e-FATURA e-DEFTER - Vergi Muhasebe Denetim

Report
.:form: s.800.06
e-FATURA
e-DEFTER
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu (VUK)
Mük.242 ve
Mük.257
397,416,421 ve
VUK Genel Tebliği
424
VUK Sirküleri
58,67
Elektronik Defter Genel
1,2
Tebliği
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
KOLAYLIK
ZORUNLULUĞA DÖNÜŞTÜ
www. batiymm.com.tr
Kapsama Girenler
1-Madeni yağ lisans sahipleri
e-fatura &
2-Bunlardan 2011’de mal alan ve
asgari 25 milyon tl brüt satış
hasılatı olanlar
zorunluluk
kapsamı
1-ÖTVK (ııı) sayılı listedeki malları
imal, inşa,ithal edenler
2-Bunlardan 2011’de mal alan ve
asgari 10 milyon tl brüt satış
hasılatına sahip olanlar
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
e-defter
Zorunluluk Kapsamı
Brüt satış hasılatı
1- Yurtiçi Satışlar
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
.:form: s.800.06
Toplamıdır
www. batiymm.com.tr
e-fatura
e-defter
2013 yılında
2014 yılında
Zorunluluk
kapsamına
girenler
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
Geçiş Süresi
e-Fatura
e-Fatura Tebliğde yer alan şartlara
uygun olarak elektronik belge biçiminde
oluşturulmuş faturadır
.:form: s.800.06
e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp,
kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere
sahiptir
www. batiymm.com.tr
e-Fatura
.:form: s.800.06
e-fatura uygulamasına tabi mükelleflerin
birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi
veya
hizmet
ifaları
için
e-fatura
düzenlemeleri zorunludur
www. batiymm.com.tr
e-Fatura
Kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanmaktadır
.:form: s.800.06
Muhatap kayıtlı kullanıcı ise e-fatura, kayıtlı
kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir
www. batiymm.com.tr
e-Fatura Yöntemler
e-Fatura
Portalı
Özel
Entegrasyon
Entegrasyon
.:form: s.800.06
yöntemler
www. batiymm.com.tr
e-Fatura Yöntemler
.:form: s.800.06
1-e-Fatura Portalı Yöntemi GİB tarafından
www.efatura.gov.tr adresinde sunulan e-fatura
hizmeti olup ücretsizdir
www. batiymm.com.tr
e-Fatura Yöntemler
2-Entegrasyon
Yöntemi
İşletmelerin
kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir
İdaresi
Başkanlığı'nın
sistemine
entegre
ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek
duruma getirmeleri halinde kullanabilecekleri
bir yöntemdir
.:form: s.800.06
ENTEGRASYON
www. batiymm.com.tr
e-Fatura Yöntemler
MÜKELLEF
ÖZEL ENTEGRATÖR
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
3-Özel Entegrasyon Yöntemi Teknik yeterliliğe
sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi
vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme
imkanı sağlayan yöntemdir
Özel entegratörlerin listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanmaktadır
e-Fatura Yöntemler
e-Fatura Uygulamasına Başvuru
Mükellef üç farklı yöntemden istediğini seçebilir
.:form: s.800.06
Kullanılan yöntem koşulların yerine getirilmesi
şartıyla her zaman değiştirilebilir
www. batiymm.com.tr
Mali Mühür & e-imza
.:form: s.800.06
Mali Mühür/e-İmza
e-fatura düzenlemek için mali mühür veya e-imza
gereklidir
www. batiymm.com.tr
Mali Mühür & e-imza
Mali mühür TÜBİTAK tarafından üretilen efatura ve e-defter uygulamalarında kullanılan
bir işlem sertifikasıdır
.:form: s.800.06
e-imza 5070 sayılı Kanun çerçevesinde üretilen
ve ıslak imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip
nitelikli bir işlem sertifikasıdır
www. batiymm.com.tr
Mali Mühür & e-imza
Mali
mühür
kullanılır
bildirilen
yetkili
tarafından
Unvan değişikliğinde 15 gün içinde yeni mali
mühür almak için GİB’e müracaat edilir
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
Yetkilinin değişmesi halinde yeni yetkili veya
yetkililere ait bilgilerin GİB’e bildirilmesi
zorunludur
e-Fatura Kullanımı
.:form: s.800.06
e-fatura müracaatı üzerine GİB tarafından
kullanıcı hesapları aktive edildikten 7 gün sonra,
gönderilecek ve alınacak faturalar e-fatura
olmalıdır
www. batiymm.com.tr
e-Fatura Senaryoları
.:form: s.800.06
e-fatura
www. batiymm.com.tr
Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
.:form: s.800.06
Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları, kanuni süreler dâhilinde kendileri
muhafaza
edip
istendiğinde
elektronik,
manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz
edeceklerdir
www. batiymm.com.tr
Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Elektronik faturaların işletmelerin bilgi işlem
sistemlerinde saklanması esastır
Üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama
yapılabilecektir
.:form: s.800.06
Muhafaza ve ibraz sorumluluğu mükellefe aittir
www. batiymm.com.tr
e-Defter
.:form: s.800.06
Geçiş Süresi
e-fatura kullanım iznini alan ve kullanıcı hesapları
GİB tarafından aktive edilenler e-defter sürecini
başlatmak zorundadırlar
www. batiymm.com.tr
e-Defter
e-defter zorunluluğu bulunan mükelleflerden
a)2014 Aralık ayından önce başvuranlar en geç 2014
Aralık ayından başlamak üzere
c)
Özel hesap dönemine tabi olanların 01.12.2014
tarihinden önce e-defter uygulamasına başvuru
yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,
e-defter tutmaya başlamaları gerekmektedir
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
b)2014 Aralık ayı içerisinde başvuranlar 01.01.2015
tarihinden itibaren
e-Defter
e-defter tutmak zorunda olanlar aylık dönemler
itibarıyla
e-defterlerini
oluşturmaya
ve
saklamaya başlayacaklardır
kâğıt
ortamında
defter
.:form: s.800.06
e-defter tutanlar
tutamazlar
www. batiymm.com.tr
e-Defter
e-defter şekil hükümlerinden bağımsız olarak
VUK ve/veya TTK’ya göre tutulması zorunlu
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri
kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür
e-defter
.:form: s.800.06
Yevmiye defteri ve büyük defter
olarak tutulabilecektir
www. batiymm.com.tr
e-Defter Başvuru
e-defter
tutacak
mükelleflerin
www.edefter.gov.tr
internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun
olarak başvuruda bulunması gerekmektedir
.:form: s.800.06
www.edefter.gov.tr
www. batiymm.com.tr
e-Defterlerin Oluşturulması
.:form: s.800.06
e-Defter Beratı: GİB Mali Mührü ile onaylanmış
elektronik dosyadır.e- defterin değişmezliğini
ispat etmeye yönelik olup,elektronik defterin
içeriğine yönelik bir onayı ifade etmez.
e-Defter Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına
ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış
onayını ifade eder.
e-Defter Kapanış Onayı: Hesap döneminin son
ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter
beratı da kapanış onayını ifade eder.
www. batiymm.com.tr
e-Defterlerin Oluşturulması
.:form: s.800.06
Gerçek
kişiler
aylık
dönemler
itibariyle
oluşturdukları e-defterlerini, ilgili olduğu ayı
takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
kendilerine ait güvenli e-imza veya mali mühür
ile imzalar
www. batiymm.com.tr
e-Defterlerin Oluşturulması
Tüzel
kişiler
aylık
dönemler
itibariyle
oluşturdukları e-defterlerini,ilgili olduğu ayı
takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
kendilerine ait mali mühür ile onaylar
.:form: s.800.06
Ancak hesap döneminin son ayına ait e-defter
kurumlar
vergisi
beyannamesinin
verilme
süresinin sonuna kadar mali mühür ile onaylanır
www. batiymm.com.tr
e-Defterlerin Oluşturulması
GİB mali mührünü de içeren beratlar e-defter
tutanlar tarafından indirilerek ilgili olduğu
döneme ait e-defter ile birlikte istenildiğinde
ibraz edilmek üzere muhafaza edilir
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
e-imzalı veya mali mühürlü e-defterler için
berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar
Elektronik Defter Uygulamaları aracılığı ile
GİB’in onayına sunulur
e-Defterlerin Oluşturulması
e-defter,GİB tarafından onaylanan beratları ile
birlikte VUK ve TTK kapsamında geçerli kanuni
defter olarak kabul edilecektir
.:form: s.800.06
e-defter
www. batiymm.com.tr
1-e-defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili
olduğu
beratları
ile
birlikte
muhafaza
edilmek
zorundadır
2-e-defterler kağıt ortamında saklanmayacaktır
3-Mükellefler e-defterlerini ve ilgili beratlarını kanuni
süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik
ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle
yükümlüdür
4-e-defterler ve beratların elektronik defter izni
verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde
muhafaza edilmesi mecburidir
www. batiymm.com.tr
.:form: s.800.06
e- Defterlerin Muhafazası ve İbrazı
.:form: s.800.06
www. batiymm.com.tr

similar documents