PowerPoint Sunusu

Report
BOLU BELEDİYESİ
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
(ÇÖP BİYOGAZ)
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
AMAÇ VE HEDEFLER
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı
kullanımının yaygınlaştırılması,
 Kaynak çeşitliliğinin artırılması,
 Bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye
kazandırılması,
 Atıkların değerlendirilmesi,
 Yeni istihdam alanı yaratılması,
 Sera gazı emisyonlarının azaltılması,
 Etrafa yayılan kötü kokunun önlenmesi,
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Ekim 2010 - Haziran 2011
Ağustos 2011
Kurulum: 3 Milyon $
İşletme: 50.000 TL
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
UYGULAMA YAPILMADAN ÖNCEKİ MEVCUT DURUM
Projeye başlanmadan önce deponi sahasındaki düzenlemeler
çevresel tedbirler alınarak yapılmış olsa da düzenli depolama ve
ayrıştırma işlemleri gerektiği gibi yapılmamaktaydı.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
 Deponi sahasına getirilen evsel atıklara ait veriler gereken
hassasiyette tutulmamaktaydı.
Ayrıca zararlı gazların atmosfere doğrudan verilmemesini
sağlayacak olan gaz baca sayısı yeterli sayıda değildi.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Proje Öncesi
•
•
•
•
Düzenli Depolama
Ayrıştırma
Gelen Atık Verisi-Kaydı
Zararlı Gazların
Bertarafı
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
T.C.
*
*
*
CEV MARMARA
Enerji Üretim San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Bolu Belediyesi
• Yap
• İşlet
• Devret
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
 Kısaca çevrenin korunması amaçlarıyla gerçekleştirilen bu proje,
Bolu’daki Katı Atık Depolama Alanında, çöpten elektrik üretimi için
uygun bir tesisinin kurulmasını amaç edinmiştir.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
SAHADA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 Katı atık depolama alanında öncelikle dikey ve yatay borulamalar
yapılarak gaz toplama aşaması tamamlanmıştır.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
 Sonra depolama alanına gaz toplama bacaları yerleştirilmiş
olup, bu bacalardan iletilen gaz Manifold istasyonlarında
regüle edildikten sonra ana hat vasıtasıyla üretim öncesi
arıtma sistemine iletilmiştir.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
 Son aşama olarak; gaz motoruna gelen metan gazı ileri teknoloji
kontrol sistemi ile operatörler tarafından elektriğe dönüştürülüp
dağıtım sistemine verilmek suretiyle üretime başlanmıştır.
 Ağustos 2011 tarihinde elektrik üretimine başlanılmıştır.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Başlangıçta 1,1 MW kapasiteyle, 5 Milyon KWh/yıl elektrik
üretimi gerçekleşmesi hedeflenmekte olup, tesis
kapasitesinin rehabilitasyon sonucu kademeli olarak arttırılması
planlanmaktadır.
2011 YILINA AİT VERİLER
SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
MİKTARLAR / KWH
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ
MİKTARLARI
10000
0
AYLAR
2011 YILINDA SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
AYLAR
Aktif Enerji - kwh
OCAK
0
ŞUBAT
0
MART
0
NİSAN
0
MAYIS
0
HAZİRAN
0
TEMMUZ
0
AĞUSTOS
0
EYLÜL
90.620
EKİM
52.420
KASIM
59.680
ARALIK
49.380
TOPLAM / KWH
252.100
2012 YILINA AİT VERİLER
SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
MİKTARLAR / KWH
140000
120000
100000
80000
60000
40000
SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ
MİKTARLARI
20000
0
AYLAR
2012 YILINDA SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
AYLAR
Aktif Enerji - kwh
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM / KWH
39.080
47.070
46.790
51.030
69.620
84.560
90.123
120.480
109.780
105.550
121.660
123.820
1.009.563
2013 YILINA AİT VERİLER
SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
MİKTARLAR / KWH
2013 YILINDA SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ MİKTARLARI
160000
AYLAR
Aktif Enerji - kwh
140000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM / KWH
151.320
150.900
131.950
125.800
80.740
0
0
0
0
0
0
0
640.710
120000
100000
80000
60000
SİSTEME VERİLEN
AKTİF ENERJİ
MİKTARLARI
40000
20000
0
AYLAR
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
• UYGULAMA ORTAKLARI VE GÖREVLERİ
• Bolu Belediye Başkanlığı Sorumlulukları;
 Belediyenin görev ve sorumluluğunda olan katı atıkların
depolanma sahasına getirilmesi,
 Sahaya yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması (su, yol,
kanalizasyon, asfaltlama, elektrik, haberleşme vs.),
 Üretilecek elektriğin yüksek gerilim hattına taşınması için
gerekli bağlantıların kurulması,
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Bolu Belediyesi’nin Sorumlulukları
Evsel atıkların depo
sahasına getirilmesi
Depo sahası altyapı
hizmetleri
Tesis ve şebeke arası
elektrik bağlantısı
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
CEV MARMARA Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. Sorumlulukları;
 Deponi sahasında oluşan metan gazının kullanılarak enerjiye
dönüştürülmesi,
 Bu amaçla biyogaz tesisinin mühendislik tasarımı,
projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi, lisanslarının alınması,
raporların hazırlanması, sistemin iyileştirilmesinden ve bakımından
sorumlu üç teknik personele eğitim verilmesi,
 Deponi sahasının yeşillendirilmesi,
 Çevreye kötü koku yayılmasının
önlenmesi,
Civarda yaşayan halkın ve kullanıcıların maruz kalacağı
olası engellerin minimize edilmesine yönelik
önlemlerin alınması.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
CEV Marmara Firması Sorumlulukları
Metan gazından elektrik
elde edilmesi
Tesisin işletilmesi
Deponi sahasının
yeşillendirilmesi
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
KARŞILAŞILAN TEMEL ZORLUKLAR VE PROBLEMLER
Atık miktarının yetersiz olması,
Atıkların ayrıştırılmasında gereken hassasiyetin gösterilmemesi,
Tesisin kurulum aşamasında gerekli olan geçmiş yıllara ait atık
envanterinin temin edilmesinde yaşanılan zorluk,
Enerji konusunda uzman personel
yetersizliği,
Belediyenin öz kaynaklarının böyle bir
yatırıma yeterli olmaması,
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
BUNLARI AŞMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
Belediyemize ait atık su arıtma tesisinden çıkan arıtma
çamurunun depolama sahasına dökülmesi,
Oluşan atıkların uygun şekilde toplanması durumunda çevresel
ve ekonomik kazanımları olacağına dair halkın bilinçlendirilmesi
çalışmalarının yapılması,
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Ayrıca kaynağında ayrıştırmanın sağlıklı yapılamaması
durumuna karşın deponi sahasında atık ayrıştırma tesisinin
kurulması,
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
 Depolama sahasına gelen atıkların miktarlarının ve türlerinin
sağlıklı ve düzenli şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 Atık envanterinin oluşturulması
 Yap- işlet modeli ile yatırımın başka yatırımcılar tarafından
gerçekleştirilmesine ve yabancı ortaklığı ile uzman bir ekibin
çalışmasına olanak sağlanması,
Görsel ve yazılı materyallerin
hazırlanması ve belli aralıklarla halka
ulaştırılması.
KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN
ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
Çevresel
• Yenilenebilir
enerji kullanımı
• Atıkların
değerlendirilmesi
• Sera gazı
emisyonu
azaltılması
• Koku probleminin
yok edilmesi
Ekonomik
• Belediye için ek
gelir kaynağı
• Kaynak çeşitliliği
Sosyal
• İstihdam
• Çevre bilinci için
örnek uygulama
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
EKONOMİK FAYDALAR
 Bu proje yabancı yatırımcıların ilimize yatırım yapmasına
olanak sağlandı.
 Yabancı ve Türk ortaklığı kurularak 3 milyon dolarlık yatırım
maliyeti olan bir Biyogaz Tesisi Bolu Belediyesi bünyesinde
kuruldu.
Deponi sahasında yap-işlet modeli ile
kurulmuş olan enerji üretim tesisinden
Belediye ek gelir elde etti.
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
Deponi sahasından çıkan çöp gazının yaklaşık % 55'nin saf
metan (CH4) olduğu tespit edildi ve gaz toplama bacaları
kurularak maksimum seviyede 750-1000 m3/saat ve dolayısıyla
22.000 m3/ gün saf metan gazı elde edilerek enerji üretimi
sağlandı. Yani ucuz maliyette elektrik üretimi gerçekleştirildi.
 Günlük 1,5 MW kapasiteyle, 5,4
Milyon KWh/yıl elektrik üretimi yapıldı
ve ulusal elektrik dağıtım firması olan
SEDAŞ’ a satışı sağlandı.
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
SOSYAL FAYDALAR
 Bu yeni yatırım ile 28 kişi istihdam edildi.
 Toplumun geri kazanım konusunda bilinç düzeyinin artırılması
için bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
 Atıkların ayrıştırılması konusunda 76 okulda toplam 53.060
öğrenciye eğitim verilerek geri dönüşüm bilinci oluşturuldu .
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
ÇEVRESEL FAYDALAR
 Deponi sahasına ait çevresel analizler 3 aylık periyotlar halinde
düzenli olarak yapılmaya başlandı.
 Geri kazanım konusunda halkın bilinç düzeyinin arttırılması ile
ayrıştırmanın daha sağlıklı yapılması sağlandı.
 Böylelikle deponi sahasının ömrü uzatıldı
 Ayrıştırmanın tam yapılmasıyla enerji üretimi hammadesi daha
kaliteli hale dönüştürüldü.
 Yıllık 68.000 ton (2010 yılına ait veri) evsel atık diğer atıklardan
ayrıştırılarak toplandı ve düzenli depolanarak metan gazı
oluşumunu arttırıcı şekilde kullanıldı.
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
 Bolu Belediyesi atıksu arıtma tesisinden çıkan yıllık
2016/ton (2010 yılına ait veri) arıtma çamurundan metan gazını
arttırıcı şekilde faydalanıldı
 Deponi sahasında oluşan kötü koku minimize edildi.
 Atık depolama sahalarında oluşan sera gazlarından olan metan
ve karbondioksitin havaya verilmesi engellenerek sera gazı
emisyonu minimize edildi böylece küresel ısınmaya olumsuz etki
azaltıldı.
 Çöplerin yanma ve patlama riski
azaltıldı.
Yenilenebilir enerji kullanımı ile doğal kaynakların
ömürleri uzatıldı
PROJEDEKİ KAZANIMLAR
KURUMSAL FAYDALAR
 Bolu ölçeğinde bir il için Türkiye’de gerçekleştirilmiş ilk projedir.
 Bu sebeple aynı ölçekteki belediyelere örnek olacaktır.
 Proje ekonomik, çevre, istihdam ve teknik açıdan Türkiye’de
mevcut uygulamalara da örnek teşkil edecektir.
 Deponi sahasında yap-işlet modeli
ile kurulmuş olan biyogaz tesisinden
Belediye ek gelir elde edilmiştir.
 Kurumsal imaja olumlu etkisi
olmuştur.
TEŞEKKÜRLER
GÜLDEN ÖZDEMİR
Çevre Mühendisi

similar documents