Kaynak Gösterme Araştırma

Report
Kaynak Gösterme
Aktarma ve alıntı
• Bilimsel olarak incelenen bir konuda, daha
önce yazılmış ya da aktarılmış bilgilerin,
hazırlanan özgün çalışmaya alınması işlemine
“aktarma” (quotation), aktarılan bilgiye ise
“alıntı” adı verilir.
Gönderme(Atıf)
• Bilimsel her araştırmada görüşlerinden
yararlanılan yazarların eserlerine eksiksiz
biçimde gönderme (atıf) yapılması gerekir.
Doğrudan aktarma nasıl yapılır?
• Aktarılan ifade olduğu gibi çift tırnak içinde verilir Alıntının sonunda
parantez içinde yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numaraları gösterilir.
• «Vergi düzenlemelerimiz, muhasebe uygulamalarını tamamlama
(tamamlanmış
• sözleşme) yönteminin kullanılması konusunda zorunlu kılmıştır. Bu nedenle
de inşaat
• işlerindeki muhasebe uygulamaları vergisel amaçlara hizmet eder hale
gelmiştir. Oysa
• tamamlama yöntemi gelirin işin tamamlandığında doğduğunun ve kârın da
bu gelir tutarıyla o
• güne kadar biriktirilmiş giderlerin karşılaştırılması suretiyle tespit edilerek,
işin bittiği yıla ait
• olacağını öngörmektedir. Bu ise birbirinden bağımsız faaliyet dönemleri
itibariyle yapılacak
• karşılaştırmaları anlamsız kılan bir varsayımdır.»(Acar, 2013, s.48)
Uzun alıntı
• Dört satırdan uzun alıntılar ayrı bir paragraf
olarak 1 cm içeriden blok halinde yazılır. Bu
• durumda tırnak işareti kullanılmaz.
Dolaylı aktarma
• Dolaylı aktarma, araştırmacının yararlandığı bir kaynak
bilgisini kendi sözleriyle, kendi ifadesiyle dillendirmesi
anlamına gelir. Dolaylı aktarmalar tırnak içinde
verilmez; ancak, gönderme yapılan kaynak bilgisi,
parantez) içinde belirtilir.
• Muhasebe mevzuatımızın Uluslararası Muhasebe
• Standartları’yla uyumlaştırılmasının gereği tartışılmaz
(Acar, 2013 s.49).
• Çoklu regresyon bir bağımlı değişkenin miktarının
tahmin edilmesinin istendiği durumlarda
uygulanabilecek olan bir yöntemdir (Hair et al. 1995).
Gönderme
• Anlatımı çeşitlendirmek üzere, aktarma
yapılan cümlenin başında yazar adına
gönderme yapılabilir.
• Acar’a göre muhasebe standartlarımızın
yenilenmesi gerekmektedir( Acar, 2013).
Çalıntı (İntihal) Suçu
nedir?
• Çalıntı (İntihal) Suçu
• Çalışmalarda yararlanılan kaynakların
belirtilmemesi, etik açıdan yanlıştır ve ayrıca
suçtur.
• «Kaynak gösterilmediği sürece, ortaya atılan
• düşüncenin yazara ait olduğu varsayılır. Kaynak
gösterme yoluyla bilginin gerçek sahibinin hakkı
teslim
• edildiği gibi, araştırmacının kendi katkısının ne
olduğu da açıkça gösterilmiş olur.» HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
• BİLİMSEL YAYINLARINDA KAYNAK GÖSTERME
İLKELERİhttp://www.ceviribilim.hacettepe.edu.tr/
bilimselyayin.pdf
Kaynakça
• Her bilimsel çalışmada, yararlanılan
kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü
bulunmalıdır.
• Metin içinde gönderme yapılan her kaynak
kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen
her kaynağa da metin içinde gönderme
yapılmalıdır.
• Kaynakçaya dahil edilen eserler, yazarın bizzat
okuyup yararlandığı eserler olmalıdır.
• Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçeye çevrilerek
yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunu
belirtilmelidir.
• Kaynak gösterilse bile, bir yapıtın tamamı veya
tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada
• aktarılamaz.
• Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt, resim,
çizelge, formül, şekil, vb. gibi öğeler için, kaynak
• göstermenin yanı sıra, izin alınması gerekli
olabilir. (örneğin anket formu ya da araştırma)
• Kaynak metindeki yazım biçimi ve noktalama
işaretleri, hatalı olsalar bile değiştirilmez. Bu
gibi durumlarda, doğrudan alıntı yapmak
yerine aktarma yapmak daha doğru olur.

similar documents