GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH

Report
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
mgr inż. Henryk Ławniczek
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WPROWADZENIE
Miasto Kielce liczy ok. 200 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 109, 4 km2.
Jest stolicą woj. świętokrzyskiego i pełni rolę centralnego ośrodka dla regionu w zakresie:
•
administracji: tu ma siedzibę Wojewoda, Marszałek Województwa, Starosta Powiatu
Ziemskiego, Prezydent Miasta wraz z towarzyszącymi urzędami,
•
kultury: jest tu siedziba teatrów, filharmonii, jest kilka kin, jest Kieleckie Centrum Kultury gdzie
odbywają się liczne imprezy kulturalne
•
oświaty: są tu zlokalizowane dwie uczelnie państwowe (Politechnika i Uniwersytet) oraz kilka
uczelni niepublicznych. Jest też kilkanaście szkół średnich w których uczy się młodzież z całego
regionu.
•
sportu: jest nowoczesny stadion sportowy, są hale sportowe. Trzy drużyny sportowe
reprezentują najwyższy poziom ligowy
•
usługi: jest to ośrodek obsługujący potrzeby całej aglomeracji i regionu świętokrzyskiego
•
przemysłowy: rozwinięty jest przemysł maszynowy, produkcji materiałów budowlanych
i spożywczych
•
mieszkaniowy: występują trzy rodzaje zabudowy; blokowa, kamieniczna i jednorodzinna
•
komunikacyjny: w mieście krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne dróg nr 7 i 74 o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym
•
usług targowych: ze względu na rozwijające się w szybkim tempie Targi Kielce organizujące wiele
międzynarodowych imprez targowych dobrze rozwinięta jest sieć hotelowo-restauracyjna
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Kielce
Ten charakter miasta decyduje o składzie morfologicznym i ilości wytwarzanych odpadów.
Rocznie w mieście wytwarzanych jest ok 70 tys. Mg odpadów komunalnych.
Aktualnie ok 85% odpadów unieszkodliwianych jest przez składowanie na składowisku. Jedynie ok. 15%
przekazywanych jest do ponownego wykorzystania i recyklingu.
Odpady do recyklingu zbierane są w systemie zbiórki "u źródła" do specjalnych pojemników. Na terenie
miasta działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów prowadzi 9 firm prywatnych. Największa
Veolia S.A. posiada ok. 60% rynku.
Wszystkie odpady dostarczane są do unieszkodliwiania na składowisko należące do miejskiej spółki
w Promniku koło Kielc.
Odpady z selektywnej zbiórki zagospodarowywane są przez kilka firm prywatnych oraz spółkę zarządzającą
składowiskiem. Spółka posiada własną sortownię surowców wtórnych.
Wytwarzanie
Zbieranie
Surowce wtórne
Zmieszane odpady
komunalne
Sortownie surowców
wtórnych
Składowisko odpadów
Odpady niebezpieczne
Gminny Punkt zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
Ruchomy punkt
zbiórki odpadów
niebzepiecznych
Odpady RTV/AGD
Pojemniki do zbiórki
leków i baterii
Recyklerzy
Przetwarzanie przez wyspecjalizowane zakłady na terenie kraju
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Kielce
Do 1998 roku miasto było właścicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. które zajmowało
się odbieraniem i transportem odpadów wytwarzanych na terenie miasta. Zarządzało też składowiskiem
odpadów w Promniku.
W 1998 roku wywóz odpadów został oddzielony od ich zagospodarowywania. 1 czerwca 1998 roku miasto
powołało zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zakład przejął
składowisko odpadów, prowadził selektywną zbiórkę odpadów oraz rekultywację nieczynnego składowiska.
Firma przewozowa została sprzedana francuskiemu koncernowi Vivendi S.A.
Po sprzedaniu MPO sp. z o.o. miasto nadal zachowało kontrolę nad gospodarką odpadami poprzez
odpowiednie zapisy w:
•planie gospodarki odpadami
•regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
•uchwalenie maksymalnej ceny za odbieranie odpadów od mieszkańców
•zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu.
Będąc właścicielem firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów, Prezydent po zasięgnięciu opinii
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta ustalał corocznie cenę za unieszkodliwianie odpadów na
składowisku.
Po trzech latach działalności zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z o.o. ze 100% udziałem
miasta. Powstała spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Kielce
Po utworzeniu spółka przejęła od miasta inwestowanie w rozwój infrastruktury do zagospodarowania
odpadów:
•wybudowała sortownię surowców wtórnych,
•wybudowała nową kwaterę składowiska,
•w ramach rekultywacji zamkniętej kwatery wybudowała elektrownię biogazową,
•zakupiła niezbędny sprzęt i urządzenia,
•modernizuje i odtwarza posiadane środki trwałe,
•przekazuje część zysku właścicielowi w formie dywidendy,
•podjęła się wybudowania nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Od 6 lat spółka posiada wdrożone systemy zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i 14001.
Aby sprostać wymaganiom nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółka postanowiła
wybudować nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego. Zakład ma
powstać aby zagospodarować w sposób zgodny z najlepszą dostępną techniką odpady komunalne
wytwarzane przez mieszkańców miasta i powiatu ziemskiego.
Gminy dostarczające odpady do unieszkodliwiania na składowisko w Promniku zobowiązały się do
dostarczania swoich odpadów do naszego Zakładu potwierdzając to odpowiednimi uchwałami. W wyniku
analizy przeprowadzonej przez powołany zespół uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakład
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Kielce
Dlaczego nie spalarnia?
•mamy zbyt mało odpadów,
•koszty budowy są b. wysokie – ok. 600 mln zł (nie byłoby nas stać na udział własny w wysokości ok
40%),
•opór społeczny – spalarnia musiałaby powstać w rejonie istniejącej E.C. wybudowanej w obrębie
miasta. Jest to ok. 3 km od północnych dzielnic mieszkalnych zamieszkałych przez ok. 60 tys.
Mieszkańców. W odległości ok 10 km na wschód od miejsca lokalizacji znajduje się rezerwat ścisły –
Puszcza Jodłowa,
•konieczność zamknięcia istniejącej E.C.,
•w pobliżu miasta funkcjonują dwie cementownie przystosowane do spalania paliwa z odpadów
W 2009 roku spółka złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie o dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu
kieleckiego.
Wniosek pomyślnie przeszedł oceny specjalistów krajowych i specjalistów inicjatywy JASPERS.
W kwietniu 2011 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie 148 mln z Funduszu Spójności UE a w grudniu
2011 r. umowę pożyczki 53 mln z Narodowego Funduszu. Pożyczkę otrzymaliśmy bez poręczenia miasta
z oprocentowaniem 3,5% i rozłożeniem spłat na 10 lat.
Aktualnie jesteśmy w trakcie zakończenia procedur przetargowych i wyłonienia wykonawcy.
Zakład przetwarzał będzie ok. 100 tys. Mg odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i pochodzących z
selektywnej zbiórki.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Wprowadzenie
0,5%
100%
1,5%
1,5%
ODPADY NIEBEZP.
Preselekcja
i sortowanie
ręczne
SZKŁO
4
METALE NIEŻELAZNE
8,0%
MAKULATURA
1,8%
BUTELKI PET
1,8%
TWORZYWA SZTUCZNE
4,2%
FOLIA PE/HDPE
1,2%
TETRA PAK
PALIWO ALTERNATYWNE
3
11%
EN. EL.
80 kWh/Mg
EN.CIEP.
90 kWh/Mg
KOMPOST
23%
2
2
METALE ŻELAZNE
0,6%
1
2
12
2
4
6
2+10
IE
NAWOZY
3 kg/Mg odcieki
poprocesowe
25%
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
Wprowadzenie
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Legenda:
Region 4
390 tys.
- nazwa regionu
- liczba mieszkańców
- miasta i gminy
Kieleckiego Obszaru
Metropolitalnego
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Tworząc system zagospodarowania odpadów w oparciu o nową ustawę Rada Miasta podjęła Uchwałę
w której powierzyła swojej spółce pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. realizację zadania
własnego w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ponadto Prezydent Miasta podpisał
z Przedsiębiorstwem umowę wykonawczą. W umowie tej miasto zobowiązuje się do:
przekazywania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców do nowego zakładu
kontrolowania realizacji przez spółkę powierzonego zadania w zakresie zapewnienia efektywności
środowiskowej, zarządzanie świadczonymi usługami publicznymi przez optymalizację kosztów operacyjnych,
przychodów ze sprzedaży usług, odzyskanych surowców wtórnych oraz kosztów zagospodarowania
produktów i odpadów procesowych, tak aby maksymalny zysk nie przekraczał 9%
podpisania porozumień z gminami systemu w którym gminy zobowiązują się do przekazania zadania
własnego polegającego na przyjmowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych gminie
Kielce.
W zamian za przekazanie swoich odpadów do zagospodarowania Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami
sp. z o.o. poprzez gminę Kielce uczestnik systemu ma:
•zagwarantowaną jednakową cenę za przyjmowanie, przetwarzanie i unieszkodliwianie przekazanych
odpadów dla wszystkich gmin systemu łącznie z gminą Kielce
•nie angażuje środków finansowych w budowę zakładu przetwarzania odpadów
•otrzymuje potwierdzone odpowiednimi dokumentami przekazanie do dalszego zagospodarowania i
recyklingu odpadów zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(proporcjonalnie do ilości dostarczonych odpadów i ich składu)
•zapewnienie wieloletniego zagospodarowania wytwarzanych odpadów zgodnie z najlepszą dostępną
techniką
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Aby wdrożyć w mieście nowy system gospodarowania odpadami Prezydent Miasta powołał zespół który ma
opracować i wdrożyć jego założenia aż do przygotowania przetargu.
Przetargi mają być ogłoszone na początku 2013 r.
Dotychczasowe ustalenia zespołu:
•gmina zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy
•gmina ogłosi przetarg na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i ich dostarczanie do
instalacji
•zagospodarowanie odpadów przekazanych do zakładu unieszkodliwiania odbywać się będzie na
zasadzie umowy wykonawczej i porozumienia z gminami
•mieszkańcy wnosić będą opłaty za odbieranie odpadów proporcjonalnie do ilości zużytej wody
•miasto zostanie podzielone na 5 rejonów.
Zespół aktualnie pracuje tak, aby wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami do 31.06.2013 roku.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KIELCACH
mgr inż. Henryk Ławniczek
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents