VAKGROEPWERKING

Report
ZUURSTOF VOOR
NEDERLANDS
VAKGROEPWERKING
05-05-2014
Uitstel van oordeel
Oordelen doet iedereen, geen enkel mens heeft
geen oordeel over iets klaarliggen. Er zijn 3 soorten
van oordelen:
oordeel 1 is onbewust
 oordeel 2 is verkennend
 oordeel 3 bepaalt of je iets
doet of niet doet, kies ik iets
of wijs ik het af?

Door oordelen uit te stellen, kan een idee een
kans krijgen. Als je gelijk het idee al afkraakt, kun je
hier nooit de positieve kant van bekijken.
VAKgroepwerking
VAKgroepwerking
Recente vernieuwingen in je vak?
Hoe blijf je bij?
VAKgroepwerking
VAKgroepwerking
Vernieuwingsvermoeidheid?
Zelfevaluatie: ik en de vakgroep
 Motivatie
VAKgroepwerking
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
Balans autonomie en constructief samenwerken
Wie het schoentje past …
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
VakGROEPwerking
VakgroepWERKING
VakgroepWERKING
VakgroepWERKING: taken
 Leerplanrealisatie
 Evaluatie
 Vakoverschrijdend
 Studiebegeleiding
 Kwaliteitszorg
– zelfevaluatie
 Professionalisering
Leerplanrealisatie
 Leerplanstudie
 Keuze
leermiddelen
 Horizontale afstemming
 Verticale afstemming
 Organisatorische afspraken - leermiddelen
 Didactiek
 Leerlingenstages
 Eventuele voorbereiding van een doorlichting
Evaluatie
Evalueren om te leren
 Formatief
– summatief
 Proces en product – gespreid - permanent
 assessment
 Feedback!



Proces
Zelfregulering
Persoonlijk
 Uitbreiding/
verdieping
Evaluatie in het leerplan
 Eerste
– tweede – derde graad:
verschillen – verder bouwen op elkaar?
 Basis – verdieping/ uitbreiding?
 Differentiatie in evaluatie?
 Doelgerichte evaluatie (leerplandoelen)?
25
Evaluatie in VAKwerkgroep

BESLIS: wat is voor jullie leerlingen BASIS?
op uitbreidingsniveau: ja of nee? (TBS)

op verdiepingsniveau
+ differentiatieniveau
Ook niveau vragen van belang: zie schema Romiszowski
LEERINHOUDEN
1 Feiten: concrete gebeurtenissen, personen, zaken, toestanden, kenmerken,
plaatsen, symbolen …
2 Procedures: voorschriften 26
of stappenplan om tot de juiste oplossing te komen
(d/t-regel, algoritmen, de stappen om een boormachine te bedienen …)
3 Begrippen: abstracte begrippen (objectiviteit), overkoepelende concrete
begrippen (meubilair, rollend materieel), vakjargon (smeltingswarmte),
schooltaal
4 Principes: wetten (natuurwetenschappen, assimilatiewetten), veralgemeningen,
als – dan-combinaties, strategieën uitwerken (cf. de vaardigheden),
probleemoplossingsstrategieën (OVUR, denkmethodes …)
vakwerkgroep
TAXONOMIE / niveaus
WERKWOORDEN
1WETEN
Geef de kenmerken weer van; som op; herhaal; duid aan; onderstreep; herken;
van feiten en
benoem …
procedures (geheugenkennis
= herinneren/herkennen)
2 INZIEN
Met eigen woorden een definitie uitleggen; de verschillen aangeven; de
gelijkenissen aangeven; een eigen voorbeeld geven; een beschrijving van
iets/iemand kunnen geven; hoofd- en bijzaken onderscheiden; samenvatten en
structureren; informatie die niet expliciet gegeven is uit de context afleiden;
aangeven wat niet in het rijtje thuishoort …
3 REPRODUCTIEF
TOEPASSEN
Vergelijken van 2 begrippen; verbanden leggen; de essentie aangeven; toepassen
van de (spelling)regels in een analoge situatie/oefeningen; verwante situaties of
voorbeelden opnoemen; handelen volgens opgelegde normen (zakelijke brief) …
(inzichtelijke kennis = )
(Vaardigheid = iets doen met
de gegeven informatie)
4 PRODUCTIEF
TOEPASSEN van
Analyseren van een situatie (casestudy ‘Wat zou je doen als … zou gebeuren?’);
argumenten vinden voor een eigen standpunt; beoordelen (bv. toekenning van
kinderbijslag in functie van het inkomen); iets creatief maken (een eigen verhaal
schrijven, de planning voor een actie uitschrijven; een elektrische leiding uitwerken
informatie
(Vaardigheid = het geleerde voor een nieuw gebouw; een patroon voor een jurk ontwerpen …) …
toepassen in nieuwe situaties) ! De leerling wordt voor een probleem geplaatst waarbij de oplossingsstrategie niet
aangereikt wordt.
Vakoverschrijdend
 Plaats
van VOET in vak in relatie tot
schoolplan voor VOET
 Taalbeleid > talenbeleid
 Projecten – activiteiten extra muros
Studiebegeleiding
 rol
studie/schoolloopbaanbegeleiding
 knelpunten overleggen en remediëren
 bijsturingen onderwijsproces na interpretatie
leerlingenresultaten (ook afgestudeerden)
 afspraken in het kader van ‘zorg’ bijv. dyslexie
 afspraken voor het opvangen van ex-OKAN’ers
Kwaliteitszorg – zelfevaluatie
 Doelstellingen
 Opvolging
 Opvolging
van doorlichting
Professionalisering
 Nascholing
 Pedagogische
studiedagen
 Zelfstudie
 Interne
professionalisering – delend leren
 Bespreking vernieuwingsdidactiek
 Aanvangsbegeleiding
Professionalisering Nederlands
 Taal
beschouwen – Hoe dan?
 Nascholing rond taalbeleid en
taalontwikkeling (plaatsen beperkt)
 Dag van het Nederlands – ook rond evaluatie
 Bijeenkomsten voor vakcoördinatoren – data?
 Netwerkbijeenkomsten 7des, ZC en CV
 Pedagogisch didactische berichten rond UDL
en volgend jaar over FAQ’s in Nederlands en
MVT
 EXPERTISE BINNEN DE VAKGROEP ZELF!!!!
…
VakgroepWERKING
Zelfevaluatie: ik en de
vakgroepWERKING
 De
WERKING van de vakGROEP
VakGROEPWERKING
VakGROEPWERKING
VakGROEPWERKING
VakGROEPWERKING
Zelfevaluatie: efficiëntie van de
VAKGROEPWERKING
 Efficiëntie
VAKGROEPWERKING
Jouw vakgroep
Brainwriting
1.
2.
Idee 1
3.
Idee 2
Idee 3
1a.
2a.
3a.
1b.
2b.
3b.
40
Acties!!
 Nabije
toekomst
 Derde trimester
 Volgend schooljaar
 Na volgend schooljaar

similar documents