*IVOT VE ST*EDOV*KU

Report
VY_08_Vla4_56p
Všeználek vypravuje
o středověku.
ŽIVOT VE
STŘEDOVĚKU
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
Život ve středověké vesnici
Většina lidí žila ve vesnicích.
Tvořilo ji asi 10 až 15 domů.
Většina rolníků byli poddaní
krále, šlechticů nebo církve.
Museli jim odvádět tzv.
poddanské dávky (v
penězích nebo jako část
úrody = desátky). Nejhůře se
měli ti, kteří nevlastnili
žádné pozemky. Lepší se
měli bohatí sedláci. Peníze
poddaní získávali prodejem
úrody na městských trzích.
Život ve středověkých městech
Města byla malá (3 000 – 5 000 obyvatel). Byla
chráněna příkopy a kamennými hradbami s
branami. Stavěly se měšťanské domy, v každém
městě byl kostel a radnice. Města měla úzké
uličky, chyběla kanalizace, konaly se zde
jarmarky. Nejbohatší byli obchodníci. Početnější
skupinu obyvatel města tvořili řemeslníci
(pekaři, ševci, kováři, hrnčíři, mlynáři, ….), kteří
bydleli v domech s krámky a dílnami. Chudinu
tvořili tovaryši, učedníci, dělníci na stavbách,
žebráci.
Šlechta
Šlechta měla nejvyšší
postavení hned po králi.
Rozdělovala se na pány a na
zemany.
Páni žili v kamenných
hradech, vlastnili rozsáhlá
panství. Pořádali hostiny,
rytířské turnaje, lovy divoké
zvěře.
Zemané většinou vlastnili
jednu vesnici, žili v tvrzích.
Nepodléhali vrchnosti, byli
svobodní. Pracovali ve
službě na královském dvoře,
u bohatých šlechticů nebo ve
vojsku.
Církev
Karel IV. podporoval církev. K církvi patřili vysocí
představitelé církve (biskupové, arcibiskupové) a řadová
církev (kněží, mniši). Církev vlastnila kostely, kláštery,
lesy, pole, rybníky, vesnice s poddanými i některá města.
Byla velice bohatá (vlastní hospodaření, dary, poplatky
za církevní úkony) a žila v přepychu.
Zapamatujeme si!
Středověk je období velkého rozvoje
hospodářství a obchodu. Šlechta se dělila
na pány (hrady, rozsáhlá panství) a zemany
(vesnice, tvrze). Žilo se ve vesnicích a
městech. Rozvíjel se obchod a řemesla.
Poddaní museli odvádět poddanské dávky.
Církev byla velice bohatá (kostely, kláštery,
lesy, pole rybníky, vesnice).
Použitá literatura:
HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s
.r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1
STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých
dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 97880-7289-299-0.
Klipart Office. Com

similar documents