781205008ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA MESLEK GRUPLARI

Report
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA
MESLEK GRUPLARI
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik
olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan
vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai
sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek
derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli
parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller
halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte
modern tarım işletmeciliği esaslarına uygun faaliyette
bulunulmasını sağlayacak yapıya kavuşturularak
planlanması ve uygulanması işlemidir.
Arazi toplulaştırmasında amaç nedir?
Arazi toplulaştırmasının amacı,
• Daha az zaman, işgücü ve sermaye
kullanımı ile üretim faktörlerinden en
iyi biçimde yararlanarak tarımsal
üretimi ve tarım işletmelerinin
verimliliğini artırmak
• Kırsal kesimdeki nüfusun hayat
standartlarını yükseltmektir.
• Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de
Kadastronun yenilenmesi demektir.
Arazi toplulaştırmasının faydaları
nelerdir?
• Tarımsal verim artışı sağlanır..
• Toprakların bölünmesi ve küçülmesi önlenir.
• Yol, sulama ve tahliye kanalları vb. her türlü fiziki tesislerin
ve genel olarak Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinden (TİGH)
vatandaşların eşit oranda etkilenmesi ve yararlanması
sağlanır.
• Üretilemeyen kaynak olan toprak; korunur ve geliştirilir.
• Mevcut tarihi ve kültürel alanların korunması sağlanır.
• Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine
katkı sağlar.
• Kadastro yenilenir.
• Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır.
Arazi Toplulaştırma çalışmalarının
aşamaları nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplulaştırma alanının tespiti
Sabit tesislerin tespiti
Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması
Harita veri tabanının oluşturulması
Arazi derecelendirilmesi
Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması
Çiftçi tercihlerinin alınması
Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların
incelenmesi
• Yeni parselasyon planlarının araziye aplikasyonu
• Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.
Arazi Toplulaştırma çalışmalarının
aşamaları nelerdir?
Arazi toplulaştırmada Meslek Grupları
•
•
•
•
•
•
Harita mühendisleri
Ziraat mühendisleri
İnşaat mühendisleri
Orman mühendisleri
Şehir bölge planlamacılar
Jeoloji Mühendisleri
Harita mühendislerinin görevleri
• Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet
bilgilerinin temin edilmesi.
• Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki
miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar
giderilmesi.
• Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun,
uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit
tesislerin belirlenmesi,
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
Ziraat mühendisleri
• Toprak karakterlerini belirten toprak
haritalarının temin edilmesi veya yoksa
oluşturulması.
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
İnşaat mühendisleri
• Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok
(ada) planlamasının hazırlanması.
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
Orman mühendisleri
• Arazi toplulaştırma yapılan bölgede şayet
orman mevcutsa orman mühendisleride
toplulaştırma projelerinde görev almaktadır.
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
Şehir bölge planlamacılar
• Toplulaştırma yapılacak bölgenin ileriye dönük
planlamasında, köyün ihtiyacı olan sosyal
alanların planlanmasında, vb. görev alırlar
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
Jeoloji Mühendisleri
• Toplulaştırma sırasında yapılacak olan yolların
zemin özelliklerinin belirlenmesinde, baraj
tünel ,gölet sulama ve drenaj kanallarının
projelendirilmesinde jeoloji mühendisleri
görev almaktadır.
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
Tüm bu anlatılanların uygulanmış olduğu ve Avrupa Birliği standartları
düzeyinde olan Ülkemizdeki uygulamalardan bir örnek
Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü
SONUÇ
Önceden yapılan toplulaştırma çalışmalarında etkili
meslek grubu harita mühendisleri ve ziraat
mühendisleriydi.
Günümüzde ise ağırlıklı olarak inşaat mühendisleri
yer almaktadır.
Harita ve ziraat mühendisleri bir bakıma inşaat
mühendislerine bağımlı çalışmaktadır.
Bu bağlamda yüzdeye vuracak olursak % 10 Ziraat
Mühendisleri, % 20 Harita Mühendisleri,
%2 Diğer Meslek Grupları ve geriye kalan ağırlık ise
İnşaat mühendislerindedir.
SONUÇ
Tüm bunların yanı sıra bu meslek grupları ortak
ve bir arada uyumlu bir şekilde çalışırlarsa
hem devletin hemde halkın yararına bir proje
üretilmiş olacaktır.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER 
• HAYRİYE ÖZDEMİR 771205006
• EBRU ÜÇLER 781205008

similar documents