Powerpoint - Vejledningsreform

Report
EUD og vejledningsreform
UUV Køge Bugt og vejledningsreformen
UUV’s repræsentantskab den 9.4.2014
EUD reform – klare mål
•
•
•
•
•
Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. kl.
- mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020
- andelen skal op på 30 % i 2025
det skal ske ved at alle elever udfordres på deres uddannelsesvalg og at flere kvalificerede elever starter
på og fuldfører en erhvervsuddannelse
- det er intentionen at minimere dobbeltuddannelser ved at færre tager mere end en ungdomsuddannelse
•
•
•
•
Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- fuldførelsen skal stige fra 52 % i 2012 til mindst 60 % i 2020 og mindst 67 % i 2025
- der udvikles en indikator, der opgør overgangen mellem grundforløb og hovedforløb
- ligeledes udvikles en indikator med afsæt i den socioøkonomiske referencemodel
•
•
•
•
•
Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- andelen af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske
minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg, skal øges år for år
skolerne skal lave komplette registreringer af elever med EUX-forløb og kompetencer på ekspertniveau og
talentspor
- der udvikles en metode som belyser beskæftigelsesfrekvensen
•
•
•
Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
- der udvikles en fælles metode for trivselsmålinger, som alle skoler er forpligtiget til at bruge
- der udvikles en fælles metode for tilfredshedsmålinger, som alle skoler er forpligtiget til at bruge
Klare adgangskrav til EUD
Direkte fra 9. eller 10. klasse
Alle andre over/under 25 år
Tilbud til unge, der ikke
lever op til
adgangskravene
- 10. klasse (alle slags og steder)
- 10. klasse som 20/20
- højskole, frie fagskoler,
daghøjskole mv.
- AVU, FVU og
ordblindeundervisning
- produktionsskole og EGU
- STU
- EUD 10 (NY)
- Kombineret ungdomsuddannelse
(NY)
Karaktergennemsnit
på mindst 02 i
dansk og
matematik
Kontanthjælpsreformen
Styrkelse af produktionsskoler
- skal forestå eller indgå i lokale
institutionssamarbejder, der
udbyder Kombineret Ungdomsuddannelse.
- UU skal i særlig grad vejlede de
unge til opkvalificering gennem
almen undervisning og kombinationsforløb på produktionsskoler.
I gang med
EUD i
henhold til
den nye
struktur
Alternative adgangsveje
- elever med en
uddannelsesaftale
- elever med anden gennemført
ungdomsuddannelse og
fornødent
fagligt niveau i dansk og
matematik
- forsøg med betinget optag
- helhedsvurdering baseret på
prøve
og samtale
4 hovedområder/ indgange i stedet for de nuværende 12:
1: Social, sundhed og pædagogik
2: Handels og servicefag
3: Landbrug og fødevarer
4: Teknologi, byggeri og transport
Efter 2 x 20 uger påbegyndes Hovedforløb
Valg af EUX efter 14 dage
Efter 4 uger vælges uddannelsesretning og efter 20
uger vælges den konkrete uddannelse blandt de 108 muligheder.
Model for EUD
Side 4
Adgangskrav til erhvervsuddannelsernes indgang, men
også til Hovedforløb – 108 erhvervsuddannelser.
Centralt allerede fra grundskolen!
4
4
7
7
4
EUD10
• Alle kommuner forpligtiges til at udbyde EUD10.
• Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en EUD, men ikke opfylder
adgangskravene eller er usikre på om en EUD er det rette valg.
• Forløbet skal tilrettelægges, så det retter op på elevens manglende
uddannelsesparathed, herunder svagheder i dansk og matematik, og skal
introducere de unge til de 4 hovedområder i EUD.
• Der er 6 ugers obligatorisk brobygning og krav om samarbejde med en
erhvervsskole mindst 30 % af tiden.
• Den enkelte elev vælger selv, om pågældende ønsker EUD10 eller et andet
10. klasseforløb.
• Kommunen kan indgå en overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af 10. klasse, herunder EUD10.
• Kommunen fastsætter kapaciteten i EUD10, men det tilstræbes, at der
tilbydes pladser nok til at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan
optages.
Ny Kombineret
Ungdomsuddannelse
Målgruppen
- 15-24årige der ikke har de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer til at
gennemføre en
erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
- 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) skal være afsluttet
- unge der har de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at gennemføre en
almindelig
ungdomsuddannelse, men er uafklarede og/eller umotiverede er IKKE i målgruppen
Formål og titel
- at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt
arbejdsmarked,
således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse
- En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver titlen erhvervsassistent
Struktur, indhold og pædagogik
- uddannelsen har en varighed på max 2 år og er opdelt i 4 dele af et halvt års varighed
- der fastsættes centralt 10 interessebetonede erhvervstemaer
- for unge der gennemfører 3. og 4. del tones denne del mod et konkret erhverv
-Holdfællesskaber
Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Organisering og udbud
- KU varetages af et institutionssamarbejde inden for et geografisk afgrænset udbudsområde. Der stilles
ikke krav om hvilke skoletyper, der skal indgå, eller hvor mange
- eksempler på institutioner er bl.a. erhvervsskoler, produktionsskoler, VUC´er, AMU-centre, højskoler,
kommunale ungdomsskoler m.fl.
- én institution i institutionssamarbejdet skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og
administration af KU-tovholderinstitution
- kun institutionssamarbejder som kan dokumentere, at de er i stand til at sammensætte tilbud, hvor
institutionernes forskelligartede erfaringer samles i et sammenhængende uddannelsestilbud, kan
komme i betragtning. Der skal lægges vægt på opsøgende arbejde til virksomheder og identifikation af
de virksomhedslokale behov for arbejdskraft, sådan at indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelsen
matcher lokalområdet efterspørgsel
Udbud
- etableringen sker ved udbud
- institutionssamarbejdet skal beskrive, hvordan det vil sikre samarbejde med UUV samt øvrige skoler og
ungdomsuddannelser i området
- udbuddet tilrettelægges således, at der sikres geografisk spredning af KU i hele landet, som inddeles i
15-20 udbudsområder
- i gennemsnit vil et udbudsområde blive tildelt 125-170 pladser
Visitering og evaluering
- Målgruppevurdering foretages af UUV og visitation sker efter bestemte kriterier med
udgangspunkt i
personlige kompetencer og tidligere uddannelses- og erhvervserfaring
- Ingen elever har retskrav på optag på KU
- KU evalueres efter 3 og 5 år og med mindre andet aftales ophører KU til august 2021
Folkeskolereform og vejledningsreform
Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og de skal vælge den
uddannelse de er bedst egnet til. (Folkeskolereformen)
Revurdering
fra UU
Alle elever
20 % af eleverne
Kollektiv vejledning
Introduktionskurser
til 2 uddannelser i 8.
kl.
Individuel vejledning
fra eVejledningen
>4
<4
Ved 1. karaktergivning i 8.
kl. vurderer lærerne den
enkelte elevs
uddannelses-parathed.
Forbedret ug.dk
”Uddannelse og
Job”
Brobygning og
praktik i 10. kl.
Fagligt = automatisk på
karaktergennemsnit.
Personligt og socialt =
lærerens vurdering
Individuel vejledning og
gruppevejledning fra UUV
Obligatorisk brobygning i 8. eller
9. klasse og evt. ekstra
brobygning og ekstra
introduktionskurser
Særlige undervisnings- og
vejledningsforløb i overgangen
til ungdomsuddannelse,
herunder mentor
Særlige undervisningsforløb
Det timeløse emne ”Uddannelse og Job”, som har fået et skærpet formål, skal
udfordre alle elever på deres valg. Skolen vil i højere grad end tidligere kunne
inddrage UUV.
Fokusering af vejledningsindsatsen
Unge uden særlige vejledningsbehov
FØR REFORMEN
EFTER REFORMEN
Individuel vejledning om uddannelsesplan mv. fra UUV
og eVejledning
Individuel vejledning om uddannelsesplan mv. fra
eVejledning
Gruppevejledning
Kollektiv vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan,
overførsel til optagelse.dk, introkurser mv.
Kollektiv vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan,
overførsel til optagelse.dk, introkurser mv.
Evt. introduktionskurser til ungdomsuddannelser for
elever i 8. klasse – obligatorisk i Køge Bugt
Obligatoriske introduktionskurser til
ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse (skal
indeholde et EUD-valg eller et erhvervsgymnasialt valg).
Indholdet bliver strammet op.
Undervisning i UEA
Formålet med UEA skærpes, så undervisningen i højere
grad udfordrer elevernes uddannelsesvalg.
Løft af UEA så skoler og lærere i højere grad end i dag
vil kunne inddrage vejlederne.
Deltage i brobygning i 10. klasse og i praktik
Deltage i brobygning i 10. klasse og i praktik
Forbedring og målretning af de digitale
vejledningsværktøjer, herunder ug.dk og eVejledning.
Grundskoleelevernes kendskab til eVejledning skal
øges. I dag anvendes det primært ved søgningen til
videregående uddannelse.
eVejledningen skal have fokus på at udfordre valget hos
de elever, der kontakter dem.
Fokusering af vejledningsindsatsen
Unge med særlige vejledningsbehov
FØR REFORMEN
EFTER REFORMEN
Individuel vejledning fra UUV og eVejledning og
gruppevejledning
Individuel vejledning fra UUV og eVejledning og
gruppevejledning
Personlig støtte gennem særlige vejlednings- og
undervis-ningsforløb ved overgangen til
ungdomsuddannelse, herunder mentorordning og andre
særlige initiativer.
Personlig støtte gennem særlige vejlednings- og
undervis-ningsforløb ved overgangen til
ungdomsuddannelse, herunder mentorordning og andre
særlige initiativer.
Kollektiv vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan,
overførsel til optagelse.dk, introkurser mv.
Kollektiv og gruppe eller individuel vejledning om
udfyldelse af uddannelsesplan, overførsel til
optagelse.dk, introkurser, brobygning og praktik.
Evt. introduktionskurser til ungdomsuddannelser for
elever i 8. klasse
Obligatoriske introduktionskurser til
ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse (skal
indeholde et EUD-valg eller et erhvervsgymnasialt valg).
Indholdet bliver strammet op.
Undervisning i UEA
Formålet med UEA skærpes, så undervisningen i højere
grad udfordrer elevernes uddannelsesvalg.
Løft af UEA så skoler og lærere i højere grad end i dag
vil kunne inddrage vejlederne.
Mulighed for deltagelse i brobygning i 9. klasse og
obligatorisk brobygning i 10. klasse og mulighed for
praktik.
Obligatorisk deltagelse i brobygning i 8. el. 9. kl. samt
brobygning og praktik i 10. kl.
Særlige undervisningsforløb
Særlige undervisningsforløb
Forlængede introduktionskurser og forlængede brobygningsforløb
Forlængede introduktionskurser og forlængede brobygningsforløb
Fokusering af vejledningsindsatsen
Unge efter grundskolen
FØR REFORMEN
EFTER REFORMEN
Aktivpligten – unge der afbryder deres uddannelsesplan
skal opsøges inden for 5 dage og have et nyt tilbud
inden for 30 dage
Aktivpligten – unge der afbryder deres uddannelsesplan
skal opsøges inden for 5 dage og have et nyt tilbud
inden for 30 dage
UU skal gennem opsøgende indsats tilbyde unge under
25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdoms-uddannelse eller en videregående
uddannelse, vejledning om uddannelse og erhverv.
UU skal gennem opsøgende indsats tilbyde unge under
25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdoms-uddannelse eller en videregående
uddannelse, vejledning om uddannelse og erhverv.
Unge i fuldtidsarbejde skal dog ikke kontaktes.
Vejledningen skal koordineres med andre kommunale
vejledningstilbud, der retter sig mod gruppen.
Vejledningen skal koordineres med andre kommunale
vejledningstilbud, der retter sig mod gruppen.
I forbindelse med kontanthjælpsreformen kan der gives
uddannelsespålæg op til 30 år. UUV kan efter aftale
med og finansiering fra Jobcentrene varetage denne
opgave.
Vejledningen omfatter individuel vejledning samt bistand
til at løse praktiske problemer i forbindelse med den
unges bestræbelser på at komme på en uddannelse
eller i beskæftigelse
Vejledningen omfatter individuel vejledning samt bistand
til at løse praktiske problemer i forbindelse med den
unges bestræbelser på at komme på en uddannelse
eller i beskæftigelse
En del af den individuelle vejledning erstattes med
gruppe-vejledning for unge, der vurderes at kunne have
nytte af dette.
Prioriteret videreførelse af Ungepakke II
Initiativ
Fremadrettet
Alle 15-17årige har pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden
aktivitet (følge uddannelsesplanen) og kommunerne skal følge op
herpå
Bortfald af krav om vejledning i 6. klasse
Etablering og øget anvendelse af eVejledning
Ungedatabase
Fortsætter uændret eller med
små justeringer
Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede
Befordringstilskud til 15-17årige
Fleksible EUD-forløb (EUX)
Lærlingeforsøg på produktionsskoler gøres permanente
Etablering af kommunale tilbud til de 15-17årige, der ikke er
uddannelsesparate
Bortfalder
Vurdering af uddannelsesparathed
20/20 ordning for overgang fra 10. klasse til EUD
Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og reduktion af
brobygning i 10. klasse
Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne mhp.
fastholdelse og tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at
påbegynde uddannelse
Fortsætter med justeringer
Omfordeling og reduktion af UUV’s vejledning
Større rolle i
”Uddannelse og Job”,
fokuseret vejledning til
20 % , introkurser,
brobygning mv.
Visitation til og
samarbejde om den
kombinerede
ungdomsuddannelse
UPV fremrykkes til 8.
kl. og foretages på
objektive
kriterier af lærerne på
skolerne
UUV
Elever uden særlige
vejledningsbehov (80
%) skal ikke længere
have individuel
vejledning af UUV
Pulje på
25 mio.
Ikke opsøgende på de
18-24årige i fuldtidsbeskæftigelse
Mindre individuel
vejledning og mere
gruppevejledning til de
18-24årige
Konsekvenser for UUV
• Der skal laves nye kommunale mål og prioriteringer for
vejledningen, herunder retningslinjer for anvendelse af
særlig pulje
• Muligvis en lokal etablering af Den Kombinerede
Ungdomsuddannelse?
• Et tilpasset budget for UUV Køge Bugt?
• Ny organisering i UUV Køge Bugt og tilpasning og udvikling
af kerneopgaverne, herunder koncept for emnet
”Uddannelse og Job”
• Opdatering af UUV’s ydelsesaftale.

similar documents