výši asi desetiny úrody. Jak se nazýval?
a) tucet
b) veletucet
c) desátek
d) kopa
29. Jak se nazývá schránka na nejvzácnější náboženské předměty?
a) Reliéf
b) relikviář
c) freska
d) glazura
30. Jak se nazývali držitelé léna (leníci) latinsky?
a) feudálové
b) vazalové
c) kněží
d) poddaní
31. Na vrcholu tzv. "lenní pyramidy" stál
a) šlechtic
b) měšťan
c) panovník
d) papež
32. V průběhu 10. století se v nížině při středním toku Dunaje usídlili Maďaři a
podmanili si slovanské obyvatelstvo na území dnešního Slovenska. Společně
začali budovat stát, který je známý pod názvem
a) Sámova říše b) uherský
c) Kyjevská Rus
d) rumunský
33. Jak se nazývaly státy, které po zániku Západořímské říše (476) vytvořily
převážně germánské kmeny?
a) románské
b) vojenské
c) barbarské
d) hunské
34. Jak se nazývají nástěnné malby zhotovené do vlhké omítky?
a) arkýře
b) rotundy
c) baziliky
d) fresky
35. Románský sloh se rozšířil z Itálie po celé Evropě, zvláště tam, kde
zapustilo kořeny
a) východní křesťanství b) pravoslaví c) římské křesťanství
d) islám
36. Svědectví o nejstarší minulosti Kyjevské Rusi podávají pověsti, které se
šířily většinou ústním podáním. Jak se nazývaly tyto příběhy o bohatýrech?
a) bajkyb) dumky
c) byliny
d) dumy
37. Novgorodský kníže Oleg dobyl v 9. století Kyjev a území násilím sjednotil.
Vznikl nový stát, který vstoupil do historie jako
a) Rusko
b) Kyjevská Rus
c) Novgorodský stát
d)
Zakarpatská Ukrajina
38. V roce 843 se Franská říše rozdělila na dvě části. Na území
východofranském se v průběhu více než sta let vytvořila tzv
.a) Velká Morava
b) Německo
c) Svatá říše římská
d) Francie
39. Karel I. Veliký, franský a langobardský král, byl korunován r. 800
a) na českého krále
b) na německého krále c) na římského krále
římského císaře
40. Velké románské kostely měly obdélníkový půdorys a tři lodě, které
oddělovaly řady kamenných sloupů. Jak se tyto kostely nazývají?
a) baziliky
b) fresky
c) arkýře
d) rotundy
d) na
41. Středověká města, kde se těžily drahé kovy (zejména stříbro), byla
nazývána
a) města lenní
c) města poddanská
b) města věnná
d) města horní
42. Kulturou raného středověku je
a) secese
c) baroko
b) renesance
d) románský sloh
43. Typickým znakem románské architektury je mimo jiné
a) valená klenba
c) sgrafito
b) lomený oblouk
d) obdélníkové okno
44. Franská říše využila ve svých počátcích některých prvků římské státní
správy. Říše byla rozdělena na
a) kraje
c) městské státy
b) hrabství
d) další malé státy
45. Umění na dvoře Karla Velikého se nazývá
a) karolínská secese
c) karolínský klasicismus
b) karolínská renesance
d) karolínské baroko
46. Majordomovi Franské říše Karlu Martelovi se podařilo v bitvě u Poitiers a
Tours roku 732 zastavit
a) Vandaly b) Araby
c) Maďary
d) Poláky
47. Kdo porazil Araby v roce 732 v bitvě u Poitiers?
a) Vandalové
c) Germáni
b) Frankové
d) Slované
48. Kdo je hlavou východní křesťanské církve?
a) dalajláma
b) patriarcha
c) papež d) biskup
49. Jaký titul měl panovník Byzantské říše, který byl zároveň i hlavou církve?
a) kníže
b) patriarcha
c) císař
50. Kdy byl Karel Veliký v Římě korunován papežem na císaře?
a) v roce 1000
c) v roce 900
b) v roce 1212
d) v roce 800
d) král
51. Čím byla roku 843 rozdělena Franská říše mezi tři vnuky Karla Velikého?
a) sálským zákoníkem
c) smlouvou karolínskou
b)smlouvou verdunskou
d) zemským zákoníkem
52. Která říše vznikla roku 962 a trvala až do roku 1806?
a) Svatá říše římská národa německého b) Říše franská
c) Říše východofranská
d) Říše západofranská
53. Na Baltském a Severním moři si vydobyl zvláštní postavení v obchodu svaz
severoněmeckých měst. Vznikl kolem roku 1250. Jak se tento svaz jmenoval?
a) Danza
b) Hanza
c) Seza
d) Hazon
54. V 10. století vznikla Francie. Která zde vládla dynastie?
a) Kapetovců
b) Stuartovců
c) Rurikovců
d) Lucemburků
55. Franská říše se rozdělila na západofranskou a východofranskou roku
a) 843
c) 746
b) 1453
d) 800
56. Kterého roku se vylodilo vojsko Normanů v Anglii, zvítězilo (v bitvě u
Hastingsu) a Vilém Dobyvatel byl zvolen anglickým králem?
a) 950
b) 1348
c) 1066
d) 978
57. Centrem vzdělanosti ve Franské říši za vlády Karla Velikého bylo město
a) Drážďany
b) Ravena
c) Paříž
d) Cáchy
58. Karel I. Veliký žil v letech
a) 747-814
b) 800-850
c) 920-980
d) 648-675
59. Po smrti Vladimíra Monomacha se prohloubily rozbroje mezi Rurikovci.
Kyjevská Rus se rozpadla. Kdy zemřel Vladimír Monomach?
a) 1060
b) 900
c) 1270
d) 1125
60. Uherský stát se upevnil za krále Štěpána I. z rodu Arpádovců, který
dokonce získal královský titul. Kdy to bylo?
a) v roce 1000
b) v roce 900
c) v roce 1100
d) v roce 1200
1. Sv. Vojtěch pocházel z rodu
a) Lucemburků
b) Přemyslovců
c) Slavníkovců
d) Vršovců
2. Císař Ota III. se přičinil brzy o to, že byl Vojtěch
a) patronem německé církve
c) pohřben v Římě
b) vyloučen z církve
d) prohlášen za svatého
3. Od 11. století začínají na našem území vznikat střediska obchodu a
řemeslné výroby. Jak se jmenovala?
a) zámky
b) hrady
c) občiny
d) města
4. Jak se jmenoval vládce slovanského kmenového svazu, který svrhl avarskou
nadvládu a porazil franskou vojenskou výpravu?
a) Dagobert
c) Alexandr Makedonský
b) Justinián I.
d) Sámo
5. Jak se nazýval stát, který vznikl v 9. století sjednocením moravského
a nitranského knížectví?
a) Byzantská říše
b) Velká Morava
c) Sámova říše d) Český stát
6. Mojmírův nástupce Rastislav pozval na Velkou Moravu bratry - věrozvěsty
Konstantina a Metoděje, a to proto, aby šířili víru v jazyce srozumitelném
moravskému lidu. O jakou víru šlo?
a) islám
b) buddhismus
c) křesťanství
d) hinduismus
7. Jak se nazývá jazyk, který Konstantin a Metoděj vytvořili?
a) staroslověnský
b) slovenský
c) českoslovanský
d) slovanský
8. O vyspělosti Velké Moravy svědčí nálezy, které objevuje, popisuje a zkoumá
věda, která se zabývá pozůstatky života zachovaného v zemi. Jak se tato věda
nazývá?
a) numizmatika
b) archeologie
c) heraldika
d) paleontologie
9. Ve 4. st. pronikli do stř. Evropy Keltové, kolem přelomu letopočtu Germáni,
později Hunové a v 6. století ukončili stěhování národů Slované. V roce 623
vznikla na našem území.
a) Svatá říše římská
c) Bohemia
b) Sámova říše
d) Velká Morava
10. Jak se nazýval první státní útvar na našem území?
a) Český stát
c) Velká Morava
b) Svatá říše římská
d) Sámova říše
11. Konstantin a Metoděj sestavili písmo, kterým bylo možné zaznamenat
slovanský jazyk. Jak mu říkáme?
a) latinka
b) azbuka
c) hlaholice
d) klínové písmo
12. Roku 1172 byl v Praze přes Vltavu dostavěn první kamenný most, který
svou mohutností neměl ve střední Evropě obdoby. Jak se tento most
jmenoval?
a) Juditin most b) Karlův most c) Eliščin most d) Anežčin most
13. Kde v Praze bylo sídlo českých přemyslovských knížat po roce 1000?
a) na Velehradě
c) na Vyšehradě
b) na Hradě
d) ve Vladislavském sále
14. Spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na mladého Václava se vyhrotil v
souvislosti s postoji k Sasku a skončil
a) domluvou
c) zavražděním Drahomíry
b) zavražděním Ludmily
d) nástupem Boleslava na trůn
15. Koho porazil Ota I. s pomocí Boleslava I. v bitvě na řece Lechu r. 955?
a) Maďary
b) Sasy
c) Poláky
d) Francouze
16. Jak se nazývala opevněná sídla starých Slovanů?
a) hradiště
b) tvrze c) oppida
d) stanovitá obydlí
17. Co bylo základním stavebním materiálem při stavbě velkomoravských
kostelů?
a) dřevo
b) sláma
c) kámen
d) cihly
18. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci?
a) vyvražděním Přemyslovců
b) vyvražděním Slavníkovců
c) smírem
d) vyvražděním obou rodů a nástupem Lucemburků
19. Na našem území žili před stěhováním národů kmeny Markomanů a Kvádů.
O jaké kmeny šlo?
a) germánské
b) keltské
c) slovanské
d) románské
20. Jak se nazýval rod, který sídlil na Libici a byl vyvražděn v r. 995?
a) Přemyslovci b) Slavníkovci c) Piastovci
d) Vítkovci
21. Václav II. byl zároveň r. 1300 zvolen králem
a) francouzským
b) německým
c) uherským
d) polským
22. Po smrti Vratislava I. (921) se ujala vlády za nezletilé syny jejich matka
a) Eliška Rejčka
b) Ludmila
c) Drahomíra
d) Anežka
b) Pobožný
c) Otec vlasti
d) Ukrutný
23. Boleslav I. byl zvaný
a) Hrozný
24. Kníže Václav založil na Pražském hradě
a) Baziliku sv. Jiří
b) kostel sv.Víta
c) obrazárnu
d) Vladislavský sál
25. Přes Polsko se Vojtěch r. 997 vydal do pohanských Prus, kde na misijní
cestě zahynul. Jeho ostatky přivezl do Čech
a) Václav IV.
c) Přemysl Otakar II.
b) Karel IV.
d) Břetislav
26. V českém státě byla významným dílem románského období latinsky psaná
Kronika česká. Kdo je jejím autorem?
a) Dalimil
b) Kosmas
c) Jan Hájek z Libočan
d) Jeroným Pražský
27. První historicky doložený kníže přemyslovského knížectví Bořivoj I. sídlil
a) ve Hnězdně
c) na Levém Hradci
b) na Vyšehradě
d) ve Staré Boleslavi
28. V dějinách českého státu v 10. století se projevovaly dvě koncepce. První
křesťanskou a prosaskou prosazoval Václav, druhou pohanskou, nezávislou na
západu a odstranění nepřemyslovských knížectví, zastával
a) Boleslav II.
b) Břetislav
c) Boleslav I.
d) Vojtěch
29. V roce 988 opustil Vojtěch Čechy, pobýval v Itálii a v Řecku. V 90. letech
10. století se vrací do Čech se skupinou benediktýnů a zakládá
a) Sázavský klášter
c) Vyšebrodský klášter
b) mužský klášter v Břevnově
d) Opavský klášter
30. Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády dosáhla Velká Morava největšího
územního rozmachu?
a) Svatopluk
b) Václav I.
c) Rastislav
d) Mojmír
31. Jak se jmenoval druhý pražský biskup pocházející z rodu Slavníkovců?
a) Metoděj
b) Jiří
c) Vojtěch
d) Václav
32. Kníže Velké Moravy Mojmír I. měl velkého soupeře. Byl jím
a) Svatopluk
c) Friedrich II.
b) nitranský kníže Pribina
d) Boleslav II.
33. Druhým biskupem pražského biskupství byl velmi vzdělaný muž patřící mezi
Slavníkovce. Jak se jmenoval?
a) Spytihněv
b) Mnata
c) Vojtěch
d) Dětmar
34. Hrad Přimda a Chebský hrad jsou postaveny ve slohu
a) barokním
b) renesančním
c) gotickém d) románském
35. Za vlády Svatopluka byla uznána slovanská bohoslužba papežem a
Metoděj byl jmenován moravsko - panonským arcibiskupem. Jeho sídlem byl
a) Budapešť
b) Vyšehrad
c) Velehrad
d) Hrad
36. Jak se nazývaly stříbrné peníze, které se začaly razit za vlády Boleslava I.?
a) groše
b) stříbrné
c) denáry
d) koruny
37. Roku 973 bylo zřízeno v Praze biskupství. Prvním biskupem byl
a) Boleslav Pobožný
c) Vojtěch
b) Dětmar
d) Bořivoj
38. Za vlády Břetislava I. byl vydán zákon, podle něhož po smrti knížete
nastupuje nejstarší žijící Přemyslovec. O jaký zákon šlo?
a) následnický b) nástupnický c) stařešinský
d) dědičný
39. Jak se nazývalo rodové sídlo Slavníkovců?
a) Velehrad
b) Cidlina
c) Libina
d) Libice
40. V jakém slohu byla postavena rotunda na Vyšehradě?
a) románský
b) barokní
c) renesanční
d) gotický
41. Syn Bořivojův, který nastoupil v r. 894 na knížecí stolec, se jmenoval
a) Měšek I.
b) Václav
c) Boleslav
d) Spytihněv
42. Dcera Boleslava I. byla manželkou
a) Břetislava
b) Oty I. c) Jindřicha Ptáčníka
d) knížete Měška
43. Boleslav II. byl zvaný
a) Pobožný
b) Ukrutný
c) Otec vlasti
d) Hrozný
44. Jak se nazývala obydlí starých Slovanů?
a) zemljanky
b) podzemnice
c) oppidum
d) zemnice
45. Jak se nazýval nejuctívanější bůh západních Slovanů?
a) Terentius
b) Svantovít
c) Taranis
d) Teutatés
46. Nájezdy bojovných maďarů vedly k zániku Velké Moravy. Jak se jmenoval
náčelník maďarských kmenů?
a) Sámo
b) Arpád
c) Bořivoj
d) Boleslav Chrabrý
47. Sv. Vojtěch žil
a) v 9. století
b) v 10. století c) v 11. století d) ve 12. století
48. S kým svedl v roce 631 kupec Sámo vítěznou bitvu u Vogatisburku?
a) s uherským králem Matyášem Korvínem
b) s franským králem Dagobertem
c) s nitranským knížetem Pribinou
d) s Maďary
49. Po smrti českého knížete Bořivoje ovládl Čechy v letech 888-889 kníže
Velké Moravy. Jak se jmenoval?
a) Rastislav
b) Boleslav II.
c) Svatopluk
d) Mojmír II.
50. Jak se nazývala mince, kterou nechal razit Václav II. r. 1300?
a) Pražský denár
c) Pražský zlatý
b) Pražský stříbrný
d) Pražský groš
51. Který král byl nazván králem železným a zlatým?
a) Přemysl Otakar I.
c) Václav II.
b) Přemysl Otakar II.
d) Václav III.
52. V letech 846-870 panoval na Velké Moravě kníže Rastislav. Byl to
a) synovec Mojmíra I.
c) syn Mojmíra I.
b) otec Mojmíra I.
d) bratr Mojmíra I.
53. Na které hlavní skupiny se rozdělili Slované?
a) jižní, západní, východní
c) jižní a severní
b) západní, východní, severní
d) jižní, východní, severní
54. Kdo nechal zavraždit knížete Václava a sám se stal knížetem na více než
30 let?
a) Boleslav I.
b) Rastislav
c) Bořivoj I.
d) Boleslav II.
55. Kdo byl posledním knížetem Velké Moravy?
a) Mojmír II.
b) Svatopluk
c) Rastislav
d) Bořivoj
56. V roce 982 se stal Vojtěch
a) pražským arcibiskupem
c) pražským biskupem
b) kardinálem
d) papežem
57. Sv. Vojtěch se stal patronem
a) rakouské církve
c) uherské církve
b) pruské církve
d) polské církve
58. Který český kníže získal v roce 1085 pro svou osobu královský titul?
a) Vratislav II.
b) Vladislav II.
c) Přemysl Otakar II.
d) Boleslav II.
59. Český kníže, který získal královskou korunu pouze pro svou osobu od
německého císaře Barbarossy za pomoc v Itálii, se jmenoval
a) Oldřich
c) Přemysl Otakar II.
b) Soběslav I.
d) Vladislav II.
60. K vyvraždění Slavníkovců a sjednocení českého státu došlo
a) v r. 995
c) v r. 935
b) v r. 1003
d) v r. 973
61. Kdy zřídil Boleslav II. v Praze biskupství?
a) v roce 948
b) v roce 973
c) v roce 964
d) v roce 995
62. V letech 1035-1055 u nás panoval syn knížete Oldřicha. Během jeho
vlády došlo k stabilizaci poměrů v Čechách. Jak se jmenoval?
a) Měšek I.
c) Břetislav I.
b) Boleslav Chrabrý
d) Oldřich
1. Kde se narodil Jan Hus?
a) v Českých Budějovicích
c) v Husinci
b) v Trocnově
d) v Praze
2. Jan Hus se jako univerzitní učitel obracel ke svým žákům s odmítáním
formalismu náboženského života i s odhalováním nepravd. Vymohl na Václavovi
IV. i
a) zakládací listinu Betlémské kaple b) Toleranční patent
c) glejt
d) Kutnohorský dekret
3. Který den slavíme jako státní svátek - vzpomínku na upálení Jana Husa?
a) 8. květen
b) 5. červenec
c) 7. červenec
d) 6. červenec
4. Nejvýznamnějším latinským spisem Jana Husa je dílo
a) Dcerka
b) Mým národům
c) Postila
d) O církvi
5. Husova Postila je psána
a) italsky
c) německy
b) česky
d) latinsky
6. Který sloh se objevuje na pražském dvoře za vlády Václava I.?
a) baroko
b) secese
c) gotika
d) renesance
7. Jak se nazývala práce poddaného pro vrchnost (feudála)?
a) robota
b) poddanost
c) lopota
d) dřina
8. Jak se jmenoval zástupce vrchnosti na vesnici, který rozsuzoval spory a dohlížel
na odvádění dávek?
a) kaplan
b) rychtář
c) purkmistr
d) lokátor
9. Jak se nazývá sdružení mistrů jednoho řemesla?
a) rada
b) cech
c) řehole
d) družstvo
10. Jak se ve středověku nazývali členové městské rady?
a) purkmistři
b) rychtáři
c) konšelé
d) patriciát
11. Jak se ve středověku jmenoval vyučený řemeslník, který pracoval v dílně mistra?
a) přidavač
b) učeň
c) tovaryš
d) pomocník
12. Se vznikem českého království se změnil znak českého panovníka. Čím byla nahrazena
dosavadní černá orlice? V červeném poli se objevil dvouocasý
a) lev
b) pes
c) medvěd
d) vlk
13. Jak se nazývá pomocná věda historická, která zkoumá erbovní umění?
a) symbolika
b) grafika
c) heraldika
d) filatelie
14. Podle projektu Petra Parléře byl postaven v Praze 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje?
a) Janův
b) Karlův
c) Kamenný
d) Parléřův
15. Součástí Nového Města pražského byl i Dobytčí trh. Jak se dnes toto místo jmenuje?
a) Karlovo náměstí
b) Národní třída
c) Staroměstské náměstí
d) Václavské náměstí
16. Roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského nastupuje na
český trůn nový panovnický rod. Jak se jmenoval?
a) Lucemburkové
b) Přemyslovci
c) Jagellonci
d) Habsburkové
17. Karel IV. byl nejen českým králem, ale získal i titul
a) německý císař´
b) polský císař
c) římský císař
d) římský kníže
18. Václav IV. zemřel r. 1419 bez potomků. Posledním králem z rodu Lucemburků
na českém trůně byl
a) Ladislav Pohrobek
b) Zikmund Lucemburský
c) Jan Jindřich
d) Jindřich Korutanský
19. Věřící si v době předhusitské také mohli od církevních hodnostářů koupit
potvrzení, že jsou jim některé hříchy odpuštěny. Jak se říkalo takovým
potvrzením, proti kterým ostře vystupoval Jan Hus?
a) odpustky
b) hostie
c) piety
d) desátky
20. Jak se nazývala kaple, ve které kázal Jan Hus v Praze?
a) Pražská
b) Betlémská
c) Jezuitská
d) Husitská
21. Jak se jmenuje město, ve kterém byl Jan Hus upálen?
a) Husinec
b) Basilej
c) Praha
d) Kostnice
22. Husovi přívrženci zavedli společné přijímání z kalicha. Hostii i víno přijímali
všichni na znamení rovnosti před bohem. Jak se toto přijímání nazývá?
a) přijímání
b) podvojné přijímání
c) podobojí
d) bratření
23. Roku 1420 založili husité město, kde se oslovovali bratře a sestro. Jak se
jmenovalo?
a) Německý Brod
b) Sudoměř
c) Písek
d) Tábor
24. Jak se nazývaly ozbrojené výpravy husitských vojsk do zahraničí?
a) čisté jízdy
b) spanilé jízdy
c) husitské jízdy
d) krvelačné jízdy
25. Roku 1434 došlo mezi přívrženci dohody s katolickou církví a mezi odpůrci
ústupků k bitvě (poslední v období husitském). Kde byla vojska sirotků a táboritů
vedená Prokopem Holým poražena? Byla to bitva u
a) Tachova
b) Sudoměře
c) Ústí nad Labem
d) Lipan
26. Dne 30. července 1419 žádal Jan Želivský v čele zástupců chudiny novoměstské
konšely o propuštění zajatých husitů. Když odmítli, vnikli lidé do radnice a
vyhodili konšely z oken a zabili je. Byla to první pražská
a) manifestace
b) defenestrace
c) kapitulace
d) ofenziva
27. Úředně zabavený majetek se nazývá
a) kantáta
b) kompaktáta
c) konfiskát
d) monarchie
28. Vrchním vojenským velitelem husitů byl
a) nejvyšší purkrabí
b) generalisimus
c) nejvyšší hejtman
d) papež
29. Jak se nazývá veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve?
a) interdikt
b) klatba
c) koncil
d) kompaktáta
30. Jakým symbolem označovali křižáci svůj oděv?
a) křížem
b) půlměsícem
c) srpem
d) hvězdou
31. Na trůn nastoupil po Janu Lucemburském, byl to jeho nejstarší syn, později
nazývaný "otec vlasti". Jak se tento panovník jmenoval?
a) Václav IV.
b) Přemysl Otakar II.
c) Karel IV.
d) Ladislav Pohrobek
32. Zlatou bulu sicilskou obdržel
a) Karel IV.
c) Václav II.
b) Přemysl Otakar I.
d) Přemysl Otakar II.
33. V kapli sv. Kříže byly uloženy korunovační klenoty. Hrad, ve kterém bychom
mohli tuto kapli vidět, se jmenuje
a) Křivoklát
b) Pražský hrad
c) Karlštejn
d) Kost
34. Kdo kázal v Kapli Betlémské?
a) Jeroným Pražský
c) Jan Želivský
b) Jan z Jenštejna
d) Jan Hus
35. V roce 1409 byl Jan Hus zvolen
a) zástupcem kališníků na českém sněmu
b) biskupem katolické církve v Praze
c) rektorem Karlovy univerzity
d) představeným mužského kláštera v Břevnově
36. Autoritou papeže silně otřásl názor J. Husa, že
a) papež by se měl chovat mravně
b) církevní moc má být podřízena světské
c) hlavou církve je Kristus, nikoliv papež
d) papež má být volen pouze na jeden rok
37. Kolem r. 1406 vznikl spis O českém pravopise, ve kterém vysvětluje Hus
nahrazení pravopisu spřežkového pravopisem
a) archaickým
b) diakritickým
c) analogickým
d) opět spřežkovým ale s úpravami
38. Zlatá bula sicilská (1212) potvrzovala uznání dědičného titulu krále pro toho,
a) koho potvrdí patriarcha
b) koho potvrdí papež
c) koho zvolí v Čechách
d) koho potvrdí německý císař
39. Za vlády posledních Přemyslovců dochází i k osídlování pohraničí obyvateli
německé národnosti. Hovoříme o tzv.
a) třetí koloně
b) konkordátu
c) vnitřní kolonizaci
d) vnější kolonizaci
40. Jak se jmenovala sestra Václava I., která přijala řeholní slib, uvedla do Čech
klarisky a františkány a byla kanonizována v roce 1989?
a) Anežka
b) Kunhuta
c) Eliška
d) Zdislava
41. Jak se nazývalo středověké právo, podle něhož se ve městě mohlo odsoudit k
smrti a popravit odsouzeného?
a) právo veta
b) právo trestní
c) právo křížové
d) právo hrdelní
42. Císař Karel IV. nechal postavit zeď proto, aby chudým poskytl příležitost k
výdělku. Jak se tato zeď nazývala?
a) Kamenná
b) Nářků
c) Výdělková
d) Hladová
43. Za vlády Karla IV. bylo pražské biskupství povýšeno na
a) arcibiskupství
b) mocnářství
c) purkrabství
d) opatství
44. Podle projektu Petra Parléře byl za vlády Lucemburků postaven 516 m dlouhý
most. Jak se jmenuje?
a) Juditin most
b) Karlův most
c) Lucemburský most
d) Vladislavský most
45. Kdo byl Petr Parléř?
a) český malíř - mistr 14. století
c) opat kláštera ve Zlaté Koruně
b) geniální architekt, kameník a sochař
d) vůdce rolnického povstání
46. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě. Kdo stojí v jejím čele?
a) děkan
b) rektor
c) Mistr
d) kvestor
47. Roku 1409 byl vydán dekret upravující podíl hlasů na Karlově univerzitě ve
prospěch Čechů. Byl to Dekret
a) znojemský
b) kutnohorský
c) pražský
d) univerzitní
48. V českém státě dosáhla svého vrcholného postavení církev za vlády
a) Ladislava Pohrobka
b) Karla IV.
c) Přemysla Otakara II.
d) Václava IV.
49. Od roku 1402 začal kázat v Betlémské kapli, byl mistrem Karlovy univerzity,
hájil své učení až do smrti. Jak se jmenoval?
a) Jan z Jenštejna
b) Jeroným Pražský
c) Jan Hus
d) Jan Nepomucký
50. Jak se jmenoval geniální vojevůdce, nikdy neporažený husitský hejtman, který
pocházel z Trocnova?
a) Tomáš Štítný
b) Prokop Holý
c) Jan Hus
d) Jan Žižka
51. Kdo stál v čele křižáckých vojsk, bojujících proti husitům? Pod ochranou svých vojsk se
14 dní po bitvě na Vítkově nechal korunovat za českého krále (28. 7. 1420).
a) Václav IV.
b) Zikmund
c) Ladislav Pohrobek
d) Prokop Holý
52. Rodištěm Jana Husa je
a) Husinec
c) Praha
b) Basilej
d) Kostnice
53. V roce 1420 vpadl Zikmund s křižáckým vojskem do Čech a oblehl Prahu. 14. června
tohoto roku Žižka odrazil jeho útok v bitvě na
a) Rábí
b) Vítkově
c) Záluží
d) Bílé hoře
54. Své myšlenky a názory vysvětlovali husité také v listech, které rozesílali do zahraničí.
Jak se tyto listy nazývaly?
a) manifesty
b) husitské listy
c) protesty
d) dokumenty
55. Po porážce křižáků u Domažlic poznal Zikmund i církev, že husity nelze vojensky
zdolat. Proto se rozhodli jednat. Jednání se mělo konat na koncilu, který zasedal již od roku
1431. Ve kterém městě?
a) v Basileji
b) v Čáslavi
c) v Benátkách
d) v Římě
56. Jiří z Poděbrad se ujal správy země za nezletilého Zikmundova vnuka,
uchazeče o trůn. Jak se jmenoval?
a) Ladislav Lucemburský
b) Zikmund II.
c) Ladislav Pohrobek
d) Jan Pohrobek
57. Sněm předních hodnostářů katolické církve, který přijímal závažná
rozhodnutí, se nazýval
a) interdikt
b) dekret
c) bula
d) koncil
58. V předhusitském období dochází v Čechách k hospodářskému úpadku,
rozporům v církvi a rozvoji kazatelství. Mezi kazateli vyniká
a) Jan Hus
b) Martin Luther
c) Arnošt z Pardubic
d) Jan Milíč
59. Na místo Jana Žižky (po jeho smrti) nastupuje
a) Jakoubek ze Stříbra
b) Jan Roháč z Dubé
c) Albrecht Habsburský
d) Prokop Holý
60. Z jaké země pocházeli Jagellonci?
a) z Polska
b) z Německa
c) z Anglie
d) z Nizozemí
61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?
a) do období secese
b) do období gotiky
c) do období baroka
d) do období renesance
62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky
však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo?
a) pohrobek
b) otec vlasti
c) král cizinec
d) král Bene
63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se
jmenovaly?
a) Eliška a Markéta
b) Anna a Eliška
c) Anna a Anežka
d) Eliška a Kunhuta
64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a
dědičnou královskou hodnost jeho panovníka?
a) Zlatá bula česká
b) Soubor občanského práva
c) Zlatá bula sicilská
d) Královská deklarace
65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí?
a) Pražská tržnice
b) Nová tržnice
c) Dobytčí trh
d) Koňský trh
61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?
a) do období secese
b) do období gotiky
c) do období baroka
d) do období renesance
62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky
však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo?
a) pohrobek
b) otec vlasti
c) král cizinec
d) král Bene
63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak
se jmenovaly?
a) Eliška a Markéta
b) Anna a Eliška
c) Anna a Anežka
d) Eliška a Kunhuta
64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a
dědičnou královskou hodnost jeho panovníka?
a) Zlatá bula česká
b) Soubor občanského práva
c) Zlatá bula sicilská
d) Královská deklarace
65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí?
a) Pražská tržnice
b) Nová tržnice
c) Dobytčí trh
d) Koňský trh
66. V jakém vztahu byli Václav IV. a Zikmund?
a) bratři
b) otec a syn
c) strýc a synovec
d) bratranci
67. Jan Hus usiloval o zjednodušení českého pravopisu. Nahradil spřežky
znaménky. Takto upravený pravopis se nazývá
a) diakritický
b) slovanský
c) spřežkový
d) latinský
68. Jiří z Poděbrad byl vyznáním
a) hugenot
c) katolík
b) lutherán
d) kališník
69. Kdo byl Theodorik?
a) český malíř - mistr 14. století
b) autor české kroniky
c) geniální architekt, kameník a sochař
d) architekt Karlova mostu
70. Roku 1344 bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. Prvním
arcibiskupem byl
a) Dětmar
b) Vojtěch
c) Zdislav z Lemberka
d) Arnošt z Pardubic
71. Jiří z Poděbrad vypracoval návrh na mírový sbor evropských panovníků a dával do
pořádku hospodářství státu. V posledních letech své vlády musel vést válku s vnitřními
nepřáteli i s uherským králem. Jak se jmenoval onen uherský král?
a) Ladislav Pohrobek
b) Vladislav Jagellonský
c) Zikmund
d) Matyáš Korvín
72. Jiří z Poděbrad, obratný politik a diplomat, byl jediným králem
a) který neměl mužské potomky
b) kterého zvolil lid
c) zvoleným z českého šlechtického rodu
d) který se nezúčastnil žádné bitvy
73. Výklad tří základních modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám o praktických
otázkách mravního života. Jde o dílo
a) Dcerka
b) Výklad Viery, desatera a páteře
c) Knížky o svatokupectví
d) Postila
74. V průběhu 13. století se čeští králové zařadili mezi vybraný okruh volitelů římského
krále. Jde o
a) konšely
b) vévody
c) kurfiřty
d) vazaly
75. Co získal Václav II. sňatkem s Eliškou Rejčkou?
a) uherskou korunu
b) území Korutan
c) říšskou korunu
d) polskou korunu
76. Nejkrásnějšími a nejdokonalejšími gotickými stavbami jsou vysoké chrámy.
Jak se tyto chrámy nazývají?
a) portály
b) hrady
c) katedrály
d) rotundy
77. Jak se říkalo středověkým městům, která patřila královně?
a) královská
b) věnná
c) poddanská
d) církevní
78. V jakém stylu byl postaven Karlštejn?
a) renesančním
b) barokním
c) gotickém
d) románském
79. Za vlády Václava I. přichází do Čech
a) islámská kultura
b) církevní kultura
c) orientální kultura
d) rytířská kultura
80. Kdo byl Matyáš z Arrasu?
a) opat kláštera ve Zlaté Koruně
b) rektor univerzity
c) první stavitel katedrály sv. Víta
d) malíř deskových ob
81. První česky psaná kronika se nazývá
a) Kralická
b) Dalimilova
c) Hájkova
d) Kosmova
82. Po smrti Karla IV. se začala projevovat nespokojenost mnoha vrstev
obyvatelstva. Panovník, šlechta i měšťané byli nespokojeni se stavem církve.
Kdo vládl v této době v českém státě?
a) Karel IV.
b) Václav IV.
c) Václav III.
d) Přemysl Otakar II.
83. Manželka Jana Lucemburského se jmenovala
a) Markéta Korutanská
b) Eliška Přemyslovna
c) Blanka z Valois
d) Anna Přemyslovna
84. Od r. 1310 platilo, že
a) po zemřelém šlechtici dědí také i bratři a jejich potomci
b) po zemřelém šlechtici smí dědit jen synové
c) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželé jeho dcer
d) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželka
85. Ve 20. a 30. letech 14. století probíhala úspěšná územní expanze. Bylo
připojeno např. Chebsko, Horní Lužice. Bylo to za vlády
a) Jindřicha Korutanského
b) Rudolfa Habsburského
c) Karla IV.
d) Jana Lucemburského
86. Roku 1356 byla přijata Zlatá bula Karla IV. jako
a) inaugurační privilegia
b) úprava povinností poddaných
c) základní říšské právo
d) úprava práv pouze českých šlechticů
87. V závěti rozdělil Karel IV. země mezi své syny. Zikmund dostal Braniborsko, Jan
část Horní Lužice a díl Braniborska a Václav
a) Čechy, Lužici, Slezsko
b) Čechy, Slezské vévodství, část Horní Lužice, Dolní Lužici a vrchní moc nad
všemi zeměmi Koruny české
c) Braniborsko, Čechy
d) Čechy a Slezsko
88. Pozdní gotika na našem území je nazývána
a) Vladislavskou
b) Segmentovou
c) Lucemburskou
d) Jagellonskou
89. Jak se jmenoval kazatel, který stál v čele pražské chudiny do roku 1422, kdy byl
popraven?
a) Jan Hus
b) Jeroným Pražský
c) Jan z Jenštejna
d) Jan Želivský
90. Kdo se stal po smrti Jana Žižky hlavním velitelem sirotčích vojsk? Říkali mu také
Veliký.
a) Jan Želivský
b) Jeroným Pražský
c) Prokop Holý
d) Jan Nepomucký
91. S výsledky husitské revoluce nebyli spokojeni ti, kteří snili o úplné spravedlnosti.
Mezi ně patřil i jihočeský zeman Petr Chelčický. Jeho přívrženci se v r. 1467 sdružili v
samostatnou církev. Jak se nazývala?
a) Církev spravedlivých
b) Jednota bratrská
c) Církev umírněných
d) Bratrská jednota
92. Ladislav Pohrobek zemřel v době, kdy se měl ujmout české koruny. Koho proto
zemský sněm r. 1458 zvolil českým králem?
a) Zikmunda II.
b) Matyáše Korvína
c) Vladislava Jagellonského
d) Jiřího z Poděbrad
93. Papež vystoupil proti Husovi, dal ho do klatby a v Praze se nesměly konat
bohoslužby, křty, pohřby a svatby. Nad Prahou byl vyhlášen tzv.
a) koncil
b) interdikt
c) glejt
d) postulát
94. Na Tábor přišel zeman Jan Žižka z Trocnova. Byl zvolen do čela táborské obce jako
jeden ze čtyř hejtmanů. Své schopnosti osvědčil již cestou na Tábor v bitvě u
a) Malešova
b) Sudoměře
c) Moháče
d) Lipan
95. V roce 1419 se v Praze uskutečnil akt, který dal podnět k zahájení husitských bouří.
Byla to
a) 1. křížová výprava proti Čechům b) bitva u Moháče
c) 1. pražská defenestrace
d) bitva na Vítkově
96. Poslední bitvou husitů byla bitva r. 1434
a) na Vítkově
b) u Tachova
c) u Domažlic
d) u Lipan
97. Basilejská kompaktáta (1436) potvrzovala uznání
a) život církve v chudobě a bez světské moci
b) život všech ve smíru a chudobě
c) přijímání podobojí po jednu generaci
d) svobodné kázání slova božího
98. Jiří z Poděbrad doporučil českým stavům, aby zvolili králem Vladislava II.
Jak se jmenoval panovnický rod, z kterého Vladislav II. pocházel?
a) Jagellonci
b) Přemyslovci
c) Habsburkové
d) Slavníkovci
99. V roce 1465 vznikl spolek katolické šlechty. Nazýval se
a) Zelenohorská jednota
b) Jednota bratrská
c) panská jednota
d) selská jednota
100. V jakém byli příbuzenském vztahu Karel IV. a Václav IV.?
a) otec a syn
b) bratři
c) v žádném
d) děd a vnuk
101. Který český král padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku?
a) Karel IV.
b) Jan Lucemburský
c) Rudolf II.
d) Vladislav Jagellonský
102. Stařešinský řád Břetislava I. byl za vlády Přemysla Otakara I. nahrazen
a) principem nástupnictví nejstaršího z panovnického rodu
b) principem nástupnictví zvoleného
c) principem nástupnictví prvorozeného dítěte
d) principem nástupnictví prvorozeného syna (primogenitury)
103. Přemysl Otakar I. dosáhl v r. 1222
a) uznání závislosti církve pouze na patriarchovi
b) uznání základních požadavků pro samostatné postavení
c) uznání svobody vyznání
d) uznání českého jazyka při bohoslužbách
104. V roce 1278 se odehrála rozhodující bitva Přemysla Otakara II. s říšskouherskou přesilou. Kde se bitva odehrála?
a) u Kressenbrunnu
b) u Moháče
c) na Moravském poli
d) u Lipan
105. Z které země k nám pronikla od 2. poloviny 13. století gotika?
a) z Francie
b) z Itálie
c) z Německa
d) z Polska
106. V roce 1300 Václav II. zavedl ražbu druhé mince. Jak se nazývala?
a) pražský cent
b) pražský denár
c) pražský groš
d) pražský zlatý
107. Jan Lucemburský se zdržoval v Čechách málokdy. Více bojoval na
evropských bojištích. V roce 1346 padl v bitvě stoleté války
a) u Moháče
b) u Kresčaku
c) u Flander
d) u Grünwaldu
108. V roce 1409 byl vydán Václavem IV. dokument, kterým se upravoval
poměr hlasů na univerzitě. Český národ měl 3 hlasy, ostatní pouze 1 hlas. O
jaký dokument šlo?
a) Zlatou bulu sicilskou
b) Dekret kutnohorský
c) Dekret zelenohorský
d) Dekret pražský
109. Roku 1310 byla při nástupu Lucemburků na český trůn vydána
a) stavovská privilegia
b) inaugurační privilegia
c) Svatováclavská smlouva
d) Magna charta libertátum
110. Matkou Václava IV. byla
a) Anna Falcká
c) Anna Svídnická
b) Eliška Pomořanská
d) Blanka z Valois
111. V období vrcholné gotiky působí v Praze významní architekti. Jak se
jmenují?
a) bratři Dienzehofferové
b) Petr Parléř a Matyáš z Arrasu
c) Matyáš Braun a Matěj Rejsek d) Myrón a Feidias
112. Jak se nazývá závěrečné období gotického slohu v 15. století? Pozdní
neboli
a) vladislavská gotika
b) románská gotika
c) ranná gotika
d) naivní gotika
113. Mezi ochrannou zbroj pěších husitských bojovníků patřil štít. Jak se tento
štít nazýval?
a) tarasnice
b) cep
c) řemdich
d) pavéza
114. Roku 1431 vtáhla do Čech pátá křížová výprava pod vedením kardinála
Cesariniho. Když křižáci uslyšeli rachot vozů a zpěv husitů, rozprchli se. Které
město se stalo svědkem této události?
a) Tábor
b) Praha
c) Domažlice
d) Tachov
115. Umírnění husité uzavřeli dohodu s církví, která uznávala jen malou část
čtyř artikulů. Jak se tato dohoda nazývala?
a) Dekret kutnohorský
b) čtyři artikuly pražské
116. Na základě učení Petra Chelčického vznikla r. 1457
a) Jednota bratrská
b) Kališnická církev
c) Lutheránská církev
d) Česká husitská církev
117. Jiří z Poděbrad byl v 60. letech 15. st. uvalen do klatby a byla vyhlášena
křížová výprava proti Čechům. V jejím čele byl
a) Ludvík Jagellonský
b) Oldřich z Rožmberka
c) Ladislav Pohrobek
d) Matyáš Korvín
118. Jak se nazývala dohoda mezi městy a šlechtou o podílu na moci z roku
1517?
a) Obnovené zřízení zemské b) Tridentská smlouva
c) Svatováclavská smlouva
d) Basilejská kompaktáta
119. Při obléhání hradu Rábí přišel Jan Žižka
a) o první oko
b) o pravou ruku
c) o levou ruku
d) o druhé oko
120. Jak se jmenovala žena, která proslula charitativní činností a v 90. letech
20. století byla kanonizována?
a) Kunhuta
b) Perchta z Rožmberka
c) Zdislava z Lemberka
d) Markéta Babenberská
121. Pod vedením Prokopa Holého zvítězili husité r. 1427 v bitvě u
a) Tachova
b) Trocnova
c) Sudoměře
d) Německého Brodu
122. Co bylo příčinou smrti Ladislava Pohrobka?
a) tuberkulóza
b) leukémie
c) mor
d) jed
123. Kromě kazatelské a univerzitní činnosti píše Jan Hus mimo jiné díla
a) Bible kralická
b) O církvi, Dcerka, Postila
c) Řeči besední
d) Husitská kronika
124. Píseň, která posilovala husity v boji, se jmenovala
a) Spi, pachole
b) Hospodine, pomiluj ny
c) Pohár a kalich
d) Ktož jsú boží bojovníci
125. Po smrti Hynka Ptáčka z Pirknštejna zaujal Jiří z Poděbrad místo
a) v čele protestantské šlechty
b) v čele spojených východních landfrídů
c) v čele zemanstva
d) v čele katolické šlechty
126. V roce 1260 svedl Přemysl Otakar II. vítěznou bitvu u Kressenbrunnu o
Štýrsko. S kým?
a) s Friedrichem II.
b) s kyjevským knížetem Vladimirem Monomachem
c) s Rudolfem Habsburským
d) s uherským králem Bélou IV.
127. V r. 1261 se Přemysl Otakar II. rozvedl s Markétou Babenberskou a oženil se s
a) Kunhutou
c) Eliškou Rejčkou
b) Gertrudou
d) Zdislavou
128. Kdo získal po smrti Přemysla Otakara II. správu nad českými zeměmi?
a) Béla IV.
b) Ota Braniborský
c) Karel Robert
d) Ladislav Pohrobek
129. V jakém stylu byla postavena Svatovítská katedrála v Praze?
a) gotickém
b) renesančním
c) barokním
d) románském
130. V roce 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. V Olomouci byl zavražděn
poslední mužský příslušník rodu. Uveďte jeho jméno.
a) Václav IV.
b) Václav III.
c) Václav II.
d) Přemysl Otakar II.
131. Jak se jmenovala manželka Jana Lucemburského?
a) Anna Přemyslovna
b) Eliška Rejčka
c) Blanka z Valois
d) Eliška Přemyslovna
132. Posledním z rodu Lucemburků na českém trůně byl Zikmundův vnuk. Jak se
jmenoval?
a) Jiří z Poděbrad
b) Ladislav Pohrobek
c) Václav IV.
d) Zikmund II.
133. V inauguračních privilegiích, vydaných po nástupu Lucemburků na český trůn, bylo
zahrnuto mimo jiné i
a) to, že šlechta je povinna pomoci vždy králi v boji
b) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále a pomoci mu i
mimo
naše území
c) to, že šlechta není povinna táhnout s králem za hranice Čech
d) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále
134. V době vlády Václava IV. byl arcibiskupem
a) Jan Blahoslav
b) Jan z Jenštejna
c) Arnošt z Pardubic
d) Jošt
135. V době gotiky byl u nás postaven nejstarší (dodnes stojící) most. Kde?
a) v Písku
b) v Českém Krumlově
c) v Kutné Hoře
d) v Praze
136. Evropští feudálové zorganizovali do naší země 5 křižáckých výprav. Jejich
vojska husité vždy odrazili. U kterého města se konala bitva v roce 1426?
a) u Prahy
b) u Ústí nad Labem
c) u Čáslavi
d) u Sudoměře
137. Požadavky, program husitů, dostaly název
a) Kompaktáta
b) Svatováclavská smlouva
c) Čtyři artikuly pražské
d) Dekret kutnohorský
138. První křížová výprava proti husitům skončila r. 1420 porážkou Zikmunda v
bitvě
a) u Sudoměře
b) u Tachova
c) na Vítkově
d) u Domažlic
139. Proti Jiřímu z Poděbrad vystupovala katolická církev a města. Kdo je
vedl?
a) Jan Jiskra z Brandýsa
b) Oldřich z Rožmberka
c) Jan Roháč z Dubé
d) Matyáš Korvín
140. Karel IV. panoval v letech
a) 1278-1305
c) 1334-1348
b) 1346-1380
d) 1346-1378
141. Mezi palné zbraně užívané husity patřily
a) halapartny
b) cepy
c) tarasnice
d) řemdichy
142. Koho porazil r. 1424 Jan Žižka v bitvě u Malešova?
a) panskou jednotu
b) křižáky
c) Švédy
d) spojené vojsko křižáků a českých katolických pánů
143. Autorem Prašné brány v Praze je
a) Benedikt Rejt
b) Martin Luther
c) Mikuláš Klaudyán
d) Matěj Rejsek
144. V roce 1448 dobyl Jiří z Poděbrad Prahu a uvedl tam kališnického
arcibiskupa
a) Arnošta z Pardubic
b) Jeronýma Pražského
c) Lva z Rožmitálu
d) Jana Rokycanu
145. Boj proti odpustkům byl posledním impulzem k vyhlášení interdiktu nad
Prahou a klatby nad Husem. Ten odchází z Prahy roku
a) 1412
b) 1413
c) 1420
d) 1414
146. Součástí Zlaté buly sicilské bylo i
a) povinnost desátku
b) právo investitury (schvalování českých biskupů)
c) povinnost zúčastňovat se všech říšských sněmů
d) právo na dědičný titul krále v ženské linii
147. Základním znakem gotické architektury je
a) dominantní vertikála
b) velká zdobnost
c) hierarchická perspektiva
d) dominantní horizontála
148. Staroměstskou mosteckou věž navrhl architekt
a) Matěj Rejsek
b) Petr Parléř
c) Tomáš Štítný
d) Matyáš z Arrasu
149. Jan Hus se stal horlivým čtenářem spisů anglického filozofa a teologa. Jak
se tento filozof jmenoval?
a) Martin Luther
b) Jan Želivský
c) Richard II.
d) Jan Viklef (John Wycliffe)
150. Radikální novoměstský kazatel (kostel Panny Marie Sněžné) se jmenoval
a) Tomáš Štítný
b) Arnošt z Pardubic
c) Jan Milíč
d) Jan Želivský
151. Proud v husitství, který tvořilo husitské panstvo a část nižší šlechty,
souhlasící pouze s křesťanskou rovností, si říkal
a) orebité
b) pohrobci
c) umírnění husité
d) táborité
152. Syn Zikmundovy dcery a Albrechta II. Habsburského se jmenoval
a) Jiří z Poděbrad
b) Albrecht Habsburský
c) Ladislav Pohrobek
d) Jan Roháč z Dubé
153. Kolik let bylo Ladislavu Pohrobkovi, když nastoupil na český trůn?
a) 15
b) 13
c) 8
d) 10
154. V době jagellonské zvyšovala šlechta své požadavky na poddané. Sedláci
se bouřili. Jeden zeman se roku 1496 ujal rozbouřených sedláků, byl vězněn ve
věži, postaven před soud a poté popraven. Jednalo se o
a) Dalibora z Kozojed
b) Jánošíka
c) Jana Žižku z Trocnova
d) Ctibora Tovačovského z Cimburka
155. Po smrti Vladislava II. vládl Ludvík Jagellonský. V roce 1526 padl v bitvě
proti turecké armádě. Kde se odehrála tato bitva?
a) u Moháče
b) na Bílé hoře
c) u Lipan
d) u Kresčaku
156. Jiří z Poděbrad porazil Matyáše Korvína v bitvě
a) u Vilémova
b) u Moháče
c) u Domažlic
d) u Lipan
157. Roku 1500 byl vydán dokument, který uzákonil stavovskou monarchii a
omezil moc panovníka. Dokument se nazýval
a) Obnovené zřízení zemské
b) Vladislavské zřízení zemské
c) Svatováclavská smlouva
d) 4 pražské artikuly
158. V jakém byli příbuzenském vztahu Jan Lucemburský a Eliška
Přemyslovna?
a) manželé
b) otec a dcera
c) žádném
d) bratr a sestra
159. Karel IV. byl zvolen římským králem
a) v r. 1348
b) v r. 1346
c) v r. 1345
d) v r. 1415
160. Karel IV. byl čtyřikrát ženatý. Jeho poslední ženou byla
a) Anna Falcká
b) Anna Svídnická
c) Blanka z Valois
d) Eliška Pomořanská
161. Do Čech přichází gotika asi
a) na počátku 15. století
c) v 2. polovině 14. století
b) v 2. čtvrtině 13. století
d) na počátku 16. století
162. Bez odezvy zůstala cesta poselstva českého krále s plánem vytvořit
mírovou evropskou unii, založenou na mírovém řešení sporů. Poselstvo vedl v
letech 1462 - 1464
a) Lev z Rožmitálu
b) Arnošt z Pardubic
c) Vilém z Rožmberka
d) Zdeněk ze Šternberka
163. V roce 1517 byl uzavřen spor mezi šlechtou a městy. Byl uzavřen
kompromisem - šlechtě poskytl výsady a měšťanům udělil právo zasedat v
zemském sněmu. Jak se nazýval výsledný dokument?
a) Zlatá bula sicilská
b) Toleranční patent
c) Dekret kutnohorský
d) Svatováclavská smlouva
164. Přezdívku "král bene" měl
a) Albrecht Habsburský
c) Ladislav Pohrobek
b) Ludvík Jagellonský
d) Vladislav Jagellonský
165. Jak se nazýval ochranný štít pěšího husitského bojovníka?
a) tarasnice
b) řemdih
c) pavéza
d) sudlice
166. Tento syn polského krále byl v roce 1471 zemským sněmem v Kutné Hoře
zvolen českým králem. Královský dvůr přestěhoval do Budína. Jak se
jmenoval?
a) Jiří z Poděbrad
b) Rudolf II.
c) Vladislav Jagellonský
d) Matyáš Korvín
167. Jak se jmenoval druh Jana Žižky, neústupný odpůrce smíru po bitvě u
Lipan?
a) Jan Rokycana
b) Jan z Jenštejna
c) Jan Roháč z Dubé
d) Jan Očko z Vlašimi
168. Husitské vojsko se skládalo z
a) pěchoty a lučištníků
b) pouze z jízdy
c) pěchoty, jízdy a dělostřelectva d) pouze ze špatně ozbrojené pěchoty
169. Jaký panovnický rod vládl v Čechách v letech 1471-1526?
a) Habsburkové
b) Lucemburkové
c) Arpádovci
d) Jagellonci
170. Proti stoupencům pokrokového hnutí, uznávajícím spisy Viklefovy,
zakročuje rázně arcibiskup
a) Lev z Rožmitálu
b) Jakoubek ze Stříbra
c) Arnošt z Pardubic
d) Zbyněk Zajíc z Hazmburku
171. S královnou vdovou Kunhutou se oženil
a) Záviš z Falkenštejna
b) Zdislav z Lemberka
c) Ota Braniborský
d) Vilém z Rožmberka
172. Karel IV. měl celkem čtyři ženy. Jak se jmenovala jeho 1. manželka?
a) Alžběta Pomořanská
b) Blanka z Valois
c) Anna Svídnická
d) Anna Falcká
173. V roce 1421 se sešli poprvé na sněmu zástupci šlechty a zástupci měst. V
kterém městě se konal tento sněm?
a) v Přibyslavi
b) v Čáslavi
c) v Chrudimi
d) v Kutné Hoře
174. Proti Jiřímu z Poděbrad se vzmáhala domácí opozice. Jak se nazývala
jednota, kterou založilo katolické panstvo v roce 1465?
a) Zelenohorská jednota
b) Strakonická jednota
c) kališnická jednota
d) panská jednota
175. Co zrušil roku 1462 papež Pius II.?
a) 4 pražské artikuly
b) kompaktátu
c) Jednotu bratrskou
d) rozhodnutí Čáslavského sněmu
176. Kdy byl uzavřen na zemském sněmu v Kutné Hoře Kutnohorský smír?
a) roku 1425 b) roku 1520
c) roku 1485 d) roku 1620
177. Nejstarší tištěnou mapu Čech vytvořil v roce 1517
a) Matěj Rejsek b) Benedikt Rejt
c) Mistr litoměřického oltáře d) Mikuláš Klaudyán
178. V kterých letech panoval Václav I.?
a) 1230-1253 b) 1235-1278
c) 1197-1230 d) 1230-1248
179. V kterých letech panoval Václav II.?
a) 1283-1305 b) 1253-1278
c) 1305-1306 d) 1283-1290
180. Jiří z Poděbrad se narodil v roce
a) 1423 b) 1420
c) 1415 d) 1422
181. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře dokončil po Petru Parléřovi
a) Benedikt Rejt
b) Martin Luther
c) Matěj Rejsek
d) Matyáš Braun
182. U Sudoměře si Žižka vybral postavení chráněné
a) dvěma rybníky
b) strmou skálou a propastí
c) strmou skálou
d) hradbami
183. O rok později než Jan Hus byl upálen jeho přítel Jeroným Pražský. Bylo to
v roce
a) 1416
b) 1414
c) 1415
d) 1419
184. Jiří z Poděbrad vládl v Českém státě v letech
a) 1458-1491
b) 1458-1471
c) 1453-1458
d) 1453-1462
185. Kolik drahokamů bychom napočítali na slavné svatováclavské koruně,
kterou nechal zhotovit Karel IV.?
a) 30
b) 57
c) 257
d) 96
186. Od roku 1402 káže Jan Hus
a) na Krakovci
c) v kapli sv. Václav
b) v kapli Betlémské
d) na Kozím Hrádku
187. Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem za Ladislava Pohrobka roku
a) 1471
b) 1460
c) 1445
d) 1452
188. V kterých letech panoval Přemysl Otakar I.?
a) 1197-1230
b) 1212-1230
c) 1197-1212
d) 1234-1245
189. V kterých letech panoval Přemysl Otakar II.?
a) 1253-1278
b) 1230-1253
c) 1197-1230
d) 1253-1280
190. V kterých letech u nás panoval Václav III.?
a) 1278-1305
b) 1305-1306
c) 1300-1306
d) 1283-1305
191. Václav IV. panoval v letech
a) 1346-1378
c) 1346-1380
b) 1378-1419
d) 1378-1436
192. Jiří z Poděbrad, "husitský král", umírá roku
a) 1458
b) 1490
c) 1471
d) 1510
193. Listiny přesně vymezující postavení českého krále v říši, vztah Moravy a
Slezska k českému králi a listiny zakládající univerzitu, byly vydány v roce
a) 1358
b) 1357
c) 1348
d) 1355
194. V letech 1436-1437 byl českým králem
a) Ladislav Pohrobek
b) Albrecht Habsburský
c) Jiří z Poděbrad
d) Zikmund Lucemburský
195. Jan Hus vystudoval filozofii a teologii a na kněze byl vysvěcen roku
a) 1412
b) 1400
c) 1405
d) 1409
1. Který sloh se stal kulturou vrcholného středověku?
a) secesní
b) románský
c) gotický
d) barokní
2. Který stát zvítězil ve stoleté válce?
a) Španělsko
b) Svatá říše římská
c) Anglie
d) Francie
3. V době stoleté války se šířily epidemie nemoci, které se říkalo "černá smrt".
Nemoc se jmenovala
a) kurděje
b) cholera
c) lepra
d) mor
4. Král Chlodvík se stal zakladatelem říše, která se rozkládala v západní
Evropě a patřila k největším v období raného středověku. Jak se jmenoval
tento stát?
a) Byzantská říše
b) Sámova říše
c) Římská říše
d) Franská říše
5. V jakém státě vzniká v polovině 12. století gotika?
a) v Polsku
b) ve Francii
c) v Itálii
d) v Německu
6. V Anglii po stoleté válce propukly boje o moc mezi dvěma rody. O jakou
válku šlo? Byla to válka dvou
a) kalichů
b) mečů
c) růží
d) sudlic
7. Jana z Arku upadla do zajetí Angličanů. Jaký byl její další osud?
a) byla upálena
b) byla otrávena
c) byla zavřena do kláštera
d) stala se královnou
8. Chrám v Chartres nebo kostel v Kolíně nad Rýnem patří do architektury
a) byzantské
b) gotické
c) románské
d) renesanční
9. Ve stoleté válce válčila Anglie a
a) Rakousko
c) Španělsko
b) Francie
d) Svatá říše římská
10. Mladičká dívka Jana z Arku se postavila během stoleté války do čela
armády jedné ze zemí. Které?
a) Španělska
b) Svaté říše římské
c) Francie
d) Anglie
11. Co je typickým znakem gotické architektury?
a) hranaté tvary
b) kulatá okna
c) lomený oblouk
d) obdélníková okna
12. Jak se nazývá stát, který vznikl v Povolží a staletí ohrožoval ruská
knížectví? Byla to Zlatá
a) horda
b) bula
c) společnost
d) země
13. Od čeho odvozujeme název uměleckého slohu gotika?
a) od názvu barbarského kmene ve starověkém Řecku
b) od názvu města ve Francii
c) od názvu kmene Gótů (Francie)
d) od města Gótta v Itálii
14. Od poloviny 14. století se v gotickém sochařství začíná prosazovat
a) zvířecí motivy
b) mariánský kult
c) přírodní motivy
d) zobrazení panovníků
15. Stoletá válka (1337-1453) probíhala mezi
a) Francií a Anglií
b) Anglií a Španělskem
c) Francií a Pruskem
d) Francií a Španělskem
16. Kdo byl v roce 1273 zvolen římským králem?
a) Rudolf Habsburský
b) Václav II.
c) Přemysl Otakar II.
d) Václav III.
17. V roce 1378 byli zvoleni dva papežové. Říkáme, že šlo o
a) papežské vyrovnání
b) papežský dualismus
c) papežské schizma
d) papežské trojvládí
18. V roce 1301 vymřel panovnický rod uherského státu. Jak se jmenoval?
a) Lucemburkové
b) Arpádovci
c) Piastovci
d) Přemyslovci
19. V letech 1337-1453 došlo v západní Evropě k válečnému konfliktu mezi
Anglií a Francií. Jak se tato válka nazývá?
a) stoletá válka
b) válka růží
c) třicetiletá válka
d) občanská válka
20. Bitva u Kresčaku, ve které padl Jan Lucemburský, proběhla roku
a) 1436
b) 1346
c) 1448
d) 1453
21. V letech 1240-1242 vítězili ruští bojovníci nad Švédy a nad vojsky řádu
německých rytířů. Kdo vedl vítězná vojska?
a) Alexandr Makedonský
b) Ivan Hrozný
c) Petr Veliký
d) Alexandr Něvský
22. V malířství 14. století vrcholí
a) rytiny
b) mozaikové motivy
c) deskové malby s náboženskou tematikou
d) přírodní malby na plátně
23. V roce 1215 byla v Anglii přijata listina zaručující práva šlechty a měst,
svobodnou volbu biskupů a opatů. Jak se tato listina nazývala?
a) Zlatá bula sicilská
b) Listina Velké rady
c) Karolínská listina
d) Magna charta libertátum
24. Kdy skončila stoletá válka mezi Anglií a Francií?
a) 1454
b) 1453
c) 1460
d) 1450
25. Potulní pěvci zpívající většinou o lásce a rytířských ctnostech se nazývali
a) konšelé
b) velmoži
c) rytíři
d) trubadúři
26. Středověcí kolonisté si připravovali půdu na orbu nejdříve vypalováním
lesních porostů. Jak se této přípravě říkalo?
a) žhářství
b) žďáření
c) vypalování
d) výsek
27. Na připravené půdě zemědělci střídali během tří let jař, ozim a úhor. Jak se
nazývá tento způsob hospodaření?
a) plurální
b) monokulturní
c) trojpolní
d) trojjediné
28. Jak nazývala církev člověka, který zastával názory odlišné od učení
katolické církve? Tento člověk byl z církve vyloučen a mohl být i popraven.
a) pohan
b) vyvrhel
c) kacíř
d) bezvěrec
1. Alžběta I., dcera Jindřicha VIII., byla z rodu
a) Lancasterů
b) Yorků
c) Tudorovců
d) Stuartovců
2. Cílem Petra I. Velikého bylo vytvoření centralizované absolutistické monarchie
pomocí reforem hospodářských, školských a vojenských. Ve které zemi?
a) ve Francii
b) v Rakousku
c) ve Švédsku
d) v Rusku
3. Co proslavilo Galilea Galileie?
a) objev parní lokomotivy
b) vynález pohyblivého člunku
c) objev vodíku
d) vynález prvního teploměru (termometru) a astronomického dalekohledu
4. Jak se jmenuje životní názor, který vznikl v Itálii ve 13. a 14. století a svůj zájem
soustředil na člověka a jeho pozemský život a vědu? Člověk se stal středem zkoumání.
Je to
a) šovinismus
b) renesance
c) obrození
d) humanismus
5. Jak se jmenuje umělecký směr, který napodobuje umění antiky a snaží se obnovit
starověký (římský a řecký) způsob života?
a) obrození
b) renesance
c) znovuzrození
d) šovinismus
6. Kdo byl Leonardo da Vinci?
a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím
b) objevitel ústí řeky Hudson
c) všestranný italský umělec, vynálezce a přírodovědec
d) španělský hrdina
7. Kdo byl Jan Kepler?
a) hvězdář na dvoře Rudolfa II.
b) přírodovědec
c) kapitán Kolumbovy lodě, 1. Evropan na území Jižní Ameriky
d) autor cestopisů
8. Humanismus jako světový názor má v centru uvažování
a) přírodu b) člověka
c) boha d) minulost
9. Ve 14. - 16. století se projevuje nový umělecký styl, který se snaží o
znovuzrození antických ideálů. Jak se nazývá?
a) secese
b) renesance
c) baroko
d) gotika
10. Renesance klade důraz na
a) podporu šlechty
b) podporu bohatství
c) vzdělanost a schopnosti jedince d) převahu církve nad panovníkem
11. Obraz Mona Lisa namaloval
a) Michelangelo
c) Leonardo da Vinci
b) Raffael Santi
d) Tizian
12. Kdo byl Kryštof Kolumbus?
a) janovský mořeplavec, který pro Španělsko objevil Ameriku
b) objevitel ústí řeky Hudson
c) pirát španělské královny
d) anglický korzár
13. Evropany přiváděla do zámořských zemí touha zmocnit se jejich bohatství. Objevné
plavby byly proto současně prvním krokem k budování velkých panství. Je to počátek
a) demokracie
b) absolutismu
c) kolonialismu
d) despotismu
14. Španělští dobyvatelé získávají pro svou zemi další kolonie v zámoří. Ničí kulturu
mayskou, kulturu Inků a kulturu
a) punskou
b) aztéckou
c) orientální
d) apačskou
15. Který stát v roce 1535 obsadil území dnešní Kanady?
a) Francie
b) Anglie
c) Itálie
d) Španělsko
16. Říše Aztéků se rozkládala na území
a) Mexika
b) Chile
c) Peru
d) Kanady
17. Jak se nazývá shromáždění šlechty a měšťanstva v Anglii, které se schází
od roku 1265 a má dvě sněmovny?
a) zastupitelstvo
b) rada
c) parlament
d) senát
18. Po nástupu reformace rozkvétalo v evropských zemích umění, věda i
literatura. Základy tomuto rozkvětu položily renesance a
a) reformace
b) humanismus
c) znovuzrození
d) osvícenství
19. Jak se nazývala nejzámožnější vrstva feudálů v Rusku v 15. století?
a) bojaři
b) kozáci
c) buržoazie
d) patriciové
20. Proti kterému státu byl veden nizozemský odboj v 16. století?
a) proti Portugalsku
b) proti Španělsku
c) proti Rusku
d) proti Francii
21. Nizozemské povstání přineslo nejen nezávislost, ale také zásadní přeměnu
politických a společenských poměrů. Poprvé v dějinách Evropy vznikl stát, kde
byla zrušena feudální závislost. Kdo měl ve státě rozhodující slovo?
a) feudálové
b) šlechta
c) dělníci
d) buržoazie
22. Představitelem německé reformace v 16. století byl
a) Albrecht Habsburský
b) Matěj z Janova
c) Martin Luther
d) U. Zwingli
23. Ve Francii se protestanti nazývají
a) lutheráni
b) kalvinisté
c) puritáni
d) hugenoti
24. Rozhodující při šíření humanistických myšlenek byl vynález Johannese
Gutenberga. O jaký vynález jde?
a) zkonstruování dalekohledu b) vynález knihtisku
c) objev střelného prachu
d) objev výroby papíru
25. Jak se nazývá filozofický a společenský směr žádající politickou a
hospodářskou volnost?
a) merkantilismus
b) absolutismus
c) konzervatismus
d) liberalismus
26. Čím se stalo roku 1701 Braniborsko - Prusko?
a) republikou
b) královstvím
c) císařstvím
d) knížectvím
27. Absolutismus (neomezená vláda panovníka) se opírá ve Francii
a) o šlechtu
b) o města
c) o církev
d) o poddané
28. Vrcholem absolutismu v Anglii je vláda Karla I. (do r. 1649). S kým se za své vlády
dostává do konfliktu?
a) s městy
b) s církví
c) s parlamentem
d) se šlechtou
29. Mezi příčiny třicetileté války patří nerovnoměrný vývoj v Evropě, sílící absolutismus
Habsburků a
a) boj o zámořské kolonie
b) rozpor náboženský (katolíci a protestanti)
c) snaha získat obchodní centra v Indii
d) nízká produktivita hospodářství
30. V roce 1660 byla zrušena v Anglii republika a vrátili se na trůn Stuartovci. Král se ale
musel podřídit vůli parlamentu. Jak se nazývá stát, v jehož čele stojí král, ale jeho moc
je omezena ústavou?
a) konstituční monarchie
b) ústavní monarchie
c) královská monarchie
d) demokratická monarchie
31. U kterého města bychom našli Versailles?
a) u Calaise
b) u Remeše
c) u Paříže
d) u Prahy
32. Jak se nazývá utužené poddanství, kdy se poddaní nesměli ženit, stěhovat
a vzdělávat bez souhlasu svého pána?
a) otroctví
b) nevolnictví
c) podroba
d) absolutismus
33. Co proslavilo Mikoláše Koperníka?
a) objevné plavby
b) vynález spřádacího stroje
c) jako první vyslovil teorii heliocentrické soustavy
d) objev velkého krevního oběhu
34. Co proslavilo Jana Keplera?
a) objev barometru
c) nová projekce map
b) herbář
d) formulace zákonů o pohybu planet
35. Kdo byl Dante Alighieri?
a) italský architekt
b) malíř renesance
c) renesanční italský básník
d) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím
36. Kdo byl Francesco Petrarca?
a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím
b) stavitel chrámu sv. Petra v Římě
c) italský básník, zakladatel italského písemnictví
d) představitel renesanční hudby
37. Jakým jazykem psali svá díla Dante a Petrarca?
a) anglickým
b) italským
c) latinským
d) francouzským
38. V období renesance se jako šlechtická sídla staví
a) opevněná hradiště
b) tvrze
c) zámky
d) hrady
39. V období renesance probíhají ostré boje mezi přívrženci papeže - Guelfy a
přívrženci císařské moci - Ghibelliny. Ve které zemi?
a) v Nizozemí
b) v Anglii
c) ve Francii
d) v Itálii
40. Již od I. poloviny 15. st. se v Evropě začaly šířit knihy jiným způsobem než
opisováním a to díky vynálezu Johannese Gutenberga. O jaký vynález šlo?
a) knihtisk
b) kopírovací přístroj
c) poštovní rychlík
d) telegrafická linka
41. V západní části Evropy se postupně s rozvojem výroby začínají zakládat ruční dílny
založené na dělbě práce. Jak se těmto dílnám říkalo?
a) sériová výroba
b) polyfaktury
c) pásová výroba
d) manufaktury
42. Po zámořských objevech se zvětšovaly rozdíly rozvoje hospodářství západní a
východní Evropy. Která část byla vyspělejší?
a) severní
b) jižní
c) východní
d) západní
43. Jak se nazývali duchovní, kteří obraceli v koloniích "nevěřící" na svou víru křesťanství?
a) misionáři
b) jezuité
c) protestanti
d) hugenoti
44. Jak se nazývali němečtí luteráni (název vznikl, když na říšském sněmu protestovali
proti císařově snaze vnutit všem knížatům katolické náboženství)?
a) protestující
b) protestanti
c) kalvínci
d) hugenoti
45. Do dalšího vývoje vzdělanosti zasáhla později významně katolická církev, začala
vysílat zvlášť vyškolené kněze, aby šířili katolickou víru v zemích, kde již zvítězila
reformace. Jak se nazývá toto úsilí katolické církve?
a) osvícenství
b) protireformace
c) proreformace
d) protitah
46. Prvním panovníkem z rodu Stuartovců byl v Anglii Jakub I. Kdo se postavil
proti němu ve střetnutí, které vyvrcholilo anglickou revolucí?
a) Ludvík XIII.
b) parlament
c) Jindřich IV.
d) šlechta
47. Šlechta si stavěla přepychová sídla ve stylu renesance. Ve které zemi
najdeme zámek Chanenceaun na Loiře?
a) v Itálii
b) ve Francii
c) v Anglii
d) ve Španělsku
48. V roce 1555 byl podepsán mír mezi protestanty a katolickými knížaty v
Německu. V jakém městě byl podepsán?
a) v Benátkách
b) v Augšpurku
c) v Hamburku
d) v Brémách
49. Jindřich porazil roku 1485 v bitvě u Bosworthu Richarda III. a ujal se vlády
jako Jindřich VII. Byl z dynastie
a) Stuartovců
b) Piestovců
c) Tudorovců
d) Anjouovců
50. Jak se jmenovala církev, jejíž základy definoval v letech 1520-1530 na
hradě Wartburg Martin Luther?
a) hugenotská
b) kalvínská
c) kališnická
d) lutheránská (protestantská)
51. Roku 1533 vyhlásil Jindřich VIII. v Anglii umírněnou protestantskou církev,
jejíž byl sám hlavou. Jak se nazývala?
a) Svatá liga
b) anglikánská
c) puritánská
d) hugenotská
52. Jak se nazývá monarchie, v jejímž čele je panovník, který se dělí o moc ve
státě se stavy?
a) stavovská
b) vazalská
c) konstituční
d) absolutistická
53. Jak se nazývali v Rusku nevolníci?
a) dělníci
b) mužici
c) sobi
d) otroci
54. V kterém roce skončila třicetiletá válka?
a) 1648
b) 1615
c) 1618
d) 1620
55. Prvním absolutistickým panovníkem Ruska byl
a) Ivan IV. Hrozný
b) Boris Godunov
c) Petr I.
d) Petr Veliký
56. Jak se nazývala absolutistická vláda cara v Rusku?
a) kalvinismus
b) utopie
c) samoděržaví
d) demokracie
57. Jména M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, G. Bruno spojuje
a) objevy v medicíně
b) objevy v oblasti historiografické
c) platónská filozofie
d) bádání v oblasti astronomie a fyziky
58. Humanistická mládež má být vychovávána
a) světsky v duchu antické kalokagathie
b) v přísné víře v boha
c) v naprosté poslušnosti k světské a církevní moci
d) k rozhodnosti
59. Nespokojenost se stavem katolické církve se vystupňovala počátkem 16. století (v
Čechách již husitské hnutí proběhlo) zejména na území Svaté říše římské. Jak se
nazývá hnutí za nápravu poměrů v církvi?
a) osvícenství
b) defenestrace
c) formace
d) reformace
60. Kdo byl Fernando Magallanes?
a) mořeplavec, obeplul nejjižnější cíp Afriky (mys Dobré naděje)
b) mořeplavec, objevil Ameriku
c) anglický korzár
d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi
61. Roku 1492 sestavil Martin Behaim
a) první cestopis
b) první zemský glóbus
c) první mapu
d) první zámořskou loď
62. Jak se nazývali stoupenci Jana Kalvína ve Francii?
a) protestanti
b) luteráni
c) hugenoti
d) protestující
63. Od katolické církve se za vlády Jindřicha VIII. odtrhla Anglie. Jak se
jmenovala církev, jejíž hlavou byl panovník?
a) hugenoti
b) anglikánská církev
c) protestanti
d) panovnická církev
64. Církev v období protireformace požadovala, aby architektura vedla věřící k
pokoře a úžasu. Silně ovlivnila nový umělecký sloh, který postupně vznikal. Jak
se tento směr nazývá?
a) rokoko
b) gotika
c) baroko
d) surrealismus
65. V době nepřítomnosti anglického krále Richarda Lví srdce vládl král
okrádající šlechtu i poddané. Jak se jmenoval?
a) Filip V.
b) Jindřich VII.
c) Thomas Becket
d) Jan Bezzemek
66. Kdo zvítězil roku 1709 v bitvě u Poltavy?
a) Rusko
b) Španělsko
c) Švédsko
d) Prusko
67. Colbert zakázal z Francie vyvážet zlato v surové podobě, zvýšil produkci
ražení peněz a podporoval bankovnictví. Prováděl tzv.
a) monetární politiku
b) centralizační politiku
c) obchodní politiku
d) merkantilistickou politiku
68. Ludvík XIV. pronásledoval francouzské nekatolíky. Jak se jim říkalo?
a) panovnická církev
b) luteráni
c) protestanti
d) hugenoti
69. Co proslavilo René Descarta?
a) analytická geometrie, hypotéza o žhavém jádru Země
b) teorie počtu pravděpodobnosti
c) klasifikace druhů živočichů
d) princip kyvadlových hodin
70. Kdo byl Rafael Santi?
a) literární vědec
c) renesanční italský básník
b) účastník Kolumbovy plavby (kronikář)
d) italský malíř a architekt
71. Autorem Sonetů je
a) di Rienzo
c) Dante
b) Raffael Santi
d) Petrarca
72. Italská renesance vrcholí
a) v 16. - 17. století
c) v 15. - 16. století
b) ve 14. století
d) ve 13. století
73. Kdo byl Vasco de Gama?
a) mořeplavec, prozkoumal Tichomoří
b) mořeplavec, v r. 1498 přistál jako první Portugalec v Indii
c) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi
d) mořeplavec, objevitel Špicberk
74. První zámořskou koloniální říši získalo
a) Nizozemí
b) Německo
c) Portugalsko
d) Španělsko
75. Jak se nazývají knihy vytištěné před rokem 1500?
a) přetisky
b) rukopisy
c) vazby
d) prvotisky
76. Přívlastek Veliký byl přiznán
a) Friedrichu III.
c) Friedrichu II.
b) Friedrichu Vilémovi I.
d) Friedrichu Falckému
77. Šlechta se za vlády Ludvíka XIV. dělí na úřednickou, podnikatelskou a
a) proparlamentní
b) dvorskou
c) katolickou
d) vesnickou
78. V letech 1701-1713 probíhá válka Francie s Habsburky
a) o získání Porýní
b) o vliv v koloniích
c) o španělské dědictví
d) o ovládnutí Polska
79. Třicetiletou válku uzavřel
a) utrechtský mír
c) mír Pražský
b) mír Augšpurský
d) mír Vestfálský
80. Kdo je autorem výroku "Stát jsem já"?
a) kardinál Mazarin
b) Richelieu
c) Ludvík XIV.
d) Colbert
81. Ve kterém městě nalezneme chrám Vasila Blaženého?
a) ve Vídni
b) v Moskvě
c) v Praze
d) v Berlíně
82. V Anglii byla katolická menšina. Odpůrci králova režimu se dovolávali
náboženských svobod. Jak se nazývali?
a) luteráni
b) puritáni
c) indipendenti
d) hugenoti
83. V období rozvitého feudalismu se proslavil zejména na 3. křížové výpravě
legendární anglický král. Jak se jmenoval?
a) Jan Bezzemek
b) Richard Lví srdce
c) Vilém Dobyvatel
d) Jindřich Plantagenet
84. Kdy byl založen Petrohrad?
a) roku 1703
c) roku 1803
b) roku 1603
d) roku 1403
85. Přezdívku "kaprál na trůně" měl
a) Petr I.
c) Vladislav Jagellonský
b) Albrecht Habsburský
d) Friedrich Vilém I.
86. Karel I. z rodu Stuartovců (Anglie) prosazoval politický vliv jedné církve.
Byla to církev
a) kavalírská
b) kalvínská
c) anglikánská
d) katolická
87. V letech 1661-1715 panoval ve Francii absolutisticky
a)Ludvík XV.
b) Ludvík XIV.
c) Jindřich II.
d) Jindřich IV.
88. Povstání šlechty, která chtěla omezit moc Ludvíka XIV., se nazývalo
a) fronda
b) černá smrt
c) Mafie
d) kapetka
89. V Anglii panovala v letech 1558-1603
a) Marie Stuartovna
b) Viktorie
c) Alžběta II.
d) Alžběta I.
90. Představitelem pruského absolutismu a militarismu je císař
a) Ferdinand II.
b) Friedrich Falcký
c) Friedrich II.
d) Josef II.
91. Ministrem hospodářství Ludvíka XIV. byl
a) kardinál Mazarin
b) Colbert
c) Richelieu
d) Maximilien de Robespierre
92. Jak se nazývá listina, kterou Vilém III. potvrdil v Anglii práva parlamentu?
a) parlamentní listina
b) Zákoník parlamentu
c) londýnský dekret
d) Listina práv
93. Kdo byl Vilém I.?
a) francouzský král 19. století
b) první císař sjednoceného Německa
c) italský bojovník za sjednocení Itálie
d) německý ministerský předseda
94. Který panovník byl nazýván "Král Slunce"?
a) Ludvík XV.
b) Ludvík XIV.
c) Ludvík XVII.
d) Ludvík XVI.
95. Kdo byl Michelangelo Buonarroti?
a) představitel kardinálů ve Vatikánu
b) objevitel ústí řeky Hudson
c) italský sochař, malíř, architekt i básník
d) kníže ve Florencii
96. Humanismus kritizuje
a) boha
c) antickou kulturu
b) astronomické objevy
d) scholastiku
97. Michelangelo Buonarroti je autorem
a) Noční hlídky
b) obrazu Mona Lisa
c) Posledního soudu
d) Sixtinské madony
98. Kdo byl Vicente Sanez Pinzon?
a) kapitán Kolumbovy lodě, první Evropan na území Jižní Ameriky
b) italský malíř a architekt
c) muž, který první obeplul Zemi
d) bojovník proti Arabům
99. Který z mořeplavců první obeplul zeměkouli?
a) Magallanes
b) Amerigo Vespucci
c) Kolumbus
d) Bartolomeo Diaz
100. V roce 1598 vydal Jindřich IV. Navarrský zákon, v němž zaručoval
hugenotům svobodu vyznání v celé zemi kromě Paříže. Jak se tento výnos
jmenoval?
a) edikt nantský
b) hugenotský edikt
c) dekret navarrský
d) augsburský dekret
101. Kdo byl v letech 1624-1642 mimořádně významnou osobností Francie?
a) Colbert
b) Richelieu
c) Napoleon
d) Jindřich IV.
102. V letech 1524-1525 probíhá
a) Bartolomějská noc
c) válka růží
b) šmalkadská válka
d) německá selská válka
103. Třicetiletá válka proběhla v Evropě v letech
a) 1610-1640
b) 1618-1648
c) 1630-1660
d) 1620-1650
104. Co ustanovovala Pragmatická sankce vydaná roku 1713?
a) právo na trůn pouze pro muže
b) právo na trůn pouze pro ženy
c) právo ženy stát se panovnicí
d) následnictví pouze pro manželky panovníků
105. Jak se jmenoval nejmladší syn cara Alexeje, který proslul svými reformami
a velké úsilí věnoval budování moderní armády, hlavně stavbě lodí?
a) Petr I. Veliký
b) Ivan III.
c) Ivan IV. Hrozný
d) Boris Godunov
106. Jak se nazýval anglický král, který založil anglikánskou církev? Vládl v
letech 1509-1547.
a) Jindřich VII.
b) Richard III.
c) Jindřich VIII.
d) Richard II.
107. Jak se jmenoval ruský panovník, který vládl v letech 1533-1584 (vytvořil
absolutistickou vládu tzv. samoděržaví)?
a) Ivan III.
b) Ivan IV. Hrozný
c) Boris Godunov
d) Petr I. Veliký
108. Co proslavilo Blaise Pascala?
a) klasifikace druhů živočichů
b) objevy v oblastech plynů a kapalin
c) objev vodíku
d) slovník
109. Základní principy renesanční architektury stanovil
a) Leonardo da Vinci
b) Leon Battista Alberti
c) Lorenzo de Medici
d) Raffael Santi
110. Kdo to byli Olmékové?
a) potomci Aztéků
b) černošský kmen vyvražděný
Španěly
c) indiáni z oblasti Střední Ameriky d) Mayové
111. Jak se nazýval japonský vojenský velitel, císařem pověřený vládce země?
a) kamikadze
b) šógun
c) samuraj
d) kozák
112. V roce 1572 došlo ve Francii k zavraždění více než tří tisíc hugenotů. Pod
jakým názvem vstoupila tato událost do dějin?
a) bartolomějská noc
b) smutná noc
c) noc hugenotů
d) krvavá noc
113. Kdo bojoval v čele švédských vojsk do roku 1632?
a) Matyáš
b) Albrecht z Valdštejna
c) Jakub I.
d) Gustav Adolf
114. V Anglii probíhala válka mezi Lancastry a Yorky (1455-1485). Byla to
válka
a) selská
b) občanská
c) dvou růží
d) sedmiletá
115. Ve Francii vládla ve 14. a 15. století panovnická dynastie
a) Lucemburků
b) Bourbonů
c) z Valois
d) Piastovců
116. Jak se nejmenovala Kolumbova karevela?
a) Kalikata
b) Pinta
c) Santa Maria
d) Niňa
117. Čím se proslavil William Harvey?
a) prvním vydáním encyklopedie
b) objevem Jupiterových měsíců
c) vynálezem vzduchové pumpy (vývěvy)
d) objevem velkého krevního oběhu
118. V italské renesanci najdeme tři období, první se nazývá
a) monocento
b) monumentální
c) trecento
d) quatrocento
119. Centrem druhého období italské renesance se stává město
a) Benátky
b) Janov
c) Neapol
d) Florencie
120. V letech 1449-1492 nastává ve Florencii rozkvět renesance za vlády
a) Leonarda da Vinci
b) Cola di Rienza
c) Lorenza de Medici
d) Cosima de Medici
121. Kdo byl Vasco Númez de Balbon?
a) mořeplavec, první stanul na březích Tichého oceánu
b) mořeplavec, objevitel Špicberk
c) mořeplavec, portugalský admirál
d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi
122. Kdo byl Bartolomé de Las Casas?
a) objevitel Mexika
c) vědec, který rozluštil šňůrkové písmo
b) misionář a zastánce indiánů
d) objevitel Olméků
123. Vrcholem vraždění v 15. století v Anglii byla vláda krále
a) Jakuba I.
b) Richarda III.
c) Viléma Dobyvatele
d) Jindřicha VII.
124. Obraz Dáma s hranostajem namaloval
a) Francesco Petrarca
b) Michelangelo Buonarroti
c) Raffael Santi
d) Leonardo da Vinci
125. Karel I. byl poražen vojsky anglického parlamentu v bitvě u Naseby roku
a) 1647
b) 1645
c) 1640
d) 1649
126. Zrovnoprávnění protestantství a katolictví potvrzuje Augšpurský mír (pro
vrchnost) roku
a) 1525
b) 1755
c) 1556
d) 1555
127. Na které řece založil Petr I. roku 1703 Petrohrad?
a) na Něvě
b) na Volze
c) na Donu
d) na Dněpru
128. Ve kterém roce byl popraven Juraj Jánošík?
a) 1613
b) 1713
c) 1513
d) 1813
129. Pruské království vzniklo roku
a) 1701
c) 1710
b) 1687
d) 1698
130. Friedrich II. nastoupil na pruský trůn roku
a) 1760
b) 1740
c) 1800
d) 1780
131. Autorem spisu Kníže (Vladař) je
a) Lorenzo Valla
b) Lorenzo Medici
c) Raffael Santi
d) Niccolo Machiavelli
132. Anglická královna Alžběta I. žila v letech
a) 1704-1734
b) 1533-1603
c) 1804-1850
d) 1600-1650
133. Petr I. Veliký žil v letech
a) 1780-1820
c) 1672-1725
b) 1740-1810
d) 1600-1650
134. Ve kterém roce přibil německý mnich Martin Luther na vrata kostela ve
Wittenbergu list s 95 tezemi?
a) 1537
b) 1517
c) 1527
d) 1547
135. Edikt nantský, kterým Jindřich IV. Navarrský zrovnoprávnil katolíky a
protestanty ve Francii, byl vydán roku
a) 1598
b) 1588
c) 1600
d) 1572
136. Ve kterých letech vládl Petr I. Veliký?
a) 1650-1684
b) 1682-1725
c) 1610-1710
d) 1620-1660
137. Ludvík XIV. vládl ve Francii v letech
a) 1725-1750
b) 1543-1615
c) 1643-1715
d) 1443-1515
138. V kterém roce porazil Filip II. v námořní bitvě u Lepanta Turky?
a) v roce 1520
b) v roce 1471
c) v roce 1571
d) v roce 1420
1. Prvním exilovým pobytem Komenského bylo
a) Nizozemí
b) Dánsko
c) Polsko
d) Švédsko
2. Významné byly Komenského pobyty v různých zemích, kam byl zván, aby reformoval
školství. Své myšlenky uložil do spisů. Kromě Školy hrou a obrázkové učebnice Orbis
pictus je jeho nejvýznamnějším pedagogickým dílem
a) Poklad jazyka českého
b) Didaktika magna
c) Labyrint světa a ráj srdce
d) Velká didaktika
3. Kdo byli Rožmberkové?
a) vládnoucí panovnický rod v Polsku
b) vládnoucí panovnický rod v Rusku
c) vládnoucí panovnický rod Velké Moravy
d) vlivný šlechtický rod v jižních Čechách
4. Kdo byli Jiří Melantrich a Daniel Adam z Veleslavína?
a) renesanční sochaři
b) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu
c) představitelé direktoria
d) čeští humanisté
5. Císař Rudolf II. podporoval vědu i umění. Na Hradu "kvetla" i předchůdkyně chemie,
zkoumající chemické látky s cílem vyrobit zlato nebo elixír mládí. Jak se jmenuje?
a) astrologie
b) alchymie
c) mystika
d) magie
6. Jak se nazýval dokument, kterým Rudolf II. potvrzuje náboženskou svobodu.
Byl to Rudolfův
a) Golem
b) dekret
c) Majestát
d) glejt
7. Za císaře Rudolfa II. se stala hlavním městem říše
a) Praha
b) Vídeň
c) Kutná Hora
d) Bratislava
8. Jaká byla situace v Čechách v letech 1439-1448?
a) boje s Matyášem Korvínem b) bezvládí, boje o majetky, moc
c) vláda Ladislava Pohrobka
d) vláda Vladislava Jagellonského
9. Náboženská politika prvních Habsburků se zaměřila na
a) zrušení jezuitského řádu
b) rekatolizaci
c) obhajobu kališnictví
d) rozvoj všech náboženství
10. Třicetiletá válka skončila za vlády Habsburka
a) Matyáše
b) Maxmiliána II.
c) Ferdinanda III.
d) Ferdinanda II.
11. České stavovské povstání skončilo porážkou v bitvě na
a) Králově poli
b) Vítkově
c) Bílé hoře
d) Maninách
12. Významným bojovníkem protireformace byli jezuité. Zakládali své školy,
kde působili odborně vzdělaní profesoři. Jak se nazývaly tyto školy?
a) koleje
b) univerzity
c) fakulty
d) klany
13. Povstání Chodů vylíčil A. Jirásek v románu
a) Temno
b) F. L. Věk
c) Psohlavci
d) Mezi proudy
14. V roce 1618 začalo české stavovské povstání vyhozením dvou
místodržitelů z okna Pražského hradu. Jak se nazývala tato událost? Druhá
pražská
a) demonstrace
b) defenestrace
c) manifestace
d) konfiskace
15. Tento panovník vládl v letech 1576-1611. Přenesl své sídlo z Vídně do
Prahy. V době jeho vlády se Praha stala jedním z nejvýznamnějších politických
a kulturních center Evropy. Jak se tento panovník jmenoval?
a) Rudolf II.
b) Ferdinand II.
c) Maxmilián II.
d) Josef II.
16. Jakým jazykem byla napsána Bible kralická?
a) českým
b) latinským
c) německým
d) staroslověnským
17. Po pobytu v Lešně přijal Komenský pozvání loďaře Vavřince de Geera, v
jehož domě žil až do smrti. Ve které zemi to bylo?
a) v Anglii
b) v Norsku
c) v Nizozemí
d) v Uhrách
18. Jan Amos Komenský byl posledním biskupem
a) církve husitské
b) Jednoty bratrské
c) církve evangelické
d) církve luterské
19. Kdo byl Ferdinand I.?
a) první Habsburk na našem trůnu
b) velitel vojsk v bitvě na Bílé hoře
c) otec Františka Josefa I.
d) renesanční umělec působící především na italském trůnu
20. Jak se jmenoval poslední biskup Jednoty bratrské, významný pedagog a
filozof?
a) Petr Chelčický
b) Jan Amos Komenský
c) Martin Luther
d) Jiří Melantrich
21. Poprava 27 českých pánů, představitelů stavovského povstání r. 1621,
proběhla na
a) Panském náměstí
b) Náměstí republiky
c) Václavském náměstí
d) Staroměstském náměstí
22. Filozofickým spisem, v němž Komenský vyjádřil své názory na tehdejší
společnost, je
a) Poklad jazyka českého
b) Brána jazyků otevřená
c) Labyrint světa a ráj srdce
d) Informatorium školy mateřské
23. K rozhodujícímu boji českých stavů s Habsburky došlo r. 1620. Kde se
bitva odehrála?
a) u Moháče
b) u Lipan
c) na Vítkově
d) na Bílé hoře
24. K nejvážnějším povstáním patřil odboj vedený Janem Sladkým Kozinou.
Kde probíhal?
a) ve východních Čechách
b) na Chodsku
c) ve Slezsku
d) na Moravě
25. J. A. Komenský se narodil
a) v Husinci
c) ve Fulneku
b) v Přerově
d) v Nivnici u Uherského Brodu
26. Vedle pedagogických spisů napsal Komenský i řadu děl, ve kterých chtěl
shrnout všechno vědění v jednotnou soustavu. Jde o spisy
a) biblické
b) pansofické
c) církevní
d) didaktické
27. Komenský po celý svůj život usiloval o smírné řešení všech rozporů mezi
národy. Cestou k tomuto ideálu je podle něj vyšší vzdělání a mravní úroveň lidí.
S těmito názory nás seznamuje v díle
a) Informatorium školy mateřské b) Hlubina bezpečnosti
c) Cesta světla
d) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
28. Kdo byl Maxmilián II.?
a) zimní král
c) syn Ferdinanda I. Habsburského
b) autor Majestátu
d) otec Ferdinanda I.
29. Za vlády Maxmiliána II. vyústila snaha nekatolíků o zrovnoprávnění s
katolíky v
a) Liběnský mír
b) Českou konfesi
c) Rudolfův majestát
d) personální unii
30. K druhé pražské defenestraci jako počátku českého stavovského povstání
došlo za vlády
a) Matyáše
b) Ferdinanda II.
c) Maxmiliána II.
d) Rudolfa II.
31. Posledním českým korunovaným králem byl Habsburk
a) Leopold II.
b) Josef II.
c) Ferdinand V.
d) Maxmilián II.
32. Kdo byl Friedrich Falcký?
a) syn Ferdinanda I. Habsburského b) český král zvolený v roce 1619
c) syn Matyáše
d) španělský Habsburk
33. Rudolf II. podporoval na svém dvoře rozvoj vědy zabývající se např.
přeměnou prvků, snahou o získání elixíru mládí nebo hledáním kamene
mudrců. Jak se tato věda nazývala?
a) astrologie
b) chemie
c) alchymie
d) mineralogie
34. Kdo byl císař Matyáš?
a) strýc Rudolfa II.
c) syn Rudolfa II.
b) vnuk Rudolfa II.
d) bratr Rudolfa II.
35. Prvním Habsburkem na českém trůnu byl
a) Ferdinand II.
b) Rudolf II.
c) Ferdinand I.
d) Maxmilián II.
36. V kterém roce proběhla bitva na Bílé hoře?
a) 1625
b) 1618
c) 1620
d) 1640
37. V kterém roce proběhla poprava 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí?
a) 1625
b) 1621
c) 1620
d) 1648
38. Kdo byli Slavata a Martinec?
a) renesanční sochaři
b) humanističtí umělci
c) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu
d) představitelé protestantů
39. Jak se nazývala nová "ústava" feudálního státu, vydaná v roce 1627?
a) Zlatá bula sicilská
b) Svatováclavská smlouva
c) Dekret Kutnohorský
d) Obnovené zřízení zemské
40. Mezi pobělohorské emigranty patří významný malíř a grafik. Jmenoval se
a) Václav Hollar
b) Karel Škréta
c) Vítězslav Nezval
d) Jan Kupecký
41. V jakém příbuzenském vztahu byl český šlechtic, diplomat a politik Vilém z
Rožmberka s Petrem Vokem z Rožmberka?
a) synovec a strýc
b) v žádném
c) otec a syn
d) bratři
42. Kdo byl Ferdinand II. Habsburský?
a) český král zvolený v roce 1619
b) autor České gramatiky
c) velitel vojsk českých stavů na Bílé hoře
d) následník Matyáše
43. V kterém roce byl uzavřen Vestfálský mír, kterým skončila třicetiletá válka?
a) 1648
b) 1638
c) 1618
d) 1640
44. Kdy zemřel Jan Amos Komenský?
a) 1650
b) 1670
c) 1680
d) 1660
45. Jak se jmenoval český šlechtic, největší vojevůdce 17. století, zavražděný v
Chebu?
a) Jan Jiskra z Brandýsa
b) Albrecht z Valdštejna
c) Jan Roháč z Dubé
d) Jan Žižka
46. Jak se jmenoval císař, který nařídil popravu českých pánů v roce 1621?
a) Josef I.
b) Ferdinand II.
c) Ferdinand I.
d) Ladislav Pohrobek
47. Kolik českých pánů bylo 21. června popraveno na Staroměstském náměstí
v Praze?
a) 21
b) 27
c) 7
d) 17
48. Od r. 1614 učil J. A. Komenský na škole v Přerově. Byla to škola
a) dívčí
b) jednoty bratrské
c) katolická
d) šlechtická
49. K nejznámějším stavbám renesance u nás patří Letohrádek královny Anny
v zahradě Hradu. Jak se tento hrad nazývá?
a) Letní letohrádek
b) Annin hrad
c) Belvedér
d) Karlštejn
50. V 16. st. vstupuje do dějin nová mince, ražená hrabaty rodu Šliků od r.
1520 v Jáchymově. Jak se jmenovala?
a) groš
b) denár
c) stříbrný
d) tolar
51. Albrechta Habsburského přijali na českém trůně katolíci. V jejich čele stál
a) Jan Roháč
b) Oldřich z Rožmberka
c) Ptáček z Pirknštejna
d) Matyáš Korvín
52. První selské povstání zapříčinilo vydání tzv. robotního patentu r. 1680.
Krutě se při jeho potlačování proslavil generál
a) Vilém Harant
b) Ptáček z Pirknštejna
c) Albrecht z Valdštejna
d) Laudon
53. Který panovník uvedl v roce 1556 do Prahy jezuitský řád?
a) Karel IV.
b) Ferdinand I. Habsburský
c) Josef II.
d) Rudolf II.
54. Obnovené zřízení zemské potvrzovalo mimo jiné dědičný titul krále
českého pro Habsburky, povolovalo pouze katolictví, degradovalo český sněm.
Bylo vydáno roku
a) 1627
b) 1630
c) 1621
d) 1628
55. Jan Amos Komenský žil v letech
a) 1592-1670
b) 1592-1648
c) 1592-1630
d) 1592-1680
56. J. A. Komenský musel odejít z vlasti pro své náboženské vyznání roku
a) 1620
b) 1627
c) 1628
d) 1648
57. V Lešnu Komenskému shořelo čtyřicetileté dílo. O jaké dílo jde?
a) Informatorium školy mateřské b) Didaktika magna
c) Orbis pictus
d) Poklad jazyka českého
58. V čele stavovských vojsk v době stavovského povstání (1618-1620) stál
a) Jindřich Matyáš Thurn
b) Friedrich Falcký
c) Albrecht z Valdštejna d
) Maxmilián II.
59. Sousoší Dne a Noci stojí v pražské zámecké zahradě. Představuje barokní
směr, který se snaží zachycením pohybu dosáhnout citového účinku. Kdo je
autorem?
a) Josef Zítek
b) Josef Schulz
c) Josef Václav Myslbek
d) Matyáš Bernard Braun
60. V kterém roce se uskutečnila II. pražská defenestrace?
a) 1618
b) 1620
c) 1622
d) 1630
61. Ve kterém roce se narodil J. A. Komenský?
a) 1587
b) 1592
c) 1575
d) 1568
62. Kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?
a) 1625
b) 1628
c) 1627
d) 1629
63. Kdo je autorem Kroniky české z roku 1541? Poutavě líčí české dějiny od
předpokládaného příchodu Čechů až do roku 1527.
a) Viktorin Kornel ze Všehrd
b) Václav Hájek z Libočan
c) Daniel Adam z Veleslavína d) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
64. V letech 1437 - 1439 byl českým králem
a) Ladislav Pohrobek
b) Jiří z Poděbrad
c) Albrecht Habsburský
d) Vladislav Jagellonský
65. Císař Rudolf II. panoval v letech
a) 1576-1620
c) 1611-1618
b) 1564-1576
d) 1576-1611
66. V kterém roce bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?
a) 1627
b) 1615
c) 1637
d) 1648
67. Jan Sladký Kozina byl vůdcem povstání Chodů v letech 1692-1695. Co
měli Chodové ve znaku?
a) kráčející nohy
b) psí hlavu
c) vlčí hlavu
d) lví hlavu

similar documents