MCS 493 History of Mathematics

Report
MCS 493
History of Mathematics
Prof.Dr.Kenan Taş
Çankaya University
Spring 2012 Semester
Matematik nedir?
Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde baktığımızda;
 Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline
dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin
ortak adı, riyaziye
Orta dereceli ve yüksek okullarda ögrencilere biçim,
sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki
bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli
bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan
ders
biçiminde tanımlandığını görüyoruz.

Bu tanıma dikkatlice baktığımızda;
Ortadereceli ve yüksek okullarda okutulan dersin
dışında bir Matematiğin olmadığı anlaşılmaktadır.
Tabii ki bu tanım doğru değildir.
Webster's Dictionary'deki tanım nasıl?
“Mathematics :The science of numbers and their
operations,interrelations, generalizations and
abstractions”
Bu daha doğru..
Gerçekten nedir Matematik?
Matematik Sözcüğü ilk kez M.Ö. 550 yıllarında
Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı
literatüre girmesi ise M.Ö. 380 yıllarında Platon ile
olmuştur.
Kelime manası..”Öğrenilmesi gereken şey.. yani,
Bilgidir..”
Çok güzel bir tanım..
Aslında o tarihlerde "Matematik" daha çok"Geometri“
olarak algılanıyordu. Bunun nedenleri var. Daha
sonra göreceğiz.
Evrenin 13.5- 14 Milyar yıl arası geçmişe sahip olduğu
bilinmektedir.
Güneş sisteminin beş milyar yıl önce oluşmaya başladığı
ve ilk yaşam belirtilerinin yaklaşık olarak, dört milyar beş
yüz milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir.
530 ile 570 milyon yıl önceye kadar yalnız tek hücreli ve
mikroskobik çok hücreli organizmaların var olduğu, bu
tarihlerde kemikli karmaşık vücutlu hayvanların
birdenbire ortaya çıktığı fosil buluntularından
anlaşılmaktadır.
İnsanlığın başlangıcı 5 Milyon yıl öncesine dayanıyor.
Bulunan en eski insan fosili 150 000 yıllık.
Kayaların üzerlerine yazılan ilk resimler ve şekiller
yaklaşık 40 000 yıl öncesine dayanıyor.
Matematikle ilgili en eski nesne 37 000 yıl öncesine ait.
Yani Matematik bilgisi okuma ve yazmadan çok daha önceye
dayanıyor.
Matematik ile ilgili en eski fosil günümüzden 37 000
yıl önceye ait olan Lebombo kemiğidir. Bu kemik
1970 yılında Güney Afrika ile Mozambik arasındaki
Swaziland' daki Lebombo dağlarında bulunmuş olup,
üzerindeki 29 çentik açıkça görülmektedir.
Tarih öncesine ait bir matematiksel nesne olduğuna
inanılan en heyecan verici kalıntı ise, Belçikalı jeolog
Jean de Braucourt' un 1960 yılında Nil nehri
yakınlarında konumlanan Ishango Bölgesinde,
buldugu Ishango Kemikleridir.
Ishango Kemikleri
Ishango kemikleri de öncekiler
gibi maymun kemiği üzerine
çentikler atılarak oluşturulmuş
bir matematik gerecidir. Tahmini
olarak M.Ö. 20 000 veya biraz
daha eski bir döneme ait olduğu
düşünülüyor. Şimdi Brüksel’de,
Belçika Doğal Bilimler Enstitüsü'
nün 19. katında bulunmakta
olup, özel istek üzerine
görülebilmektedir.
Ishango kemigindeki çentiklerden o
zamanda 10 lu sayı sisteminin kullanıldığını
düşünebiliriz. Yoksa neden 9 sayısını 10-1
veya 10+1 anlamına gelecek şekilde 10
adet çentik ve onların yanına farklı boyda
bir adet çentik çizsinler diye düsünebiliriz.
Ancak yine de on’lu sayı sistemini kullanıp,
kullanmadıklarını kesin olarak
söyleyemiyoruz. Çentikler toplamının birkaç
yerde 60 oldugunu gözlemleyip de 60 lı sayı
sistemini kullandıklarını da düşünebiliriz..
Kemiğin üzerinde rast gele oyulmuş gruplar
halinde çentikler bulunmaktadır. Kemiğin incelenmesi
sonucu iki satırda sayıların toplamının 60 olduğu
ve 10 ile 20 arasındaki bütün asal sayıların yer aldığı
görülmektedir.
Matematiğin nerede ve nasıl doğduğuna dair iki eski
tezi hatırlayalım:
Birinci tez Heredot’a (M.Ö 485-415) aittir; Matematik
Mısır’da başlamıştır. Neden olarak da Nil nehrinin
taşmasını göstermiştir. Bildiğiniz gibi, Mısır topraklarının
%97’si tarıma elverişli değildir. Mısır’a hayat veren, Nil
deltasını oluşturan %3’lük kısımdır.
Heredot
Bu nedenle, bu topraklar
son derece değerlidir.
Oysa, her sene yaşanan
Nil nehrinin neden olduğu
taşkınlar sonucunda,
toprak sahiplerinin
arazilerinin sınırları
belirsizleşmektedir.
Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla
orantılı olarak vergi ödedikleri için, her
taşkından sonra, devletin bu işlerle görevli
“geometricilerinin” gelip, gerekli ölçümleri
yaparak, toprak sahiplerine bir önceki yılda
sahip oldukları toprak kadar toprak
vermeleri gerekmektedir.
Heredot geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladığını
söylüyor..
Aristoteles
Matematiğin doğuşu
hakkında ikinci bir görüş
de, Aristo (M.Ö. 384-322)
tarafından ileri sürülen şu
görüştür. Aristo’ ya göre de
Matematik Mısır’da
doğmuştur. Ama Nil
taşmalarının neden olduğu
ölçme-hesaplama
ihtiyacından değil, din
adamlarının, rahiplerin can
sıkıntısından doğmuştur.
O tarihlerde, Mısır gibi ülkelerin tek entelektüel sınıfı
rahip sınıfıdır. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet
tarafından sağlandığı için, entelektüel uğraşılara
verecek çok zamanları olmaktadır.
Kendilerini meşgul etmek için, başkalarının satranç,
briç, go... gibi oyunları içat ettikleri gibi onlar da
geometri ve aritmetiği, yani o zamanın matematiğini
icat etmişlerdir.
Bu her iki görüş de doğru olabilir; rahipler Geometri’
cilerin işini kolaylaştırmak istemiş, ya da dağıtımın adil
yapıldığını kontrol için, üçgen, yamuk gibi bazı
geometrik şekillerdeki arazilerin alanlarının nasıl
hesaplanacağını bulmuş ve bu şekilde geometrinin
doğmasına neden olmuş da olabilirler.
Matematiğin yazılı tarihini beş döneme
Ayıracağız:
İlk dönem Mısır ve Mezopotamya dönemi
olacak; bu dönem M.Ö. 3000 li yıllarla M.Ö.
600 lü yıllar arasında kalan 1500-2000 yıllık
bir zaman dilimini kapsayacak.
İkinci dönem, M.Ö. 600-M.S. 550 yılları
arasında kalan ve Yunan Matematiği dönemi
olarak bilinen 1000 yıllık bir zaman dilimini
kapsayacak.
Üçüncü dönem, M.S. 550 lerden Kalkülüs’ün
başlangıcına kadar olan ve esasta Hind,
İslam ve Rönesans dönemi Avrupa
matematiğini kapsayacak olan 1200 yıllık
bir zaman dilimini kapsayacak (1700’ e kadar).
Dördüncü dönem, 1700-1850 yılları arasında
kalan, matematiğin altın çağı olarak bilinen,
klasik matematik dönemini kapsayacak.
1850 lerin başından günümüze uzanan, ve
modern matematik çağı olarak adlandırılan,
içinde bulunduğumuz dönem de beşinci dönem
olacak.
Her dönemi ayrı-ayrı ele alıp, eldeki
kaynaklar çerçevesinde, o dönemdeki
matematiğin gelişimi, katkı yapan
matematikçileri, matematiğin toplum
hayatındaki yeri ve o dönem matematiğinin
temel özellikleri hakkında bilgi vermeye
çalışacağız.

similar documents