Tam Başvuru Hazırlama Eğitimi PCM

Report
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN
ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI
PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
BAŞVURU FORMU VE DİĞER DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI
TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN
DÖKÜMANLAR
I. Aşama:
• Yalnızca “Proje ön
teklifi”
OK
II. Aşama:
•
•
•
•
Hibe Başvuru Formu Kısım B
Ek B- Bütçe
Ek C- Mantıksal çerçeve
Diğer dokümanlar:
•
•
•
•
•
Ek F-Proje Özeti
Ek H-Başarı Göstergeleri
Ek K-Eş-finansman ve hibe
bakiyesinin geçici ödemesine ait
beyan ve strateji
Ek L-Kamu görevlilerinin projelerde
çalışmasına ilişkin beyan
Ek M- AB formatında kilit personel
CVsi
BAŞVURU FORMU
Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Başvuru Formu
Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler
Teklif Çağrısı Referans
Numarası
Teklif Çağrısının Başlığı
EuropeAid/133086/M/ACT/TR
Başvuru Sahibinin Adı
Proje Ön Teklifi’ndekiyle
yazılmalıdır
Referans Numarası
Referans Numarası
belirtilmiştir.
Projenin Başlığı
Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır
Projenin uygulandığı yer
Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır. Başvurduğunuz
LOT’u belirtiniz.
-Projeden faydalanacak
ülkeyi/ülkeleri,
bölgeyi/bölgeleri belirtiniz
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması
aynı
olmalıdır.
Kurum
ismi
proje ön teklifi sonuç mektubunda
BAŞVURU FORMU
Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
Temel Kurallar:
• Başvuru formu formatında belirtilen kurallara uymalısınız,
• A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu şeklinde yazılması
tavsiye edilir.
• Anlatım açık ve net olmalı. Her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli,
• Lütfen tüm bölümleri boş bırakmadan doldurunuz,
• Format sonunda yer alan kontrol listesi mutlaka doldurulmalı,
• Başvuru sahibinin beyanı (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 7)
doldurulup ıslak imzalı hali iletilmeli,
• Ortaklık Beyannamesi (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 4.2) her bir
ortak tarafından doldurulup, ıslak imzalı olarak iletilmeli,
• Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat edilmeli.
BAŞVURU FORMU
Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen
Diğer Finansman Kaynakları
•
•
•
•
•
•
Bu bölümün tam ve eksiksiz hazırlanması için Ek B- BÜTÇE’nin
doldurulması gerekmektedir.
ÖNEMLİ! Fayda-maliyet etkinliğinin özellikle gözetilmesine dikkat ediniz.
ÖNEMLİ! Faaliyetlerin Bütçe’ye eksiksiz ve gerçekçi biçimde
yansıtıldığından emin olunuz.
Projenizin toplam süresi için Bütçe şablonunun ilk sayfasını doldurunuz.
Maliyetlerin gerekçelerini faaliyetler ile ilişkilendirerek Bütçe şablonunun
ikinci sayfasını doldurunuz.
Projenizin toplam süresi için Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutarı ve
diğer fon kaynaklarını Bütçe şablonunun üçüncü sayfasında belirtiniz.
AVRO!!!
BAŞVURU FORMU
Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve
Beklenen Diğer Finansman Kaynakları
• Proje bütçenizin Excel formatında alt toplamlar ve genel toplam olarak
doğru şekilde hesaplandığından emin olunuz. Bu hususu mutlak suretle
kontrol ediniz.
• Toplamları kesin rakam olarak ifade ediniz. Yuvarlama yapmayınız.
Örnek: 247.322,42 € olarak yazınız, 247.322 € olarak yazmayınız.
Ondalık kısım 2 basamaklı olarak gösterilmelidir.
BAŞVURU FORMU
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)
•
Proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuz genel ve özel hedefleriniz,
göstergeleriniz ve ulaşacağınız sonuçlar nelerdir?
•
Bunlarla ilişkili olarak projeniz, proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuz
hedef grupların, faydalanıcıların durumlarını ve paydaşların kapasitelerini
nasıl geliştirecek ve hibe çağrısının hedeflerine ulaşmasında ne gibi
katkıları olacak?
BAŞVURU FORMU
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)
• Projenizin ön teklifinde tanımlanmış olan genel ve özel hedeflere,
göstergeler ve sonuçlara atıfta bulunarak:
• Amaçladığınız sonuçlara ulaşmak üzere gerçekleştireceğiniz her
bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını,
• Bu faaliyetleri nasıl seçtiğinizi,
• Her bir ortağınızın (iştirakçilerin ve varsa alt yüklenicilerin)
faaliyetlerinizdeki rolünü belirtiniz.
• Faaliyetlerinizin proje tasarımınızla uyumluluk ve tutarlılık
göstermesine lütfen dikkat ediniz.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam
•
Göstergelerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, konu ile ilgili ve zaman bazlı
olması gerektiğini lütfen dikkate alınız.
•
Ek H «Proje Başarı Göstergeleri» tablosunu da faaliyetlerinizi dikkate
alarak doldurunuz.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa)
•
Projenizin uygulama yöntemlerini ve sunduğunuz yöntemleri neden seçtiğinizi
belirtiniz.
•
Projenizde yer alacak ortaklarınızın, projedeki rollerini ve katılımlarını
tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız.
•
Projenizde yer alacak diğer yerel aktörlerin projedeki rollerini ve katılımlarını
tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız.
•
Projenizin uygulanması için önerdiğiniz yapı ve ekipleri tanımlayınız. Proje
Koordinatörü, Rehberlik Uzmanı, Asistan, Sekreter, Eğitmenler gibi. Bu kişiler
ne yapacaklar ayrı ayrı açıklanmalıdır.
•
ÖNEMLİ: Projelerinizde mutlaka tam zamanlı bir proje koordinatörü, proje
asistanı ve muhasebeci görevlendiriniz. Projenizde ek bölge ofisi kurulacaksa,
burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personel de görevlendirilmelidir.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa)
•
•
•
•
Projenizin uygulanması için önerdiğiniz temel araçları belirtiniz (satın
alınacak/kiralanacak ekipmanlar, malzemeler, vs.).
AB fonlarının ve projenizin görünürlüğünü sağlamak için planladığınız
faaliyetleri belirtiniz. Örneğin, faaliyetlerde kullanılacak AB ve Türk
bayrakları, posterler, broşürler, vs
Projenin sonuçlarının nasıl izleneceği ve iç/dış değerlendirmeye dair
prosedürlerinizi açıklayınız (toplantılar, izleme ziyaretleri, aylık/ara/nihai
raporlar, vs.)
Projeniz daha önceki başka bir projenin devamı veya daha büyük bir
programın parçası ise bununla ilgili bilgi veriniz ve detaylandırınız (sf.
13deki 2.2 Yöntem bölümündeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz).
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı
•
•
•
•
•
•
Kural olarak süre 10-12 ay arasında olmalıdır.
Projenin başlangıcı için kesin bir tarih verilmesi gerekmemektedir.
Her bir faaliyetle ilgili tahmini süre en gerçekçi şekilde tanımlanmalıdır.
Faaliyet planında göstereceğiniz tüm faaliyetleriniz bölüm 2.2.1’de
(Proje tanımlaması) tanımlanan faaliyetlerinizle uygun olmalıdır.
Faaliyet planınız her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir
görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.
Projenizde yapılacak satın almalarda ihale süreçleri varsa faaliyet planı
bununla ilgili zamanlama da dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Daha fazla
bilgi için Ek 4-Satın Alma Kuralları’nı inceleyiniz).
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı
• Mutlak suretle formata uyulmalıdır.
• Başvuru Formu 2.2.3’de yer alan «FAALİYET PLANI TASLAĞI»nı
inceleyiniz.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)
•
Projenizin teknik, ekonomik, sosyal ve İKG OP düzeyinde beklenen
etkilerini sayısal veri kullanarak tanımlayınız. Örnek: Projeniz
mevzuatın, yürütmenin, gidişatın, yöntemlerin geliştirilmesine ne
şekilde katkı sağlayacak?
Örneğin, kaynakçılık alanında 3 meslek standardı oluşturularak, Mesleki
Yeterlilik Çerçevesine katkı sağlandı, bu alanda teknik yenilikler bu
standartlara entegre edildi…
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)
•
•
•
•
•
Proje faaliyetlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılmasına dair planınızı açıklayınız.
Yaygınlaştırma faaliyeti için hangi kanalları seçtiğinizi belirtiniz.
Örneğin, kaynakçılık alanında oluşturulan 3 meslek standardı hangi başka
standartların geliştirilmesine katkı sağlayacak ve hangi kanallar vasıtasıyla,
belirtiniz.
Projenizin risk analizini yapınız.
Buna uygun acil önlem planınızı (B planı) tanımlayınızı. Bu tanımlama
yapılırken her faaliyetinizle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik
önlemlerinizi sıralayınız:
ÖNEMLİ!!! İyi bir risk analizi fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal
riskleri içerir.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)
•
•
Projenizin uygulama döneminde ve sonrasında ön koşulları mevcut mu?
(Ön koşullar: Projenin başlamasını engelleyecek türde risklerdir, projenizi
hazırlarken lütfen bu tür risklere özellikle dikkat ediniz)
Uygulama
esnasında
risklerden
kaynaklı
varsayımlar
nelerdir?
(Varsayımlar: Faaliyetlerin gerçekleşmesinde sorun yaratacak veya
faaliyetlerin gerçekleşmesini engelleyecek türde risklerdir. Bunları olumlu
ifade ettiğimizde varsayımları elde ederiz). Burada yapılan risk analizini baz
alınız. Her bir faaliyet için ayrı ayrı açıklama yapınız.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)
•
Projeniz sona erdikten sonra faaliyetlerinizin nasıl sürdürülebilirlik
kazanacağını açıklayınız. Bu açıklamayı yaparken lütfen aşağıdaki
unsurları dikkate alınız:
• Projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri,
• İzleme faaliyetleri,
• Hedef grupların projeyi sahiplenmesi vb.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)
•
Projenizin sürdürülebilirliğini aşağıda belirtilen boyutlarla ayrı ayrı ele alınız:
•
Mali sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin finansmanı ne
şekilde gerçekleşecek? Gelecekte işletme maliyetlerini karşılayacak gelir kaynakları
vb.
•
Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin ve proje
çıktılarının sürdürülmesine olanak verecek, kapasite artırımı ve yerel düzeyde
sahiplenmeye katkı sağlayacak yapılanma.
•
İKG OP düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa): Proje sonunda
geliştirilmesi, mevcut anlaşmalarla tutarlılık, yöntemler, gidişat vs.
•
Çevresel sürdürülebilirlik: Projenin çevreye ne tür etkileri olacak? Olası olumsuz
etkilerin bertarafına yönelik önlemler mevcut mudur?
mevzuat
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.5 Mantıksal Çerçeve
•
•
Ek
C
kullanılarak
başvuru
formu
hazırlanmadan
önce
tamamlanmasında fayda vardır.
Projeniz, başvuru formunda detaylandırıldıktan sonra, gerekirse
Mantıksal Çerçeve’de güncelleme / değişiklik yapılabilir.
Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje
2.3 Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesi
• Her bir projeniz için en fazla bir sayfa doldurunuz.
• Son 3 yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeleriniz hakkında
ayrıntılı bilgi veriniz.
• Bu bölümde vereceğiniz bilgiler kurum/kuruluşunuzun hibe konusunda
yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde
kullanılacaktır.
• Başvuru sahibinin benzer tüm projeleri burada detaylı olarak yazılmalıdır.
•
•
•
•
•
Benzer AB projeleri
Benzer farklı fonlarla yapılmış projeler (UNDP, WB, Kalkınma Ajansları, vs.)
Diğer benzer kurum içi yürütülmüş proje olarak nitelendirilebilecek faaliyet grupları
Benzer derken: benzer fon, benzer hedefleri olan, benzer hedef gruplara yönelik,
benzer faaliyet tipleri olabilir
Bu bilgileri, Bölüm 2.3’de yer alan tabloyu doldurarak/çoğaltarak veriniz.
Başvuru Formu
Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
•
Bu bölümde başvuru sahibi olarak kurumunuza ait kimlik bilgileri, profili, faaliyet
alanları, hedef grupları, kaynaklar vb. gibi detay bilgiler verilmelidir.
•
Profil, kategori, sektör, hedef gruplar eksiksiz bir biçimde başvuru sahibinin
kimliğine uygun olarak doldurulacaktır.
Başvuru Formu
Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
•
Başvuru sahibinin, proje yönetme ve uygulama kapasitesini ölçmek için,
aşağıda belirtilen bölümler başvuru sahibi kurum tarafından eksiksiz olarak
doldurulacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
Sektöre göre deneyim
Coğrafi konuma göre deneyim
Sektörlere ve coğrafi konumlara göre karşılıklı deneyim tablosu
Mali bilgiler
Finansman kaynakları
Personel sayısı (tam zamanlı)
Kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi
Başvuru Formu
Bölüm 4 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları
•
•
Projenize ortak olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır:
Projenin her ortağı ortaklık beyannamesini imzalamalıdır. İmza ıslak imza
olmalıdır (mavi kalem).
• Kimlik bilgileri, kaynakları, benzer proje deneyimi ve projenizdeki
uygulamaya ilişkin rolü, başvuru sahibi ile işbirliği geçmişine ait detaylar
verilmelidir.
Başvuru Formu
Bölüm 5 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri
•
•
Projenizde iştirakçi olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır:
Projenize katılan her iştirakçi kuruluş için kimlik bilgileri, kaynaklar, benzer proje
deneyimi, başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi,
projenizin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı ve en son olarak projenizin
uygulanmasındaki rolü ve katılımına ilişkin detaylar verilmelidir.
Başvuru Formu
Bölüm 6 – Başvuru Formu Kontrol Listesi
•
•
•
Kontrol listesi 2 sayfadan oluşur.
İlk sayfada idari bilgiler mevcuttur. Başvuru sahibi tarafından
doldurulacaktır.
İkinci sayfa proje teklifinizi göndermeden önce başvurunuza ait temel
noktaların kontrolü için kullanılmalıdır.
• Kontrol listesi mutlak suretle doldurulmalıdır.
Bölüm 7 – Başvuru Sahibinin Beyanı
• Mutlak suretle imzalanmalıdır.
• Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Islak imzalı
olmalıdır (mavi kalem).
• İçeriği hiçbir suretle değiştirilemez.
Kontrol Listesi
İDARİ BİLGİLER
Başvuru sahibinin adı
EuropeAid numarası
Başvuru sahibi tarafından doldurulacak
Kayıtlı bulunduğu ülke ve kayıt
tarihi
Tüzel Kişilik dosya numarası
Yasal statü
İsim/EuropeAid numarası:
Tabiiyeti/Kayıtlı bulunduğu ülke:
Yasal statü:
2. Ortak
İsim/EuropeAid numarası:
Tabiiyeti/Kayıtlı bulunduğu ülke:
Not: Ortak sayısı kadar satır Yasal statü:
ekleyiniz.
1. Ortak
Kontrol Listesi
PROJE TEKLİFİNİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN
TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU
KONTROL EDİNİZ:
Projenin Adı: < başlığı belirtiniz >
BÖLÜM 1 (İDARİ UYGUNLUK)
1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır.
2. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.
3. Proje, bilgisayarda ve İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır. Birden fazla dilde yazılması
uygudur, projenin uygulanacağı ülkede hedef nüfusun kullandığı ortak dilde yazılmıştır.
4. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur.
5. Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur.
6. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru
Formuna eklenmiştir.
7. Bütçe istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir.
8. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir.
BÖLÜM 2 (UYGUNLUK)
9. Proje süresi 10 ay ile 12 ay (izin verilen en az ve en fazla süre) arasındadır.
10. Talep edilen hibe tutarı 100.000 AVRO ile 250.000 AVRO EURO (izin verilen en asgari ve azami
tutar) arasındadır.
11. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin %80 ve % 90’ı (izin verilen asgari ve
azami oran) kadardır.
12. Talep edilen hibe tutarı proje ön teklifinde talep edilen miktara oranla %20’den fazla oranda
değiştirilemez.
13. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına (izin verilen azami oran)
eşit veya daha azdır.
Başvuru
sahibince
doldurulacaktır
Evet
Hayır
Diğer dokümanlar
Doküman
Başvuru Formu (Kısım B)
OK
Bütçe, gider gerekçeleri, beklenen fon kaynakları (Ek B)
OK
Mantıksal Çerçeve (EK C)
OK
İngilizce proje özeti (Ek F)
Başarı göstergeleri (Ek H)
Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji (Ek K)
Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan (Ek L)
Kilit personel özgeçmişi (Ek M)
CD-ROM
Başvuru sahibinin beyanı (Kısım B - Bölüm 7)
Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2)
Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)
İngilizce Proje Özeti Başlıkları
• Proje Türü
• Başlığı
• Projenin ilgili olduğu sektör/alan
• Projenin yeri
• Proje süresi
• Toplam proje
unutmayınız)
maliyeti
ve
hibe
miktarı
(yüzdeleri
belirtmeyi
• a) projenin hedefleri, (b) hedef gruplar, (c) ana faaliyetler ve sonuçlar,
(d) kullanılacak yöntemler ve kaynaklar hakkında
• 1-2 sayfa İngilizce özet bilgi verilmesi yeterlidir.
Kilit Personel Özgeçmişi Başlıkları
• Kişisel bilgiler
• Eğitim
• Kilit yetkinlikler / beceriler
• Tecrübe
Başarı Göstergeleri
Projenin başarı göstergeleri
Faaliyetlerin tanımı
Örnek
Faaliyet 1( kaynakçılık
meslek standardı
geliştirilmesi………..)
Başarı göstergesi
Geliştirilen meslek standardı
sayısı: 5
Faaliyet 2:…………..
Faaliyet 3:…………..
Bu ekte belirtilen göstergelerin, başvuru formu Bölüm 2.2.1’in altında
belirttiğiniz göstergelerle aynı olmasına dikkat ediniz.
Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici
ödemesine ait beyan ve strateji
• Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalanması halinde
sağlayacakları eş finansman miktarına ve hibe bakiyesinin
(%20) ne şekilde geçici olarak temin edileceğine ilişkin planı
sunulur.
Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına
ilişkin beyan
• Projelerinizde kamu görevlilerinin görevlendirilmesi halinde
söz konusu kişilerin istihdamına ilişkin beyannamedir.
• Kamu görevlileri projenizde çalışacaksa bu belgenin de
başvuru paketi içerisinde imzalı halde sunulması gereklidir.
CD
• Projenizin belgelerinin elektronik kopyası CD halinde başvuru
paketinizin içinde gönderilmelidir (Word ve Excel formatı).
• Lütfen CD’ye kayıt yapıldığını kontrol ediniz!!!
• CD’nin korumalı biçimde,
gönderilmesine dikkat ediniz.
zarar
görmeyecek
şekilde
Başvuru Sahibinin Beyanı
Adı ve soyadı
İmza
Pozisyonu/
görevi
Tarih
Mutlaka imzalanmalıdır!!!
Ortaklık Beyannamesi
Adı ve Soyadı:
Kurum/Kuruluş:
Pozisyonu/Görevi:
İmza:
Tarih ve Yer:
Mutlaka imzalanmalıdır!!!
Başvuru Paketi
Doküman
Başvuru Formu (Kısım B)
OK
Bütçe, gider gerekçeleri, beklenen fon kaynakları (Ek B)
OK
Mantıksal Çerçeve (EK C)
OK
İngilizce proje özeti (Ek F)
OK
Başarı göstergeleri (Ek H)
OK
Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve
strateji (Ek K)
OK
Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan (Ek L)
OK
Kilit personel özgeçmişi (Ek M)
OK
CD-ROM
OK
Başvuru sahibinin beyanı (Kısım B - Bölüm 7)
OK
Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2)
OK
Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)
OK
Başvuruların Gönderimi / Teslimi
•
ÖNEMLİ! Elden teslim için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2013 saat 16:00’dır.
Posta veya kargo vs. ile gönderimde son başvuru tarihi en geç 27 Mayıs 2013
olmalıdır.
•
Başvuru paketi ıslak imzalı olarak A4 boyutunda bir orijinal ve 2 kopya
halinde sunulmalıdır.
•
Aynı zamanda Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve elektronik ortamda
(CD) da sunulmalıdır.
•
Başvuru gönderilirken dış zarfın üzerinde aşağıdakiler yer almalıdır:
• Referans numarası
• Teklif çağrısının başlığı,
• Başvurulan lot başlığı ve numarası
• Başvuru sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi
• «Açılış oturumundan önce açmayınız» ve «Not to be opened before
the opening session » ibareleri
Başvuruların Gönderimi / Teslimi
• Proje başvurunuz, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü
posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı
ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli
/ teslim edilmelidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4,
06550, Çankaya, Ankara Türkiye
ABC İlkokulu (Ref:….)
Atatürk Cad. No: 5
Ankara, 06500
ZARF ÖRNEĞİ
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması
Hibe Programı
Referans: EuropeAid/ 133086 /M/ACT/TR
LOT 2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4,
06550, Çankaya, Ankara, Türkiye
Açılış oturumundan önce açmayınız
Not to be opened before the opening session
40
Başvurularla İlgili Sorular
• Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin
21 gün öncesine kadar (6 Mayıs 2013), teklif çağrısının ilgi
numarasını açıkça belirterek, elektronik posta ya da faks yolu ile
aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz.
E-posta adresi: [email protected]
Faks: 00 90 312 212 11 48
• Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamının soruları cevaplama
zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar
(16 Mayıs 2013) yanıt verilecektir.
Başvuru Formunun
Değerlendirilmesi
İlk olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir:
1. Son teslim tarihine uyulmuş mudur? Son başvuru tarihine uyulmaması
halinde, başvuru otomatik olarak reddedilecektir.
2. Başvuru formu, Kontrol Listesindeki 1-8 nolu maddeler arasında
belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? Talep edilen bilgilerden
herhangi birinin eksik veya yanlış olması halinde başvuru yalnızca bu
esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra
değerlendirilmez.
Başvuru Formunun
Değerlendirilmesi
Başvuru formu değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir,
seçim ve hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme
kriteri vardır:
Seçim kriteri başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesini
değerlendirir;
Hibe verme kriteri Projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle
uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirlik ve maliyet
etkinliği gibi hususları içerir
Değerlendirme Tablosu
 Bölüm 1’den en az 12 puan alınmalıdır. 12 puan altında kalan projeler elenir.
Bölüm
Azami
puan
Türkçe
Başvuru
Formu
1. Mali ve operasyonel kapasite
20
1.1 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları proje yönetimi konusunda
yeterli deneyime sahip mi?
5
Bölüm 2.3/
3.3.1/ 4.1
1.2 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip
mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)
5
1.3 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli yönetim kapasitesine
sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve
beceri dahil olmak üzere)
5
Bölüm 3.2/
3.3.1/3.3.2/
4.1/3.2.1
Bölüm 3.3.3/
3.4/ 4.1/
2.2.2
1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
5
2. Projenin İlgililiği
30
Proje ön teklifi değerlendirmesinden elde edilen puan aktarılacaktır
Bölüm 3.3/
Ek B-sf. 3
Değerlendirme Tablosu
3. Projenin etkililiği ve yapılabilirliği
20
3.1 Teklif edilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi ve
hedeflerle beklenen sonuçlarla tutarlı mı?
5
3.2 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
5
3.3 Teklif projenin sonucuna yönelik objektif olarak
doğrulanabilir göstergeler içeriyor mu? Bir değerlendirme
öngörülmüş mü?
5
3.4 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?
5
Türkçe
Başvuru
Formu
Bölüm
2.2.1/
2.2.2/
MÇ
Bölüm
2.2.3
Bölüm
2.2.1/
MÇ
Bölüm
2.2.1/
2.2.2/ 3
Değerlendirme Tablosu
4. Projenin Sürdürülebilirliği
15
4.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?
5
4.2 Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının tekrar edilmesi ve
daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dahil olmak üzere)
4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
5
- mali açıdan (finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse
edilecek?)
-kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar
proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak
sahiplenilecek mi?)
-politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin
mevzuatta, gidişatta, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?)
-çevresel düzeyde (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri var
mı?)
5
Türkçe
Başvuru
Formu
Bölüm
2.2.1
Bölüm
2.2.4
Bölüm
2.2.4
Değerlendirme Tablosu
 Fayda-maliyet etkinliği göz önünde bulundurulur.
5. Projenin Bütçesi ve Maliyet Etkinliği
5.1 Faaliyetler bütçede uygun olarak yansıtılıyor mu?
5.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran
yeterli mi?
15
5x2*
5
Türkçe
Başvuru
Formu
Ek B/
Bölüm
2.2.1
Bölüm
2.2.1/
Ek B/
MÇ
Değerlendirme
Şartlı Kabul:
 Değerlendirmeyi takiben; mevcut lot göz önünde
bulundurularak; proje teklifleri, aldıkları puanlara göre sıralı
olarak listelenecektir. Ayrıca, yedek liste de oluşturulacaktır.
Uygunluk Teyidi (Son aşama):
 Şartlı kabul edilen başvuru sahiplerinden destekleyici
dokümanları istenecektir (Başvuru rehberi sf. 28). Bu
dokümanlar kontrol edilerek başvuru sahibi ve ortakların
uygunluğu teyit edilecektir.
Uygunluğu teyit edilen başvuru sahipleriyle Hibe Sözleşmesi
imzalanacaktır.
Hibe dokümanlarına ulaşmak için
www.ikg.gov.tr adresinde, “ihaleler” penceresinde, kapalı
hibe seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı
dokümanlarına ulaşılabilir.
Hibe dokümanlarına ulaşmak için
www.ikg.gov.tr adresinde, ihaleler penceresinde, kapalı hibe
seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı dokümanlarına
ulaşılabilir.
BAŞARILAR!!!
Bu sunumla Hibe Başvuru Rehberi arasında uyumsuzluk olması halinde
Başvuru Rehberi’nin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

similar documents