Dr. Vedat AKGÜNDÜZ Sunumu

Report
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ANTALYA / 2013
Dr. Vedat AKGÜNDÜZ
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı
Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü
1
PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ
GEREKEN EVRAKLAR VE TESPİT
EDİLEN EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLAR
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ GEREKEN
EVRAKLAR
1- ÖN SEÇİM TUTANAĞI
2- KESİN SEÇİM TUTANAĞI
3- PROJE SÖZLEŞMESİ
4- PROJE TEKLİFİ (YENİ BAŞLAYAN PROJELER)
5- GELİŞME RAPORU (6 AY)
6- PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
7- PROJE YÜRÜTME KURULU TUTANAĞI
8- BÜTÇE RAPORU (6 AY)
9- HAKEDİŞ RAPORU
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
ÖN SEÇİM-KESİN SEÇİM TUTANAĞI
Seçim komisyonu tarafından tespiti yapılan hayvanlar proje genel koordinatörünün
incelemesi için TAGEM’e gönderilir. Uygun bulunması durumunda proje genel
koordinatörü tarafından onaylanarak kesin seçim tutanağı oluşturulur. 2011-2012
arası TAGEM’e gelen evraklarda bazı alt projelerin kesin seçim tutanaklarının
olmadığı, olan tutanaklarda ise alt proje isimlerinin açık olarak yazılmadığı,
tutanakta yer alan yetiştiricilere ait hayvanların TÜRKVET veya KKKS’e kayıtlı
olduklarını belirten küpe numaralarının olmadığı tespit edilmiştir.
PROJE SÖZLEŞMESİ
Kesin seçimi yapılan hayvanlara ait her alt projeye ait proje sözleşmesinin birlik ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından imzalanması gerekir.
İmzalanan proje sözleşmeleri ile birlikte Kesin Seçim Tutanakları yer almalıdır.
Fakat 2011-2012 arası TAGEM’e gelen evraklarda her alt projeye ait proje
sözleşmelerinin bir örneğinin ulaşmadığı, ulaşmış olan sözleşmelerde ise hangi alt
projeye ait olduğu tam olarak tespitinin yapılamadığı, beraberinde gelmesi gereken
Kesin Seçim Tutanaklarının olmadığı görülmüştür.
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
PROJE TEKLİFİ
Tebliğimizde yer alan alt proje tanımından da anlaşıldığı üzere her alt projenin TAGEM
master plan Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Klavuzunda yer alan Proje Teklif
Formunun düzenlenip imzalanarak TAGEM’e gönderilmesi gerekir. Fakat 2011-2012 arası
TAGEM’e gelen evraklarda yeni başlayacak alt projelere ait yeni teklif formlarının olmadığı
tespit edilmiştir.
GELİŞME RAPORU
Tebliğimizde yer alan alt proje tanımından da anlaşıldığı üzere her alt projenin TAGEM
master plan Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Klavuzunda yer alan 6 ayda bir
hazırlanması gereken her alt projeye ait Gelişme Raporlarının TAGEM’e gelen evraklarda
eksik olduğu tespit edilmiştir.
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
Teknik Eleman Sınavı ile belirlenen Proje teknik elemanına ait hizmet sözleşmesinin Birlik
Başkanı, Proje Teknik Elemanı, Proje Lideri tarafından imzalanıp Genel Koordinatör
tarafından onaylanması için TAGEM’e gönderilmesi gerekir. Fakat 2011-2012 arası
TAGEM’e gelen hizmet sözleşmelerinin bir çoğunda sözleşmenin 6.maddesinde yer alan
teknik eleman ücretinin net ücret yerine brüt ücret yazıldığı, kullanılacak araçların birlik
veya teknik eleman tarafından sağlanıp sağlanmadığı, km bedelinin belirtilmediği tespit
edilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 10.maddesinde yer alan hizmet yerinin doldurulmadığı, 9.
maddesi gereği sözleşme süresinin yanlış yazıldığı, 17. maddesinde yer alan sözleşmenin
feshi durumunda teknik elemana ödenecek tazminat tutarının, 28. maddesinde yer alan alt
projenin isminin yazılmadığı, Süresi dolan hizmet sözleşmelerinin de güncellenmediği
tespit edilmiştir.
PROJE YÜRÜTME KURUL TUTANAĞI
Proje Uygulama Esaslarında tanımı yapılan ve her alt projeye ait yürütme kurul
toplantıları sonunda alınan kararları içeren tutanakların ilgili taraflarca imzalanması ve en
az yılda bir kez toplanması gerekir.
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
BÜTÇE RAPORU
Proje Uygulama Esaslarında belirtilen ve birlikler tarafından hazırlanan bütçe
raporları altı ayda bir ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilir.
HAKEDİŞ RAPORU
Proje liderlerinin alt projelerde yer alan hayvanlarla ilgili yaptığı inceleme sonucu
düzenleyeceği rapor doğrultusunda İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
tarafından düzenlenerek elektronik ortamda ve resmi olarak TAGEM’e gönderilir.
TAGEM tarafından incelenen ve düzenlenen hakedişler Tarım Reformu Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
TEŞEKKÜRLER
E-Posta: [email protected]
Telefon: +90 312 315 76 23-239/240/364/365/366
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı
Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü
www.gsb.gov.tr
8

similar documents