E*itim ve Ö*retimde Çevre *mkanlar*n*n Kullan*lmas*

Report
Eğitim ve Öğretimde Çevre
İmkanlarının Kullanılması
ÇEVRE NEDIR?


Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki,
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Sunumumuzda çevreyi sosyal (aile, toplum, okul)
ve fiziki mekan olarak iki başlık altında
inceleyeceğiz.
AILE


Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Fakat her aile
birbirine benzemez. Aile içindeki sorunlar, ailelerin
eğitim seviyesi çocuğu etkiler.
Bilinçli ailelerin varlığı eğitimi kolaylaştırır. Çünkü
çevrenin olumsuz etkilerini aile kendi öz değerlerini
çocuklarına benimseterek azaltabilir. Ayrıca aileler
eğitimine destek olmalı, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve
pisikomotor gelişimine uygun eğitim ortamını
sağlamalıdır.
TOPLUM


Aileler ve okul eğer çocuğun yetişme sürecine etkin bir
şekilde katılmazlarsa ortaya çıkacak kişisel, duygusal,
sosyal boşluk çevre tarafından doldurulacaktır.
Toplumda bugün ailelerin çocuklarını çevreye
rahatlıkla salmamalarının sebebi eğitimsiz insanların
kendilerine barınak olarak çevreyi sokağı
seçmelerinden kaynaklanmasıdır. Toplum ancak
bilinçli anne ve babaların yetiştireceği çocuklarla
değişime, dönüşüme uğrayabilir.
Seviyeli bir toplumda yetişen çocuğun eğitimi daha
verimli olmaktadır.
OKUL

Okullardaki eğitimde sürecinde sınıf ve rehber
öğretmen vasıtasıyla ailelerle iletişim kurularak
onları bilinçlendirerek
a) Ailelerin eğitime katılmalarının nasıl olması
gerektiği anlatılır
b) Çocuğun çevrenin olumsuzluklarından koruması
sağlanabilir.

Çocuğun eğitimine ailelerin aktif olarak katılımını enleyen birçok
engel vardır. Yapılan bir araştırmada aile katılımında ne gibi
engellerle karşılaştıkları sorulmuştur. Aşağıdaki tablo yanıtları
göstermektedir.
ENGELLER
Ailelerin yeterinde zamanı yok
Aileler katacakları bir şeylerinin olmadığını hissediyor
Aileler anlamıyor, sistemi bilmiyor nasıl katılacaklarını bilmiyor
Çocuk bakımının azlığı (eksikliği)
Ailelerin gözü korkuyor
Aileler okul faaliyetleri zamanında müsait olmuyor
Ulaşım sorunu
Aileler kendilerini okulda rahat hissetmiyor
Diğer engeller

Eğer bu engeller aşılırsa aileler eğitim ve öğretime aktif olarak
katılarak eğitim ve öğretim için bir imkan olarak kullanılabilir.
EĞITIM VE ÖĞRETIMDE ÇEVRE
(SOSYAL) İMKANLARININ
KULLANILMASINA ÖRNEKLER
1) Çeşitli meslek gruplarından yararlanma.
a) Trafik dersine, trafik polisi bir veli gelerek trafik
kurallarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.
b) Sağlık sektöründe çalışan veliler davet edilerek
ilkyardım, dişler, zararlı maddeler, kan
grupları, aşı vb. gibi konularda bilgi verebilir.
c) Değişik ülkelerde bulunan kişiler sınıflara davet
edilerek o ülkelerin yemeklerini, kültürünü,
yaşayışını anlatması sağlanabilir.
2) Öğrencilerin okuma alışkanlığını düzenlemek adına
bir yazar ile iletişime geçilerek imza günü veya
konferans düzenlenebilir.
3) Sivil toplum kuruluşları, belediye veya hayırseverlerle
görüşülerek maddi sıkıntı çeken başarılı öğrencilere
burs verilmesi sağlanılabilir.
4) Ailelerin olumlu olarak eğitime katılımları
sağlanılabilir.
5) Konferans salonunda sergiler (teknolojinin tarihi, el
sanatları, resim, yöresel kıyafetler vb.) açılabilir.
Fiziki Olarak Çevre
 Kişinin yaşadığı çeşitli elemanlardan oluşan
doğal ortam veya doğadır. İnsanlar yaşadığı
çevreden hem bedensel hem de zihinsel
olarak etkilenir.
 Okulumuz Ankara merkezde yer aldığı
için sunuda sadece Ankara merkezi
eğitim ve öğretimin imkanları açısından
fiziki çevre olarak ele alacağız.
 Çünkü Ankara içindeki yerlere ulaşım,
bütçe ve zaman olarak mümkün
olabildiği halde diğer yerlere gitmek daha
külfetlidir.
1- Anıtkabir
• Atatürk’ün naaşı, giysileri, eşyaları, kütüphanesi
bulunuyor. Ayrıca Anıtkabir içerisinde Kurtuluş Savaşı
Müzesi de bulunmaktadır.
• Öğrencilerin Atatürk hakkında daha fazla bilgi
edinmeleri için ziyaret edilmesi gereken bir yerdir.
2- Müzeler
A.O.Ç. Atatürk Evi Müzesi
• Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bir benzeri
olarak inşa edilmiş ev 1981 yılından beri
müzedir.
• Atatürk Haftasında gidilip görülebilir.
Cumhuriyet Müzesi
• II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924-1960 yılları
arasında Atatürk ilke ve inkılâplarının
gerçekleştirildiği; Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok
önemli çağdaş kararların alındığı; çağdaş yasaların
çıkarıldığı uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini
ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı; çok
partili sisteme geçişin sağlandığı önemli bir yapıdır.
• Öğrencilerin Atatürk’e ait fotoğrafları, bazı özel
eşyaları, o döneme ait mecliste alınan kararları,
kanunları görmeleri için ziyaret edilebilir.
DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
• 1980 yılından beri hizmet vermekte olan bir
sanat müzesidir. Türk sanatçılara ait 19. yüzyıl
başından günümüze kadar tarihlenen resim,
heykel, seramik, baskı ve Türk süsleme sanatı
eserleri sergilenir.
• Öğrencilerin resim ve heykel sanatlarını
yakından görebilmesi için gidilebilir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
• Başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserlerin
sergilendiği müze, daha sonra diğer uygarlıklara
ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi
olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
haline gelmiştir. Bugün kendine özgü
koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri
arasında yer alan bu müzede, Paleolitik Çağdan
başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi
sergilenmektedir.
• Öğrencilerin eski taş/yontma taş çağı insanlarına
ait birçok bilgiyi öğrenebileceği bir müzedir.
ETNOGRAFYA MÜZESİ
• Etnografya Müzesi, Türk Sanatının Selçuklu Devrinden
zamanımıza kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir
müzedir.
• Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs
eşyaları eski geleneksel Türk sanatının birer temsilcileridir.
• Türklere özgü teknik malzeme ve desenlerle kendi içinde halı
dokuma merkezlerinden Uşak, Gördes, Bergama, Kula, Milas,
Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait halı ve kilim
koleksiyonu vardır.
• Anadolu Maden sanatının güzel örnekleri arasında
XV.Yüzyıldan kalma Memlük kazanları, Osmanlı şerbet
kazanları, kahve tepsisi, sahanlar, taslar, mum makasları vb.
çeşitli madeni eserler vardır.
• Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç
ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri,
tasavvuf ve tarikat ile ilgili eşyalar, Türk yazı sanatının güzel
örneklerinden levhalar bulunmaktadır.
• Öğrencilerin Türk sanatını yakından görmeleri için gidilebilir.
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
• Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Mehmet Akif
Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da
ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere
çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş
Ankara evdir Hacettepe Üniversitesi Merkez
Kampüsünün sınırları içinde yer alır.
• Bu müzede, Mehmet Akif Ersoy’a ait fotoğraflar,
cep saati, gözlük, teşbihi ve tüfek bulunmaktadır.
Ayrıca büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir
edilen eserlerdendir.
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u
anma günü (12 Mart) gezilebilir.
Feza Gürsey Bilim Merkezi
• İçinde yer alan 48 parçalık deney seti ile her
yaştan ve her meslekten kişilerin, meraklıların
ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir.
• Öğrencilerin bilimi sunulan farklı deneylerle
sorgulayarak öğrenmesi açısından gidilmesi
gereken bir yerdir.
Meteoroloji Müzesi
• Meteoroloji Müzesi iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde yazılı ve görsel
tarihî dokümanlar ve belgeler, ikinci bölümde
ise meteorolojik alet ve cihazlar
sergilenmektedir.
• Öğrencilerin meteoroloji araçlarını tanımaları
için gezilebilir bir müzedir.
3- Kütüphaneler
• Öğrenciler, son yıllarda veri kaynağı olarak genellikle
interneti kullanmaktadır. İnternetteki bilgiler hazır
olarak sunulmaktadır. Fakat internetteki bilgi kirliliği
çok fazla olduğundan ondan elde edilen bilgiler çok
sağlıklı olmamaktadır.
• Ayrıca öğrencilere kütüphaneden veri bulma,
araştırma, bilgi yorumlama gibi davranışlar
kazandırmak için kütüphaneye gidilebilir.
4- Hayvanat Bahçesi
• Öğrencilerin hayvanları tanıması, yakından
görmesi için hayvanat bahçesine gidilebilir.
5- Uygulama Bahçesi
• Uygulama bahçesi, öğrencilerin tarımla ilgili
konuları içeren derslerin işlenmesinde önemli
bir yer tutar.

similar documents