Teknokentlerde Muafiyer ve İstisnalar

Report
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİNDE İSTİSNA VE TEŞVİKLER
HÜSEYİN KARSLIOĞLU-YMM
İÇERİK
1.
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
2.
ÜCRETLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR
3.
KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
4.
ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR
1. BÖLÜM
GELİR VE
KURUMLAR
VERGİSİ İSTİSNASI
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI
Yönetici şirketlerin kanun kapsamında elde
ettikleri kazançlar,
Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin;
Bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları
31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesnadır.
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (Ar-Ge):
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve
toplumun
bilgisinden
oluşan
bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yazılım
dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar
tasarlamak
üzere
kullanılması
için
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalışmaları,
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI
YAZILIM;
Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine
dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen
verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan
komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod
listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren
belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama,
geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu
ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve
tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü
ifade etmektedir.
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI
KAPSAM DIŞI KAZANÇLAR;
Diğer Gelirler ve olağandışı gelirler
Faiz gelirleri, kur farkları, iktisadi kıymet
satışlarından doğan gelirler
Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş
olsa dahi, bölge dışında gerçekleştirdikleri
faaliyetler
Bölgeye geçişten önce tamamlanan Ar-Ge
faaliyetlerin, bölgede gerçekleşen satışları,
kurulum, destek, bakım, onarım, teknik, hizmet
ve uygulama danışmanlığı
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
Text
Seri Üretime dönüşen pazarlamalar = KAZANÇ
GAYRİ MADDİ HAK
LİSANS
PATENT
Text
Text
TRANSFER
FİYATLANDIRMASI
-------------AYRIŞTIMA
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
Yazılımların lisans satışın veya
kiralanmasından elde edeceği kazançlar
istisnadan yararlanacak;
 ANCAK söz konusu yazılımın disk, CD
veya elektronik ortamda
pazarlanmasından elde edilen
kazançların (lisansa isabet eden kısmı
hariç) istisnadan yararlanması
mümkün değildir.
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
FAALİYETLER
İSTİSNA
KAPSAMINDAKİ
FAALİYETLER
•
•
•
Hasılat
Maliyet
Gider
GENEL GİDER
/
MALİYET
ORANLARI
AMORTİSMAN
/
GÜN SAYISI
DİĞER
FAALİYETLER
•
•
•
Hasılat
Maliyet
Gider
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
ZARARLAR
BÖLGEDE ŞUBE OLAN
YAPILANDIRMA
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ
KAR PAYLARINDA VERGİLENDİRME
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi hakkında kanun;
Bölge içerisinde aynı yazılım ve/veya Ar-Ge
projeleri kapsamında AYRICA
YARARLANAMAZLAR,
Yararlanmak isteyenler Maliye Bakanlığı ile
Yönetici şirkete eş zamanlı bildirimde
bulunmalıdırlar.
ARGE İNDİRİMİ…
2. BÖLÜM
ÜCRETLERE
İLİŞKİN
İSTİSNALAR
2. BÖLÜM/ PERSONEL ÜCRETLERİNDE
UYGULANAN İSTİSNALAR
BÖLGEDE ÇALIŞAN
 Ar-Ge ve Destek
personelinin
 Görevleri ile ilgili
Ücretleri
 31.12.2023 tarihine kadar
Proje Kapsamında,
-bölge dışında geçenpersonel %25’i
Öğretim elemanları %50’
 GELİR VERGİSİ %100
 SGK İŞVEREN PRİM DESTEĞİ
(5 YIL, İşveren PAYI%50,
Personel Bazlı)
 DAMGA VERGİSİ
2.BÖLÜM/ İSTİSNA UYGULANACAK
PERSONELLER
DESTEK PERSONELI;
Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu
faaliyetlerle doğrudan ilişkili
yönetici, teknik eleman, laborant,
sekreter, işçi ve benzeri personeli..
AR-GE PERSONELI:
TEKNİSYEN;
Ar-Ge faaliyetlerinde
Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri
doğrudan görevli
alanında yüksek öğrenim görmüş
araştırmacı, yazılımcı ve ya da meslek lisesi veya meslek
teknisyenleri
yüksekokullarının teknik, fen ve
sağlık
bölümlerinden
mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi
kişiler
2.BÖLÜM/ İSTİSNAYA KONU ÜCRETLER
 Kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları
ücretler,
 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda
belirtilen tatil günleri
 Çeşitli adlar altında yapılan ve ücret olarak
değerlendirilecek ek ödemeler (prim, ikramiye vb.)
(HAFTADA 45 saat üzeri ve EK çalışma süreleri İSTİSNA
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMEKTEDİR)
2.BÖLÜM/ BRÜT/NET ÜCRET UYGULAMASI
"Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği
durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan
vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın
hesaplanır."
2.BÖLÜM/ BÖLGE DIŞINDA GEÇEN SÜRE
HESAPLAMA
Firmada 30 gün Ar-Ge projesinde çalışan ve bu
çalışmalarının 20 gününü bölge içerisinde 10 gününü ise
proje kapsamında bölge dışında geçiren Ar-Ge personelinin
istisnadan
yararlanılacak
günleri
şu
şekilde
değerlendirilecektir;
Gün hesaplama; Ar-Ge projesi kapsamında bölgede geçirilen
süreye 10*%25=2,5 gün (Bölge dışında geçen süre 10 gün
olup bu sürenin %25 istisna kapsamında %75 istisna dışı
olarak değerlendirilmesi söz konusu olacaktır) daha ilave
edilerek toplam istisnadan yararlanma günü 23 gün olarak
hesaplanacaktır. (Küsuratlı hesaplamalar tama iblağ edildiği
için 2,5 gün 3'e tamamlanmıştır.)
2. BÖLÜM/ ÜCRET İSTİNA UYGULAMALARI
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Tam Zamanlı Personel Uygulamaları;
Harcamalarda dışarda geçen süreler
Gelir vergisi istisnası ve SGK işveren hissesi
desteğinin uygulanmasında ek kazançlar
açısından
iki
desteğin
birbirinden
ayrıştırılmasıdır.
3. BÖLÜM
KATMA DEĞER
VERGİSİ
İSTİSNASI
3.BÖLÜM/ KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
BÖLGEDE
ÜRETTİKLERİ
Yazılım şeklindeki teslim ve
hizmetleri katma değer
vergisinden müstesnadır
sistem yönetimi, veri
yönetimi, iş uygulamalar
sektörel, internet, mobil
Askeri komuta kontrol
uygulama
3.BÖLÜM/ İSTİSNA UYGULAMAK İÇİN
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
kapsamında katma değer vergisinden
müstesna tutulması için YÖNETİCİ
ŞİRKETİN ONAYI alınarak ilgili Vergi
Dairesine başvuruda bulunulur.
Kısmı İSTİSNA; İndirim Yok/Gideryazılım paketlerinin
Maliyet,
satışından sonra
 Faturada Açıklamalara yer verilmeli,
 Teknopark Yönetimine bildirilen
sürdürülen proje ismiyle fatura
düzenlenmeli
yapılan destek ve
bakım hizmetleri
İSTİSNA
KAPSAMINDA
DEĞİLDİR.
4. BÖLÜM
ÜNİVERSİTE
PERSONELİNE
YÖNELİK İMKANLAR
4.BÖLÜM/ ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK
İMKANLAR
Araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç
duyulanlar, İZİN ile çalıştırılabilirler.
Bu Gelirler üniversite Döner Sermaye kapsamı
dışında tutulur.
Öğretim elemanları İZİN ile yaptıkları araştırmaların
sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde
şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
YÖNETİCİ ŞİRKETLERE AİT TASDİK RAPORU
NECMİ ULUS-YMM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
GENEL BİLGİLENDİRME
USUL İNCELEMELERİ
HESAP İNCELEMELERİ
SONUÇ
GENEL BİLGİLER
 Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında
genel bilgi,
 Yönetici Şirket hakkında genel bilgi,
 Bölgede sunulan hizmetler hakkında
genel bilgiler.
 Kuluçka merkezinin olup olmadığı,
 Teknoloji Transfer ofislerinin olup
olmadığı,
 Üniversite-Teknopark işbirliği
mekanizmaları ve bunlara ilişkin bilgiler)
 Bölgede verilen eğitim ve seminerler
USUL İNCELEMELERİ
 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin
usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı,
 Defter kayıtlarının kayıt nizamına,
 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olup
olmadığı,
 Şirketin gelirleri, fatura düzenleme sistemi, muhasebe
sistemi hakkında bilgiler,
 Bölge içinde faaliyet gösteren girişimci şirketlerde
istihdam edilen ve ücretlerine istisna uygulanan
personellerin, istisna uygulama yöntemleri hakkında
bilgi,
 Girişimcilerin faaliyetlerine ait üç aylık faaliyet
raporlarının usulüne uygunluğu,
 Bölge İşletme Yönergeleri hakkında özet bilgi
HESAP İNCELEMELERİ
 Döneme ait Bilanço ve Gelir Tablosu ;
“kasa, banka, alınan ve verilen çek ve senetler, stok
sayımı, alacak ve borçların teyidi, dövizli ve vadeli işlem
değerlemeleri, amortisman, karşılıklar, özel fonlar vb. ile
istisna uygulanan kazanç türleri hakkında ayrıntılı bilgi
verilecektir.
 Gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin defter
kayıtlarına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine
/
Türkiye
Finansal
Raporlama
Standartlarına uygun olup olmadığı,
 Ek Mali Tablolar
 Nakit Ödemeler
 Sözleşmeler Hakkında Bilgiler,
 Kira sözleşmeleri,
 Taşeron sözleşmeleri
 Diğer sözleşmeler
HESAP İNCELEMELERİ
 Bakanlık
bütçesinden
alınan
ödenekler hakkında bilgi
 Dönem içerisinde kullanılan destek
ve hibeler hakkında bilgi,
 Proje değerlendirme komisyonu
tarafından Ar-Ge projesi olduğuna
dair verilen rapora ait özet bilgi
SONUÇ
 4691 sayılı kanunda belirtilen
amaçlara uygun çalışıp çalışmadığı,
 Bakanlığa
verilen
faaliyet
raporlarının usulüne uygun olup
olmadığı,
 Yönetici şirkete ait bilanço ve gelir
tablosunun
Türkiye
Finansal
Raporlama Standartlarına,
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine uygun olup

similar documents