Eğiticilerin Eğitimi Programı OBS Dokümanı

Report
OBS KULLANIMI SUNUMU
(Akademik Personeller, Danışman
Akademik Personeller, İdari
Personeller için)
OBS KULLANIMI
(Akademik Personel, Danışman Akademik Personel,
İdari Personel )
 Öğrenci Bilgi Sistemi’ne http://obs.ankara.edu.tr:90
adresinden giriş yapılır.
Akademik Personeller
1.Akademik Personeller için:
 Akademik personeller sistemde yoklama girişi,
öğrencileri ders devamından muaf tutma,
değerlendirme kriteri belirleme, not giriş işlemlerini
gerçekleştirirler.
1.a. Yoklama Girişi:
personeller, öğrencilerin derse devam
durumlarını takip edebilmek için yarıyıl içersinde
verdikleri derslere ait yoklama girişlerini yapabilirler.
Şekil 1’de görüldüğü gibi “Öğrenci BYS  Yoklama
İşlemleri  Yoklama Girişi İşlemi” adımları takip
edilerek yoklama ekranlarına ulaşılabilir.
 Akademik
Şekil 1. Akademik Personel Yoklama Girişi Ekranı Adımları
 Şekil 2’de “1” numaralı bölüm, akademik personelin
verdiği dersin gününe ait yoklama girişini yapabileceği
bölümdür. “2” numaralı bölüm ise, akademik
personelin verdiği derslere ait “Yoklama listesi” ,
“Haftalık Yoklama Listesi“ ve “Durum” raporlarını
görüntüleyebileceği bölümdür.
Şekil 2. Öğrenci Yoklama Girişi Ekranı Başlıkları
 Şekil 2’de 1 ile gösterilen bölüme tıklandığında ilgili dersin
yoklama listesi gelir. Örnek bir yoklama listesi aşağıda Şekil
3’te gösterilmiştir.
Şekil 3. Yoklama girişi Ekranı
Derse katılan tüm öğrencilerin karşısındaki kutu tıklanıp,
“Kaydet” butonuna tıklanarak; dersin günündeki yoklama
bilgileri kaydedilir.
1.b. Ders Devam Yönetimi
 Dersi daha önce alan öğrencilerin ilgili yarıyılda
dersten devamlı sayılıp sayılmayacağı “Ders Devam
Durum Yönetimi” ekranından yapılır.
 “Öğrenci BYS  Yoklama İşlemleri  “Ders Devam
Durumu Yönetimi “ adımları takip edilerek ders devam
yönetimi ekranına ulaşılabilir.
Şekil 4. Ders Devam Yönetimi Ekranı
 Öğrencileri dersten muaf tutup tutmamak için Şekil
4’te görülen “Aksiyon” butonuna tıklamak yeterlidir.
 Ders devamından muaf tutulan öğrencinin:
 Yoklama listelerinde durumu DM (Devamdan Muaf)
olarak gelir
 Adı yoklama giriş listesinde gelmez.
 Not giriş ekranında öğrencinin devamsızlıktan
bırakılması için kullanılan yeşil ok gelmez.
1.c. Değerlendirme Kriteri Belirleme ve Not Girişi:
1.c.1. Değerlendirme Kriteri Belirleme:
 Akademik personellerin verdikleri derslere ait not
girişi ekranlarının aktif hale gelmesi için, yönetmelik
gereği öncelikle o dersin değerlendirme kriteri
belirlenmelilerdir.
 Değerlendirme
kriterinin belirleneceği ekrana,
“Öğrenci BYS”  “Ders Değerlendirme İşlemleri” 
“Değerlendirme Kriter Yönetimi” adımları izlenerek
ulaşılabilir.
Şekil 5. Değerlendirme Kriteri Ekranı Adımları
Dersin uygulama türleri (ara sınav, final, ödev, rapor vb.)
için belirlenen ağırlıklar Şekil 6’daki ekrana girilir.
Şekil 6. Değerlendirme Kriteri Belirleme Ekranı
1. Kriterleri Düzenle ekranında “Kriter Türü” seçilir ve seçilen kriter
türü için yüzde belirlenir.“Kriter Ekle” butonuna basılıp uygulama
türü için belirlenen yüzde sisteme eklenir.
2. Dönem içinde kullanılacak uygulama türlerine ait tüm yüzdeler
girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılarak dersin değerlendirme
kriterlerinin belirlenme işlemi tamamlanmış olur ve ilgili derse ait not
giriş ekranı aktif hale gelir.
Not:
 Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavının ağırlığı %50’nin
altında olamaz.
 Ara sınav ağırlıkları %40’ın üzerinde belirlenirse, en
az iki ara sınav yapılmalıdır.
1.c.2. Not Girişi:
 Not Girişi ekranına Şekil 5’te 2. bölümde gösterildiği
gibi
“Öğrenci BYS”  “Ders Değerlendirme
İşlemleri”  “Sınav Not Girişi İşlemi” adımları
izlenerek ulaşılabilir.
1. Not Giriş ekranında; Ara Sınav/Final, Mazeret Hakkı,
Maddi Hata, Bütünleme, Ek Sınav seçeneklerinden biri
ve ilgili yıl ve dönem seçilerek “Listele” butonuna
basıldığında akademik personelin verdiği dersler gelir.
2. Sınav not girişinin yapılacağı yıl/dönem bilgisi
seçildikten sonra “Listele” butonuna tıklanır ve
akademik personelin verdiği dersler listelenir.
3. Son olarak, not girişi yapılacak dersin yanındaki “Not
Girişi” butonuna tıklandıktan sonra Şekil7’de görülen
öğrencilerin notlarının girileceği ekran açılır.
4. Öğrenci devamsızlıktan bırakılacaksa isminin
yanındaki oka tıklanarak öğrenci devamsızlıktan
bırakılabilir. Bu işlem yapıldığı takdirde öğrenci için
ara sınav ve final notu haneleri pasif hale gelir.
5. Öğrenci, uygulama türlerinden (ara sınav, final vb.)
birine girmediyse “Girmedi” kutucuğu işaretlenir.
Sınava girmeyen öğrenci için “Girmedi” kutucuğu
işaretlenmezse, sistem öğrencinin notunu sıfır olarak
görür.
Şekil 8. Not Giriş Ekranı 2
6. Öğrencilerin notları girildikten sonra veri kaybı
yaşanmaması için öncelikle notların kaydedilmesi
önerilir.
7. Not girişi tamamlandıktan sonra ilgili çalışma türünün
notları “İlan Et” butonuna basılarak muhakkak ilan
edilmelidir.
Bu aşamadan sonra notlar üzerinde değişiklik
yapılamaz.
Not:
Herhangi bir öğrenci için not girişi yapılmazsa sistem
aşağıdaki uyarıyı verir.
Şekil 9. Not Girilmeyen Öğrenci için Uyarı Ekranı
 Belirlenen çalışma türlerine ait notların hepsi ilan
edildikten sonra harf notunu atamak için bağıl
değerlendirme
türü
(Mutlak
Değerlendirme,
Ortalamaya göre 0,5 standart sapma, Ortalamaya
göre 1 standart sapma, Ortalamaya göre 0,5 standart
sapma altı, Ortalamaya göre 1 standart sapma altı,
Kesme değerinin 0,5 standart sapma üstü, Kesme
değerinin1 standart sapma üstü, Elle Aralık
Belirleme) belirlenir ve “Harf Notu Ata” butonuna
basılarak öğrencilerin harf notları atanır.
Önemli Uyarı:
Öğrencilerin harf notları atanmadan Şekil 11’deki
“Harf Notu İlan Et” butonu gözükmez. Harf Not atama
işlemi gerçekleştikten sonra tekrar “Harf Not Ata”
ekranına girilerek harf notları ilan edilir.
Şekil 10. Harf Notu Atama
 Son olarak Şekil 11’deki “Harf Notunu İlan Et”
butonuna basılarak öğrencilerin harf notları ilan edilir.
Şekil 11. Harf Notu İlan Etme
Danışman Akademik Personeller
 Sistemde, Öğrenci BYS Ders İşlemleri  Ders
Seçme İşlemleri  Ders Seçme İşlemi adımları
izlenerek ders seçme ekranı açılır.
Şekil 12. Ders Seçme Ekranını Açma
 Danışmanların,
danışmanı oldukları öğrencileri
listeleyebilmeleri için Şekil 13’te görüldüğü gibi
öncelikle ders seçme ekranını açmaları, daha sonra
“Öğrenci Seç” butonuna tıklamaları, en son olarak da
“Ara” butonuna tıklamaları gerekir.
Şekil 13. Öğrenci Listeleme Adımları
 Ders seçme ekranı açıldığında, danışmanın karşısına
danışmanlık yapmakta olduğu öğrencilerin listesi
çıkar. Bu listede öğrencinin TC kimlik numarası,
Öğrenci No, Adı, Soyadı, program bilgileri, kayıt
durumu, dal türü, kayıt tipi görünmektedir. Şekil 14’te
de görüldüğü gibi danışmanın, ders seçmesine onay
verdiği öğrenciler yeşil, ders seçmesini reddettiği
öğrenciler kırmızı, onay bekleyen öğrenciler ise sarı
renkte
işaretlenmiştir.
Böylece
danışman,
öğrencilerinin durumunu kolayca takip edebilmektedir.
Şekil 14. Danışmanın Öğrencilerinin Onay Durumu Ekranı
• Danışman,
işlem yapacağı öğrenciyi ve bilgilerini liste
başındaki filtreleri kullanarak listeleyebilir ve öğrenci
bilgilerine tıklayarak öğrencinin ders seçme ekranını (Şekil
15) görüntüler.
Şekil 15. Danışmanı Olunan Öğrencinin Ders Seçme Ekranı
• Danışman,
kayıt durumu “Onay Bekliyor” olan bir öğrencisini
seçtiğinde, karşısına öğrencinin o dönem seçmiş olduğu dersler
gelecektir.
•
Danışman, öğrencinin “Transkriptine”ne bakıp, öğrencinin aldığı
dersleri kontrol edip, uygun bulduğu takdirde “Kaydet” butonuna
basarak öğrencinin ders seçmesini onaylar.
 Öğrencinin seçmiş olduğu dersleri uygun bulmadığı
takdirde ise “Reddet” butonunu kullanır.
 Danışman, başka bir öğrenciye geçmek için “Öğrenci
Seç” butonunu kullanarak, başlangıç ekranına döner.
İdari Personeller (Fakülte Öğrenci İşleri
ve Fakülte Temsilcileri)
3. İdari Personeller (Fakülte Öğrenci İşleri ve Fakülte
Temsilcileri) için:
3.a. Fakülte Temsilcileri için:
3.a.1. Ders Yönetimi
 Fakülte temsilcileri “Öğrenci BYS  Ders İşlemleri
 Müfredat İşlemleri  Ders Yönetimi “ adımlarını
izleyerek sistemdeki ders havuzu ekranına ulaşırlar.
 “Ders”, “Entegre Tıp”, “Entegre Tıp Staj”, “Seçmeli
Grup”, “Seminer”, “Tez”, “Uzmanlık Alanı” ders
havuzuna eklenebilecek türlerdir.
Şekil 16. Ders Yönetimi Ekranı
1. Ders havuzuna ders eklemek için Şekil 16’daki “Yeni” butonu
seçilir.
Şekil 17. Ders Ekleme Ekranı
2.Ders ekleme ekranında dersin kodu, adı, İngilizce adı, dersin
türü (seçmeli, ders, entegre tıp, seminer vb.), dili tanımlanır.
3. “Aktif” kutucuğu seçilir.
4. Kaydet butonuna basılır ve ders sisteme eklenmiş olur.
Şekil 18. Ders Düzenleme
5. Şekil 18’deki ekranda sisteme eklenen derslerle ilgili
düzenleme yapılabilir, birim yetkisi verilebilir veya ders
silinebilir.
6. Sisteme eklenen dersi, birim yetkisi verilen
fakülte/bölümler müfredatlarına ekleyebilir, ders açma
işlemini yapabilirler.
Şekil 19. Birim Yetkisi Verme
3.a.2. Müfredat Yönetimi
 Sistemde, “Öğrenci BYS” “Müfredat İşlemi”
“Müfredat Yönetimi” adımları izlenerek bölümlerin
her dönemine ait müfredat bilgilerine ulaşılabilir.
Şekil 20. Müfredat Yönetimi Ekranı
Şekil 21. Müfredat Dersleri Ekranı
1. Ders yönetiminden eklenen ders “Yeni” butonuna tıklandığında
“Ders” bölümünden filtrelenir.
2. Dersin “Tipi”, “Yarıyılı”, “Teori”, “Uygulama”, “Kredi”,
“AKTS” bilgileri girilir.
3. Ders seçme yüküne dahil olan bir ders ise “Ders Seçme Yüküne
Dahil Olur” bölümü işaretlenir.
4. Ders, “Kaydet” butonuna tıklanarak ilgili yılın müfredatına
eklenmiş olur.
3.b. Fakülte Öğrenci İşleri için:
 Sistemde, “Öğrenci BYS”  ”Ders İşlemleri” 
“Ders Açma İşlemleri”  “Ders Açma Yönetimi”
adımları izlenerek derslerin açılacağı ekrana
ulaşılabilir.
Şekil 22. Ders Açma Ekranı Adımları
Not:
 Ders Açma işlemi yapılmayan ders, öğrencinin ders
seçme ekranında gözükmez.
Şekil 23. Ders Açma Ekranı Adımları
• Ders açma ekranında, dersin sorumlu akademik personeli,
grup, kredi, AKTS bilgileri, teori ve uygulama saati, dersin
ortalamaya katılma durumu belirlenir.
•Şekil 23’te gösterilen “Personel” bölümünden dersin teori ve
uygulamalarını veren akademik personeller belirlenir. Bunun
için;
“Yeni” butonuna basılarak Şekil 24’te görülen ekrandan dersi
veren personel, dersin tipi (teori, uygulama) dersin verileceği
kampüs, bina, derslik, gün, saat belirlenir ve “Kaydet” butonuna
basılarak bu ekrandan çıkılır.
Şekil 24. Ders ve Dersi Veren Personel Bilgileri Ekranı
Şekil 25. Kontenjan Ekleme Ekranı
• Kontenjan verilecek bölüm seçilir ve seçilen bölüme kaç
kişilik kontenjan verileceği belirlenir.
• Dersin
başka bölümler tarafından program dışı (özel
seçmeli) alınabilmesi isteniyorsa, “Program Dışı Seçilebilir”
bölümü işaretlenmelidir.
Not:
 Program dışı seçilen dersler öğrencini ortalamasını ve
kredisini etkilemez. (Lisans - Ön Lisans için)
daha önce başka bir kodla verilmiş
(intibaklanmış) ise,“Yerine Verilecek Ders” bölümünde
muhakkak dersin daha önceki adı ve kodu
seçilmelidir.
 Ders
3.b.2. Öğrenci Seçimi Ekranından Yapılabilecek
İşlemler:
 Sistemde, “Öğrenci BYS”  ”Öğrenci Seçimi”
adımları izlenerek öğrenci seçme ekranına ulaşılabilir.
Aynı ekrana ulaşmak için Şekil 26’da 2 numaralı
bölümde “Öğrenci” butonuna basılarak aynı ekrana
ulaşılabilir.
Şekil 26. Öğrenci Seçme Ekranı Adımları
Şekil 27. Öğrenci Seçimi Ekranı
1) Öğrenci Seçimi ekranından Öğrenciler listelenir ya da bir öğrenci
numarası yazılarak öğrenci aratılır.
Not: İşlem yapılacak ilgili öğrenci ya da öğrencilerin resimlerinin
yanındaki küçük daireler işaretlenmelidir.
2) Öğrenci ya da öğrencilere hangi rapor türü (Öğrenci Belgesi,
Transkript vb.) verilmek isteniyorsa “Rapor” bölümünden seçilir.
3) Son olarak “Rapor Görüntüle” butonuna basılarak ilgili öğrenci
ya da öğrencilere ait seçilen rapor türü görüntülenir.
*** Öğrencilere transkript vermek için aşağıdaki
adımlar da izlenebilir:
 Öğrenci Seçimi ekranına gelinir.
 Bu ekranda transkript verilecek öğrenci filtrelenir.
 Öğrencinin resminin yanındaki küçük daire işaretlenir.
 Resminin altında çıkan “Seç” butonuna tıklanır.
Şekil 28. Transkript Görüntüleme
Şekil 28’de görülen küçük ekranda “Transkript” butonuna basılarak öğrencinin
transkripti görüntülenir.
3.b.3. Ders Seçme Raporları:
Sistemde, “Öğrenci BYS”  ”Ders İşlemleri” “Ders
Seçme Raporları” adımları izlenerek öğrencilerin ders
seçme
durumları
ile
ilgili
bazı
raporlar
görüntülenebilir.
Şekil 29. Ders Seçme Raporları
 Şekil 29’da;
 1 numaralı bölüm olan “Öğrenci Kayıt Onay Raporu”
bölümünden seçilen öğrencinin “Kayıt Onay Formu”
görüntülenebilir.
 2 numaralı bölüm olan “Ders Seçen Öğrenci Listesi”
bölümünden dersin verildiği;
*** Dönem bilgisi
*** Fakülte
*** Bölüm
seçilerek dersler Şekil 30’daki gibi listelenir.
Şekil 30. Ders Seçen Öğrenci Listesi
Şekil 30. Ders Seçen Öğrenci Listesi
 Son olarak ilgili dersin yanındaki “Rapor” butonuna
basılarak dersi seçen öğrencilerin bilgileri görüntülenir.
 3 numaralı bölüm olan “Ders Seçen Öğrenci Sayısı”
bölümünden ilgili parametreler belirlenerek dersi seçen
öğrenci sayısı görüntülenir.

similar documents