Türüstü kategoriler arasý iliþkilerin belirlenmesi

Report
TÜRÜSTÜ KATEGORİLER ARASI
İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
• ‘’Bütün canlı varlıklar, atadan gelme dereceleri
oranında birbirine benzerler. Öyleki, bunların
gittikçe küçülen gruplar halinde sıralanması
mümkün olabilir.’’
• Sınıflandırmanın ödevi, bu grupların
sınıflandırılması ve onların muntazam sıra
halinde tertip edilmesidir.
• Bunu yapmaya çalışacak olan araştırıcı için en
önemli husus, takson ve kategori terimlerinin
manasını iyi şekilde anlamasıdır.
Yüksek taksonlar
• Sınıflandırmada ilk adım, türlerin gruplardan birisine işaret eden
benzerliklerini bulmak ve daha sonrada bu grupların, yani yakın
gruplar arasındaki kopmaların yerini tespit etmektir.
• Yüksek takson, diğerlerinden kopmalarla ayrılmış olan yakın türler
topluluğudur.
• Bu tanıma tam uymayan bazı durumlar olabilir. Mesela monotipik
taksonlar (türler topluluğu) tek bir tür ihtiva edebilir.
• Takson’un kademesini tespit etmeye yarayan herhangi bir tarif
yapmak mümkün değildir. Çünkü o, cinsten, familyadan başlayıp
Phylum’a kadar yüksek taksonların hepsinde aynı derecede olması
icap eder.
• Gerçek bir takson, aynı ’’müşterek karakterlere’’ sahip olup
olmadığı bir tarafa, bir akrabalar grubudur. Akraba türlerden
oluşan bir grup, ortak bir atadan meydana gelen türleri ihtiva eder.
Memelilerde olduğu gibi, fosil durumu bilinenlerde yüksek
taksonların daha iyi bilinmesine olanak verir.
Linnaeus’e Ait Hiyerarşi
• Hayvanlar ve bitkiler ait taksonlar, onların genişliğine
bağlı olarak kategorik dereceler içinde sıralanırlar.
• Taksonomik kategorilerin tam olarak ortaya koyan ilk
taksonomist Linnaeus, hayvanlar aleminde classis,
ordo, genus, species ve varietas olmak üzere yalnız
beş kategori tanımıştır.
• Daha sonra bilinen hayvanlar miktarlarında artış
olunca, familya ve pyhlum kategorileri de ilave
edilmiştir.
• Linnaeus tarafından muhtelif tür içi varyant tipleri için
mecburi olmayan bir kategori olarak kullanılan
variestas’lar neticede ya atılmış yada alttür ile yer
değiştirmiştir.
• Böylece, herhangi belirli bir tür, aşağıda
görüleceği gibi yedi mecburi kategoriye
bağlıdır.
KATEGORİLER
BALARISI
1)Regnum
Animalia
2)Phylum
Arthropoda
3)Class
Insecta
4)Order
Hymenoptera
5)Familya
Apidae
6)Genus
Apis
7)Species
mellifera
• Bilinen hayvan türleri miktarı ile bu türler arasında
akrabalıklar arttıkça, türlerin taksonomik durumlarını
daha ayrıntılı olarak gösterme mecburiyeti doğmuştur.
• Böylece 7 temel kategori parçalanarak aralarına ilaveler
yapılmıştır. Bunların çoğu, esas kategori isimlerinin
başına ‘’super’’ veya ‘’sub’’ ön ekleri konularak
meydana getirilmiştir.
• Böylece superorder, suborder, superfamily, subfamilya
v.s.’ler meydana gelmiştir.
• Cins ve familya arasına tribus kategorisi eklenmiştir.
• Vertebrata üzerinde çalışan paleontologlar da order ve
class arasında cohort denilen bir kategoriyi kullanmayı
adet haline geitirmişlerdir.
• Bazı yazarlar ise cladus, legio ve sectio gibi ilave
altbölüm terimlerini kullanırlar.
• Genel olarak kabul edilen kategoriler:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Regnum= Kingdom
Phylum
Subphylum
Superclass
Class
Subclass
Cohort
Superorder
Superfamily(-oidea)
Familya(-idea)
Subfamily(-inae)
Tribus(-ini)
Genus
Subgenus
Species
Subspecies
• Parantez içinde gösterilenler tribus, subfamily, family ve
superfamily isimlerini gösteren standart kelime ekleridir.
YÜKSEK KATEGORİLER
• Yüksek bir kategori, dereceli bir sınıflandırmada, aynı seviyede bulunan
bütün takson’ların içine yerleştirildiği bir sınıftır.
• Takson’lar zoolojik gerçekler, kategoriler ise fikirler üzerine dayanmaktadır.
1. Tür kategorisi, tabiatta nesil verme durumu ‘’kendi-kendini kontrol
etme’’ mekanizmasına sahip olduğu halde, türüstü kategoriler için
somut olmayan tarifler mümkün değildir.
2. Tür kategorisi teklik, belirlilik ve farklılığı gösterdiği halde, yüksek
kategorilerde türler arasındaki farklılıklara önem vermekten çok,
türler arasındaki akrabalıkları dikkate alarak onların
gruplandırılmalarını yapar. Bunlar müşterek kavramlardır. Yani
yüksek kategori içerisine yerleştirilen bir takson (eğer iyi
sınıflandırılmışsa), aynı atadan gelenleri ihtiva eden ‘’tabii’’ bir
toplumdur.
3. Yüksek taksonların sınıflandırılmasında ve onların kategorik düzeyini
ayarlamada karşılaştırmalı bilgiler delil olarak kullanılırken, tür
düzeyini tespit etmede çiftleşme ve nesil verme ölçüsü söz
konusudur.
CİNS
• Cins yüksek kategorilerin en alt basamağıdır.
• Linneus için cins, özel bir yer işgal ediyordu. Aristotle’a ait
mantık ile sınıflandırmanın binominal sistemini belirtmiştir.
• Modern taksonomistler için, kavram olarak, familya, takım
veya diğer yüksek kategoriden hiç de farklı değildir.
• Bir cinsin ihtiva ettiği türler aynı atadan gelmiş olmalıdır.
• Cins, ekolojik bir ünite olup ihtiva ettiği türler belirli ve özel
bir hayat tarzına alışmışlardır. Cinsin işgal ettiği alan, türün
yayıldığı alandan daha geniştir.
 Cins, taksonomik bir kategori olup, aynı düzeydeki diğer
takson’lardan (cinslerden) belirli bir boşlukla ayrılan bir tek
tür veya momophyletic tür gruplarını ihtiva eder.
 Cinsi ayıran taksonomik karakterler mevcut değildir. ‘’Cins
karakterleri meydana getirir, fakat karakterler cinsi değil.’’
(Linneus,1737)
FAMİLYA
• Herhangi bir şahsın ‘’bir cins hayvan’’ olarak vasıflandırıldığı
çok defa bir familyadır, mesela: gelinböcekleri (Coccinellidae),
teke böcekleri (Cerambycidae), ağaçkakanlar (Picidae),
kırlangıçlar (Hirundinidae) v.s. gibi.
• Familya, taksonomik bir kategori olup bir tek cins veya aynı
kökten gelen bir grup cinsler topluluğudur ki diğer
familyalardan belirli bir boşlukla ayrılmıştır.
• Cinsde de familyada da bu boşluğun büyüklüğü familyanın ya
da cinsin büyüklüğü ile ters orantılıdır.
• Familyalar genelde bazı çevrelere uyma karakteri gösterirler.
Özel bir yere ya da bölgeye uymaya elverişlidirler.
• Türkiye’ye ait 560 Familyayı bilen bir entomolog Afrika’ya da
gitse Avustralya’ya da gitse hemen hemen bütün familyaları
benzer yerlerde bulacaktır.
Familya Üstü Yüksek Kategoriler
• Familyanın üzerinde bulunan takım, sınıf, şube, alem gibi
yüksek kategoriler sabittirler.
• Bu yüksek kategoriler Uluslararası Hayvansal İsimlendirme
Yasasının konusu içerisine girmemektedir. Bu yasanın I.
maddesinde yasanın sadece familya, cins, tür ve alttür’e yer
verdiği bildirilir.
• Son yıllara kadar bu yüksek kategorilerden sadece 1-2
tanesinin değiştiği ve birkaç tane de yeni şube ilave edildiği
düşünülürse bunların hemen hemen sabit oldukları kabul
edilebilir.
• Yüksek kategoriler çok iyi bilinmekte olup, tam olarak tarif
edilmişlerdir.
• Yüksek kategoriler, kıyaslamalı bilgilerle yaratılır.
• Son yapılan araştırmalara göre hayvanlar aleminin 25 phyla
(şube), 80 class (sınıf) ve 350 ordo (takım)’dan meydana
geldiği hesap edilmiştir.
Taksonomistin uğraşlarını dört kademe
ile karakterize etmek mümkündür.
A. Hazırlık uğraşları
1.Bireyleri fenon’lar ve bunları da populasyonlara ayırmak.
A. Gerçek sınıflandırma
2.Populasyonların hangi türlere girdiğinin belirlenmesi
3.Türleri yüksek taksonlar için gruplandırmak
a)
b)
Akrabalıkların tespiti
Taksonların resmen tayini
4.Taksonların kategorik hiyerarşi içinde değerlendirilmeleri
• Filogenetik sistemetik, doğada bir sınıflandırma
hiyerarşisinin zaten var olduğunu, hiyerarşinin her
düzeyinin apomorfik karakterler yardımıyla
belirlenebileceğini savunur.
• Türüstü taksonların kökeninde de sadece bir tür
vardır. Ancak, türüstü kategoriler kendi başlarına
birer tarihsel ve jeolojik olgudurlar.
• Örneğin cins, aynı atasal türden köken almış
terminal türlerin cisimlendirdiği tarihsel bir
olgudur. Aynı biçimde familya cinslerin, takım
familyaların bileşkesi olan tarihsel birer olgudur.
• Bir cins açığa çıkmadan bir familyanın açığa
çıktığından söz edilemez.
Türlerin yüksek taksonlar içerisinde
sınıflandırılması
1. Her bir türün en yakın akrabasını tespit etme.
2. Türleri topluluklar ve topluluk grupları içine
tertip etmeye elverişli boşlukları arama ve bu
toplulukları resmi şekilde cinsler olduğuna ve
diğerlerini de resmi olmayan tür grupları
şeklinde olduklarına karar verme.
3. Cinsleri yüksek ve daha yüksek taksonlar içinde
gruplandırarak tertipleme ve bunları taksonomik
hiyerarşide doğru kategoriler içinde
değerlendirme.
Sınıflandırma ve Derecelendirmeyle
İlgili Ölçüler
• Yapılan sınıflandırmalar taksonların
tanımlanmasını sağlayan aşağıdaki 5 noktaya
riayet ederek hazırlamalılar.
1.Belirlilik (boşluğun büyüklüğü)
2.Adaptif bölgenin tabiatı
3.Farklılık derecesi
4.Taksonun büyüklüğü
5.Akraba taksonların dercelendirilmesinde denklik
1)Belirlilik (boşluğun büyüklüğü)
• İki topluluk arasındaki boşluk büyük olduğu
oranda her iki topluluğun ayrı taksonlar olarak
tanınmaları geçerlilik kazanır.
• Boşluğun büyüklüğü yalnızca fenetik mesafe ile
ölçülmez, farklılığın biyolojik önemi ile de
değerlendirilir.
• Taksonlar arasındaki boşluklar evrimin sonucudur.
Evrimin devamlılığı ve bu boşlukların mevcudiyeti
arasında fiili veya kavramsal hiçbir çelişme yoktur.
2)Adaptif Bölgenin Tabiatı
• Herhangi bir yüksek takson ana bir tür veya türler soyundan
gelir. Daha sonra ise istikbal vaad eden yeni bir bölgeye
adapte olmak üzere yer değiştirir. Daha sonra yeni ortama
geçen herhangi bir takson, genellikle bu gibi ekolojik
özellikten mahrum olan taksondan daha yüksek bir derece
kazanır.
• Sistematikçilerin amaçlarından bir tanesi de, taksonların
ekolojik özelliklerini belirlemek ve bu bilgiyi delilin
değerlendirilmesinde kullanmaktır.
• Çok iyi sınırlandırılmış olan yüksek taksonlar, hemen hemen
sabit olan kesin bir ekolojik özelliğe sahiptir.
• Kediler, köpekler, atlar, ağaçkakanlar veya yaprakbitleri
tabiatta çok iyi bilinen belirli adaptif bölge veya ortamları
içinde yaşarlar. Böylece onun adaptif ve evrimsel rolüne olan
dikkat, yüksek bir taksonun kategorik derecelendirilmesinde
önemli bir faktördür.
3)Derece Farkı
• İki tür topluluğu arasındaki farklılık derecesi
dendiği zaman, taksonomist genellikle iki tür
grubunun arasındaki ortalama ‘’mesafe’’yi
düşünür. Bu değer, yalnızca kümenin dağılışı ile
küme ve diğerleri arasındaki devamsızlık miktarı
(boşluk) ile beraber kullanılır.
• Tür topluluğu ne kadar sık ve üniform olursa, onu
resmen tanımakta o kadar haklılık kazanır.
Bir toplulukta en uzak türler arasındaki farklılık en
fazla olursa, taksonun ayrılmasında ki haklılık da o
oranda fazla olur.
4)Taksonun en uygun olan büyüklüğü
• Bir taksonun içinde bulunan türlerin sayısı onun
büyüklüğünü ifade eder.
• Filogeniyi oluşturan dallanma ve ayrılma gibi iki
olay taksonlarda görülen farklı büyüklüklerin
başlıca nedenini oluşturur.
• Devamlı şekilde farkına varılmadan olan özellik
kazanma (dallanma), büyük taksonların meydana
gelmesini sağlar. Dallanmaksızın ayrılma ise,
monotipik taksonların oluşmasına ve en ekstrem
halde de bir seri yüksek monotipik taksonların
meydana gelmesine sebep olur.
5) Akraba taksonlardaki
derecelendirme denkliği
• Derecelendirmede dikkat edilecek en önemli
husus dengedir. Akraba taksonlardaki
kategorik derece denk olmamalıdır.

similar documents