GIDA TARIM HAYV. MÜD.SÜT SEKTÖRÜNE DESTEKLER

Report
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Süt Sektörüne Sunulan Devlet Destekleri
Bilgilendirme Toplantısı
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
1- Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi
2-Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
TARIMA DAYALI YATIRIM KONULARI:
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan
tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanması,
e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım
projeleri,
Koyun,Keçi ve Manda Projeleri
 Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren
yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe
kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında "sürü projeksiyonu"






sunulacak projede yer alacaktır.)
Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun
ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır.
Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise;
koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır.
Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin
kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %
40'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise
başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi
gerekmektedir.
Manda için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait
olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az
olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin
en az 30 baş mandaya sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.
Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip
olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü
projeksiyonu yer almaz.
Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDE
ARANACAK ÖZELLİKLER:
 Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından




oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden
önce kayıtlı olması gerekir.
Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek
gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız
olması gerekir.
Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde
kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları
ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst
birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak
başvurabilirler.
EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA YATIRIM
TUTARI VE DESTEKLEME ORANI :
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında
hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında
KDV Hariç 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi
başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını geçemez.
Hibe Tutarı gerçekleşen yatırımın % 50’sidir.
GİDER KALEMLERİ :
Öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası
ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan
aşağıda belirtilen giderler hibe desteği kapsamında
değerlendirilir.
Yatırım uygulamalarına ait;
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
(aynı faturada gösterilmek şartıyla montaj giderleri
de dahil) hibe desteği verilir.
YASAL İZİNLER
A-YENİ TESİS PROJELERİ
 Başvuru avan ya da tatbikat projeleri ile yapılabilir.
 Avan proje başvurularının kabul edilmesi durumunda
yatırımcının hibe sözleşmesi imzalayabilmesi için
teknik
projeleri (mimari,statik,elektrik,sıhhi tesisat
vb.) ilgili
kuruluşlardan onaylatmaları gereklidir. Yapı ruhsatı ilk inşaat
hibe ödemesi talebiyle birlikte verilebilir.
 Yatırımcı nihai raporla birlikte yapı kullanım izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatını sunmak zorundadır.
B-TAMAMLAMA PROJELERİ
 Hibe başvuru dosyasında yapı ruhsatı olmak zorundadır. Sadece
makine alımından ibaret bir tamamlama söz konusu ise yapı
kullanım izin belgesi dosyada bulunmalıdır.
C-KAPASİTE ARTIRMA TEKNOLOJİ YENİLEME PROJELERİ
 Hibe başvuru dosyasında yapı kullanım izin belgesi
bulunmalıdır.
YATIRIM SÜRESİ
 Başvuru sahibi ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra
yatırımın 1 Aralık tarihi itibarıyle tamamlanması ve nihai
raporun sunulması talep edilir.
 Belirtilen tarihe kadar yatırım tamamlanamamış ise
başvuru sahibinin talebi üzerine en fazla 8 ay süre uzatımı
verilebilmektedir. Ancak İl Proje Yürütme Birimi 1 Aralık
tarihinde proje sahasında tamamlanan imalatları tespit
eder ve bu harcamalar için hibe desteği verilir.
 Süre uzatımında yapılan iş ve satın alımlar için hibe desteği
verilmez.
 Hibe desteği yatırımın nihai rapora bağlanmasından sonra
yatırımcıya aktarılır.
EKONOMİK YATIRIMLAR(2006-2013)
ETAPLAR
PROJE BAŞVURU
SAYISI
GERÇEKLEŞEN
PROJE SAYISI
HİBEYE ESAS PROJE
TUTARI(TL)
HİBE
MİKTARI(TL)
1
4
-
-
-
2
8
2
48.376,00
24.188
3
14
6
1.535.582,00
767.791
4
9
4
1.977.407,22
988.703,61
5
12
7
2.520.000,18
1.260.000,09
6
22
3
825.692,90
412.846,45
7
9
7
2.917.058,77
1.458.529,39
TOPLAM
78
29
9.824.117,07
4.912.058,54
KIRKLARELİ KKYDP EKONOMİK YATIRIM PROJELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sıra No
Uygulanan Proje Sayısı
Sektörü
Alt Ürün Grubu
1
Hayvansal Ürün İşleme
Süt,Sucuk,İşkembe
2
Çelik Silo
Buğday,Ayçiçeği
6
3
Bitkisel Ürün İşleme
Üzüm,Buğday
4
4
Bireysel Sulama
Soğan,Kiraz
2
5
Soğuk Hava Deposu
Yaş meyve,sebze
2
6
Koyun,Keçi,Manda İşletmesi
Koyun
1
7
Alternatif Enerji Üretimi
Güneş
1
13 (11 PRJ. SÜT İŞLEME
HAKKINDADIR)
SÜT SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEK MİKTARI:
 İlimizde faaliyet gösteren 11 adet Süt İşleme Tesisine
Ekonomik Yatırımlar kapsamında 3.394.024TL hibeye
esas proje tutarı üzerinden 1.697.012TL hibe desteği
sağlanmıştır.
 15 adet Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı için toplam
470.316TL hibe desteği sağlanmıştır.
Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
 Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı
 Gerçek Kişiler ile Tüzel Kişilikler başvuru
yapabilmektedir.
 Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal
başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına
100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri,
Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi
yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst
birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000
TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma
tankı alabilirler.
Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
 Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı (Bakanlığımızca
programdan çıkarılmıştır.)
 İlimizde 15 ad. soğuk hava tesisatlı taşıma aracı için
hibe desteği verilmiştir.
Süt İşleme Tesisi Projesi
Lüleburgaz
3050m2 kullanım alanına ve günlük 90 ton
süt işleme kapasitesine sahip proje
Süt İşleme Tesisi Teknoloji Yenileme Kapasite
Artırma Projesi
Okçular Köyü-Vize
3500 ton/yıl kapasite
Süt İşleme Tesisi Projesi
Lüleburgaz Köprübaşı Sanayi
Sitesi
Süt İşleme Tesisi Rehabilitasyon Prj.
Devletliağaç Köyü/Kofçaz
SÜT İŞLEME TESİSİ PROJESİ
Çiftlikköy/Lüleburgaz
Süt İşleme Tesisi Rehabilitasyon Prj.
Dokuzhöyük Köyü/Kırklareli
Kapasite Artırımı,Teknoloji Yenileme
Armağan / Kırklareli
Soğuk Hava Deposu Projesi
1800 ton/yıl depolama kapasitesi
Büyükkarıştıran Beldesi Ovacık KöyüLüleburgaz
Un Fabrikası Paketleme Sistemi Projesi
Yenibedir Köyü/Lüleburgaz
Aynı anda 6’lı paketleme
yapabilme özelliği
İşkembe İşleme Projesi
Hamitabat Köyü-Lüleburgaz
İşkembe işlenip paketlenerek
katma değer kazandırılacaktır.
Ayçiçeği Depolama Çelik Silo Projesi
Babaeski
2 ad. 2500 ton/yıl depolama
kapasiteli çelik silo
Şarap Üretim Tesisi
Hamitabat Köyü-Lüleburgaz
198 ton/yıl kapasite
Ürün Çeşitlendirme Projesi(Sucuk Üretimi)
Karakoç Köyü/Kırklareli
100 ton/yıl kapasite
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
İrtibat:
İl Proje Yürütme Birimi
Zir. Müh. Burak AKBAYRAK
Zir. Müh. Evren GÜLPINAR
TEL: 0.288.214 35 47 (142)
İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

similar documents