Murat Dayangaç

Report
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Dr. Murat Dayangaç
Karaciğer Nakli Merkezi, Florence Nightingale Hastanesi
ESOT - YPT (Young Professionals in Transplantation) Komite Üyesi
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Giriş
ESOT, organ nakline ihtiyaç duyan hastaların sağlık ve
yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, organ bağışı ve
organ nakli konusundaki bilgilerin paylaşımına adanmış,
kar amacı gütmeyen bilimsel bir topluluktur.
2
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Tarihçe
• ESOT’un kuruluş aşamalarına ait ulaşılan en eski
belge, Zürih Üniversitesinden Dr. Uhlschmid’e ait
Nisan 1982 tarihli şu alıntıdır:
– “1981 Kasım’ında, Gothenburg’daki sempozyumda farkına varıldı ki,
Avrupa’daki transplant cerrahisinin ve cerrahlarının amaçları ve
ihtiyaçlarını daha iyi temsil edecek yeni bir topluluğun oluşturulmasına
ihtiyaç vardı. Bu amaçla, Avrupalı birkaç transplant cerrahı tarafından
bir yönetim kurulu oluşturuldu ve kurulacak cemiyetin adının Avrupa
Transplant Cerrahları Cemiyeti olması teklif edildi”.
3
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Tarihçe
• Prof. Roy Calne, organ nakli ile aktif olarak uğraşan herkesin
dahil edilmesini isterken, bazı cerrahlar sadece cerrahların
kabul edilmesini istiyordu.
• Bu anlaşmazlık, Prof. Pichlmayr’ın, her iki grubun da dahil
edilmesi önerisiyle çözüme ulaştı.
• 28 Nisan 1982’de Zürih’te yapılan kuruluş toplantısında,
topluluğun adının Avrupa Organ Nakli Cemiyeti olarak
değiştirilmesi kararlaştırıldı.
4
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Amaçlar
1. Organ bağışı ve organ nakli konusundaki bilginin arttırılmasını
ve araştırmalar yapılmasını desteklemek,
2. Organ bağışı ve organ nakli alanındaki aktiviteler için bilimsel
bir forum oluşturmak,
3. Klinik ve bilimsel deneyimlerin paylaşılacağı, klinikteki yeni
metotların sunulacağı ve organ bağışı ve organ nakli ile ilgili
hukuksal ve etik sorunların gündeme getirileceği bir tartışma
ortamı yaratmak,
5
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Amaçlar
4. Çok merkezli çalışmaları planlamak ve yürütmek,
5. Organ dağıtımı konusunda, organ bağışı ve organ nakli ile
ilgili diğer organizasyonlar ve yetkililer ile işbirliği yapmak,
6. Organ nakli eğitimine katkıda bulunmak,
7. Organ bağışı ve organ nakli ile ilgili kalite kılavuzlarına katkıda
bulunmak.
6
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Amaçlar
• ESOT’un 3 temel amacı:
1. Eğitim (Temel transplant eğitimi)
2. Bilimsel aktivitelerin toplantı ve burslarla teşvik edilmesi
3. Avrupa Birliği ve diğer yasal otoritelerle iletişim aracı
olmak
7
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
İşleyiş
• ESOT, Avrupa’daki tüm organ nakli
aktivitelerinin çatısı altında organize edildiği
bir kurum olmayı hedeflemektedir.
8
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
İşleyiş
• ESOT, Avrupa içinden ve dışından çok sayıda
transplant organizasyonu ile birlikte,
Avrupa’daki organ nakli aktivitelerinin
yapılandırılmasını ve yürütülmesini sağlar.
9
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa İçi Organizasyonlar
Austrotransplant
Finnish Association of Transplant Surgeons
Romtransplant
Belgian Transplantation Society
Georgian Association of Transplantologists (GAT)
Scandiatransplant
British Transplantation Society (BTS)
HungaroTransplant
Slovenija Transplant
Catalan Transplantation Society (SCT)
Hellenic Transplant Organization
Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT)
Czech Transplant Society
Hungarian Transplantation Society
Société Francophone de Transplantation (SFT)
Danish Transplantation Society (DTS)
Italian National Transplant Centre (CNT)
Sociedad Espanola de Trasplante (SET)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)
Living Organ Donation in Europe (EULOD)
Spanish Association of Tissue Banking (AEBT))
Deutsche Transplantations Gesellschaft (DTG)
Societa' Italiana di Nefrologia (SIN)
Svensk Transplantationsförening
Donor Action Foundation
Società Italiana Trapianti d'Organo (SITO)
Transplant Procurement Management
EFRETOS
Lithuanian National Transplantation Bureau (NTB)
Polish Transplantation Society
Etablissement français des Greffes (EFG)
LUSO Transplant
Turkish Transplantation Society (TTS) ?
Euroliver Foundation
Nederlandse Transplantatie Vereniging
UK Transplant
European Commission
Nord Italia Transplant (NITp)
UEMS Section of Surgery & European Board of
European Transplant Coordinators Organization
Organización Nacional de Transplantes (ONT)
Surgery
(ETCO)
Poltransplant
10
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa Dışı Organizasyonlar
American Society of Transplantation (AST)
Canadian Society of Transplantation (CST)
International Liver Transplantation Society (ILTS)
International Pediatric Transplant Association (IPTA)
International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT)
International Society of Nephrology (ISN)
Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)
Sociedad Latino Americana y del Caribe de Transplante
(STALYC)
The Transplantation Society (TTS)
American Society for Reconstructive Transplantation (ASRT)
11
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
ESOT-AST Ortak Toplantısı
12
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
İşleyiş
• 2010’da ESOT Konseyi, solid organ nakli alıcılarında jenerik
immünsupresif ajan kullanımı konusundaki tavsiyelerini
oluşturmak amacıyla bir Danışma Kurulu oluşturdu.
– van Gelder T; ESOT Advisory Committee on Generic Substitution.
European Society for Organ Transplantation Advisory Committee
recommendations on generic substitution of immunosuppressive
drugs. Transpl Int. 2011 Dec;24(12):1135-41.
13
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Üyelik
• ESOT’un bilimsel dergisi Transplant International üyeliği
• ESOT Eğitim Programına ve yeni internet sitesindeki Eğitim
Kanalına erişim
• ESOT Kongresi ve ESOT’un diğer bilimsel toplantıları için
indirimler
• Burs ve Ödül Programına erişim
• ESOT web sitesi üzerinden Transplant Kütüphanesine erişim
• ESOT Bültenine üyelik
• Avrupa Organ Nakli Hekimliği Diploması ve Avrupa Organ
Nakli Cerrahisi Diploması için yeterlilik sınavına erişim
14
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
ESOT Kongresi
• ESOT, iki yılda bir, Avrupa şehirlerinden birinde,
Avrupa ve uluslararası transplant camiasını bir araya
getirdiği bir kongre organize eder.
15
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Organ/Eksper Bölümleri
1. ECTTA, kalp ve akciğer üzerine,
2. EKITA, böbrek üzerine,
3. ELITA, karaciğer ve ince barsak üzerine,
4. EPITA, pankreas ve adacık hücreleri üzerine,
5. EDTCO, organ bağışı ve koordinasyonu üzerine,
6. ELPAT, organ naklinin etik, legal ve psikososyal yönleri
üzerine odaklanmaktadır.
16
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
ELITA
(European Liver and Intestine Transplant Association)
• Karaciğer ve ince barsak nakli üzerine uzmanlaşmış olan ELITA:
– Bu alanda çalışanlar için bilimsel bir paylaşım ve bilgi aktarım ortamı
oluşturur.
– Avrupa’da karaciğer ve ince barsak nakli gereken hastalar için en iyi
hizmetin verilebilmesini hedefler,
– Karaciğer ve ince barsak nakli alanında, Avrupa’daki ulusal
hükümetlerin yetkilileri ve organ nakli organizasyonları arasındaki
işbirliğini sağlar.
17
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
ELTR
(European Liver Transplant Registry)
• ELITA, canlı karaciğer vericilerini de içeren, 100.000’in
üzerinde karaciğer nakli hastasına ait verilerin topandığı ELTR
veri tabanının yürütülmesini ve geliştirilmesini destekler.
18
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
ELPAT
(European Platform on Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Organ
Transplantation)
• 2007’de, transplantasyonun etik, legal ve psikososyal
yönleri üzerine, Avrupa’daki bilimsel araştırma
çevrelerindeki çalışmaları teşvik etmek amacıyla
kurulmuştur.
– Organ nakli etiğindeki karmaşık konular üzerindeki diyaloğun
gelişimine ve devamlılığına katkıda bulunmayı,
– Avrupa ülkeleri arasındaki uyumsuzlukları gidermeyi,
– Konusunda Avrupa kılavuzları oluşturmayı amaçlamaktadır.
19
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Komiteler
• ESOT’un bazı önemli aktiviteleri, çeşitli komiteler tarafından
yürütülmektedir.
1. the Ambassador Committee
2. the Basic Science Committee (BSC)
3. the Education Committee
4. the Vascularized Composite Allotransplantation (VCA)
5. the Young Professionals in Transplantation Committee (YPT)
20
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
YPT Komitesi
• YPT Çalışma Grubu, “Genç Transplant Profesyonelleri”ni temsil
etmek ve bir iletişim ağı oluşturmak üzere ESOT bünyesinde
2012’de kuruldu.
• Amaçları:
– Avrupa’da, transplantasyon alanında çalışan genç
insanların kariyer gelişimini desteklemek ve istek ve
ihtiyaçlarını tartışabilecekleri bir forum oluşturmak.
– Deneyimli klinisyenler ve araştırmacılarla, genç
profesyoneller arasında, kariyer tavsiyeleri ve mentorluk
için köprü oluşturmak.
21
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
YPT Komitesi
• YPT üyeliği, asistanlar, transplant eğitimi alan
hekimler, genç transplant hekimleri, transplant
koordinatörleri ve koordinatör hemşireleri gibi,
transplantasyon alanında çalışan tüm genç
profesyonellerini kapsamak üzere tasarlandı.
22
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
YPT Komitesi
23
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa Birliği Aksiyon Planı
• ESOT, EU Aksiyon Planı’na pek çok yönden katkıda
bulunmaktadır:
1. Organ ve doku bağışının ve bu konudaki bilimsel
araştırmaların yaygınlaşması konusundaki çabaları, hem
sağlık profesyonelleri ve hasta destek gruplarının
(Priority Action 4), hem de toplumun bilgi düzeyinin
arttırılması planına (Sub-action 4.1) katkıda
bulunmaktadır.
24
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa Birliği Aksiyon Planı
2. ESOT, sağlık profesyonelleri için sağladığı kurs ve
eğitimlerle Aksiyon Planına katkı yapmaktadır (Subaction 4.2).
3. Bu kurslar için sertifika sağlayarak, organ bağışı,
organ çıkarımı ve transplantasyon programları için ortak
akreditasyon şemasına katkıda bulunmaktadır
(Priority Action 10).
25
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa Birliği Aksiyon Planı
4. ETCO, donör koordinatörleri üzerinde odaklanarak,
organ nakli koordinatörlerinin rolünün genişletilmesi
planına katıda bulunmaktadır (Priority Action 1).
5. ETCO’nun sağladığı sertifika ve diplomalar, organ
bağışı, organ çıkarımı ve transplantasyon sistemleri için
ortak akreditasyon şemaları geliştirilmesi planına da
katkı sağlamaktadır (Priority Action 10).
26
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Eğitim
• Organ nakli alanında çalışan profesyonellerin
eğitimi, ESOT’un temel kuruluş amaçlarından
biridir.
• ESOT’un eğitime bakışı, organ naklinin tüm
konularının, bir bütün halinde ve kapsamlı
şekilde ele alınmasını amaçlamaktadır.
27
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Kurslar
– Hesperis Course
– European Transplant Fellow Workshop (ETFW)
– European Donor Surgery Masterclass (EDSM) and Basic
Course of the Split Liver (BCSL)
– Evidence in Transplantation Course (EVIT)
– The Hepatologist in a Liver Transplant Programme Course
(HTLP)
– The Basic Course in Laboratory Skills of EBSOT
28
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Kurslar
29
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Kurslar
•
EUROPEAN DONOR SURGERY MASTERCLASS AND BASIC COURSE OF THE SPLIT LIVER
30
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Ülke Temsilcileri
Avusturya Prof. Ferdinand Muehlbacher
Belçika Prof. Jan Lerut
Macaristan Dr. Balazs Nemes
İtalya Dr. Patrizia Burra
Hollanda Prof. dr. Frans H.J. Claas
Polonya Prof. Dariusz Patrzalek
Portekiz Dr. Domingos Machado
İskandinavya ve Baltık Devletleri Prof. Annika Tibell
İspanya Prof. Josep Grinyo
İsviçre Dr. Isabelle Binet
İngiltere Prof. John Forsythe
Fransa Prof. Christophe Legendre
Almanya Prof. Klemens Budde
Doğu Avrupa ülkeleri I – Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya,
Slovakya, Ukrayna Prof. Stefan Vítko
Doğu Avrupa ülkeleri II – Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya Mr.
Valentin Sojar
•
TÜRKİYE?
31
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
e-Eğitim
• Transplantasyona Giriş
Programı, bu alandaki ilk
uluslararası e-eğitim
kursu.
32
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Sertifikasyon
• Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinin (UEMS)
Transplantasyon Bölümü, Avrupa Cerrahi
Bordu ve ESOT işbirliği ile 2 yıl süren bir
çalışmanın ürünü olarak 2007’de kurulmuş.
33
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Sertifikasyon
• UEMS’nin Transplantasyon Bölümü ve ESOT
tarafından organize edilen bord sınavları ile
2007’den beri Avrupa Organ Nakli Cerrahisi
Diploması, 2011’den beri de Avrupa Organ
Nakli Hekimliği Diploması veriliyor.
34
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Avrupa Transplant Koordinatörleri Sertifikası
– UEMS direktörlüğünde veriliyor,
– Sertifika sınavı, organ ve doku bağışı, organ
çıkarımı ve transplantasyon alanında çalışan, en az
12 aylık organ nakli koordinatörlüğü deneyimine
sahip bütün koordinatörlere açık:
– Sınavlar yazılı ve sözlü olarak ayrılıyor
– Yazılı sınav çoktan seçmeli
– Yazılı sınavı geçenler, sözlü sınava alınıyor.
35
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Seçilecek yol...
36

similar documents