İhracat Sureci

Report

Türkiye İhracatçılar Birliği, ihracatı; ’bir ülkede
üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz
karşılığında satılması’ olarak tanımlar.

İhracatçı, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi
numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile
tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte
yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden
hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan
ortaklıklardır.

Ön görüşmeler ve yazışmalar

Fiyat belirlenir

Ödeme şekli belirlenir.

Teslim şekli belirlenir.

İhracat şekli belirlenir.

İhracatta kullanılacak belgeler hazırlanır.

Mal yüklenir ve alıcıya teslim edilir.

Ödeme anlaşıldığı şekilde yapılır.
1.
Peşin ödeme
2.
Mal Mukabili ödeme
3.
Vesaik mukabili ödeme
4.
Akreditifli ödeme
5.
Konsinye satış ile ödeme
6.
Kabul kredili ödeme
7.
Açık hesap şeklinde ödeme
İhraç edilen malların bedellerinin
ödenmesi konusunda belirli şartların
yerine
getirilmesinden
sonra
ödemenin yapılacağına ilişkin bir
çeşit teminattır. Dış ticarette yaygın
olarak
kullanılan
bir
ödeme
yöntemidir.
Ödeme sürecine banka itibarını
katarak satıcı ve alıcı arasında söz
konusu
olabilecek
karşılıklı
güvensizliği ortadan kaldıran bir
yöntemdir.


Akreditif de dört taraf vardır:

◦
◦
◦
◦
Amir (İthalatçı)
Amir Banka (İthalatçının bankası)
Lehtar (İhracatçı)
Lehtar Banka (İhracatçının bankası)
TÜM TAŞIMA MODLARINI KAPSAYAN KLOZLAR
EXW
Fabrikada Teslim
FCA
Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim
CPT
Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim
CIP
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim
DAT
Terminalde Teslim
DAP
Belirlenen Noktada Teslim
DDP
Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim
SADECE DENİZ YOLUNU KAPSAYAN KLOZLAR
FAS
Geminin Yanında Teslim
FOB
Gemiye Yükleyerek Teslim
CFR (C&F)
Mal Bedeli, Navlun Ödenmiş Teslim
CIF
Mal Bedeli, Sigorta, Navlun Ödenmiş Teslim







Malın mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçtiği kesin nokta
neresi?
Taşımayı kim organize edecek?
Taşıma ücreti (Navlun) kime ait olacak?
Malları ihraç ve ithal gümrüğünden kim geçirecek?
Malların yükleme ve boşaltma masraflarını kim
karşılayacak?
Mallara yönelik zarar ve kayıplar nasıl bölüşülecek?
Bu rizikolara karşı sigorta yaptırmakla kim yükümlü
olacak?

İhracatçı için en avantajlı, en risksiz taşıma
şeklidir. İhracatçı tarafından en çok tercih edilen
teslim şeklidir.

EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil
eder.

Kullanıldığı
Taşımacılık
Türü:
Karayolu,
Havayolu, Demiryolu, Çok Araçlı (Multimodal)
Taşımacılık

Teslim şeklinin özellikleri: İhracatçı, malları
işletmesinde daha önce belirlenen tarihte
ithalatçının emrine hazır tutarak ithalatçıya
bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak
ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük
işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine
ithal eder.

Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren
malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından
karşılanır.

İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük
idaresine başvurmaları gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ön izne bağlı ihracat,
Kayda bağlı ihracat,
Transit Ticaret ile ihracat,
Konsinye ihracat,
İthal edilmiş malların ihracatı,
Bedelsiz ihracat,
Ticari kiralama şeklinde ihracat,
Müteahhitlik hizmetleri ihracatı,
Bağlı muamele şeklinde ihracat

Ticari Fatura (Commercial Invoice)

Koli Listesi (Packing List)

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

Sigorta Poliçesi (Insurance Certificate)

Konşimento / Taşıma Belgesi (Carrier's Declaration )

Serbest dolaşım belgeleri (A.TR, Euro-1 Forum-a)

Akreditif Mektubu (Letter of Credit)

Kambiyo Senedi (Bill of Exchange)’dir.

Ticari fatura, uluslararası ticarette
kullanılan en temel belgelerden birisi
olup
ihracatçı
tarafından
düzenlenmektedir.

Fatura, satılan bir malın niteliği,
ölçüsü ile birim satış fiyatını ve
toplam bedeli gösteren bir belge
olmaktadır.

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali
yükümlülük yaratmamaktadır.

Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

En önemli amacı, ihracatçının ürününün bu fatura ile
ithalatçıya teklif edilmesidir.

Proforma fatura, alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen
anlaşmanın en pratik kanıtıdır.

Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve
yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön
faturadır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı,
döviz cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli, ödeme şekli
gibi her türlü detay gösterebilir.

Alıcının ön hazırlık yapabilmesi için önemli olan bu
faturalar, kesin fatura niteliği taşımaz.

Satış akreditifli yapılacaksa, ihracatçı proforma fatura
düzenlemek zorundadır.

İhraç konusu ürünlerin ambalajı, her
bir kutu, balya veya çuvalın içinde
neler olduğu ve yüklemeye konu her
bir kolinin boyutları ve ağırlığı gibi
hususlarda detaylı bilgileri içerir.

Menşe
Şahadetnamesi,
ihraç
edilecek malın menşeini yani
üretildiği yeri, hangi ülkeye ait
olduğunu gösteren belgedir.

Malların menşei, hangi ülkeye ait
olduğu, ithalatçı ülke tarafından
uygulanacak
gümrük
vergisi
oranlarını etkileyebilir. Bu nedenle
söz konusu belgeyi ithalatçı ülkenin
talep ettiği biçimde dikkatlice ve
doğru hazırlamak çok önemlidir.

Sigortalı ile sigorta firması arasında
yapılan sözleşme uyarınca sigortaya
konu olan malın risklere karşı sigorta
edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak
ve sorumluluklarını gösteren belgedir.

Kambiyo Senedi, ihracatçı tarafından
hazırlanan ve imzalanan, ithalatçının
ödediği veya gelecekte belli bir
sürede ödemeyi taahhüt ettiği
miktarı
ihracatçıya
ödeyeceğini
gösteren belgedir.

A.TR. DOLAŞIM BELGESİ (Movement
Certificate)

Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest
dolaşımda bulunan eşyanın Katma
Protokol’de öngörülen tercihli rejimden
yararlanabilmesi için ihracatçı ülke
yetkili
kuruluşlarınca
düzenlenen
belgedir.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ (Movement
Certificate)

EFTA Ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler
ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birliği
ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı
anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde
düzenlenen belgedir.

Taşıma Belgesi veya konşimento (Bill
of Lading):

İhracatçı ile malları belli bir noktadan
diğerine taşıyacak olan taşıyıcı
arasında yapılan sözleşmedir.

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca
doldurularak ilgili ihracatçı birliği
tarafından onaylanmasından sonra
gümrük idaresine sunulan belgedir.

similar documents