Özel Esaslar

Report
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Özel esasların amacı nedir?
Hazineye intikal etmemiş hayali olarak oluşturulmuş gerçek
bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi olarak
ödenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Tebliğle getirilen yenilikler nelerdir?
- Belge ayrımı getirilmiştir.
- Kademeli teminat ve süreaşımı kavramı getirilmiştir.
- İşlemin gerçekliğini ispat uygulaması getirilmiştir. (Tevsik)
- Mahsuben iadeler için de geçerli hale getirilmiştir.
- Fazla ve yersiz ödenen vergiler dışındaki iade işlemlerinde
uygulanacaktır.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Sahte belge ve/ya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge nedir?
Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenmiş olup buna göre;
Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi
düzenlenen belge, sahte belgedir.
Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgedir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Hangi belgeler dolayısıyla özel esaslar uygulanır?
Belge kavramı Tebliğde 3 ayrı başlık altında;
- 1.2. bölümünde düzenlenen belge kavramı,
- 8. bölümünde düzenlenen iadeye esas diğer belgelerin sahte veya
yanıltıcı olması ile
- 9.2. bölümünde düzenlenen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
olarak düzenlenmiştir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Olumsuz rapor nedir?
Olumsuz rapor, Tebliğin (IV/E/3) ve (IV/E/4) bölümlerinde belirtilen
hususları içeren ve iade taleplerinin özel esaslara göre yerine getirilmesine neden
olan rapordur.
Mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenledikleri ve/veya kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı vergi
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen tüm raporlar “olumsuz rapor” sayılır.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Olumlu rapor nedir?
Vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellefin incelenen döneme ait KDV
beyannamesi ile beyan ettiği tüm işlemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmeleri ve
olumlu olmaları kaydıyla “olumlu rapor” olarak değerlendirilir.
KDV iade uygulamaları bakımından bir raporun "olumlu rapor“ sayılabilmesi için,
iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler ve iade hakkı doğuran işlemin
gerçekleştiği (beyan konusu edildiği) döneme ait “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV”
tutarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeden kaynaklı herhangi
bir indirimin olmaması gerekir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporların özel esaslar
uygulamasında durumu nedir?
Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen raporlar “olumlu
veya olumsuz rapor” olarak değerlendirilmez.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Kimler özel esaslara tabidir?
1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler,
2) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda
haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
3)Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin
a) raporun ait olduğu dönemdeki ortakları,
b) kanuni temsilcileri,
c) bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile
d) kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
4-a)-Haklarında beyanname vermeme,
4-b) Defter ve belge ibraz etmeme ve
4-c) Adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,
5)-Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz
uygulanan mükellefler.
3/3
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
İade taleplerinde karşılaşılan her olumsuzlukta 4 kat teminat veya
tenzilin devam edip etmediği?
Tebliğle “3 T” diye tanımladığımız “teminat”, “tenzil” ve “tevsik” ile ilgili
sıra ve uygulaması değiştirilmiştir.
Herhangi bir olumsuzlukta 4 kat “teminat” veya indirim ve/ya
yüklenimlerden “tenzil” edilmesi ve istisnai hallerde “tevsik” uygulaması varken
yeni Tebliğle ilk sıraya “tevsik” sonrasında ise teminat ve tenzil gelmiştir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Sahte belge veya muhteviyatı
düzenleme/kullanma raporu nedir?
itibarıyla
yanıltıcı
belge
Mükellef hakkında yapılan inceleme ile sahte belge veya muhteviyatı
İtibarıyla yanıltıcı belge;
düzenlediği tespit edilen rapora düzenleme raporu,
kullandığı tespit edilen rapora kullanma raporu
denilir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Sahte
belge
veya
muhteviyatı
düzenleme/kullanma tespiti nedir?
itibarıyla
yanıltıcı
belge
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti,
bir mükellefin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenlediğinin diğer kişi, işletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan
araştırma ve incelemeler sırasında yahut yetkili makamların yazıyla veya
elektronik ortamda bildirmesi üzerine vergi dairesinin ıttılaına girmesidir.
ÖZEL ESAS UYGULAMASI
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
kullanma tespiti, sahte belgelerde veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapıldığının tespit
edilmesidir.
2/2
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler
İade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre
yerine getirilir.
Haklarında düzenlenen raporlara dayanılarak tesis edilen işlemlerin
yargı kararı ile iptali veya özel esaslar kapsamına alındıkları dönemi
takip eden takvim yılı başından itibaren yedi yıl geçtikten sonra genel
esaslara dönerler.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
2) Haklarında düzenleme konusunda “olumsuz rapor” bulunan
mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenlediği konusunda olumsuz rapor bulunanların iade talepleri,
- Sahte belge düzenleyenler için beş kat,
- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için ise dört kat
teminat karşılığında,
-Teminat gösterilmemesi halinde vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine
getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
-Yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin edilmesi,
-Tarhiyatları (kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizi dâhil) ödemeleri
veya tamamına teminat göstermeleri ve yapılan inceleme sonucunda
düzenlenen olumlu raporun intikal etmesi,
-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren sahte belge düzenleme fiilinde beş yıl, muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde dört yıl geçmesi.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
Haklarında kullanma konusunda “olumsuz rapor”
mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü
Haklarında SB/MİYB kullanma olumsuz raporu bulunan mükelleflerin,
- Sahte belge kullanımında dört kat,
- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise üç kat,
teminat karşılığında,
-Teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu
sonucuna göre yerine getirilir.
İADE
bulunan
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
-İndirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri,
-Tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi,
-Vergi ve buna ilişkin gecikme faizi ile cezanın ödenmesi veya bunların
tamamına teminat gösterilmesi,
-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren;
-Sahte belge kullanma fiilinde dört yıl,
-Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinde üç yıl geçmesi,
halinde genel esaslara dönerler.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Haklarında olumsuz rapor düzenlenen mükelleflerin ortakları, kanuni
temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile
kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin iade talebi
Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit
bulunan mükelleflerle ilgili olarak Tebliğin SB/MİYB düzenleme raporu ve
tespiti bölümlerinde yer alan düzenlemeler uygulanır.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
-Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların
genel esaslara dönüşü, bunların da genel esaslara dönüşünü sağlar.
-Düzenlenen olumlu rapor genel esaslara dönüşü sağlar.
SB/MİYB kullandığı konusunda haklarında olumsuz rapor veya tespit
bulunan veya düzenleme haricinde diğer olumsuz tespitlerden biri bulunan
mükelleflerin ortaklarının, kanuni temsilcilerinin, bunların kurdukları veya ortağı
oldukları mükelleflerin kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit
bulunmaması koşuluyla genel esaslara göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
Haklarında düzenleme konusunda “olumsuz tespit”
mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü
İADE
bulunan
Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade
talepleri;
-Sahte belge düzenleme tespitinde dört kat,
-Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde ise üç kat,
teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran
vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
SB/MİYB düzenleme tespiti kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükellefler,
- İnceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması,
- Tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi,
- Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden
İtibaren;
sahte belge düzenleme tespitlerinde dört yıl,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitlerinde üç yıl geçmesi,
halinde genel esaslara dönerler.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
Haklarında kullanma konusunda “olumsuz tespit”
mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü
İADE
bulunan
-Verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat
etmeleri,
-Söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından
çıkarmaları,
-SB kullanma tespitlerinde üç kat,
-MİYB kullanma tespitlerinde iki kat
teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre
sonuçlandırılır.
Teminat gösterilmemesi veya tenzil yapılmaması halinde vergi inceleme raporuna
göre yapılır.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Haklarında Beyanname Vermeme
Birden fazla döneme ilişkin KDV beyannamesini vermeyen mükellefler özel
esaslara tabi tutulur.
Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde bulunulması
mümkün değildir.
Beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi durumunda,
mükellefin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak beyanname
vermeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının
dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Defter Ve Belge İbraz Etmeme
Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir komisyonlarınca ibrazı istenen,
defter ve belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle KDV
mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi durumunda, mükellef özel esaslar
kapsamına alınır.
Faaliyetini sona erdirenlerin kullanılmayan belgelerini iptal edilmek üzere ibraz
etmemesi de bu kapsamdadır.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz
etmedikleri konusunda tespit bulunanların, tespitin ilgili olduğu döneme ait iade
talepleri defter ve belgeleri ibraz etmedikleri sürece yerine getirilmez.
Diğer dönemlere ait iade talepleri ise iki kat teminat karşılığında veya
münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi
inceleme raporu sonucuna göre çözülür.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Defter ve belgelerini daha sonra ibraz eden mükellefin genel esaslara dönüşü
sağlanır ve iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak defter belge
ibraz etmeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının
dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Adresinde Bulunamama Konusunda Tespit Bulunan Mükellefler
Bilinen adresinde bulunmayan mükellefler, özel esaslara alınırlar.
Adreslerinde bulunmadıkları konusunda haklarında tespit bulunanların
iade talepleri, tespitin yapılmasından itibaren münhasıran iki kat teminat
karşılığında veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
Teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Mükellef, adresinin tespiti veya kendi başvurusuna istinaden yapılan
yoklamada adresinde veya yeni bildirdiği adreste bulunması durumunda, adreste
bulunma tarihi itibarıyla genel esaslara alınır ve bu tarihten itibaren, iade
talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN
TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI
İADE
Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan
mükellefler.
- İade talebinde bulunan mükellefler hakkında ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haczi
istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi halinde diğer dönemlere ilişkin iade
talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
- Aksi halde vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.
- Açılan dava sonucunda verilen yargı kararı üzerine işlem tesis edileceği tabiidir.
- İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati hacze dayanak teşkil eden işlemler, özel esaslar
uygulanmasını gerektiren işlemlerdense, Tebliğin o işlemlere ilişkin düzenlemelerinin de
dikkate alınacağı tabiidir.
İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
Kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte
alım yaptıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan
mükelleflere söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı
verilir.
Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve
belgelerle ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir.
İleri sürülen delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar
uygulanmaz.
İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak
suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir.
İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta
aşağıdaki deliller kullanılabilir:
a) -İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi:
-Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından ödemeyi tevsik eden
belge aslı veya noter onaylı örneği ile,
-5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar
vasıtasıyla,
-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
kapsamında düzenlenen çekler ile,
İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
-İnternet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili
banka şubesi tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından
ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ile,
-Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri,
kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum
ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle de
tevsik edilebilir.
İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında
düzenlenecek belge, (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı
ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak
yazdırılmak kaydıyla) ödemeyi tevsik eden delil olarak ileri sürülebilir.
İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri
işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim,
harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler
işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir
Teminat
Z.Aşımı
(Kat)
(Yıl)
Sahte belge düzenleyenler
5
5
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler
4
4
Sahte belge kullananlar
4
4
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar
Sahte belge düzenleme tespiti yapılanlar
3
4
3
4
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti yapılanlar
Sahte belge kullanma tespiti yapılanlar
3
3
3
3
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti yapılanlar
Adresinde bulunmama
2
2
2
-
Defter belge ibraz etmeme (teminat diğer dönemler için)
2
5
Sahte belge düzenleyenlerden alış yapanlar
3
-
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerden alış yapanlar
2
-
Konu
Mehmet Ali DANIŞMAN
Müdür Yardımcısı
İVDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

similar documents